รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ค าน า - PDF

Description
รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ก ค าน า รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตสถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ฉบ บน เป นการ ส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตท ส าเร จการศ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 16 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ก ค าน า รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตสถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ฉบ บน เป นการ ส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษา ป การศ กษา 2554 ซ งเป นไปตามแบบสอบถาม ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตของ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) โดยม การเพ มเต ม ปร บปร ง รายละเอ ยดข อม ลในแบบสอบถามตามร ปแบบมาตรฐานให ม ความสอดคล องก บการจ ดการเร ยนการสอนของ สถาบ นการบ นพลเร อน ซ งเป นสถาบ นว ชาช พเฉพาะทางท จ ดการเร ยนการสอนด านการบ นในระด บปร ญญาตร ส งก ดกระทรวงคมนาคม และเป นสถาบ นสมทบ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร แผนกมาตรฐานการศ กษา ส าน กว ชาการ ขอขอบค ณผ เก ยวข องท กท าน ท ให ความร วมม อในการตอบ แบบสอบถามคร งน และหว งเป นอย างย งว า รายงานฉบ บน จะเป นประโยชน แก ผ บร หาร และบ คคลท เก ยวข อง ท กฝ ายน าไปใช ประกอบการว เคราะห ต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในการด าเน นงานด านการศ กษาต อไป อย างไรก ตาม การด าเน นการเก บข อม ล การให ข อม ลของผ ตอบแบบสอบถามอาจเก ดความ คลาดเคล อน รวมถ งการกรอกข อม ลเพ อว เคราะผลย อมสามารถเก ดความผ ดพลาดข นได ด งน น แผนกมาตรฐานการศ กษา ส าน กว ชาการ สถาบ นการบ นพลเร อน จ งขออภ ยล วงหน าส าหร บข อผ ดพลาดท อาจเก ดข นได และจ กย นด อย างย งหากท าน จะม ข อเสนอแนะและความค ดเห นต าง ๆ อ นเป นประโยชน ต อ การน าไปปร บปร งการจ ดท ารายงานในโอกาสต อไป แผนกมาตรฐานการศ กษา ส าน กว ชาการ สถาบ นการบ นพลเร อน มกราคม 2556 รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ข สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข สารบ ญตาราง ง สารบ ญแผนภ ม ฉ บทสร ปผ บร หาร 1 บทน า 10 ว ตถ ประสงค 11 ขอบเขตของการศ กษา 11 เคร องม อท ใช ในการศ กษา 11 การส ารวจข อม ล 12 การว เคราะห ข อม ล 12 ค าน ยามศ พท 12 ประโยชน ของการศ กษาภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต 12 ผลการส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต 13 สถานภาพการท างานป จจ บ น 14 ข อม ลส าหร บบ ณฑ ตท ม งานท า 18 - ประเภทงานท ท า 18 - ความร ความสามารถพ เศษท ช วยให บ ณฑ ตได งานท า 21 - เง นเด อนหร อรายได เฉล ยต อเด อน 25 - ความพ งพอใจต องานท ท า 29 - ระยะเวลาในการได งานท าของบ ณฑ ต 36 - ล กษณะงานท ตรงก บสาขาท ส าเร จการศ กษา 40 - องค กรท ท างานอย เป นองค กรท ด าเน นงาน หร อเก ยวข องก บอ ตสาหกรรมการบ น 43 - การน าความร จากสาขาว ชาท เร ยนไปประย กต ใช ก บการท างาน 47 ข อม ลส าหร บบ ณฑ ตท ไม ม งานท า 50 - สาเหต ท ไม ได ท างาน 50 - ป ญหาในการหางานท าหล งส าเร จการศ กษา 54 ข อม ลการศ กษาต อของบ ณฑ ต 61 - การศ กษาต อของบ ณฑ ต 61 รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ค สารบ ญ (ต อ) หน า - ระด บการศ กษาท บ ณฑ ตต องการศ กษาต อ / ก าล งศ กษาต อ 64 - สาขาว ชาท บ ณฑ ตต องการศ กษาต อ / ก าล งศ กษาต อ 67 - ประเภทของสถาบ นการศ กษา / มหาว ทยาล ยท บ ณฑ ตต องการศ กษาต อ 70 - เหต ผลท ท าให ท านต ดส นใจศ กษาต อ 74 - ป ญหาในการศ กษาต อ 77 ข อเสนอแนะ 84 - รายว ชาหร อความร ท สถาบ นควรจะเพ มเต มในหล กส ตร 84 - ข อเสนอแนะของบ ณฑ ตท ม ต อหล กส ตร การเร ยนการสอน และก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 85 รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ง สารบ ญตาราง ตาราง หน า 1 ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษา ป การศ กษา แสดงบ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษา และบ ณฑ ตท ตอบแบบสอบถาม ป การศ กษา แสดงสถานภาพการท างานของบ ณฑ ต 14 4 แสดงสถานภาพการท างานของบ ณฑ ต จ าแนกตามสาขาว ชา 16 5 แสดงประเภทงานท ท าของบ ณฑ ต 18 6 แสดงประเภทงานท ท าของบ ณฑ ต จ าแนกตามสาขาว ชา 20 7 แสดงความร ความสามารถพ เศษท ช วยให บ ณฑ ตได งานท า 22 8 แสดงความร ความสามารถพ เศษท ช วยให บ ณฑ ตได งานท า จ าแนกตามสาขาว ชา 23 9 แสดงเง นเด อนหร อรายได เฉล ยต อเด อนของบ ณฑ ต แสดงเง นเด อนหร อรายได เฉล ยต อเด อนของบ ณฑ ต จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงความพ งพอใจต องานท ท า แสดงความพ งพอใจต องานท ท าของบ ณฑ ต จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงสาเหต ท บ ณฑ ตไม พ งพอใจต องานท ท า แสดงสาเหต ท บ ณฑ ตไม พ งพอใจต องานท ท า จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงระยะเวลาในการได งานท าของบ ณฑ ต แสดงระยะเวลาในการได งานท าของบ ณฑ ต จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงล กษณะงานท ตรงก บสาขาท ส าเร จการศ กษา แสดงล กษณะงานท ตรงก บสาขาท ส าเร จการศ กษาของบ ณฑ ต จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงองค กรท ท างานอย เป นองค กรท ด าเน นงาน หร อเก ยวข องก บอ ตสาหกรรมการบ น แสดงองค กรท ท างานอย เป นองค กรท ด าเน นงาน หร อเก ยวข องก บอ ตสาหกรรมการบ น 45 ของบ ณฑ ต จ าแนกตามสาขาว ชา 21 แสดงการน าความร จากสาขาว ชาท เร ยนไปประย กต ใช ก บการท างาน แสดงการน าความร จากสาขาว ชาท เร ยนไปประย กต ใช ก บการท างาน จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงสาเหต ท ย งไม ได ท างาน แสดงสาเหต ท ย งไม ได ท างาน จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงป ญหาในการหางานท าหล งส าเร จการศ กษา แสดงป ญหาในการหางานท าหล งส าเร จการศ กษา จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงป ญหาในการหางานท าหล งส าเร จการศ กษาของบ ณฑ ต แสดงป ญหาในการหางานท าหล งส าเร จการศ กษาของบ ณฑ ต จ าแนกตามสาขาว ชา 59 รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 จ สารบ ญตาราง (ต อ) ตาราง หน า 29 แสดงการศ กษาต อของบ ณฑ ต แสดงการศ กษาต อของบ ณฑ ต จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงระด บการศ กษาท บ ณฑ ตต องการศ กษาต อ / ก าล งศ กษาต อ แสดงระด บการศ กษาท บ ณฑ ตต องการศ กษาต อ / ก าล งศ กษาต อ จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงสาขาว ชาท บ ณฑ ตต องการศ กษาต อ / ก าล งศ กษาต อ แสดงสาขาว ชาท บ ณฑ ตต องการศ กษาต อ / ก าล งศ กษาต อ จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงประเภทของสถาบ นการศ กษา / มหาว ทยาล ยท บ ณฑ ตต องการศ กษาต อ แสดงประเภทของสถาบ นการศ กษา / มหาว ทยาล ยท บ ณฑ ตต องการศ กษาต อ จ าแนกสาขาว ชา แสดงเหต ผลท ท าให ท านต ดส นใจศ กษาต อ แสดงเหต ผลท ท าให ท านต ดส นใจศ กษาต อ จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงป ญหาในการศ กษาต อ แสดงป ญหาในการศ กษาต อ จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงสาเหต ท ท าให บ ณฑ ตม ป ญหาในการศ กษาต อ แสดงสาเหต ท ท าให บ ณฑ ตม ป ญหาในการศ กษาต อ จ าแนกตามสาขาว ชา แสดงรายว ชาหร อความร ท สถาบ นควรจะเพ มเต มในหล กส ตร 84 รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ฉ สารบ ญแผนภ ม แผนภ ม หน า 1 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษา ป การศ กษา บ ณฑ ตท ตอบแบบสอบถาม ป การศ กษา แสดงร อยละของบ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษา 14 4 แสดงร อยละของบ ณฑ ตท ตอบแบบสอบถาม 14 5 แสดงร อยละของสถานภาพการท างานของบ ณฑ ต 15 6 แสดงร อยละของสถานภาพการท างานของบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท าอากาศยาน 16 7 แสดงร อยละของสถานภาพการท างานของบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการขนส งส นค าทางอากาศ 17 8 แสดงร อยละของสถานภาพการท างานของบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการจราจรทางอากาศ 17 9 แสดงร อยละของสถานภาพการท างานของบ ณฑ ต สาขาว ชาอ เล กทรอน กส การบ น แสดงร อยละของสถานภาพการท างานของบ ณฑ ต เปร ยบเท ยบตามสาขาว ชา แสดงร อยละของประเภทงานท ท าของบ ณฑ ต แสดงร อยละของประเภทงานท ท า สาขาว ชาการจ ดการท าอากาศยาน แสดงร อยละของประเภทงานท ท า สาขาว ชาการจ ดการการขนส งส นค าทางอากาศ แสดงร อยละของประเภทงานท ท า สาขาว ชาการจ ดการจราจรทางอากาศ แสดงร อยละของประเภทงานท ท า สาขาว ชาเล กทรอน กส การบ น แสดงร อยละของความร ความสามารถพ เศษท ช วยให บ ณฑ ตได งานท า แสดงร อยละของความร ความสามารถพ เศษท ช วยให บ ณฑ ตได งานท า 24 สาขาว ชาการจ ดการท าอากาศยาน 18 แสดงร อยละของความร ความสามารถพ เศษท ช วยให บ ณฑ ตได งานท า 24 สาขาว ชาการจ ดการการนขนส งส นค าทางอากาศ 19 แสดงร อยละของความร ความสามารถพ เศษท ช วยให บ ณฑ ตได งานท า 24 สาขาว ชาการจ ดการจราจรทางอากาศ 20 แสดงร อยละของความร ความสามารถพ เศษท ช วยให บ ณฑ ตได งานท า 25 สาขาว ชาอ เล กทรอน กส การบ น 21 แสดงร อยละของเง นเด อนหร อรายได เฉล ยต อเด อนของบ ณฑ ต แสดงร อยละของเง นเด อนหร อรายได เฉล ยต อเด อนของบ ณฑ ต 27 สาขาว ชาการจ ดการท าอากาศยาน 23 แสดงร อยละของเง นเด อนหร อรายได เฉล ยต อเด อนของบ ณฑ ต 28 สาขาว ชาการจ ดการการขนส งส นค าทางอากาศ รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ช สารบ ญแผนภ ม (ต อ) แผนภ ม หน า 24 แสดงร อยละของเง นเด อนหร อรายได เฉล ยต อเด อนของบ ณฑ ต 28 สาขาว ชาการจ ดการจราจรทางอากาศ 25 แสดงร อยละของเง นเด อนหร อรายได เฉล ยต อเด อนของบ ณฑ ต 28 สาขาว ชาอ เล กทรอน กส การบ น 26 แสดงร อยละของความพ งพอใจต องานท ท าของบ ณฑ ต แสดงร อยละของความพ งพอใจต องานท ท าของบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท าอากาศยาน แสดงร อยละของความพ งพอใจต องานท ท าของบ ณฑ ต 31 สาขาว ชาการจ ดการการขนส งส นค าทางอากาศ 29 แสดงร อยละของความพ งพอใจต องานท ท าของบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการจราจรทางอากาศ แสดงร อยละของความพ งพอใจต องานท ท าของบ ณฑ ต สาขาว ชาอ เล กทรอน กส การบ น แสดงร อยละของสาเหต ท บ ณฑ ตไม พ งพอใจต องานท ท า แสดงร อยละของสาเหต ท บ ณฑ ตไม พ งพอใจต องานท ท า สาขาว ชาการจ ดการท าอากาศยาน แสดงร อยละของสาเหต ท บ ณฑ ตไม พ งพอใจต องานท ท า 35 สาขาว ชาการจ ดการการขนส งส นค าทางอากาศ 34 แสดงร อยละของสาเหต ท บ ณฑ ตไม พ งพอใจต องานท ท า สาขาว ชาการจ ดการจราจรทางอากาศ แสดงร อยละของสาเหต ท บ ณฑ ตไม พ งพอใจต องานท ท า สาขาว ชาอ เล กทรอน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks