ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) - PDF

Description
ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) สำำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน โดยสำำน กนโยบำยและแผน กล มงำนข อม ลสำรสนเทศ ได จด เก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลเพ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 19 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) สำำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน โดยสำำน กนโยบำยและแผน กล มงำนข อม ลสำรสนเทศ ได จด เก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลเพ อกำรจ ดทำำสถ ต ข อม ลสำรสนเทศ และเพ อประกอบกำรพ จำรณำจ ดสรรงบประมำณ ต ำง ๆ สำำหร บสถำนศ กษำ แต เน องจำกม ควำมต องกำรใช ข อม ลท รวดเร ว จ งต องม กำรพ ฒนำกำรระบบกำรจ ดเก บข อม ล ให ม ประส ทธ ภำพมำกข น และสำมำรถประมวลผลข อม ลได อย ำงรวดเร วและหลำกหลำย ด งน นจ งได พ ฒนำระบบจ ดเก บ ข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลผ ำนระบบเว บไซต ข น (Web Application) เพ อดำำเน นกำรจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคล สำำหร บป กำรศ กษำ 2555 ด งน 1. ระบบ Data Management Center (DMC) 2. ระบบ Data Management Center offline 3. โปรแกรมบร หำรสถำนศ กษำ SMIS 1. ระบบ Data Management Center (DMC) เป นระบบจ ดเก บข อม ลบนเว บไซต ซ งเปล ยนช อมำ จำก Data Center เป นระบบซ งรวบรวมข อม ลน กเร ยนรำยบ คคล ข อม ลสถำนศ กษำ และข อม ลเขตพ นท โดยม กำรจ ดเก บ เป น 3 ระยะ ค อ ระยะท 1 ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นำยน ของท กป ระยะท 2 ข อม ล ณ ว นท 10 พฤศจ กำยน ของท กป และระยะท 3 ค อ ข อม ล ณ ว นส นป กำรศ กษำ หร อ 31 ม นำคม ของท กป สำำหร บกำรทำำงำนของระบบ DMC จะแบ งกำร ทำำงำนเป น 3 ระด บ ค อ ข อม ลน กเร ยนรำยบ คคล จะถ กจ ดทำำโดยเจ ำหน ำท ข อม ลของโรงเร ยน ตรวจสอบ และย นย น ข อม ล สำำน กงำนเขตพ นท ท กแห ง ม หน ำท ต รวจสอบ ต ดตำม ให คำำแนะนำำ ปร กษำ ในกำรจ ดทำำข อม ลของโรงเร ยน และ ระด บ สพฐ. ม หน ำท จ ดทำำระบบ ประมวลผล แก ไขป ญหำในกำรจ ดทำำข อม ล ให คำำแนะนำำ ปร กษำ ฝ กอบรม เจ ำหน ำท รวมท งจ ดทำำ Report สำำหร บโรงเร ยน เขตพ นท และ สพฐ. ระบบ DMC สำมำรถร บ ส งข อม ลท งจำก DMC offline และ ระบบ SMIS เด ม สร ปข นตอนการดำาเน นการจ ดเก บข อม ลระบบ DMC 1. ต ดต งโปรแกรม web browser Mozilla Firefox 2. ดำำเน นกำรจ ดเก บข อม ลท เว บไซต 3. เล อกเขต - เล อกโรงเร ยน - Admin 4. ลงทะเบ ยนใหม สำำหร บผ ท ไม ได ลงทะเบ ยน - login 5. เมน กำำหนดข อม ลเบ องต นของโรงเร ยน - แก ไขข อม ลพ นฐำนของโรงเร ยน, ข อม ลป กำรศ กษำของโรงเร ยน, ข อม ลน กเร ยน/ห องเร ยน 6. จบกำรศ กษำและกำรเล อนช น 6.1 จบกำรศ กษำน กเร ยนเป นรำยช วงช น 6.2 เล อนช นน กเร ยนรำยช น 6.3 จ ดห องเร ยนและเปล ยนห องเร ยน 7. ทะเบ ยนน กเร ยน - เพ มน กเร ยนใหม ในช นป จจ บ นของป กำรศ กษำ 2555 ให ครบถ วนท กคน 8. กดประมวลผลข อม ลเพ อน บจำำนวนน กเร ยนให เป นป จจ บ น ท เ มน จำำนวนน กเร ยนแยกช นเพศ - กดเพ อประมวลผล 9. ตรวจสอบรำยกำรข อม ลท ไม ถ กต องตำมต วตรวจสอบ จำำนวน 30 รำยกำร 10. คล กเมน ตรวจสอบในแต ละรำยกำรเพ อแก ไขข อม ลน กเร ยนเป นรำยบ คคล 11. กดประมวลผลข อม ลอ กคร งเพ อตรวจสอบข อม ล หำกข อม ลถ กต องท กรำยกำร - กดเพ อย นย นข อม ล 2. ระบบ Data Management Center offline เป นระบบจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลท สำมำรถ จ ดทำำข อม ลโดยไม ตอ งต ออ นเทอร เน ต แต ต องม กำร download ข อม ลป จจ บ นลงมำและอำศ ยควำมสำมำรถของ โปรแกรม Virtual Box เพ อสร ำง server จำำลอง เพ อให สำมำรถใช Application ท ม Interface เหม อนก บเว บไซต ระบบ Data Management Center โดยป กำรศ กษำ 2555 เป นป แรกท นำำออกใช เพ ออำำนวยควำมสะดวกในกำรปฏ บ ต งำน และลดข อจำำก ดในด ำนกำรใช เคร อข ำยอ นเทอร เน ต และเม อจ ดทำำข อม ลเร ยบร อยแล ว จ งค อยต ออ นเทอร เน ตเพ อ upload ข อม ลข นระบบ Data Management Center เพ อตรวจสอบ และร บรองข อม ล ท งน เขตพ นท สำมำรถหลอม รวมข อม ลเป นก อนเขตพ นท เพ อท เขตพ นท สำมำรถจะนำำข อม ลน นไปใช ประโยชน ต อไป สร ปข นตอนการดำาเน นการจ ดเก บข อม ล DMC offline 1. ต ดต งโปรแกรม web browser Mozilla Firefox 2. ต ดต ง Virtual box เพ อสร ำงระบบ server เสม อน 3. copy folder BOPP ไว ในเคร องท Drive C: 4. เป ด folder bopp คล กท BOPP.vbox set lan card start 5. เป ด firefox download ข อม ลของโรงเร ยนจำกเว บไซต 6. เล อกเขต - เล อกโรงเร ยน - Admin login เข ำระบบ download ข อม ลจำก link download รำยคน (format : DMC) 7. เป ด firefox แล วพ มพ login ด ำนบนขวำของจอภำพ เล อก user เป น Administrator password เป น admin Login เพ อเข ำส ระบบกำร upload 8. เป ด firefox แล วพ มพ เล อกโรงเร ยน เพ อเข ำส หน ำต ำงจ ด ทำำข อม ลระบบโรงเร ยน - Login ด ำนบนขวำ- เล อก user เป น Administrator password เป น admin คล กป ม Login เพ อเข ำส ร ะบบ 9. เมน กำำหนดข อม ลเบ องต นของโรงเร ยน - แก ไขข อม ลพ นฐำนของโรงเร ยน, ข อม ลป กำรศ กษำของโรงเร ยน, ข อม ลน กเร ยน/ห องเร ยน 10. จบกำรศ กษำและกำรเล อนช น - จบกำรศ กษำน กเร ยนเป นรำยช วงช น - เล อนช นน กเร ยนรำยช น - จ ดห องเร ยนและเปล ยนห องเร ยน 11. ข อม ลทะเบ ยนน กเร ยน เพ มน กเร ยน/ย ำยเข ำเร ยน - เพ มน กเร ยนใหม ในช นป จจ บ นของป กำรศ กษำ 2555 ให ครบถ วนท กคน 12. กดประมวลผลข อม ลเพ อน บจำำนวนน กเร ยนให เป นป จจ บ น ท เมน จำำนวนน กเร ยนแยกช นเพศ - กดเพ อประมวลผล 13. ตรวจสอบรำยกำรข อม ลท ไม ถ กต องตำมต วตรวจสอบ จำำนวน 30 รำยกำร 14. คล กเมน ตรวจสอบในแต ละรำยกำรเพ อแก ไขข อม ลน กเร ยนเป นรำยบ คคล 15. กดประมวลผลข อม ลอ กคร งเพ อตรวจสอบข อม ล หำกข อม ลถ กต องท กรำยกำร - กดย นย นข อม ล 3. ระบบ SMIS เป นโปรแกรมบร หำรสถำนศ กษำท โรงเร ยนย งสำมำรถใช งำนได โดยจ ดทำำข อม ลผ ำน โปรแกรม SMIS แล วส งข อม ลออกมำเป นร ปแบบ text file แล วส งข นระบบ DMC เพ อตรวจสอบ แก ไข และร บรอง ข อม ลต อไป สร ปข นตอนการดำาเน นการจ ดเก บข อม ล 1. จ ดทำำข อม ลน กเร ยนด วยโปรแกรม SMIS 2. ส งออกข อม ล ได folder ท ม ช อไฟล เป นรห ส smis 8 หล ก นำมสก ลเป น.zip 3. ให unzip ไฟล ข อม ลในข อ 2 แล วลบ folder รห ส smis 8 หล ก ท อย ข ำงใน folder ท unzip แล วให zip folder น นใหม อ กคร ง โดยให ต งช อเป นรห ส smis แปดหล ก นำมสก ล.zip แล วส งข อม ล ข นระบบ DMC 4. กดประมวลผลข อม ลเพ อน บจำำนวนน กเร ยนให เป นป จจ บ น ท เ มน จำำนวนน กเร ยนแยกช นเพศ - กดเพ อประมวลผล 5. ตรวจสอบรำยกำรข อม ลท ไม ถ กต องตำมต วตรวจสอบ จำำนวน 30 รำยกำร 6. คล กเมน ตรวจสอบในแต ละรำยกำรเพ อแก ไขข อม ลน กเร ยนเป นรำยบ คคล 7. กดประมวลผลข อม ลอ กคร งเพ อตรวจสอบข อม ล หำกข อม ลถ กต องท กรำยกำร - กดย นย นข อม ล การจ ดทำาข อม ลผ านระบบ DMC 1. ต ดต งโปรแกรม web browser Mozilla Firefox 1. ดำวน โหลดโปรแกรมได จำก website คล กป ม 2. หล งจำกดำวโหลดเร ยบร อยจะได โปรแกรมสำำหร บต ดต ง Firefox ซ งเป นโปรแกรม web browser ซ งเป น open source ให ต ดต งโปรแกรมโดยกำรด บเบ ลคล กท ช อ File จะได ด งร ป 3. คล ก Next ไปเร อย ๆ จนพบป ม Install คล ก Install หล งจำกน นโปรแกรมจะดำำเน นกำรลงโปรแกรมไปเร อยๆ จนเสร จส น ให คล กป ม Finish ด งร ป เสร จข นตอนกำรลงโปรแกรม Mozilla Firefox จะได เพ อเข ำใช งำน web browser ในคร งต อไป 5. ทำำตำมข นตอนกำรจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลระบบออฟไลน (DMC Offline) ข อ 17 เป นต นไป 4. โปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคลระบบออฟไลน (Data Management Center Offlne : DMC Offline) เป นโปรแกรมสำำหร บจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคล แบบ offline เพ ออำำนวยควำมสะดวกสำำหร บผ ท ต องกำรจ ดทำำข อม ลโดยไม ต องเช อมต อระบบอ นเทอร เน ต ซ งอำศ ยควำมสำมำรถของโปรแกรม virtual box ในกำรสร ำง server จำำลองไว ในเคร อง และเร ยกใช browser จ ดทำำข อม ล และส งออกข อม ลเม อเช อมต ออ นเทอร เน ตอ กคร ง โดยท ม Interface เสม อนบนเว บ ทำำให เข ำใจได ง ำย ท งน เป นกำรอำำนวยควำมสะดวกสำำหร บเขตพ นท ในกำรหลอมรวมข อม ล ระด บเขตพ นท เพ อ cleansing data และม ก อนข อม ลระด บเขตพ นท สำำหร บพ ฒนำโปรแกรมอ น ๆ ต อไป ม ข นตอน กำรใช งำนโปรแกรมด งน 1. ต ดต งโปรแกรม Virtual Box เพ อสร ำง server เสม อน โปรแกรม Virtual box ค อ โปรแกรมสำหร บจำำลอง เคร องคอมพ วเตอร เสม อน (Virtual Machine) สำหร บใช ทดลองต ดต งและทดสอบระบบปฏ บ ต กำร เป นโอเพน ซอร ทให ใช งำนได โดยไม มค ำใช จำ ย สำมำรถดำวน โหลดได ท เว บไซต 2. download file VirtualBox Win.exe ลงในเคร องท drive ใด ๆ ก ได 3. ต ดต ง virtual box โดย double click ท VirtualBox Win.exe คล ก ป ม next ไปเร อย ๆ จน ต ดต งเสร จเร ยบร อย ด งลำำด บภำพกำรต ดต ง 4. copy BOPP.ova ไว ท drive C: 5. double click ท BOPP.ova ระบบจะทำำกำรเป ด virtualbox แล วสร ำง server CentOS ให อ ตโนม ต ด งภำพ 6. set card lan ใน virtual box - click ท เมน file บร เวณด ำนบนซ ำยของจอภำพ เล อก preference network เล อก card Lan ท ได Add ไว แล ว เช น ตำมภำพจะช อ vboxnet1 หร อช อ VirtualBox Host-only Ethernet Adapter ซ ง card Lan ด งกล ำว สำมำรถเพ มได ตำมควำมต องกำรของผ ใช แต ในท น จะใช เพ ยง 1 card เพ อ set IP ให เป น วง Lan 94 เพ อให เหมำะก บระบบ CentOS ใน BOPP.ova ท ได จ ดทำำไว แล ว เม อคล กไปท Lan card ต วท ต องกำรแล ว ให กดป มร ป ไขควง หร อป ม edit set IP subnetmark = IPV6 = 0 ด งภำพ 7. set card lan ใน centos โดย click ท bopp setting network ท Adapter 1 click Enable Network Adapter NAT ท Adapter 2 click Enable Network Adapter Attached to = Host only Adapter name =vboxnet 8. เข ำใช โปรแกรม DMC Offline โดยคล กท ป ม BOPP Start ระบบ Offline จะใช ระบบ server CentOS เพ อ Run DMC Offline เม อเคร อง RUN ระบบ Server CentOS ไปจนถ งแสดงคำำว ำ login ให กดป ม Minimize เพ อซ อนหน ำจอ server 3 10. ทำำกำร download ข อม ลน กเร ยนส นป กำรศ กษำของป กำรศ กษำ 2554 โดยเป ดเว บ browser firefox เป ดเว บ portal.bopp-obec.info/obec54_3 เล อกเขต เล อก โรงเร ยน เล อน scholl bar ไปล ำงส ด download ข อม ลจำก link download รำยคน (format : DMC) ไฟล ท download ได จะม ล กษณะช อไฟล ค อ school_รห สโรงเร ยน_ป _เด อน_ว น.zip เช น school_ _2012_4_6.zip 12. เป ด firefox แล วพ มพ เพ อเร ยกใช โปรแกรม offline จำก server ใน vbox คล กป ม Login ด ำนบนขวำ เล อก Administrator pasword ค อ admin Login เพ อเข ำส ระบบ upload 13. คล กท เมน Upload นร.รำยคน (DMC) เพ อ upload file ข อม ลโรงเร ยน ท ได download ไว เช น school_ _2012_4_6.zip เพ อ upload เข ำไปไว ในเคร อง server ใน vmbox 14. กดป ม Browse แล วเล อกไฟล ข อม ลโรงเร ยนท ได download เก บไว (ส วนใหญ จะอย ท folder download) จำกน นคล กป ม upload เพ อส งไฟล ข น server CentOS ใน vbox 15. เม อส งข อม ลเร ยบร อยจะปรำกฎข อควำม และถ ำเขตพ นท ต องกำร upload โรงเร ยนถ ดไป ก browse upload จนครบ ก จะได ก อนเขต 16. เป ดเว บ เล อก โรงเร ยน Login ด ำนบนขวำของจอภำพ เล อกผ ใช งำนเป น Administrator พ มพ password เป น admin กดป ม Login เพ อเข ำจ ดทำำข อม ล ในระบบ **ข นตอนท 17 เป นต นไป การทำางานของระบบ DMC Offline และ DMC บนเว บไซต จะเหม อนก น 17. ท เมน กำาหนดข อม ลเบ องต นของโรงเร ยน ให แก ไขข อม ลสถำนศ กษำ ช อโรงเร ยน ส งก ด ท ต ง ท อ ย เบอร โทรศ พท กำรย บเล กสถำนศ กษำ 18. แก ไขข อม ลป การศ กษาของโรง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks