แผนการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร - PDF

Description
1 แผนการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร ผลผล ตบร การการศ กษาศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รห ส ก (4) 1. ร บสม ครน กศ กษาใหม ก (230) /90,000 (1) รณรงค

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 38 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร ผลผล ตบร การการศ กษาศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รห ส ก (4) 1. ร บสม ครน กศ กษาใหม ก (230) /90,000 (1) รณรงค ประชาส มพ นธ ร บสม ครน กศ กษาใหม 350 คร ง - ระด บปร ญญาตร (1.1, ) บ งอร/มน ก (220) /62,500 - ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต/ปร ญญาโท/ปร ญญาเอก (3.1,3.5) ส มาล /มน ก (230) /10,000 (2) ร บสม ครน กศ กษาใหม 40 คร ง - ระด บปร ญญาตร ( ) บ งอร ก (210) /75,000 - ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต/ปร ญญาโท/ปร ญญาเอก (3.2) ส มาล ก(220)/112,600 - โครงการส มฤทธ บ ตร (2) บ งอร ก (230) /90,000 (3) ร อยละของจานวนน กศ กษาใหม ท กระด บสม ครผ าน 1,127 คน งานส งเสร ม ศวน. 2. บร การงานทะเบ ยนน กศ กษา (1) ร อยละเฉล ยของน กศ กษาลงทะเบ ยนเร ยนท กระด บ ร อยละ 80 งานส งเสร ม ก (210) /75,000 ผ าน ศวน.เม อเท ยบก บการศ กษาผ านมา - ระด บปร ญญาตร (1.6) ณ ฎฐา ก (230) /90,000 - ระด บบ ณฑ ตศ กษา (3.3) ส มาล 3. บร การห องสม ดและส อโสตท ศน ปกรณ (1) บร การห องสม ดแก น กศ กษาและประชาชน 1,500 ราย เพ ชรดา ก (210) /28,000 - จ ดหาทร พยากรสารสนเทศประเภทหน งส อพ มพ วารสาร น ตยสาร (1-4) 345 รายการ - บร การทร พยากรสารสนเทศ 92 รายการ - โครงการฝ กอบรมการส บค นสารสนเทศออนไลน (11) 1 คร ง ก (900)/22,000 - โครงการฝ กอบรมการให บร การตอบคาถามน กศ กษา 1 คร ง ก (900) /20,000 มสธ. (12) 2 (2) บร การส อโสตท ศน ปกรณ /อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ - บาร งร กษาอ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (18) 30 รายการ ประพ นธ พร/ - - บร การการใช อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (15-17) 12 เด อน วโรรส/ธนศร พ (210)/18,000 (3) บร การเคร อข ายคอมพ วเตอร และระบบอ นเตอร เน ต 12 เด อน ธนศร - 4. บร การแนะแนวการศ กษา ก(230)/18,000 (1) บร การแนะแนวการศ กษาต อ มสธ. - นอก ศวน. ในเขตพ นร บผ ดชอบ ( ) 18 คร ง ว ร ช/ส มาล ก (220)/16,000 - ณ ทาการศ นย ฯ (4.1) งานส งเสร ม (2) น ทรรศการการศ กษาทางไกล มสธ. (15) ก (220)/20,000 (3) ส มมนาอาจารย แนะแนว (10) 1 คร ง ว ร ช ก (500)/50,000 (4) สร างเคร อข ายแนะแนวการศ กษาต อ มสธ. (11) 10 แห ง ว ร ช ก (500)/50,000 5 เคร อข ายบร การการศ กษาในพ น ก (230)/30,000 (1) ส มมนาผ นาชมรมน กศ กษา (8) 1 คร ง ว ร ช 80,000 (2) สน บสน นก จกรรมชมรมน กศ กษาและชมรมบ ณฑ ต (6) 8 ชมรม ว ร ช ก (220)/37,000 (3) ประช มเคร อข ายปฏ บ ต การ มสธ. (9) 1 คร ง ว ร ช ก (500)/36,000 (4) น เทศศ นย บร การเฉพาะก จ ม ม มสธ. และศ นย บร การ 9 แห ง/18 คร ง งานบร การส อ ก (220)/32,000 การศ กษา มสธ. (5) ประช มผ นาชมรมน กศ กษา (8) (7) 2 คร ง ว ร ช ก (220)/32, สร างเคร อข ายด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ 5 สถาบ น ก (500)/25,000 น กศ กษา มสธ. ก บสถาบ นการศ กษาอ นในพ น (27) 7. สน บสน นงานหล กของมหาว ทยาล ยให บร การการศ กษา ก (230)/36,000 (1) ก จกรรมปฐมน เทศน กศ กษาใหม - ระด บปร ญญาตร (1.7) 1 คร ง ณ ฎฐา สาน กบร การ - ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (3.7) 1 คร ง ส มาล สาน กบ ณฑ ตฯ (2) ก จกรรมส มมนาเสร มบ ณฑ ตศ กษา ตาม มสธ.กาหนด (3.6) ส มาล สาน กบ ณฑ ตฯ (3) อบรมเข มประสบการณ ว ชาช พประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ตาม มสธ.กาหนด ส มาล สาน กบ ณฑ ตฯ หล กส ตรและการสอน (3.8) 3 (4) ก จกรรมฝ กซ อมย อยพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร (13) 1 คร ง ส มาล สาน กบร การ 8. โครงการย ทธศาสตร รห ส ก (1) โครงการลดอ ตราการลาออกกลางค น (drop out) (5) งานส งเสร มฯ (500) / 80,000 - การให บร การร บลงทะเบ ยน คาร องและให คาปร กษา 12 คร ง * * * * ณ สนามสอบในเขตพ นศ นย ฯ 8 จ งหว ด - การให คาปร กษาสายด วนทางโทรศ พท ม อถ อ 2,000 คน - การส งเสร มความสาเร จทางการศ กษา 2 คร ง * * - การประชาส มพ นธ เพ อรณรงค ให น กศ กษามา 2,000 ฉบ บ ลงทะเบ ยน (2) โครงการ One Stop Service (ก 2.3.1) (17) งานส งเสร มฯ คร ภ ณฑ 162,000 ผลผล ตการบร หารงานท วไป ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ.เพชรบ ร รห ส พ (4) 1. ระด บคะแนนเฉล ยของการส งข อม ลสาค ญระด บ ระด บ 3 มหาว ทยาล ยภายในระยะเวลากาหนด (ตามกาหนด) ต วช ว ดในแผนปฏ บ ต ราชการประจาป และคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ระยะเวลาการส งแผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2555 กฤต กร/ดารา พ (210) /30,000 - ระยะเวลาการส งงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ (210) / 30, ระยะเวลาการรายงานผลคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ดารา พ (210) / 30, ระยะเวลาการจ ดส งรายงานการประก นค ณภาพ ป ดารา พ (210) / 30,000 การศ กษา ระยะเวลาการจ ดส งเร องการจ ดซ อจ ดจ าง คร ภ ณฑ ให บ สรา พ (210) / 30,000 กองพ สด 2. ร อยละความสาเร จของแผนแม บทการประชาส มพ นธ ของ ร อยละ 70 คณะทางาน พ (220) / 30,000 ต วช ว ดในแผนปฏ บ ต ราชการประจาป และคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป 2554 ศวน. 4 สน บสน นการบร หารจ ดการท วไป (งานอานวยการ) 1 (1) งานธ รการ งานสารบรรณ และงานบ คคล 3,000 เร อง บ สรา พ (210)/30,000 (2) งานประช มศ นย ฯ - ประช มบ คลากร 6 คร ง บ สรา/กฤต กร - ประช มคณะทางาน 10 คร ง คณะทางาน (3) งานยานพาหนะ 700 คร ง กฤต กร (4) งานพ สด /การจ ดซ อ จ ดจ างคร ภ ณฑ 10 เร อง บ สรา (5) งานร กษาความปลอดภ ยของศ นย ฯ 365 ว น กฤต กร (6) งานเช าใช ห องประช ม (ภายใน+ภายนอก) 60 คร ง บ สรา/กฤต กร พ (210)/18,000 สน บสน นการบร หารจ ดการท วไป (งานบร หารท วไป) 2 แผนปฏ บ ต ราชการ / โครงการ และงบประมาณประจาป 1 ฉบ บ - ดาเน นการเพ อจ ดทาและประช มแผนปฏ บ ต ราชการ / 1 คร ง คณะทางาน พ (220)/12,000 โครงการ และงบประมาณประจาป ส งข อม ลแผนปฏ บ ต ราชการ / โครงการ และ 1 ฉบ บ บ สรา/ดารา พ (210)/30,000 งบประมาณประจาป 2555 และนาข อม ลเข าระบบ งบประมำณ 3 ม ต 3 คาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ฉบ บ พ (210)/30,000 - ดาเน นการตามต วช ว ดในคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ 12 เด อน บ คลากรท กคน ประจาป - รายงานผลคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป คร ง คณะทางาน 4 รายงานผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 3 คร ง พ (210)/30,000 - รายงานผลตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป คร ง คณะทางาน - รายงานผลการดาเน นงานประจาป งบประมาณ คร ง ดารา 5 การใช จ ายงบประมาณประจาป 12 คร ง พ (210)/30,000 - การเง น บ ญช และงบประมาณท งระบบเก าและระบบ - งานอานวยการ สามม ต - รายงานและเอกสารต างๆ ทางการเง น ประจาเด อน 12 ฉบ บ * * * * * * * * * * * * ดารา 5 6 การประก นค ณภาพการศ กษา (QA) 1 ฉบ บ ดารา พ (210)/30,000 - ค ม อและรายงานการประเม นค ณภาพการศ กษา ป 1 ฉบ บ คณะทางาน การศ กษา ดาเน นการตามแผน (ปฏ ท นการประก นค ณภาพ) - บ คลากรท กคน - ร บประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของศ นย ฯ 1 คร ง ศ นย ฯ 7 ระบบควบค มภายในและบร หารความเส ยง 4 ฉบ บ บ สรา พ (210) /30,000 - จ ดทาแผนบร หารความเส ยง บสน.1 ประจาป ฉบ บ คณะทางาน - ดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยงประจาป บ คลากรท กคน - รายงานผลตามแผนบร หารความเส ยง ประจาป ฉบ บ บ สรา (บนส.2) 8 การจ ดการความร (KM) 4 ฉบ บ กฤต กร พ (210) /30,000 - จ ดทาแผนการจ ดการความร ประจาป 2554 และ 1 ฉบ บ กฤต กร พ (220) /15,000 แผน 5 ป - ดาเน นการตามแผนการจ ดการความร ประจาป บ คลากรท กคน - รายงานผลการดาเน นงานการจ ดการความร ประจาป 3 ฉบ บ กฤต กร 2554 ๙. ประเม นผลการพ จารณาเล อนข นเง นเด อน/การ 2 คร ง คณะทางาน - ปฏ บ ต งาน - ประเม นผลการพ จารณาเล อนข นเง นเด อนข าราชการ 2 คร ง - ประเม นผลการปฏ บ ต งานพน กงาน 1 คร ง - ประเม นผลการปฏ บ ต งานล กจ างช วคราวรายเด อน 1 คร ง 9 การประชาส มพ นธ และการสร างภาพล กษณ คณะทางาน พ(220)/30,000 (1) จ ดทาส อประชาส มพ นธ ต างๆ 5,000 ช น (2) การประชาส มพ นธ หน วยงานภายนอก/เคร อข าย 8 คร ง สถาบ นอ ดมฯ (3) การประชาส มพ นธ ผ านส อ มสธ./ส อท องถ น 8 สถาน /192 คร ง ส มาล (4) จ ดทารายการว ทย ตลอดป ส มาล /ประพ นธ พร ก (410)/40,000 6 10 การพ ฒนางานโครงสร างพ นฐานทางกายภาพ งานพ ฒนา/ปร บปร ง กฤต กร 1,992,000 โครงสร างพ นฐานทางกายภาพ (เง นคงคล ง) (1) สารวจออกแบบงานปร บปร งทาการ ศวน. 1 คร ง (2) ควบค มงานปร บปร งพ ฒนาทาการ ศวน. 1 คร ง (3) ปร บปร งพ ฒนาทาการ ศวน. 1 คร ง ก จกรรม/โครงการบร การว ชาการแก ส งคม 1 โครงการฝ กอบรม หล กการ อ ดมการณ ว ธ การ การ ว ร ช 149,740.- จ ดต งสหกรณ และศ กษาด งานศ นย สาธ ตสหกรณ โครงการตามพระราชประสงค ห บกะพง และโครงการช ง ห วม น ตามพระราชดาร 2 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การทากล อง / อเนกประสงค (24) ราจวน 3 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การเป นพ ธ กรในงาน / พ ธ การ (14) ราจวน 4 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การทาหน งส อเด ก / (25) ราจวน 5 โครงการเร ยนร ภ ม ป ญญาชาวบ าน 100 ประโยชน ตาลโตนดไทย (24) ก จกรรม/โครงการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 1 โครงการส บสานประเพณ สงกรานต ( ) 2 โครงการตามรอยส นทรภ ในเม องเพชร (21) 3 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ ป นป น สก ลช างเม องเพชร * ค ณค ามรดกไทย (29) 4 โครงการถวายเท ยนพรรษา 5 โครงการเร ยนร ว ถ ช ว ตการทานาเกล อ (30) 6 โครงการว นสถาปนามหาว ทยาล ยครบรอบ 32 ป (13) โครงการกองท น มสธ. 12 ป เพ ชรดา (25)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks