แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 12 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ บ ต ราชการป 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า (1 25) 1. บทน า 1 2. ว ส ยท ศน พ นธก จ และค าน ยมองค กร 2 3. นโยบายและแผนท เก ยวข องก บกรมเจ าท า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ป แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ท เก ยวข อง 3 ก บกรมเจ าท า 3.3 นโยบายร ฐบาลท เก ยวข องก บกรมเจ าท า กรมฯ ม นโยบายในการด าเน นการสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นและนโยบาย 6 ร ฐบาล และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) 4. ความสอดคล องของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ กระทรวงคมนาคมก บกรมฯ 8 5. ความเช อมโยงของแผนการบร หารราชการแผ นด น และย ทธศาสตร เป าหมายการให บร การ 11 ของกระทรวงและกรมฯ 6. สร ปความสอดคล องของการจ ดสรรงบประมาณจ าแนกตามย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ 12 เป าหมายการให บร การกระทรวงคมนาคมและกรมเจ าท า ผลผล ต/โครงการ ประจ าป งบประมาณ การแบ งส วนราชการและภารก จของกรมเจ าท าป งบประมาณ โครงสร างการบร หารงานภายในกรมเจ าท า งบประมาณกรมเจ าท า สร ปงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามแผนงานผลผล ต/ 19 ก จกรรม และงบรายจ าย 11. สร ปงบประมาณลงท นท ได ร บเพ อด าเน นงาน/โครงการพ ฒนาท ส าค ญในป งบประมาณ และท ผ กพ นในป งบประมาณต างๆ ตารางแสดงงานโครงการพ ฒนาประจ าป งบประมาณ 2554 (25 33) แผนงานประจ าป งบประมาณ 2555 (34 73) 1. แผนก าก บด แลความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า แผนงานท าการน าร องให เก ดความปลอดภ ยประจ าป แผนปฏ บ ต งานด านการพ ฒนาพาณ ชยนาว แผนการพ ฒนากฎหมายประจ าป งบประมาณ แผนการปฏ บ ต งาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ แผนงานต ดตามผลการด าเน นงานท าเร อและเข อนฯ ท กรมฯ ได ด าเน นการแล วเสร จ แผนการด าเน นงานด านสถ ต การขนส งทางน า ป งบประมาณ แผนการด าเน นงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ แผนการตรวจสอบภายใน กรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ แผนการผล ต ฝ กอบรม และพ ฒนาคนประจ าเร อ ประจ าป งบประมาณ แผนงาน/โครงการพ ฒนางบประมาณ 2555 (74 160) 1. งานก อสร างท าเท ยบเร อเช ยงแสน แห งท 2 จ.เช ยงราย งานก อสร างสถาน ขนส งส นค าทางล าน า เพ อการประหย ดพล งงานท อ.ท าเร อ จ.พระนครศร อย ธยา งานก อสร างท าเท ยบเร ออเนกประสงค คลองใหญ จ.ตราด งานศ กษาส งแวดล อมและส ารวจออกแบบรายละเอ ยดเพ อก อสร างเข อนยกระด บน าในแม น า 86 เจ าพระยาและน านเพ อการเด นเร อ 5. งานศ กษาทบทวนและส ารวจออกแบบเพ อก อสร างท าเร อน าล กสงขลาแห งท งานซ อมแซมและปร บปร งท าเท ยบเร อปากบารา (เด ม) จ.สต ล เป นท าเร อท องเท ยว และ 93 อเนกประสงค 7. งานก อสร างท าเท ยบเร อบ านนาเกล อ จ.ตร ง งานซ อมแซมและปร บปร งโป ะในแม น าเจ าพระยา งานก อสร างเข อนก นคล นพร อมส งก อสร างประกอบท บร เวณท าเท ยบเร อส าราญก ฬาท อ าว 112 ฉลอง จ.ภ เก ต 10. งานศ กษาผลกระทบส งแวดล อมและส ารวจออกแบบเพ อก อสร างเข อนก นคล นบร เวณท าเร อ 116 แหลมศอก จ.ตราด 11. งานก อสร างเสร มระด บเข อนป องก นการก ดเซาะบร เวณคลองด าน จ.สม ทรปราการ งานซ อมบ าร งร กษาเข อนป องก นการก ดเซาะชายฝ งทะเล (2 แห ง) งานศ กษาศ กษาผลกระทบส งแวดล อมและส ารวจออกแบบโครงสร างเร งการตกตะกอนเพ อ 123 ป องก นการก ดเซาะชายฝ งอ าวไทยตอนบน 14. งานศ กษาว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ารวจออกแบบโครงสร างป องก นการก ดเซาะ 127 ชายฝ งต งแต บ านหน าโกฎ ถ งปลายแหลมตะล มพ ก อ.ปากพน ง จ.นครศร ธรรมราช 15. งานซ อมบ าร งร กษาเข อนป องก นการก ดเซาะชายฝ งบร เวณเกาะแต ว จ.สงขลา งานก อสร างเสร มระด บเข อนป องก นการก ดเซาะแม น าท าจ น อ.เม อง จ.ส มทรสาคร ระยะท งานก อสร างเข อนป องก นตล งพ ง (ป งบประมาณ 2555 จ านวน 10 แห ง) งานศ กษาเพ อจ ดท าแผนแม บทการข ดลอก เพ อพ ฒนาและฟ นฟ ทะเลสาบสงขลาตอนล าง งานข ดลอกและบ าร งร กษาร องน า ป งบประมาณ งานก อสร างอาคารศ นย พ ฒนาและบ าร งร กษาทางน าท 8 ขอนแก นและอาคารอย อาศ ยรวม หน วย พร อมส งก อสร างประกอบ 21. งานหล กไฟขอบร องและหล กไฟแสดงท หมายอ นตรายพร อมอ ปกรณ เคร องหมายการเด นเร อ งานหล กไฟน าพร อมเคร องหมายการเด นเร อ (2 หล ก) งานก อสร างอาคารส าน กงานท าภ ม ภาคท 7 (ขอนแก น) และส งก อสร างประกอบ งานส ารวจความม นคงแข งแรงของอาคารพร อมปร บปร งอาคารสถาน น าร อง จ.สม ทรปราการ งานซ อมแซมปร บปร งส งก อสร างภายในกรมเจ าท า งานจ างเหมาป กหล กเขตควบค มทางน า งานจ ดหาระบบต ดตาม แสดงสถานะเร อพร อมต ดต งอ ปกรณ วงจรป ดเพ อด แลร กษาความ 154 ปลอดภ ยในคลองแสนแสบ 28. งานก อสร างและจ ดหาระบบตรวจการณ ชายฝ งอ าวไทยตอนบน (VTS ระยะท 2) งานปร บปร งส งก อสร างและระบบสาธารณ ปโภคภายในศ นย ฝ กพาณ ชยนาว 159 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า กรมเจ าท า แผนย ทธศาสตร กรมเจ าท า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 กรมเจ าท า 1. บทน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต งแต ในอด ตจนถ งป จจ บ น ท งการขนส งในแม น าล าคลอง และทางทะเล เน องจากม ต นท นการขนส งท ต า แต เน องจากป จจ บ นการคมนาคมขนส งทางบกได ร บความสะดวก รวดเร วข น ท าให ปร มาณการขนส งทางน าลดลงบ าง อย างไรก ตามย งม ประชาชนใช การขนส งทางน าเพ อการ ส ญจรและขนส งส นค าอย เน องจากป ญหาการจราจรทางบกแออ ด ค บค ง อ กท งป ญหาราคาน าม นเช อเพล งม แนวโน มส งข นประกอบก บประเทศไทยประสบป ญหาก บการขาดด ลการค าทางทะเลเป นอย างมากและต อเน อง ร ฐบาลจ งม นโยบายในการพ ฒนาการขนส งทางน าและก จการพาณ ชยนาว ท งภายในและระหว างประเทศ ตลอดจนพ ฒนาท าเร อน าล กบร เวณพ นท ภาคใต พ ฒนาท าเร อช มชน และกองเร อไทย เพ อเพ มประส ทธ ภาพและ ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ รวมท งส งเสร มการลดการใช พล งงานในภาคขนส ง เช อมโยงประต การค าใหม และสน บสน นการท องเท ยว นอกจากน ในแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑1 (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕9) ได ให ความส าค ญ โดยก าหนดย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น โดยม แนวทางการ พ ฒนาท เก ยวข อง ได แก การพ ฒนาระบบการแข งข นท ม ประส ทธ ภาพ เท าเท ยม และเป นธรรม พ ฒนาโครงสร าง พ นฐานและระบบโลจ สต กส โดยผล กด นการพ ฒนาการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ โดยพ ฒนาปร บเปล ยนร ปแบบ การขนส งไปส การขนส งในร ปแบบอ นๆ ท ม ต นท นการขนส งต อหน วยต าและม การใช พล งงานท ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐานและระบบบร หารจ ดการการขนส งต อเน องหลายร ปแบบท เช อมการขนส งทางถนน ทางราง ทางน า และทางอากาศ ในล กษณะบ รณาการท งภายในประเทศและระหว างประเทศ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพและมาตรฐานการขนส งส นค าส สากลท งด านความรวดเร ว ความปลอดภ ย และความตรงต อเวลา รวมท งสน บสน นการพ ฒนาเศรษฐก จภายใต กรอบความร วมม อระด บภ ม ภาค และพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ รวบรวมและกระจายส นค าท ม ประส ทธ ภาพ เพ อลดต นท นระบบโลจ สต กส ของประเทศในภาพรวม กรมเจ าท าเป นหน วยงานภายใต ส งก ดกระทรวงคมนาคมม บทบาทและภารก จเก ยวก บการควบค ม ก าก บ ด แล และพ ฒนาส งเสร มการคมนาคมทางน าให ได ร บความปลอดภ ย สะดวก รวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ตลอดจน การด แลร กษาส งแวดล อมทางน า รวมท งการผล ตและพ ฒนาบ คลากรท กประเภทท เก ยวข องก บการขนส งทางน า ให เป นไปตามมาตรฐานสากล รวมท งการส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชย นาว ให ม การ เช อมต อก บระบบการขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสารและส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชนได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการส งออกให ม ความเข มแข ง จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ สอดคล องก บนโยบายร ฐบาลและแผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เพ อให สามารถด าเน นการได อย างเป นร ปธรรมและบรรล ตามเป าหมายท ได ก าหนดไว - 2 - กรมเจ าท า เป นหน วยงานภายใต ส งก ดกระทรวงคมนาคมม บทบาทและภารก จเก ยวก บการควบค ม ก าก บ ด แล และพ ฒนาส งเสร มการคมนาคมทางน าให ได ร บความปลอดภ ย สะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการ ด แลร กษาส งแวดล อมทางน า รวมท งการผล ตและพ ฒนาบ คลากรท กประเภทท เก ยวข องก บการขนส งทางน าให เป นไปตามมาตรฐานสากล รวมท งการส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชย นาว ให ม การ เช อมต อก บระบบการขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสารและส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการ เก ยวเน องเพ อให ประชาชนได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการ ส งออกให ม ความเข มแข ง ว ส ยท ศน เป นองค การท ม งการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว ให ปลอดภ ย สะดวก ม ประส ทธ ภาพ ตามมาตรฐานสากล พ นธก จ ก าก บด แล การส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ให ม การเช อมต อก บระบบการ ขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสาร และส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชนได ร บ ความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการส งออกให ม ความเข มแข ง โดยม อ านาจหน าท ด งน 1. ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อไทย กฎหมายว าด วยการ ป องก นเร อโดนก น กฎหมายว าด วยก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks