แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน - PDF

Description
1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 11 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ช อส วนราช : ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ของ องค ความร ท จ าเป นต อปฏ บ ต งาน จ ดศ กษาเพ อ ผล ตบ ณฑ ตพยาบาล ร อยละ 80 Goal : บ ณฑ ตม อ ตล กษณ ค ณภาพ มาตรฐาน ท โดดเด นทางด านว ชาและปฏ บ ต พยาบาล สามารถให บร ส ขภาพท ตอบสนองความต องของช มชนได อย างม ประส ทธ ภาพ Objectives: 1) ระบบศ กษาได มาตรฐานอ ดมศ กษา (TQF) 2) น กศ กษาสอบผ านสภาว ชาช พในสอบ คร งแรกเป นไปตามเกณฑ ท ก าหนด 3) ผ ใช บ ณฑ ตม ความพ งพอใจอย ในระด บ มาก 4) ส งสน บสน นจ ดเร ยนสอนท ง ภาคทฤษฎ และปฏ บ ต ได ร บพ ฒนาให ท นสม ยและเพ ยงพอ 5) แหล งฝ กปฏ บ ต ระด บปฐมภ ม แหล ง เร ยนร ภาคปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ภาพ 6) ระบบศ กษาท ท นสม ย และท นต อ เปล ยนแปลง 1. ร อยละของบ ณฑ ตท ม อ ตล กษณ ตามเกณฑ ของ ว ทยาล ยพยาบาล บรมราชชนน อ ดรธาน 2. ระด บความเช อม นของ ผ ใช บ ณฑ ต 3. ร อยละของน กศ กษาท สอบผ านสภาว ชาช พคร ง แรกตามเกณฑ องค ความร ท เก ยวข องก บ กระบวนในจ ดเร ยน สอนท ม ประส ทธ ภาพ สอดคล อง ก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ 2. องค ความร ท เก ยวข องก บพ ฒนา น กศ กษา และร ปแบบ/ว ธ พ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท ม อ ต ล กษณ ตามเกณฑ ท ก าหนด 3. องค ความร ท เก ยวก บป จจ ยต างๆ ท ส งผลต อผลส มฤทธ ทางเร ยน และอ ตล กษณ ของน กศ กษา 4. ว ดหร อส ารวจระด บความเช อม น ของผ ใช บ ณฑ ต 5. ว ดและประเม นอ ตล กษณ ของ บ ณฑ ต 6. องค ความร ท เก ยวข องก บตร ยม น กศ กษาในสอบข นทะเบ ยนร บ ใบประกอบว ชาช พพยาบาล ผ ทบทวน/อน ม ต. (CKO/ผ บร หารส งส ด) 4 แบบฟอร มท 5 : แผนจ ดความร ( Action Plan) : กระบวนจ ดความร ( Process) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล. ขอบเขต (องค ความร ท จ าเป น) องค ความร ท เก ยวข องก บกระบวนในจ ดเร ยนสอนท ม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ว ทยาล ยฯ สามารถจ ดความร ท เก ยวข องก บออกแบบเร ยนร เพ อให บ ณฑ ตม มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ บ ณฑ ตสาขา พยาบาลศาสตร ตามผล ตบ ณฑ ตของว ทยาล ยฯ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม ว ทยาล ยม น าผลจ ดความร ไปใช จร งในปฏ บ ต งาน โดยม จ ดท าค ม อหร อแนวปฏ บ ต ในจ ดเร ยนสอน/ว ดและ ประเม นผล ของว ทยาล ย ล าด บ ก จกรรมจ ดความร เวลา 1 บ งช ความร 1.1 จ ดประช มอาจารย ระดมความค ดเห นเพ อตรวจสอบองค ความร ท จ าเป นต องใช ในจ ดเร ยนสอนท ม ประส ทธ ภาพ เพ อให บ ณฑ ตม มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ บ ณฑ ตสาขาพยาบาลศาสตร 1.2 สร ปผลงาน ธ.ค. 53 จ านวนรายความร ท บ งช ส าหร บจ ดเร ยน สอนเพ อให บ ณฑ ตบรรล ตาม กรอบมาตรฐานบ ณฑ ตสาขา พยาบาล อย างน อย 3 ราย ว ทยาล ย งาน ว ชา เร ม 5 ล าด บ ก จกรรมจ ดความร เวลา 2 สร างและแสวงหาความร 2.1 จ ดประช มอาจารย เพ อระบ ความเช ยวชาญของว ทยาล ย ใน ร อยละ ด านจ ดเร ยนสอนท ม ประส ทธ ภาพ เพ อให บ ณฑ ตม มาตรฐาน 100 ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ท ก าหนดฯ 2.2 เข าร วมประช มในประช มว ชาด านศ กษาพยาบาล และ องค กรว ชาช พพยาบาล 2.3 จ ดประช ม อบรม โดยเช ญผ เช ยวชาญจากภายนอกมาถ ายทอดความร 2.4 ค นหาความร จากเอกสาร และInternet ธ.ค. 53 ร อยละขององค ความร ท ถ กระบ ว าม อย ในต วบ คคล ในองค กร ได ร บ รวบรวมไว ร อยละขององค ความร ท ถ กระบ ว าอย ในผ เช ยวชาญ ภายนอก ได ร บรวบรวม ไว ร อยละขององค ความร ท ถ กระบ ว าหาได จากเอกสาร ต ารา และ internet ได ร บ รวบรวมไว ร อยละ 100 ร อยละ 100 อาจารย ท ก คน ห วหน า ว ชา คณะกร รม 6 ล าด บ ก จกรรมจ ดความร เวลา 3 จ ดความร ให เป นระบบ 3.1 จ ดเอกสารท รวบรวมมาและจากแสวงหามาได จากต วบ คคล ม.ค. 54 ระด บความส าเร จในจ ด จากร วมประช มด านจ ดศ กษาพยาบาล ให เป นระบบและ เอกสารท รวบรวมและ เป นหมวดหม ช ดเจน แสวงหามาได เป นหมวดหม 3.2 จ ดท าฐานข อม ลองค ความร ตามหมวดหม ในร ปแบบเอกสาร อ เล กทอร ท ช ดเจน น กส 3.3 จ ดท าร างค ม อปฏ บ ต ในจ ดเร ยนสอน 4 ประมวลและกล นกรองความร 4.1 จ ดประช มผ เก ยวข องก บองค ความร เพ อตรวจสอบกล นกรองเน อหา ร ปแบบ ความถ กต องของข อม ลองค ความร ในร างค ม อปฏ บ ต ใน จ ดเร ยนสอน ก.พ. 54 ร างค ม อปฏ บ ต ในจ ด เร ยนสอน ระด บความส าเร จใน ตรวจสอบกล นกรองเน อหา ร ปแบบ ความถ กต องของ องค ความร ในค ม อปฏ บ ต ใน จ ดเร ยนสอน ส าเร จ (ม สร ปผล จ ด เอกสารท รวบรวม และ แสวงหามา ได ให เป น หมวดหม ท ช ดเจน ม ร างค ม อ ปฏ บ ต / แนวทางใน จ ด เร ยน สอน) ส าเร จ (ม ค ม อ/ แนวทาง ปฏ บ ต ใน จ ด เร ยน สอน) อาจารย ท ก คน คณะกรรม ว ชา งาน ว ชา งาน ว ชา 7 ล าด บ ก จกรรมจ ดความร เวลา 5 เข าถ งความร 5.1 ประช มช แจง/ประชาส มพ นธ เก ยวก บแนวทางออกแบบ จ ดเร ยนสอน 5.2 น าความร เข าส ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 6 แบ งป นแลกเปล ยนความร จ ดประช มน กปฏ บ ต (CoP) โดยจ ดประช มอาจารย เพ อให แต ละว ชาได น าเสนอออกแบบจ ดเร ยนสอน ตามแนวทางท ก าหนด ป ญหา/อ ปสรรค และข อเสนอแนะในแก ไข ม.ค. 54 จ านวนคร งของประช ม ช แจง ระด บความส าเร จในน า องค ความร เข าส ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ เม.ย. พ.ค. 54 จ านวนคร งของจ ดท า ช มชนน กปฏ บ ต (CoP) อย างน อย 1 คร ง ส าเร จ (ม น าองค ความร ลง Website ว ทยาล ย) เด อนละ 1 คร ง ว ทยาล ยฯ ว ทยาล ย งาน ว ชา 7 เร ยนร จ ดท า CoP ระหว างผ เก ยวข องเพ อประเม นผลน าองค ความร ไปใช ใน สร างองค ความร และนว ตกรรม ก.ย. 54 ระด บความส าเร จใน จ ดท า CoP ใน ผ เก ยวข องเพ อประเม นผล น าความร ไปใช ส าเร จ (ม ประเม นผล น าความร ไปใช ใน จ ดเร ยน สอน) งาน ว ชา งาน ว ชา ผ ทบทวน/อน ม ต... (CKO/ผ บร หารส งส ด) 8 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร สร างองค ความร และนว ตกรรมด านส ขภาพ 9 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ช อส วนราช : ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ของ สร างองค ความร และ นว ตกรรมด านส ขภาพ เพ อ เป นแหล งบร ว ชาแก ส งคม Goal : ระบบส ขภาพของช มชนม ความ เข มแข ง ประกอบด วยองค ความร และ ว ชาด านส ขภาพท ม ค ณภาพ Objectives: 1) ม ผลงานว ชา และองค ความร ด าน พยาบาลและสาธารณส ข 2) ม องค ความร และนว ตกรรมด านส ขภาพ โดยเฉพาะอย างย งด านจ ดบร ระด บปฐมภ ม 3) ม ผลงานองค ความร ด านว ชาของ ว ทยาล ยฯ ท ได ร บต พ มพ และ เผยแพร ในระด บชาต 1. จ านวนผลงานว จ ยและ นว ตกรรมด าน พยาบาลและ สาธารณส ขของอาจารย 2. จ านวนผลงานว จ ยและ นว ตกรรมด านส ขภาพ ของน กศ กษา 3 3 องค ความร ท จ าเป นต อปฏ บ ต งาน 1. องค ความร ท เก ยวข องก บผล ตผล งานว จ ยและนว ตกรรมท ตอบสนอง ความต องด านส ขภาพของช มชน 2. องค ความร ด านจ ดเร ยน สอนและพ ฒนาน กศ กษา เพ อ สน บสน นผล ตผลงานว จ ยและ นว ตกรรมของน กศ กษา 3. องค ความร ท เก ยวข องก บเผยแพร ผลงานว จ ยและนว ตกรรมเพ อให ช มชนน าไปใช ประโยชน ผ ทบทวน/อน ม ต. (CKO/ผ บร หารส งส ด) 10 แบบฟอร มท 5 : แผนจ ดความร ( Action Plan) : กระบวนจ ดความร ( Process) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ประเด นย ทธศาสตร สร างองค ความร และนว ตกรรมด านส ขภาพ เพ อเป นแหล งบร ว ชาแก ส งคม ขอบเขต (องค ความร ท จ าเป น) องค ความร ท เก ยวข องก บผล ตผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ตอบสนองความต องด านส ขภาพของช มชน ว ทยาล ยฯ สามารถจ ดความร ในสร างองค ความร และนว ตกรรมด านส ขภาพท เหมาะสมตรงก บความต องด านส ขภาพช มชน หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม ว ทยาล ยม น าผลจ ดความร ด านว จ ยและนว ตกรรม ไปใช ในให บร ส ขภาพท สนองต อความต องด านของช มชน อย างน อย 1 เร อง ล าด บ ก จกรรมจ ดความร เวลา 1 บ งช ความร 1.1 จ ดประช มระดมความค ดเห นเพ อตรวจสอบองค ความร ท จ าเป นเก ยวก บผล ตผล งานว จ ยและนว ตกรรมท ตอบสนองความต องด านส ขภาพของช มชน 1.2 สร ปผลงาน 2 สร างและแสวงหาความร 2.1 ประช มเช งปฏ บ ต เพ อสร างความร ความเข าใจเก ยวก บสร างองค ความร ใน ช มชน 2.2 ค นหาความต องด านส ขภาพในช มชน ธ.ค. 53 ม.ค.-เม.ย. 54 เม.ย. 54 จ านวน ราย ความร ท บ งช ส าหร บสร าง องค ความร และนว ตกรรม ด านส ขภาพ ร อยละของ อาจารย และ บ คลากรท เข า เข าร วม ประช ม ความส าเร จใน ระบ ความต อง ด านส ขภาพของ ช มชน อย างน อย 2 ราย 1. ร อยละ 80 ส าเร จ (ม ข อสร ปความ ต องด าน ส ขภาพของ ช มชน ว ทยาล ยฯ ว ทยาล ย ช มชน 1 ช มชน ฝ ายว จ ย และ นว ตกรร ม ฝ ายว จ ย และ นว ตกรร ม ฝ ายว จ ย และ นว ตกรร ม เร ม 11 ล าด บ ก จกรรมจ ดความร เวลา 2.3 ค นหาความร จากเอกสาร และInternet ในสร างองค ความร และนว ตกรรมด าน ม.ค.- ร อยละขององค ร อยละ ส ขภาพ เม.ย. 54 ความร ท ถ กระบ 100 ว าหาได จาก เอกสารต ารา และinternet ได ร บ รวบรวมไว อาจารย และ บ คลากร ภายใน ฝ ายว จ ย และ นว ตกรร ม 3 จ ดความร ให เป นระบบ จ ดเอกสารท รวบรวมมาและจากแสวงหามาได จากต วบ คคล จ ดให เป น ระบบและเป นหมวดหม ช ดเจน ในร ปแบบเอกสารหร อWeb blog เพ อเอ อให เก ดสร างองค ความร และนว ตกรรม 4 ประมวลและกล นกรองความร ประช มอาจารย เพ อค ดสรร กล นกรองความร ท จ าเป นในผล ตผลงานว จ ยและ นว ตกรรมท ตอบสนองความต องของช มชนและส งคม และค นหาแนวทางใน ผล ตผลงานว จ ยและงานสร างสรรค เพ อตอบสนองความต องของช มชน/ส งคม เม.ย. 54 พ.ค. 54 ระด บ ความส าเร จใน จ ด เอกสารท รวบรวมและ แสวงหามาได เป นหมวดหม ท ช ดเจน ระด บความส าเร จ ในก าหนด แนวทาง/ท ศ ทางผล ต งานว จ ยและ นว ตกรรม ส าเร จ (ม สร ปผล จ ด เอกสารท รวบรวมและ แสวงหามาได ให เป นระบบ และเป น หมวดหม ท ช ดเจน ใน ฐานข อม ล) ส าเร จ (ม ร าง แนวทาง/ท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks