รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY - PDF

Description
รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

Please download to get full document.

View again

of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 2 | Pages: 59

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานกองคล งและพ สด 5 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร กองคล งและพ สด 8 สภาพป จจ บ นกองคล งและพ สด 9 โครงสร างการบร หารกองคล งและพ สด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 11 สร ปผลการว เคราะห SWOT กองคล งและพ สด 12 นโยบายการบร หารงานประจำาป งบประมาณ ส วนท 2 แผนภาพแสดงย ทธศาสตร กองคล งและพ สด ก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 21 ส วนท 3 ผลการดำาเน นงาน 27 รายละเอ ยดประกอบการอธ บายการดำาเน นการและการต ดตามแผน 29 มาตรการและแนวทางการเร งร ดต ดตามการใช จ ายเง น ประจำาป งบประมาณ พ.ศ แผนกลย ทธ ทางการเง น 32 แผนการบร หารเง นสด 33 แผนการเพ มม ลค าทร พย ส น 33 แผนการปร บปร งระบบสารสนเทศเง นทดรองราชการของหน วยงาน 34 แผนการปร บปร งการเบ กจ ายเง น 36 แผนพ ฒนาบ คลากร 38 แผนการปร บปร งพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการนโยบาย 39 สารบ ญต อ เร อง หน า รายละเอ ยดต วช ว ดและค าคะแนนแผนปฏ บ ต ราชการประจำาป งบประมาณ พ.ศ รายงานเง นสะสมคงเหล อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ส นส ด ณ 30 ก นยายน แผนการควบค มและการรายงานผลการเบ กจ าย 57 แผนการว เคราะห ค าสาธารณ ปโภคของมหาว ทยาล ย 58 แผนการบร หารส ญญา 58 แผนการปร บปร งบ ตรเครด ตรถราชการ 59 แผนการบร หารล กหน 60 แผนการบร หารจ ดการเง นกองท น 60 แผนการปร บปร งศ นย จ ดหาพ สด กลาง 60 แผนการจ ดทำาศ นย ฝ กอบรมตามสมรรถนะ 62 แผนพ ฒนาและปร บปร งเว ปไซต 63 แผนการจ ดการความร ร วมก น 63 แผนกลย ทธ กองคล งและพ สด 63 แผนการปร บปร งบ ญช ส นทร พย มหาว ทยาล ย 63 แผนการจ ดหารายได ของกล มงานจ ดหารายได และผลประโยชน 63 รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ก าวเล ก ๆ ท ย งใหญ.และก าวต อไป ของกองคล งและพ สด เอกสารประกอบการส งมอบ 12 ม ถ นายน 2555 MAHASARASHAM UNIVERSITY 1 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข บทสร ปของ CFO ในว นน ผมค ดว า กองคล งและพ สด ได มาถ ง จ ดเปล ยน และ จ ดปร บ ในหลาย ๆ ม ต ท เก ยวก บ การบร หารงาน โดยเฉพาะในเร องของการพ ฒนาศ กยภาพคนพ นธ ใหม ซ งถ อเป นย ทธศาสตร ท กองคล งและพ สด ให ความส าค ญล าด บต น ๆ ในช วง 2-3 ป ท ผ านมา. ผมเช อม นว า มหาว ทยาล ยมหาสารคามม ศ กยภาพและพร อมท จะ เต บโตได อ กมาก การเปล ยนแปลงเช งโครงสร างจ าเป นต องม ความร วมม อร วมใจของบ คลากรท กภาคส วนเพ อก าวเข าส การเปล ยนแปลงเช งโครงสร าง ท งน ต องได ร บความร วมม อจากบ คลากรท กภาคส วน ด งน นผม และบ คลากรกองคล งและพ สด จ งขอเป นส วนหน งในการเตร ยมความพร อมของ มหาว ทยาล ย เพ อเป นองค กรท ม การบร หารจ ดการท ด ท ส ดและก าวเข าส ประชมคมอาเซ ยน ในป 2015 ต อไป รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข รองอธ การบด ฝ ายอ านวยการ 2 MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 1. รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข รองอธ การบด ฝ ายอ านวยการ 2. นางพวงท พย ศร ไพรวรรณ ผ ช วยอธ การบด ฝ ายการเง นและการคล ง 3. นางฉว วรรณ อรรคะเศรษฐ ง ผ ช วยอธ การบด ฝ ายการพ สด 4. นายปลว ชร ป ดเสน ผ อ านวยการกองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY 3 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข 4 MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานกองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY 5 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข 6 MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ท ศทางในการก าวไปข างหน าของกองคล งและพ สด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กองคล งและพ สด จะเป นองค กรท ม มาตรฐานการบร หารจ ดการท ด ท ส ดในป พ.ศ เพ อตอบสนอง นโยบายของมหาว ทยาล ย MAHASARASHAM UNIVERSITY 7 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข ปร ชญา ถ กต อง รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ ปณ ธาน กองคล งและพ สด เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร ด านการคล งและพ สด ว ส ยท ศน กองคล งและพ สด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นองค กรท ม การบร หารจ ดการท ด ท ส ด พ นธก จ 1. เป นหน วยจ ดเก บรายได ท กประเภทของมหาว ทยาล ย 2. เป นหน วยจ ดหารายได และพ ฒนาส นทร พย เพ อสร างม ลค าเพ มให แก มหาว ทยาล ย 3. เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร ด านการเง น การคล งและการพ สด ของมหาว ทยาล ย 4. เป นหน วยก าก บนโยบายการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ ระบบงบประมาณ ระบบการเง น ระบบพ สด และระบบบ ญช ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารค ณภาพและยกระด บบ คลากรให เป นคนพ นธ ใหม กลย ทธ เป าประสงค ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร กองคล งและพ สด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1. สร างการยอมร บและให ความร วมม อ 2. พ ฒนาบ คลากรให ม ความก าวหน าในว ชาช พ 3. สร างท มงานให เข มแข ง 4. ม ระบบบร หารการเง นอย างม นคงและย งย น 5. ม ระบบบร หารท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล 1. ส งเสร มให บ คลากรเป นคนด และคนเก งอย างต อเน อง 2. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการด านการเง น การคล ง และการพ สด 3. ม แผน พ ฒนาอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ 4. ม ระบบการบร หารจ ดการท คล องต วกระช บและรวดเร ว 5. ม การบร หารทร พย ส นอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น 6. ม การบร หารจ ดการอย างม ธรรมาภ บาล 8 MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สภาพป จจ บ นกองคล งและพ สด กองคล งและพ สด (Division of Finance and Facilities) เป นส วนงานภายในส งก ดส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ม หน วยงานภายใต การก าก บด แล จ านวน 4 กล มงาน และ 1 งาน ด งน 1. กล มงานการเง นและบร หารงบประมาณ กรอบภาระงานของกล มงาน ม ภาระหน าท ในด านการร บเง น การจ ายเง น การเก บร กษาเง น การน าเง นส งคล ง การควบค มงบประมาณ การตรวจสอบเอกสารก อนจ าย การก าก บด แลการบร หารการเง นการคล งในระบบ GFMIS การบร หารงบประมาณ การจ ดท าแผนการเบ กจ าย การเร งร ดการเบ กจ าย การก นเง นไว เบ กเหล อมป ขยายเวลาเบ กจ ายเง น การโอน เปล ยนแปลงงบประมาณ การจ ดท ารายงานผลการใช จ ายเง น รายงานเง นสะสมของมหาว ทยาล ย ตลอดจนการ ให บร การว ชาการด านการคล ง 2. กล มงานจ ดหารายได และผลประโยชน ม ภาระหน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการศ กษา ว เคราะห ว จ ย และเสนอแนะเพ อปร บปร งการจ ดเก บรายได การจ ดหารายได การแก ไขป ญหาอ ปสรรคในการจ ดเก บรายได การเร งร ดรายได การจ ดท าแผนและโครงการเก ยวก บ การจ ดหารายได การบร หารพ นท การตรวจสอบรายร บ การตรวจสอบทร พย ส น และการจ ดท าส ญญาก บ ผ ประกอบการจากทร พย ส นของมหาว ทยาล ย การจ าหน ายอาหาร การผล ตส งพ มพ การออกแบบส งพ มพ 3. กล มงานบร หารการพ สด ม ภาระหน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดซ อพ สด จ ดหาพ สด เช าทร พย ส น การท าส ญญา การบร หารส ญญา การเบ กจ ายพ สด การควบค มพ สด การจ าหน ายพ สด การแลกเปล ยนพ สด การเก บร กษาพ สด ให เป นไปตามระเบ ยบ ส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด และระเบ ยบอ นท เก ยวข องก บการพ สด 4. กล มงานบ ญช ม ภาระหน าท เก ยวก บการบ นท ก จ ดท า ปร บปร ง แก ไขและตรวจสอบบ ญช เง นงบประมาณแผ นด น เง นนอก งบประมาณ จ ดเก บเอกสารการเบ กจ ายทางบ ญช 5. งานบร หารท วไป ม หน าท ด าเน นการเก ยวก บการร บ-ส งเอกสารต าง ๆ ในการด าเน นการด านการคล งและพ สด หน งส อโต ตอบ ของทางราชการ หน งส อเว ยน รวบรวมระเบ ยบ ประกาศ ค าส ง จ ดเก บเอกสาร การท ารายงานการประช ม การปฏ บ ต งานด านบ คคล การพ ฒนาระบบสารสนเทศ ทร พย ส นมหาว ทยาล ย มาตรฐานและประเม นค ณภาพ ว จ ย สถาบ น ตลอดจนการต ดต อประสานงานให การด าเน นงานภายในกองให เป นไปอย างรวดเร ว ถ กต อง และม ประส ทธ ภาพ MAHASARASHAM UNIVERSITY 9 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข ป จจ บ นกองคล งและพ สด ม บ คลากรท งส น 122 คน จ าแนกได ด งน 1.1 อ ตราก าล ง ป จจ บ นกองคล งและพ สด ม บ คลากรท งส น 122 คน แบ งได ด งน ข าราชการ 8 คน (ร อยละ 6.56) งาน มหาว ทยาล ย 35 คน (ร อยละ 27.87) และล กจ าง 81 คน (ร อยละ 65.58) ประเภทบ คลากร จ านวน บ คลากร (คน) จ าแนกเพศ/ระด บการศ กษา ชาย หญ ง ร อยละของ บ คลากร ต ากว า ป.ตร ป.ตร ป.โท ต ากว า ป.ตร ป.ตร ป.โท ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย ล กจ างประจ า พน กงานจ างตามภารก จ ล กจ างช วคราวรายว น รวม MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข มหาว ทยาล ยมหาสารคาม MAHASARASHAM UNIVERSITY 11 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รายงานผลการดำาเน นการ รอบป งบประมาณ 2555 รองศาสตราจารย ดร.ป ยพ นธ แสนทว ส ข สร ปผลการว เคราะห SWOT กองคล งและพ สด จ ดแข ง (Strength) 1. ผ บร หารระด บส งม ความสามารถในการบร หารเง น 2. ม ระบบการเง นท ม ประส ทธ ภาพ ถ กต อง โปร งใส ตรวจสอบได และเป นไปตามระเบ ยบ 3. การบร หารงบประมาณม ความย ดหย น สามารถ ปร บเปล ยนตามสถานการณ 4. ม ระบบการควบค มภายในทางด านการเง นท ด 5. ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างานด านการเง น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks