หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** - PDF

Description
1 หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** หล กส ตรการอบรม/ ว นและเวลาอบรม หล กส ตร 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) -

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 13 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** หล กส ตรการอบรม/ ว นและเวลาอบรม หล กส ตร 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) - ระด บกลาง (Intermediate) จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว างว นท 1-2 ก มภาพ นธ 2555 เป นหล กส ตรเว ร ดโปรเซสเซอร ท ท างานบนว นโดว ใช งานได อย างสะดวก ให เหมาะสมก บ เอกสาร สามารถพ มพ ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร และปร บแต งส ของเอกสารให สวยงาน ซ งสามารถช วยให การ ท าเอกสารง ายข น เช น การน ากราฟเข ามาประกอบการพ มพ ข อความหลายคอล มน ท าจดหมายเว ยน ท า ตาราง และอ นๆ หล กส ตร 2 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) - ระด บกลาง (Intermediate) จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว างว นท 6 7 ก มภาพ นธ 2555 Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ปด านตารางค านวณ (Spread Sheet) ท ท างานบน ว นโดว ใช งานได อย างสะดวกและรวดเร ว เหมาะก บงานค านวณ การว เคราะห ข อม ล สามารถน าเสนอข อม ลใน ร ปของข อความผสมต วเลข และกราฟ ก ได อย างสวยงาม ในหล กส ตรน ผ เร ยนจะเข าใจแนวค ดตารางค านวณ การใช ฟ งค ช นพ นฐาน การจ ดการ Work Sheet รวมถ งเร ยนร แนวค ดการจ ดการเซลและกล มเซล หล กส ตร 3 การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จ านวน 12 ช วโมง อบรม ระหว างว นท 9-10 ก มภาพ นธ 2555 เป นโปรแกรมท ใช สร างภาพ เพ อประกอบการบรรยาย (Presentation) ในล กษณะของภาพ Slide สามารถพ มพ ข อความ หร อน าภาพมาประกอบได และย งใส ส ส นท หลากหลายพร อมท งม เทคน คการ Present ให เล อกอ กมากมาย เช น การใส เส ยง ใส ว ด โอ ฯลฯ หล กส ตร 4 การใช งานโปรแกรม Microsoft Access 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) จ านวน 24 ช วโมง อบรมระหว างว นท ก มภาพ นธ 2555 เป นโปรแกรมส าเร จร ปทางด านการจ ดการฐานข อม ล หร อ DBMS (Database Management System) ท ท างานภายใต Microsoft Windows สามารถจ ดเก บข อม ลท ม ความส มพ นธ ก น และด งข อม ลเข ามาใช อย างม ประส ทธ ภาพ ท งย งน าเสนอข อม ลในล กษณะของ GUI ได หลายร ปแบบ อาท ตาราง ฟอร ม หร อรายงาน นอกจากน ย งสามารถใช ในการสร างและพ ฒนาระบบงานท เก ยวข องก บฐานข อม ล ได อ กด วย ซ งผ เร ยนไม จ าเป นจะต องม พ นฐานการใช งาน Access มาก อนเลย เน อหาของหล กส ตรจะอธ บาย ต งแต เร มต นการออกแบบ Database และการสร าง Relationship ของ Table ต างๆ การสร างเง อนไขของ Query เพ อด งข อม ลออกมาตามเง อนไขท ต องการ การสร าง Form เพ อป อนข อม ลเข าไปเก บหร อแสดงบน Screen และส ดท ายการสร าง Report เพ อแสดงข อม ลตามท ต องการ หล กส ตร 5 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ระด บส ง จ านวน 18 ช วโมง อบรม ระหว างว นท ม นาคม 2555 หล กส ตรน ผ เข าร วมการอบรมจะได เร ยนร การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ทางด าน การพ ฒนาส ตร ฟ งก ช นท น าสนใจ เพ อพ ฒนาให Excel ม ประส ทธ ภาพในการใช งานก บส ตรและฟ งก ช นให มาก ย งข น และการใช เคร องม อในการช วยว เคราะห และการจ ดการก บฐานข อม ลบน Excel อย างถ กว ธ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ และความเหมาะสมก บความต องการได รวมถ งใช ฟอร มฐานข อม ล การเร ยงล าด บข อม ล การใช Filter เพ อค นหาข อม ล ตลอดจนการ Import ข อม ลจากโปรแกรมข นมาใช ใน Microsoft Excel หล กส ตร 6 การสร างเว บไซต ส าเร จร ป ด วย joomla จ านวน 18 ช วโมง อบรมระหว างว นท ม นาคม 2555 และ ม นาคม 2555 เป นโปรแกรมในการจ ดการและสร างเว บไซต แบบส าเร จร ป (Content Management System :CMS) โดยท ต วโปรแกรมสามารถน าไปประย กต ได อย างกว างขวางท งงานร ฐบาล และงานเอกชน อาท เช น การเผยแพร ข าวสาร ระบบการลงทะเบ ยนสมาช ก การเก บสถ ต ผ ใช งานการแลกเปล ยนความ ค ดเห น การท าไซต เพ อการค า และงานด านอ นๆ โดยอาศ ยบ คลากรเพ ยงผ ควบค มระบบ ไม ต องม โปรแกรมเมอร ประจ าหล งการต ดต ง สามารถส งข าวหร อด งข าวสารระหว างแหล งข าวในภาษาต างๆ ได โดยไม ต องคอยพ มพ ข อม ลเข าไปเอง 2 หล กส ตร 7 การใช งานโปรแกรม SPSS จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว างว นท 4-5 เมษายน 2255 SPSS เป นโปรแกรมส าเร จร ปท ใช ในการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต และทางการว จ ยเพ อน าผลการ ว เคราะห ช วยอ านวยความสะดวกในการว เคราะห ข อม ลและแปรผลงานว จ ยหร อว ทยาน พนธ ของน กศ กษา จ งเป นโปแกรมท เหมาะส าหร บผ ท ก าล งท าว ทยาน พนธ หร อน กว จ ยคร /อาจารย ควรทราบและน าไปใช เพ อช วย ในการอ านวยความสะดวกในการว จ ยได หล กส ตร 8 การสร างเว บเพจด วย Dreamweaver จ านวน 18 ช วโมง อบรมระหว างว นท เมษายน 2555 หล กส ตรเจาะล ก ท กค าส ง ท กข นตอน ในการใช งาน Dreamweaver MX ส ดยอดโปรแกรมในการ สร าง Web Site ม ออาช พท ได ร บความน ยมอย างส ง ทดลองปฏ บ ต งานจร งต งแต ข นพ นฐานในการสร าง Home page จนถ งเทคน ค ล กเล นพ เศษ ผ เข าอบรมจะได เร ยนร การสร างหน า HTML, การจ ดหน า Web ด วยเทคน คต างๆ เช น Layout, Frame, Table, Layer หล กส ตร 9 การตกแต งภาพด วยโปรแกรม Photoshop CS จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว าง ว นท ม นาคม 2555 หล กส ตร Photoshop น เป นหล กส ตรท พ ฒนาข นมาส าหร บผ สร างร ปภาพพร อมท งท าการตกแต งใน หลากหลายร ปแบบ ตลอดจนการก าหนด Effect นานาประการเพ อสร างร ปภาพท ม ความเหมาะสมในการ น าไปใช งาน นอกจากน โปรแกรม Adobe PhotoShop ย งได ร บการพ ฒนาโปรแกรม ประเภท Add-on เพ อท าให ผ ใช สามารถตกแต งร ปภาพด วยคอมพ วเตอร ได ง าย หล กส ตร 10 การใช งานโปรแกรม Microsoft Access 2010 ระด บกลาง (Intermediate) จ านวน 24 ช วโมง อบรมระหว างว นท พฤษภาคม 2555 เป นหล กส ตรท ได เร ยนร การใช งาน Access ในข นกลาง เพ อท จะเพ มประส ทธ ภาพของการใช งาน Access ให สามารถท างานได ล กกว าการใช งานแบบท วไป โดยเร ยนร เทคน คของการใช งานในส วนต างๆ ของ Access เทคน คการออกแบบฐานข อม ลแบบส มพ นธ การใช งาน Query การใช Form และ Control ตลอดจน การใช งาน Report แบบต าง ๆ 3 หล กส ตร 11 การสร างแอพพล เคช นด วย Flash จ านวน 24 ช วโมง อบรมระหว างว นท พฤษภาคม 2555 หล กส ตรส าหร บผ ท ต องการเป น Web Multimedia Designer ท สามารถสร าง Web ในร ปแบบของ ภาพเคล อนไหว (Animation) พร อมเส ยงประกอบแบบ Surround Stereo ( เส ยงด งว งจากล าโพงซ ายไป ขวา) พร อมสร าง Effect แปลกใหม ให ก บ Web เช น การท าป มหร อ Menu ให กดบน Web ท สามารถ เคล อนไหวได พร อมม เส ยงประกอบเพ อเพ มความน าสนใจ หร อการท าให ม ว ตถ ว งตาม Mouse หร อแม กระท ง การสร างระบบ Password Login ด วย Action Script ใน Flash เป นการสร างงาน Animation หร อ ภาพเคล อนไหวด วยเทคน คต างๆ เช น การซ อน Layer การส ง Masking หร อ การ Tweenin แต ละแบบ เพ อ สร างล กเล นพ เศษให ก บภาพเคล อนไหว การเร ยนในส วนของการท า Interactive และ Advance Action Script เพ อการท า Web,Presentation และ Game โดยจะม การประย กต ใช ค าส ง Action Script ต งแต ระด บเบ องต น หล กส ตร 12 การต ดต อและผล ตส อ VCD, DVD ด วยโปรแกรม Adobe Premiere จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว างว นท พฤษภาคม 2555 หล กส ตรส อ VCD,DVD เป นส อท ม ภาพเคล อนไหว พร อมเส ยงประกอบ ท ได ร บความน ยมใช ในป จจ บ น โดยมาแทนท การใช Video Tape ซ งม การน ามาใช ก นแพร หลาย ไม ว าจะเป นด าน ความบ นเท ง, ด านส อการเร ยนการสอน, ตลอดจนน ามาใช บ นท ก ความทรงจ าต าง ๆ โดยใช กล องแบบ ด จ ตอล ว ด โอ (DV Camera) ซ งสามารถน าภาพท ได มาใช งานบนคอมพ วเตอร และใช โปรแกรมในการ ต ดต อ ใส ต วอ กษร ตลอดจน ผลพ เศษ ต าง ๆ และผล ตเป นส อประเภท VCD หร อ DVD ได อย างสะดวกสบาย หล กส ตรน จะน า ท านไปส การใช โปรแกรมต ดต อว ด โอท ได ร บความน ยมส ง Adobe Premiere เพ อผล ตส อ VCD หร อ DVD เพ อน าไปใช ตามความต องการได ด วยตนเอง หล กส ตร 13 การใช งานโปรแกรม Microsoft Access ระด บส ง (Advanced) จ านวน 24 ช วโมง อบรมระหว างว นท 5-8 ม ถ นายน 2555 หล กส ตรน จะเพ มท กษะในการใช Macro และการเข ยนโปรแกรม Module ด วยภาษา Visual Basic for Application รวมถ งการเข ยนโปรแกรมก บ Control ต าง ๆ และการจ ดการเก บข อผ ดพลาดในโปรแกรม โดยผ เข าร บการอบรมจะสามารถเข าถ งและน าเอาความสามารถต าง ๆ ของ Microsoft Access 2010 ออกมาใช ได อย างเต มท ม ความร ความเข าใจในการออกแบบโปรแกรมการจ ดการฐานข อม ลท ช ดเจนย งข น สามารถประย กต ใช ภาษา VBA เข ยนโปรแกรม Module เพ อเป นกลไกในการเพ มความสามารถของระบบงาน ให เก ดเป นโปรแกรมส าเร จร ปท ม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ผ เข าร วมการอบรมจะทราบถ งเทคน คว ธ การในการ สร างแบบ Form และ Report ท ซ บซ อนและม ประส ทธ ภาพมากย งข น 4 5 หล กส ตร 14 การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบออนไลน ด วยโปรแกรม MOODLE จ านวน 18 ช วโมง อบรมระหว างว นท 2-4 พฤษภาคม 2555 หล กส ตรน จะช วยส งเสร มและพ ฒนาว ธ การจ ดการเร ยนการสอนส าหร บผ สอนและผ เร ยน ซ งเป น หล กส ตรท เหมาะก บผ สอน และน กศ กษาในระด บช นป ท 3-4 ท ม ความสนใจด านการศ กษา การจ ดการเร ยน การสอนในระบบออนไลน ซ งเป นส งท ปฏ เสธไม ได ในย คป จจ บ น ในหล กส ตรน จะเน นไปย ง การจ ดการเร ยน การสอนในระบบ e-learning ของผ สอน หล กส ตร 15 การผล ตส อการเร ยนการสอนข นพ นฐาน ด วยโปรแกรม Authorware จ านวน 18 ช วโมง อบรมระหว างว นท พฤษภาคม 1 ม ถ นายน 2555 Authorware เป นโปรแกรมส าหร บน าเสนอผลงาน โดยการใช ค าส งเช อมโยงก บ Multimedia ได หลากหลาย ท งภาพน ง ภาพเคล อนไหว การใส Sound Effect ต างๆ รวมถ งการเช องโยง Icon เข ามาใน ช นงาน สามารถสร างโปรแกรมอย างง ายๆ ได เช น เกมตอบค าถามแบบส ม เกมเศรษฐ เกมจ บผ ดภาพ รวมถ งสามารถสร าง Applications ต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ Authorware เป นโปรแกรมท ม ค ณล กษณะ เด น ค อ สร างสรรค ท กส งท กอย าง จาก Web-Based Tutorials ไปจนถ ง Simulations อ นซ บซ อนรวมเส ยง เข าก บว ด โอด วย Authorware ซ งเป นทางออกในการสร างสรรค ส อส าหร บ ELearning ส งผ านแอบพล เคช น ของท านบนเว บ เคร อข ายของหน วยงาน หร อ CD-ROM ต ดตามผลการเร ยนของผ เร ยนได ง าย ผ เข าอบรมจะได เร ยนร ถ งหล กการสร างส อการเร ยนการสอน CAI ด วย Authorware ด วยว ธ ง ายๆ เร มต งแต ศ กษาความร ข นพ นฐานไปจนถ งการใช เคร องม อต างๆ เสร มด วยเทคน คและต วอย าง Workshop ท หลากหลาย พร อมการใส เส ยงด วย Sound Icon สร างการโต ตอบด วย Interaction Icon ตลอดจนการ แพ คเกจช นงานท สามารถน าไปประย กต ต อยอดได ท นท เหมาะส าหร บคณาจารย น กเร ยน น กศ กษา และ ผ สนใจท วไป ท ต องการออกแบบและพ ฒน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks