แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 20 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษา เอกชน ได ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เพ อให เก ดผลการด าเน นงานของว ทยาล ยอาช วศ กษา พณ ชยการเช ยงราย เร ยบร อยบรรล ผลท ได ต งไว แผนปฏ บ ต การเป นเคร องม อท ส าค ญท ส ด ซ งเป นท ศทาง ในการปฏ บ ต งานประจ าป ของว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ า ป การศ กษา 2555 น ทางว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย น าเอาข อเสนอแนะ จากนโยบาย คณะกรรมการบร หารว ทยาล ย ผ บร หารว ทยาล ย ความต องการของคร บ คลากรและน กเร ยน น กศ กษา รวมถ ง แนวทางปฏ ร ปทางการศ กษา มาเป นแนวปฏ บ ต ในการจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2555 น ขอขอบค ณคณะกรรมการบร หารว ทยาล ย ผ บร หาร คร และบ คลากร น กเร ยน น กศ กษา ท ม ส วนร วม ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2555 น และหว งเป นอย างย งว าจะม ประโยชน ในการด าเน นงานของสถานศ กษา โดยว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย จะใช เป นแนวทาง ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อไป งานแผนงานและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย สารบ ญ หน า 1. คานา 2. สารบ ญ 3. ข อม ลท วไป 4. สร ปค าใช จ าย ประจาป การศ กษา งบประมาณรายได และค าใช จ าย ประจาป การศ กษา งบประมาณค าใช จ ายประจาป การศ กษา 2554 แยกตามหมวดค าใช จ าย 7. รายละเอ ยดโครงการ ประว ต ว ทยาล ย ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ต งอย เลขท 1050 ถนนสนามบ น ต าบลเว ยง อ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย บนพ นท 5 ไร 3 งาน 80 ตารางวา ซ งเป นท ด นซ งนายเชาว พงษ ส วรรณ ได บร จาคให ม ลน ธ สาธารณก ศลสงเคราะห เช ยงราย โดยระบ ไว ช ดเจนว าให ใช ท ด นผ นน เพ อการศ กษาเท าน น ซ งเด มได ร บอน ญาตให เป ดเป นโรงเร ยนจ น ช อ โรงเร ยนก งหม ง ต อมาเปล ยนเป นโรงเร ยนไทยโดยสมบ รณ ช อโรงเร ยนศ กษาศาสตร และในป การศ กษา 2523 ได ร บอน ญาตให เป นโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชน ช อโรงเร ยนพณ ชยการเช ยงราย โดยม ม ลน ธ สาธารณก ศลสงเคราะห เช ยงราย เป นเจ าของ ม น กเร ยนร นแรก 320 คน จนกระท งป จจ บ นได ร บอน ญาตให เปล ยนเป น ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย โดยม นายส นธ จงไพบ ลย ก จ เป นผ ร บใบอน ญาต นางอ ญชล คงบรรท ด เป นผ จ ดการ และนายฉลอง ธ ญล กษณ ช ยก ล เป นผ อ านวยการ เป ดท าการสอนในระด บ ปวช. (ภาคปกต ) สาขาการบ ญช การขาย คอมพ วเตอร การท องเท ยว และธ รก จค าปล ก (ระบบทว ภาค ) ระด บ ปวส. (ภาคปกต, ภาคบ าย) เป ดสอนในสาขาการบ ญช การตลาด คอมพ วเตอร ธ รก จ และการท องเท ยว ปร ชญาว ทยาล ย ท กษะด ม ค ณธรรม น อมนาเศรษฐก จพอเพ ยง ท กษะด ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชการเช ยงราย ตระหน กด ว าค ณภาพทางด านว ชาการ ท ด เด นเพ ยงด านเด ยวไม สามารถทาให น กเร ยน น กศ กษาประสบความสาเร จในการประกอบอาช พได จ งสน บสน นให ม การจ ดก จกรรม เสร มหล กส ตรหลายร ปแบบท จะส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ความช านาญในท กษะว ชาช พมากย งข น สามารถท จะนาไปให ประสบความสาเร จในการประกอบอาช พได ม ค ณธรรม ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ตระหน กถ งความเป นจร งท ว าบ คคลหากขาดซ งค ณธรรม จร ยธรรม บ คคลน นย อมหาความเจร ญได ยาก โรงเร ยนจ งได ป พ นจ ตใจของน กเร ยน-น กศ กษา ให ตระหน กถ ง ความจร งในข อน โดยพยายามอบรมส งสอน ให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ศาสนาเป นเคร องย ดเหน ยวจ ตใจ ต งม นอย ในศ ลธรรมอ นด เป นพลเม องท ด ของประเทศชาต น อมนาเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย เห นความส าค ญท จะส งเสร มให คร บ คลากร น กเร ยน น กศ กษา ม ความส าค ญ ม ความร ความเข าใจและน อมน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงไปใช เป น แนวทางในการด าเน นช ว ต โรงเร ยนได ม การวางแผนการด าเน นงาน โดยการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การ ข บเคล อนหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงของสถานศ กษา ก าหนดแนวทางการด าเน นงานท งทางด านการ บร หารจ ดการสถานศ กษา ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนและด าน พ ฒนาบ คลากรของสถานศ กษา ว ส ยท ศน ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ม งม นจ ดการศ กษาว ชาช พ อย างม ค ณภาพได ตามเกณฑ มาตรฐาน ภายใต หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ 1. พ ฒนาแหล งเร ยนร นาเทคโนโลย อ นท นสม ยและหลากหลายมาใช ในการเร ยนการสอนและการ บร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาก จกรรมการเร ยนการสอน ม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ค ค ณธรรมและท กษะช ว ต 3. ส งเสร มบ คลากรให พ ฒนาตนให เป นบ คลากรท ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานว ชาช พ 4. พ ฒนาส งแวดล อมว ทยาล ยให เอ อต อการเร ยนการสอน 5. ส งเสร มความส มพ นธ ก บช มชน ร วมอน ร กษ ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นและ การประชาส มพ นธ ก จการของโรงเร ยนส สาธารณชนอย างต อเน องและท วถ ง อ ตล กษณ เอกล กษณ ส ขภาพด ม ความร ค ค ณธรรม พ ฒนาท วท ศ ด วยจ ตอาสา เสร มท กษะภาษาจ น ย ทธศาสตร 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาตามเกณฑ มาตรฐาน 2. สร างโอกาสทางการศ กษาว ชาช พและส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. สร างเคร อข ายและส งเสร มความร วมม อท งในและนอกประเทศ 4. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อยกระด บค ณภาพอาช วศ กษาเอกชนไทยภายใต หล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง 5. สน บสน นการผล ตและพ ฒนากาล งคนให ม ค ณภาพและความสามารถเข าส ตลาดแรงงานไทยและ ของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน 6. ส งเสร มนว ตกรรม งานว จ ยสร างสรรค พ ฒนาองค ความร เพ อพ ฒนาอาช พ ส ประจาว ทยาล ย ฟ า หมายถ ง การค า พาณ ชยกรรม ขาว หมายถ ง ความบร ส ทธ ม ค ณธรรม ม วง หมายถ ง ส ประจาจ งหว ดเช ยงราย อ กษรย อของว ทยาล ย วอ.พชร. (ccvc.) ส ญล กษณ ของว ทยาล ย ร ปพ อข นเม งรายมหาราช ขนาดพ นท ว ทยาล ย ม พ นท ท งส น 5 ไร 3 งาน 80 ตารางวา การเร ยนการสอน เป ดสอนต งแต เวลา น น. ภาคปกต และ น น. ภาคบ าย ท ต ง เลขท 1050 ถนนสนามบ น ต าบลเว ยง อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย รห สไปรษณ ย โทรศ พท , , โทรสาร หล กส ตรการเร ยนการสอนของ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ร บจากผ สาเร จการศ กษาช นม ธยมศ กษาตอยต น เป ดสอน 2 ประเภทว ชา ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม * สาขาว ชาพณ ชยการ แบ งเป น 4 สาขางาน - สาขางานบ ญช - สาขางานการขาย - สาขางานคอมพ วเตอร - สาขางานธ รก จค าปล ก (ระบบทว ภาค ) ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมการท องเท ยว * สาขาว ชาการโรงแรมและการท องเท ยว - สาขางานการท องเท ยว ระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ร บจากผ สาเร จการศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.6) หร อเท ยบเท า เป ดสอน 2 ประเภทว ชา ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ระบบปกต 3 สาขาว ชา * สาขาว ชาการบ ญช * สาขาว ชาการตลาด * สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมการท องเท ยว ระบบปกต 2 สาขาว ชา * สาขาว ชาการโรงแรม * สาขาว ชาการบร การส วนหน าโรงแรม จานวนคร บ คลากรทางการศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ป การศ กษา 2555 ข อม ล จานวนบ คลากร 1. ผ ร บใบอน ญาต 1 2. ผ จ ดการ 1 3. ผ อานวยการ 1 4. ผ ช วยผ อานวยการ 7 5. คร ผ สอน เจ าหน าท 5 รวม น กการภารโรง/แม บ าน 10 รวมท งส น 112 จานวนน กเร ยน น กศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 ระด บช น ชาย หญ ง รวม ระด บช น ปวช. ป ท ป ท ป ท รวมระด บช น ปวช ,526 ระด บช น ปวส. ภาคปกต ป ท ป ท รวมระด บช น ปวส. ภาคปกต ระด บช น ปวส. ภาคบ าย ป ท ป ท รวมระด บช น ปวส. ภาคบ าย รวมระด บช น ปวส ,044 รวมน กเร ยน น กศ กษาท งหมด 1,006 1,564 2,570 โครงสร างการบร หารงาน 1. โครงสร างคณะกรรมการบร หารว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย นายส นธ จงไพบ ลย ก จ ผ ร บใบอน ญาต นายจ ระว ฒน แสงศ ร ธร ผ ทรงค ณว ฒ นายค ณาว ฒ จงไพโรจน โฆษ ต ผ ทรงค ณว ฒ นายช ชวร นทร ชมตระก ล ผ ทรงค ณว ฒ นายณ ฐกร ช วร ตนพงษ ผ แทนผ ปกครอง นางจ ร ร ตน ป ญญามงคล ผ แทนคร นางอ ญชล คงบรรท ด ผ จ ดการ นายฉลอง ธ ญล กษณ ช ยก ล ผ อานวยการ กรรมการและเลขาน การ 2. โครงสร างผ บร หารว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ผ ร บใบอน ญาต คณะกรรมการบร หาร โรงเร ยน ผ จ ดการ ผ อานวยการ ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ว ชาการ ผ ช วยผ อานวยการฝ าย แผนงานและความร วมม อ ผ ช วยผ อานวยการฝ าย พ ฒนาก จการน กเร ยน ผ ช วยผ อานวยการฝ าย บร หารทร พยากร ผ ช วยผ อานวยการฝ าย พ ฒนาว น ยน กเร ยน ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ทะเบ ยนว ดผลฯ ผ ช วยผ อานวยการฝ าย บร หารงานท วไป สร ปค าใช จ าย ป การศ กษา 2554 ท ประเภทรายการ ค าใช จ ายเง นงบประมาณ ค าใช จ ายเง นอ ดหน น 1.ค าใช จ ายการเร ยนการสอน 1 เง นเด อน 19,296, เง นสมทบกอนท นสงเคราะห คร ใหญ และคร 547, ค าตอบแทน 2,511, ค าล วงเวลา 516, ค าเบ ยเล ยง 232, โบน สและรางว ลคร 1,809, ค าน ตยสารและหน งส อพ มพ 38, ค าว สด ทางการศ กษา 807, ค าจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพการศ กษา 523, เง นค นค าธรรมเน ยมการเร ยน 4, หน ส ญ 46, รวมค าใช จ ายในการเร ยนการสอน 26,332, ค าใช จ ายในการบร หาร 1 เง นเด อนและค าต าแหน ง 2,661, เง นชดเชยการเล กจ าง 568, ค าเบ ยประช ม 462, ค าใช จ ายเด นทางและยานพาหนะ 198, ค าอบรมและพ ฒนาบ คลากร 519, ค าท นการศ กษาแก คร 469, ค าโทรศ พท, ค าน าประปา, ค าไฟฟ า 1,532, ค าบร การอ นเตอร เน ต 219, ค าใช จ ายเก ยวก บการถ ายเอกสาร 53, ค าไปรษณ ย 18, ค าว สด สาน กงาน 873, ค าว สด ส นเปล อง 157, ค าเส อมราคา-อาคารและส งปล กสร าง 1,100, ค าเส อมราคา-คร ภ ณฑ สาน กงาน 1,063,695.92 ท ประเภทร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks