แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 30 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน โดยสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป และแผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน เน องจากแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลได ส นส ดลงในป งบประมาณ พ.ศ.2554 และในป งบประมาณ พ.ศ.2555 จะต องจ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคลใหม ซ งแผนด งกล าวจะต องสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ ท ใช อย ในป จจ บ น ประกอบก บการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากร บ คคลในบางเป าประสงค ย งไม บรรล ผลส าเร จ ด งน น เพ อให การบร หารทร พยากรบ คคลเก ดความต อเน อง และ สอดคล องก บย ทธศาสตร กรมชลประทาน กรมฯ จ งได ให ความเห นชอบในการขยายระยะเวลาการด าเน นงานตาม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ถ งป งบประมาณ พ.ศ.2556 และ เห นชอบแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ซ งได ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของกรมชลประทาน ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 คณะกรรมการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคล (ตามค าส ง กรมชลประทานท ข 222/2555 ลงว นท 21 ก มภาพ นธ 2555) ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยได ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ต วช ว ด และ ค าเป าหมาย พร อมท งก าหนดแผนงาน/โครงการท จะต องด าเน นการเพ อให สอดร บก บแผนกลย ทธ ด งกล าว สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน - ว ส ยท ศน 1 - พ นธก จ 1 - ประเด นย ทธศาสตร 1 - เป าประสงค 1 - แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน 2 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 3 - เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4 - ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานและแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ 6 พ.ศ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล - เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 15 (HR Scorecard Template) ภาคผนวก - แผนภาพแสดงความส มพ นธ ระหว างประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และแผนงาน/โครงการรองร บใน ป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ตารางแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ของ องค กร ก บประเด นย ทธศาสตร ด าน HR เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน และแผนงาน/โครงการรองร บ ป งบประมาณ พ.ศ.2555 -1- ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง พ นธก จ 1. พ ฒนาแหล งน าตามศ กยภาพของล มน าให สมด ล 2. บร หารจ ดการน าอย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ ง เป นธรรม และย งย น 3. เสร มสร างการม ส วนรวมในกระบวนการพ ฒนาและบร หารจ ดการน าท กระด บอย างบ รณาการ 4. ด าเน นการป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาแหล งน า 2. การบร หารจ ดการน า 3. การป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า เป าประสงค ก. ด านประส ทธ ผลตามพ นธก จ 1. ม ปร มาณน าเก บก กและพ นท ชลประทานเพ มข น 2. ท กภาคส วนได ร บน าอย างท วถ ง และเป นธรรม 3. ความส ญเส ยท ลดลงอ นเน องจากภ ยอ นเก ดจากน า 4. ม จ านวนพ นท ท าการเกษตรในเขตจ ดร ปท ด นท เหมาะสม ข. ด านค ณภาพการให บร การ 5. อาคารชลประทานอย ในสภาพพร อมใช งาน 6. ผ ใช น าได ร บความพ งพอใจจากการบร หารน า 7. ค ณภาพน าได เกณฑ มาตรฐาน ค. ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ 8. การก อสร าง ซ อมแซม และปร บปร งแล วเสร จตามแผนงาน 9. การเตร ยมความพร อมก อนการก อสร างเป นไปตามแผนงาน 10. ประชาชน ช มชน และหน วยงานท เก ยวข องม ส วนร วม 11. ม การประชาส มพ นธ อย างต อเน องและท วถ ง 12. ม การวางแผน และการด าเน นการบร หารจ ดการน าท ด 13. ม ผลการศ กษา ว จ ยและพ ฒนาสน บสน นการด าเน นงาน 14. ม ระเบ ยบและกฎหมายท ท นสม ย -2- ง. ด านการพ ฒนาองค กร 15. ระบบการบร หารงานม ประส ทธ ภาพ 16. บ คลากรม สมรรถนะ และขว ญก าล งใจในการท างาน 17. ม ระบบฐานข อม ล และเทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน -3- แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 1. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 2. การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 3. การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร 4. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 5. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร 6. การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 7. การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและการท างาน -4- เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลไว ท งส น 15 เป าประสงค ด งน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ล 1. พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคลให ม ด านทร พยากรบ คคล ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากร 2. ม การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท สอดคล อง บ คคล และสน บสน นย ทธศาสตร กรม 3. หน วยงานและบ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง 4. ม เส นทางความก าวหน าของสายอาช พท ช ดเจน 5. ปร บปร งกระบวนงานด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 6. พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห นการจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 7. ม ระบบการควบค มภายในด านการบร หารทร พยากรบ คคล 8. ม ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งานแบบบ รณาการ การเตร ยมก าล งคนเพ อข บเคล อน 9. ม โครงสร างและกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและสอดคล องก บ ย ทธศาสตร ภารก จกรม 10. ร กษาและจ งใจบ คลากรท ม ศ กยภาพส งไว ในองค กร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 11. พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างเป นระบบและต อเน อง 12. ม ระบบการประก นค ณภาพการฝ กอบรม/การพ ฒนาบ คคล การพ ฒนาระบบการจ ดการความร 13. จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน องเพ อสน บสน นประเด น ภายในองค กร ย ทธศาสตร กรม การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมใน 14. ส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมของบ คลากร การปฏ บ ต งาน การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ต 15. การปฏ บ ต งานม ความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและการ และการท างาน ท างาน -5- กรมชลประทานได น าเป าประสงค เช งกลย ทธ ท ก าหนดไว ท งส น 15 เป าประสงค ไปเปร ยบเท ยบก บกรอบ มาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล 5 ม ต ท ประกอบด วย ม ต ท 1 : ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Program Efficiency) ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) ม ต ท 4 : ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Accountability) ม ต ท 5 : ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life) เป าประสงค กรม การพ ฒนาองค กร ประเด น ย ทธศาสตร ด าน HR ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร แผนท กลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง 1.1 ม การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ท สอดคล องและสน บสน น ย ทธศาสตร กรม 15. ระบบการบร หารงานม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาระบบการ บร หารทร พยากรบ คคล การพ ฒนาระบบการจ ดการ ความร ภายในองค กร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1.2 ม โครงสร างและกรอบ อ ตราก าล งท เหมาะสมและ สอดคล องก บภารก จกรม 16. บ คลากรม สมรรถนะและ ขว ญก าล งใจในการท างาน การเตร ยมก าล งคนเพ อ ข บเคล อนย ทธศาสตร การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน 1.3 พ ฒนาบ คลากรท ก ระด บอย างเป นระบบและ ต อเน อง 17. ม ระบบฐานข อม ลและ เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม การพ ฒนาระบบการจ ดการ ฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล การสร างความสมด ลระหว าง ค ณภาพช ว ตและการท างาน 1.4 ร กษาและจ งใจ บ คลากรท ม ศ กยภาพส งไว ใน องค กร ประส ทธ ภาพ ของการบร หาร ทร พยากรบ คคล 2.2 ปร บปร งกระบวนงานด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 2.1 พ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด าน ทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 3.1 ม เส นทาง ความก าวหน า ของสายอาช พท ช ดเจน 3.2 หน วยงานและ บ คลากรด าน HR ม ความเข มแข ง 3.4 ม ระบบการ บร หารผลการ ปฏ บ ต งานแบบ บ รณาการ 3.3 จ ดการความร ท เป นระบบและต อเน อง เพ อสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร กรม 3.5 ม ระบบการ ประก นค ณภาพการ ฝ กอบรม/การพ ฒนา บ คคล ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 4.1 ม ระบบการควบค มภายใน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4.2 พ ฒนาระบบการร บฟ งความค ดเห น การจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล 4.3 ส งเสร มค ณธรรมและ จร ยธรรมของบ คลากร ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ลระหว าง ช ว ตก บการท างาน 5.1 การปฏ บ ต งานม ความสมด ล ระหว างค ณภาพช ว ตและการ ท างาน ต วช ว ดผลการปฎ บ ต งานและแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ เน องจากกรมฯ ได ให ความเห นชอบในการขยายระยะเวลาการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks