แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน PDF

Description
แผนการจ ดการ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน การจ ดการของส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ส าน กประก นค ณภาพการศ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 19 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน การจ ดการของส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ม หน าท ร บผ ดชอบในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย ท งการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นการประก นค ณภาพ การพ ฒนาปร บปร งการด าเน นงานของแตละหนวยงานในมหาว ทยาล ยรวมท งสงเสร ม สน บสน นประสานงานและสร างความเข าใจเก ยวก บการ ประก นค ณภาพให ก บบ คลากรและน กศ กษาภายในมหาว ทยาล ย จ งได จ ดท าว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค และประเด นย ทธศาสตร ไว ด งน ว ส ยท ศน ส าน กประก นค ณภาพการศ กษาจะเป นกลไกส าค ญในการสงเสร ม และผล กด นองค กรให ม งส ว ฒนธรรมค ณภาพอยางย งย น ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยอยางเป นระบบ 2. เพ อสน บสน นและให ความรวมม อในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาของหนวยงานในมหาว ทยาล ย 3. เพ อเป นหนวยงานท ประสานงานการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาท งภายในมหาว ทยาล ยและภายนอกมหาว ทยาล ย 4. เพ อเป นหนวยงานต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย 5. เพ อเป นหนวยงานสงเสร มการพ ฒนาปร บปร งการด าเน นงานของแตละหนวยงานในมหาว ทยาล ยม งส ค ณภาพ 6. เพ อสงเสร ม สน บสน นประสานงานและสร างความเข าใจเก ยวก บการประก นค ณภาพให ก บบ คลากรและน กศ กษาภายในมหาว ทยาล ย 7. เพ อสร างจ ตส าน ก/ท ศนคต ของบ คลากรให ม ส กท ด ตอการประก นค ณภาพการศ กษา ให เป นสวนหน งของการปฏ บ ต งาน 8. เพ อเป นหนวยงานประสานงานและด าเน นการเพ อขอร บรองว ทยฐานะของมหาว ทยาล ย 2 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : จ ดการศ กษาอยางม ค ณภาพและเป นสากลเพ อผล ตบ ณฑ ตตามค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ของมหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น ด งน น จ งได จ ดท าแผนการจ ดการตามประเด นย ทธศาสตร เพ อให สอดคล องก บการด าเน นงาน เพ อให เก ดบรรยากาศของการแลกเปล ยนเร ยนร ส งแวดล อมท เอ อตอการเร ยนร อ นจะสงผลให ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา เป นองค กรแหงการเร ยนร โดยน ากระบวนการจ ดการเป นเคร องม อในการด าเน นงานการจ ดการ ท ม งเน นประส ทธ ภาพ ของการพ ฒนา การสร างใหมตลอดจนการจ ดการท ม อย ในองค การให เป นระบบเพ อน าไปส การพ ฒนาบ คลากรและพ ฒนางานของส าน กฯให ม ค ณภาพ กลย ทธ การจ ดการ 1. การสร างช มชนน กปฏ บ ต (Communities of Practices) เพ อบร หารจ ดการแฝง (Tacit Knowledge) โดยเน นการสร างปฏ ส มพ นธ ทางส งคม (Social Interaction) ท กอให เก ดการ ถายทอดและแบงป นระหวางบ คลากรของหนวยงานและในมหาว ทยาล ย 2. การสอนงาน (Coaching ) เป นการข บเคล อนข ามบ คคลท งายและใกล ต วคนท างานมากท ส ด ให ผ ท ม ประสบการณ มากกวาหร อร นพ ท ม ผลงานด มาแนะน า สอน ให คนท มาใหมหร อคน ท ม ผลงานไมด ได เร ยนร ปร บปร งว ธ การท างาน ในก จกรรม QA Happy ม แตให 3. การเลาเร อง (Story Telling) เร องราวท บอกเลาท าให ผ ฟ งเข าไปรวมอย ในความค ด ม ส กเสม อนเป นสวนหน งของเร องท เลา ม ความต องการท จะหาค าตอบเพ อแก ป ญหาเร องราวและ ความค ดตางๆ ในเร องท เลาน นกลายเป นของผ ฟ ง ผ ฟ งม ใชเป นเพ ยงผ ส งเกตภายนอกอ กตอไป เป นการถอดฝ งล กโดยการมอบหมายให ผ ท ม ผลงานด หร อม ว ธ การท างานท ด มาเลาให คน อ นๆ ฟ งวาท าอยางไร คนเลาจะต องเลาให สน ก นาฟ ง เร าใจ เลาให เห นการปฏ บ ต เห นบ คคล ต วละครในเหต การณ ใช ภาษาเช งปฏ บ ต จร ง เลาส งท ตนเองท าจร งๆ ก บม อ ไมปร งแตง ใสส ต ไข เลาเหม อนเลาน ทานให เด กฟ ง เป าหมายการจ ดการ ป การศ กษา ม การรวบรวมผลการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อสร ปเป นคล งของส าน ก 2. ม ระบบการจ ดการสารสนเทศเพ อการจ ดการคล ง 3 แผนการจ ดการ แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ท จ าเป นตอการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของหนวยงาน ช อหนวยงาน : ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด เป าหมายของต วช ว ด องค ท จ าเป นตอการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให 5.1 ระบบการบร หารจ ดการ ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรร มาภ บาล การบร หารความ เส ยง การจ ดการเพ อ 36 ระด บ ความส าเร จของ การบร หารความ เส ยงตามเกณฑ 6 ข อ องค ท จ าเป น : K1.1 กระบวนการการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน เหต ผลท เล อกองค : บ คลากรย งขาดความเข าใจเร องการบร หารความเส ยง และ การควบค มภายใน ย งไมม ระบบต ดตามเพ อผล กด นให การบร หารความเส ยงเก ด ประส ทธ ภาพ สถาบ นม นคงและ เจร ญก าวหน าอยาง ย งย น น าไปส การพ ฒนาองค กร 5.7 น กศ กษาและบ คลากร ตระหน กถ งความส าค ญของ การพ ฒนาระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาและสร าง ว ฒนธรรมค ณภาพของ มหาว ทยาล ย สกอ. 50 ร อยละของ จ านวนคณะว ชา/ หนวยงานท ม ผล การประเม นการ ประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ต งแต 3.51 ข น ไป ตอจ านวน คณะว ชาและ หนวยงานท งหมด ร อยละ 70 องค ท จ าเป น : K2.1 แนวทางการพ ฒนาค ณภาพตามต วบงช การประเม น ค ณภาพภายใน เหต ผลท เล อกองค : เพ อหาแนวทางการพ ฒนาค ณภาพของต วบงช ตางๆ อ นจะ ผล กด นให คณะว ชา และหนวยงานม ผลการด าเน นงานท ด องค ท จ าเป น :K2.2 เทคน คการใช โปรแกรม Microsoft Office เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน เหต ผลท เล อกองค : เทคน คในการปฏ บ ต งาน และความเช ยวชาญ ของบ คลากร ในส าน กแตกตางก น หากท กคนได เพ มเต มเทคน คตางๆ จะชวยให การปฏ บ ต งาน รวดเร วข น และม ประส ทธ ภาพย งข น องค ท จ าเป น :K2.3 ความเคล อนไหวและขาวสารการประก นค ณภาพการศ กษา เหต ผลท เล อกองค : ม ความเคล อนไหวและขาวสารการประก นค ณภาพ การศ กษาอยางตอเน อง จากองค กรภายนอกท เก ยวข อง เชน สมศ. สกอ. และ บางคร งไมสามารถสงบ คลากรท งหมดเข ารวมประช มได เน องจากม ข อจ าก ดด าน งบประมาณ 4 แผนการจ ดการ แผนท 1 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K1.1 กระบวนการการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของการบร หารความเส ยงตามเกณฑ สกอ. เป าหมาย : 6 ข อ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 1 การบงช 1.1 แตงต งของ ส าน กฯ ก.ย. 55 ม ประกาศแตงต ง 1 ฉบ บ บ คลากรส าน กประก น ประธานและ เลขาน การ 1.2 จ ดประช มเพ อพ จารณาองค ท ก.ย สร ปรายงาน - 1 ฉบ บ จ าเป นในการบร หารความเส ยง ประช ม 2. จ านวนรายการ - อยางน อย 1 องค รายการ 2 การสร างและแสวงหา ท ม 1. จ านวนคร งการ ตรวจสอบวาเก ยวก บการบร หาร ประช มหร อฝ กอบรม ความเส ยงท ม ครบถ วนถ กต อง สามารถน าไปใช งานได หร อไม โดยด จากค ม อการบร หารความเส ยงของป ท ผานมาเป นการแสวงหาจาก เอกสาร (Explicit Knowledge) บ คลากรส าน กประก น - 1 คร ง บ คลากรส าน กประก น ประธานและ เลขาน การ ประธาน 5 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K1.1 กระบวนการการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของการบร หารความเส ยงตามเกณฑ สกอ. เป าหมาย : 6 ข อ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ท ไมม สามารถสร างได เองหร อไมหร อ สร ปวาต องหาจากภายนอก โดย การสงบ คลากรเข ารวมอบรมในเร อง การบร หารความเส ยง 3 การจ ดการให เป นระบบ รวบรวมคล งด านการบร หาร ความเส ยง ให เป นหมวดหม และเป น ฐานเร องการ บร หารความเส ยง - 1 ฐาน ระบบ การควบค มภายใน 3.2 น าท ได จ ดระบบแล วมาจ ดท าคล ง ด านการบร หารความเส ยง จ านวนเอกสารคล ง - 1 ฉบ บ 4 การประมวลกล นกรอง สงคล ง ด านการบร หารความ เส ยงให ผ เช ยวชาญกล นกรอง/ เม.ย. จ านวนองค ท ให ผ เช ยวชาญ - ไมน อยกวา 2 เร อง ตรวจสอบความสมบ รณ และค ณภาพ กล นกรอง/ตรวจสอบ 4.2 ประช มเพ อปร บเน อหา องค ตาม ข อเสนอแนะจากผ เช ยวชาญ เม.ย. จ านวนองค ท ผานการกล นกรอง/ - ไมน อยกวา 2 เร อง ตรวจสอบ 5 การเข าถ ง - 6 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K1.1 กระบวนการการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของการบร หารความเส ยงตามเกณฑ สกอ. เป าหมาย : 6 ข อ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 5.1 จ ดท าเอกสารคล งฯ ท ได ร บการ กล นกรองแล ว พ.ค. จ านวนฐาน - 1 ฐาน 5.2 เผยแพรประชาส มพ นธ ผานส อ ตางๆ เชน แจกเป นเอกสาร เว ปไซต พ.ค. ม การเผยแพร ประชาส มพ นธ - จ านวนคร งของ ผ เข าถ งคล ง บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 6 การแบงป นแลกเปล ยน ใช web blog ให เคร อขาย/ผ เก ยวข อง ได แลกเปล ยนเร ยนร จ านวนคร งการ แลกเปล ยนเร ยนร - อยางน อย 2 คร ง บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 6.2 จ ดก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต การ บร หารความเส ยง จ านวนคร งการ แลกเปล ยนเร ยนร - อยางน อย 1 คร ง บ คลากรส าน กประก น และบ คลากร ภายในมหาว ทยาล ย 7 การเร ยนร สน บสน นให น าไปใช ปฏ บ ต จร ง พ.ค. จ านวนบ คลากรท น าไปใช - อยางน อย 1 คน บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 7 แผนการจ ดการ แผนท 2 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks