แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (จ าแนกตามงาน / โครงการ) - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. ข อ 1 (1.5) 3. ช องาน/โครงการ การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด เพ อประเม นสถานศ กษาในส งก ด จ านวน 6 แห ง ตาม 6

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 17 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. ข อ 1 (1.5) 3. ช องาน/โครงการ การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด เพ อประเม นสถานศ กษาในส งก ด จ านวน 6 แห ง ตาม 6 มาตรฐาน 27 ต วบ งช ท กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศเม อว นท 31 มกราคม ท าการประเม นสถานศ กษา 6 มาตรฐาน 27 ต วบ งช ท ก าหนด 2. แจ งผลการประเม นต อสถานศ กษาเพ อทราบผล การประเม นต อสถานศ กษาเพ อทราบผลการประเม น 3. สถานศ กษาปร บปร งพ ฒนางานให ได ตาม มาตรฐานท ก าหนด คณะกรรมการประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด ท า การประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา สถานศ กษา ได แก กศน.อ าเภอคลองเข อน กศน.อ าเภอบ านโพธ กศน.อ าเภอแปลงยาว กศน.อ าเภอสนามช ยเขต กศน.อ าเภอท าตะเก ยบ จ านวน 5 แห ง 8. งบประมาณ จ านวน 54, บาท - 22,680 16,200 15,120 สถานศ กษา จ านวน 5 แห ง ได แก กศน.อ าเภอคลองเข อน กศน.อ าเภอบ านโพธ กศน.อ าเภอแปลงยาว กศน.อ าเภอ สนามช ยเขต กศน.อ าเภอท าตะเก ยบ 10. ผ ร บผ ดชอบ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา - ช อ สก ล นางสาววรรณภา จ นทร ศร 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. ข อ 4 (4.3) 3. ช องาน/โครงการ การจ ดการศ กษาต อเน องส าหร บกล มผ ส งอาย เพ อจ ดการศ กษาต อเน องให ก บผ ส งอาย ซ ง เป นกล มผ ส งอาย ร อยละ 90 ของกล มเป าหมายม ความพ งพอใจ และได ร บการศ กษาตามความเหมาะสมตรง ตามศ กยภาพและความต องการ 1. ศ กษาป ญหา และความต องการของกล มเป าหมายผ ส งอาย 2. จ ดการศ กษาต อเน องเพ อการพ ฒนาอาช พและท กษะช ว ตให ก บกล ม ผ ส งอาย ตามความต องการ 3. จ ดก จกรรมกล ม/ค ายพ ฒนาท กษะช ว ตให ก บผ ส งอาย ตามความ ต องการและความเหมาะสม ผ ส งอาย ในจ งหว ด จ านวน 560 คน 8. งบประมาณ จ านวน 392, บาท 39, , ,800 39,200 สถานศ กษาท กแห งในส งก ดส าน กงาน กศน.จ งหว ด 10. ผ ร บผ ดชอบ กล มภาค เคร อข ายและก จการพ เศษ - ช อ สก ล นางสาวชลธ ชา เอ ยมศ ร นางสาวอารยา ศ ร บรรจง 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. นโยบายเร งด วน ข อ 3 และนโยบายต อเน องข อ (1.2) 3. ช องาน/โครงการ จ ดก จกรรมส งเสร มการร หน งส อ 1. เพ อให สถานศ กษาจ ดก จกรรมส งเสร มการร หน งส อ ส าหร บผ ล มหน งส อ, ผ ท อ านไม ได,ผ ท เข ยนไม ได และ ผ ท ค ดเลขไม ได สามารถน าไปใช เป นเคร องม อในการศ กษาและ เร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต 2. เพ อเพ มศ กยภาพคร กศน. ให ม ความร และท กษะการจ ด กระบวนการเร ยนร ในการส งเสร มการร หน งส อ ร อยละ 100 ของกล มเป าหมายสามารถอ าน ออก เข ยนได และค ดเลขได 1. ส ารวจกล มเป าหมายในพ นท 2. จ ดก จกรรมส งเสร มการร หน งส อส าหร บประชาชนกล มเป าหมาย โดยจ ดหาส อท เหมาะสมก บการจ ดก จกรรมส งเสร มการร หน งส อ 3. ทดสอบ และสร ปผลการจ ดก จกรรมส งเสร มการร หน งส อ รายบ คคล ผ ไม ร หน งส อในพ นท จ งหว ด คร อาสาสม ครฯผ สอน (1 คน : ผ ไม ร หน งส อ 13 คน) จ านวน 299 คน จ านวน 23 คน 8. งบประมาณ จ านวน 164, บาท 20,000 40,000 40,000 64,450 สถานศ กษาท กแห งในส งก ดส าน กงาน กศน.จ งหว ด 10. ผ ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการศ กษานอกระบบ - ช อ สก ล นางสาวฐ ตาร ย ส โอ ะ นางชณาภา และไหม 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. นโยบายต อเน องข อ 3 (3.3) 3. ช องาน/โครงการ อาสาสม คร กศน. 1. เพ อให อาสาสม คร กศน. ม ความร ความเข าใจถ งบทบาทหน าท ของงานอาสาสม คร กศน. และจรรยาบรรณ ส ทธ ประโยชน ของ อาสาสม คร กศน. 2. เพ อให อาสาสม คร กศน. ม ความร ความเข าใจแนวทางการ ปฏ บ ต งานร วมก บคร กศน. ในการปฏ บ ต งานในพ นท 3. เพ อสร างจ ตส าน กในการท างานในหน าท อาสาสม คร กศน. ร อยละ 90 อาสาสม ครส งเสร มการเร ยนร ม ความร ความเข าใจในบทบาท หน าท และ ปฎ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 1. ประช มก าหนดแนวทางในการด าเน นงานการจ ดการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยร วมก น เช น การก าหนดค าตอบแทน สร างระบบการ บร หารงานช ดเจน การเช อมโยงเคร อข าย การต ดต อประสานงาน การก าหนด ค ณล กษณะของอาสาสม คร กศน. (พ ฒนาหล กส ตรการอบรม) 2. จ ดท าค ม อการด าเน นงาน อาสาสม คร กศน. ในการจ ดการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย 3. จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ของอาสาสม คร กศน. 4. ค ดเล อก อาสาสม คร กศน. ด เด น / ขว ญใจ อาสาสม คร กศน. 5. เผยแพร ผลงานการด าเน นงาน น กเร ยน น กศ กษา ประชาชน ภ ม ป ญญา ผ ร เจ าของแหล งเร ยนร ผ ม จ ต อาสา (ต าบลละ 1 คน) จ านวน 93 คน 8. งบประมาณ จ านวน 99, บาท - 40,000 45,000 14,000 กศน.ต าบลท กแห ง ส งก ดส าน กงาน กศน.จ งหว ด 10. ผ ร บผ ดชอบ กล มภาค เคร อข ายและก จการพ เศษ - ช อ สก ล นางสาวชลธ ชา เอ ยมศ ร นางสาวอารยา ศ ร บรรจง 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. นโยบายต อเน องข อ 6 (6.1) 3. ช องาน/โครงการ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร กศน.ในการจ ดท าแผนงานโครงการแบบบ รณาการ 1. เพ อพ ฒนาบ คลากร กศน. ให ม ความร ใน บทบาท ภารก จหน าท ของบ คลากร กศน. 2. เพ ออบรม ให ความร เก ยวก บการจ ดท า แผนงานโครงการแบบบ รณาการ ร อยละ 80 ของบ คลการ กศน. ท กคนม ความร ความเข าใจในบทบาท ภารก จ และ การจ ดท าแผนงานโครงการแบบบ รณาการ 1. ให ความร เก ยวก บบทบาทภารก จ หน าท ของบ คลากร กศน. 2. จ ดอบรมให ความร ในการจ ดท าแผนงานโครงการแบบบ รณาการ บ คลากร ส งก ดส าน กงาน กศน. จ งหว ด ได แก - ข าราชการคร - คร กศน.ต าบล - คร อาสาสม ครฯ - คร ผ สอนคนพ การ - คร ปวช.กศน. - บรรณาร กษ 8. งบประมาณ จ านวน 100, บาท - 100, จ านวน 150 คน ส าน กงาน กศน.จ งหว ด 10. ผ ร บผ ดชอบ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา - ช อ สก ล นางสาววรรณภา จ นทร ศร แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. นโยบายต อเน องข อ 3 (3.1) 3. ช องาน/โครงการ ส งเสร มและพ ฒนาแหล งเร ยนร ในช มชน 1. เพ อให กศน.ต าบล เป นแหล งเร ยนร ท ม ส อ ส งพ มพ ส าหร บให บร การประชาชนในพ นท จ งหว ด 2. เพ อปล กฝ งน ส ยร กการอ านให ก บประชาชนใน จ งหว ด กศน.ต าบล ม หน งส อพ มพ ส าหร บให บร การ แก ประชาชนผ ใช บร การในพ นท ท กแห ง และ ผ ร บบร การม น ส ยร กการอ านมากข น จ ดหาหน งส อพ มพ ส าหร บ กศน. ต าบลท กแห ง จ านวน 93 แห ง แห งละ 1 ฉบ บ ฉบ บละ 10 บาท จ านวน 260 ว น กศน.ต าบล 93 แห ง 8. งบประมาณ จ านวน 241, บาท 60,450 60,450 60,450 60,450 กศน.ต าบล ในส งก ดส าน กงาน กศน.จ งหว ด 10. ผ ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย - ช อ สก ล นางสาวพ ชราภรณ คงประส ทธ 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. นโยบายต อเน องข อ 1 (1.3) 3. ช องาน/โครงการ การจ ดการศ กษาต อเน อง 1. เพ อจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานท าอย างย งย น โดยให ความส าค ญก บการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานท า ใน 5 กล มอาช พ 2. เพ อให ผ เร ยนสามารถน าความร ความสามารถ เจตคต ท ด ต อการประกอบอาช พและท กษะท พ ฒนาข นไปใช ประโยชน และสร างรายได ได จร ง ร อยละ 75 ของประชาชนม ท กษะความร ใน ด านอาช พสามารถพ ฒนาตนเองและม รายได จากการฝ กอาช พ จ ดอาช พใน 5 กล มอาช พ ค อ อาช พเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม ความค ดสร างและอาช พเฉพาะทางท สอดคล อง ก บศ กยภาพของช มชนในแต ละพ นท ประชาชนท วไปในจ งหว ด ต าบลละ 200 คน จ านวน 93 ต าบล (700 บาท ต อ คน) รวมจ านวน 18,600 คน 8. งบประมาณ จ านวน 13,020, บาท 2,604,000 5,208,000 3,645,600 1,562,400 กศน.ต าบล ในส งก ดส าน กงาน กศน.จ งหว ด 10. ผ ร บผ ดชอบ กล มงานส งเสร มการศ กษาต อเน อง - ช อ สก ล นางสาวอ จฉรา ธ ญยาธ รพงษ นางสาวท วาร ตน ต มไทยสาคร 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. นโยบายต อเน องข อ 1 3. ช องาน/โครงการ การจ ดการศ กษาส าหร บคนพ การ 1. เพ อจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยให ก บกล มเป าหมายคนพ การ 2. จ ดและส งเสร มการเร ยนร ท กษะช ว ตให สามารถ ช วยเหล อตนเองได ในช ว ตประจ าว น 1. จ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให ก บ กล มเป าหมายคนพ การ 2. จ ดและส งเสร มการเร ยนร ท กษะช ว ต 8. งบประมาณ จ านวน 8,398, บาท 2,099,553 2,099,553 2,099,553 2,099,553 ต วช ว ดผลผล ต กล มเป าหมายผ านการอบรมในแต ละหล กส ตรไม น อยกว าร อยละ70 ต วช ว ดผลล พธ ร อยละ 80 ของกล มเป าหมาย ม ท กษะสามารถ ช วยเหล อตนเองได ในช ว ตประจ าว น กล มเป าหมายคนพ การ ในจ งหว ด คร ผ สอนคนพ การ (งบประมาณเพ อ เป นค าตอบแทนคร ค าประก นส งคม ค าว สด ค าหาหนะ จ านวน 12 เด อน) จ านวน 957 คน จ านวน 73 คน กศน.ต าบล ในส งก ดส าน กงาน กศน.จ งหว ด 10. ผ ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการศ กษานอกระบบ - ช อ สก ล นางสาวฐ ตาร ย ส โอ ะ นางชณาภา และไหม 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. นโยบายต อเน องข อ 5 3. ช องาน/โครงการ พ ฒนาเว บไซต โดยใช โปรแกรม Kroratsite 1. เพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจหล กการ ออกแบบ จ ดท า ด แลเว บไซต สถานศ กษาได 2. เพ อให บ คลากรน าความร ไปจ ดท าเว บไซต ด แล เว บไซต และประย กต ใช ก บงานด านต าง ๆ ได จ ดอบรมการพ ฒนาเว บไซต ให ก บบ คลากร 8. งบประมาณ จ านวน 50, บาท - 50, ร อยละ 80 ของผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถในการพ ฒนาเว บไซต และ สามารถเผยแพร ข อม ลของสถานศ กษาได คร ปวช. คร กศน.ต าบล คร ศรช. บรรณาร กษ คร สอนผ พ การ คร อาสาสม ครฯ จ านวน 157 คน ส าน กงาน กศน.จ งหว ด 10. ผ ร บผ ดชอบ งานส งเสร มการศ กษาทาง ส อมวลชนและส อออนไลน - ช อ สก ล นางชณาภา และไหม 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. นโยบายต อเน องข อ 3 3. ช องาน/โครงการ พ ฒนาหล กส ตร รายว ชาเล อก ว ชาการประกอบอาช พ เพ อให ผ สอนได ม การพ ฒนาหล กส ตร เข ยน แผนการสอน และเอกสารประกอบการเร ยน การสอนได อย างถ กต อง ประช มเช งปฎ บ ต การการพ ฒนาหล กส ตร เข ยน แผนการสอน และเอกสารประกอบการเร ยนการสอน 8. งบประมาณ จ านวน 40, บาท - 40, ร อยละ 100 ของกล มเป าหมาย สามารถ พ ฒนาหล กส ตร ว เคราะห หล กส ตร ม แผนการสอน และเอกสารประกอบการเร ยน การสอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks