แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย - PDF

Description
แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว ยร น เป าประสงค (objective) 1) ส งเสร มภาค และเคร อข ายระด บจ งหว ดร วมก นจ ดท าแผน ย ทธศาสตร พ ฒนาอนาม ยเจร ญพ นธ ในว ยร นและเยาวชนแบบ บ รณา 2) ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด สน บสน นจ ดบร ส ขภาพท เป นม ตรส าหร บว ยร น ต วช ว ด (KPI) ( ตามค าร บรอง) 1) จ านวนจ งหว ดท เข า ร วมท าแผนย ทธศาสตร ฯ 2) จ านวนจ งหว ดท จ ด อบรมผ ให บร ท เป น ม ตรก บว ยร น องค ความร ท จ าเป นต อปฏ บ ต ราชตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนจ ดความร ค อ แผนจ ดความร แผนท 1 ประเด นย ทธศาสตร : ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยนและว ยร น เป าหมาย องค ความร ท จ าเป นต อปฏ บ ต ของต วช ว ด ราชตามประเด นย ทธศาสตร 36 จ งหว ด K1 แลกเปล ยนเร ยนร K2 หล กส ตรอบรมผ ให บร ท เป นม ตรและระบบประเม นและ ร บรองมาตรฐานบร ส ขภาพท เป น ม ตรก บว ยร น K3 ท าแผนย ทธศาสตร พ ฒนา อนาม ยเจร ญพ นธ ในว ยร นและ เยาวชนแบบม ส วนร วม K4- พ ฒนาหล กส ตรและเกณฑ ประเม นครอบคร วอบอ น K5- พ ฒนาศ กยภาพคร ผ สอน เพศศ กษา แกนน าเยาวชนในโรงเร ยน และเกณฑ ประเม น องค ความร ท จ าเป น : แลกเปล ยนเร ยนร หล กส ตรอบรมผ ให บร ท เป นม ตร และท าแผนย ทธศาสตร พ ฒนาอนาม ย เจร ญพ นธ ในว ยร นและเยาวชนแบบม ส วนร วม แผนจ ดความร แผนท 1 ประเด นย ทธศาสตร : ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยนและว ยร น หน า 1/2 เหต ผลท เล อกองค ความร : สน บสน นให เก ดความส าเร จในงานต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมาย โดยลดป จจ ยเส ยงใน เด กว ยเร ยนและว ยร นโดยเฉพาะป ญหาต งครรภ ซ งเป นป ญหาเช งพฤต กรรม จ าเป นต องได ร บความร วมม อในแก ป ญหาจากหลาย หน วยงาน แลม บร ทางสาธารณส ขส าหร บว ยร นท สามารถรองร บป ญหาและตรงก บความต องของว ยร น ผลส มฤทธ ขององค ความร ท จ าเป น : ได องค ความร ท ส าค ญในอบรมผ ให บร ท เป นม ตรก บว ยร นท าให เห นแนวทางปฏ บ ต ในต ง คล น กบร ส าหร บว ยร น แนวทางปฏ บ ต ในท าแผนย ทธศาสตร แบบม ส วนร วมของภาค แลเคร อข ายระด บจ งหว ดจากแลกเปล ยน เร ยนร และน าหล กส ตรครอบคร วอบอ น และค ม อพ ฒนาศ กยภาพคร สอนเพศศ กษาไปใช เพ อพ ฒนาผ ม หน าท เก ยวข องในแก ป ญหาลด ป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยนและว ยร น ต วช ว ด : จ านวนองค ความร เก ยวก บอบรมผ ให บร ท เป นม ตรก บว ยร น และแนวทางปฏ บ ต ในท าแผนย ทธศาสตร แบบม ส วนร วม ของภาค และเคร อข ายระด บจ งหว ดจากแลกเปล ยนเร ยนร ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดท าKM : ระด บความส าเร จของสาธารณส ขจ งหว ดในท าแผนย ทธศาสตร แบบม ส วนร วมของภาค และเคร อข าย และจ ดอบรมผ ให บร ท เป นม ตรก บว ยร น ผ ทบทวน :.. ( นายประด ษฐ ว น จจะก ล) รองอธ บด กรมอนาม ย ผ บร หารส งส ดด านจ ดความร (CKO) ผ อน ม ต :... นายสมยศ ด ร ศม ) อธ บด กรมอนาม ย ผ บร หารส งส ดของหน วยงาน (CEO) แบบฟอร ม 2 แผนจ ดความร (Knowledge Management Process) ช อส วนราช : กรมอนาม ย ประเด นย ทธศาสตร : ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยนและว ยร น องค ความร ท จ าเป น : แนวทางประเม นและร บรองมาตรฐานบร ส ขภาพท เป นม ตรส าหร บว ยร นและเยาวชน ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI): จ านวนหน วยงานภาคร ฐ(สสจ)สน บสน นจ ดบร ส ขภาพท เป นม ตรก บว ยร นและเยาวชน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : จ านวนหน วยงานภาคร ฐ(สสจ)สน บสน นจ ดบร ส ขภาพท เป นม ตรก บว ยร นและเยาวชน ไม น อยกว า 36 จ งหว ด 1 บ งช ความร : 1.1 จ ดประช มปร กษาหาร อเพ อ พค 53 นวก.ท เก ยวข อง ก าหนดแนวทางพ ฒนาค ม อผ บ นท ก ประเม นมาตรฐานบร ส ขภาพท ประช ม เป นม ตรก บว ยร นและเยาวชน สถานะ กา ส อสาร 2 สร างและแสวงหาความร 2.1 มอบหมายผ ร บผ ดชอบศ กษา แนวทางค ม อผ ประเม นมาตรฐานและ ค ม อประเม นและร บรองในเร องท เก ยวข อง 2.2 มอบหมายผ ร บผ ดชอบจ ดเตร ยม เกณฑ ประเม นฯ ข นตอน ประเม นฯ และแนวทางพ ฒนาส ความเป นเล ศ ม ย 53 กย 53 จ านวนค ม อ จ านวนเอกสาร ร าง ค ม อ ประเม นและ ร บรอง 4 ช ด 1 ช ด นวก.ท เก ยวข อง นวก.ท เก ยวข อง ค ม อผ ประเม น HPH HA HPS รพ.สายใยร ก เกณฑ ประเม นฯ ข นตอน ประเม นฯ และร างค ม อ ประเม นฯ กา แล ว ส อสาร ส อสาร 2.3 จ ดประช มเช งปฏ บ ต พ ฒนาระบบประเม นมาตรฐานบร ท เป นม ตร เพ อแลกเปล ยนเร ยนร กล มน กว ชา ผ ให บร ใน ร.พ. และผ เก ยวข องในจ ดท าค ม อแนว ทางประเม นและร บรองมาตรฐาน ต.ค.53 ขออน ม ต จ ดประช ม รายงาน ประช มกล ม รายช อผ เข า ประข ม นวก.ส วนกลาง เขต รพ. สสจ. ผ เช ยวชาญ แล ว กระบวน แบบฟอร ม 2 แผนจ ดความร (Knowledge Management Process) สถานะ 3 จ ดความร ให เป นระบบ 3.1 รวบรวมและปร บหมวดหม ร าง แนวทางประเม นฯ พ.ย.53 ร าง ค ม อฯ 1 ร าง นวก.ท เก ยวข อง กา กระบวน 4 ประมวลและกล นกรองความร 4.1 ประช มผ เช ยวชาญและ น กว ชาปร บ(ร าง)ค ม อแนวทาง และเกณฑ ประเม นฯให สมบ รณ ข น พ.ย.53 ขออน ม ต จ ดประช ม รายช อ ผ เข าร วม ประช ม ร าง ค ม อฯท ผ าน พ จารณา 1 ร าง ผ เช ยวชาญและ น กว ชากรม อนาม ย กา กระบวน 4.2 ทดลองใช ร าง ค ม อแนวทาง และเกณฑ ประเม นฯ ธ.ค. 53 -ม.ย.54 หน งส อเช ญ ข าราชเข า เย ยมส ารวจ ก าหนด 2 คร ง รพ.ท ายาง และ รพ.ส งเสร ม ส ขภาพ เชต 4 แล ว 4.3 ปร บค ม อแนวทางและเกณฑ ประเม นฯ เป นฉบ บสมบ รณ 5 เข าถ งความร 5.1 จ ดพ มพ ค ม อแนวทางและเกณฑ ประเม นฯและเผยแพร ม.ย. 54 ก.ค. 54 จ านวนเล ม 1,000 เล ม ผ เช ยวชาญและ น กว ชากรม อนาม ย ผ ประเม น กรมอนาม ย สสจ และ รพ. อย ระหว าง ส อสาร 5.2 Upload ค ม อลง website ส าน กฯ/กรมอนาม ย ส.ค. 54 ท มผ ประเม นกรม อนาม ยและสสจ. แบบฟอร ม 2 แผนจ ดความร (Knowledge Management Process) 6 แบ งป น แลกเปล ยนเร ยนร 6.1 แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างผ ก.ย. 54 รายงานสร ป 1 รายงาน ท มผ ประเม นกรม ประเม นฯ ผ าน website บทเร ยน อนาม ยและสสจ. หมาย เหต เร ยนร 7 เร ยนร 7.1 สน บสน นโรงพยาบาลเร ยนร จาก โรงพยาบาลท ผ านเกณฑ มาตรฐานฯ ผ านทางช องทางรายงานสร ป บทเร ยน และ website 8 ว ดผล 8.1 รวบรวมรายงานประเม น ตนเองของโรงพยาบาลท ส งผ าน ศ นย อนาม ย ตค 54 webpage 1 webpage พย 54 รายงาน ประเม นตนเอง โรงพยาบาลท ม จ ดบร ส ขภาพท เป นม ตร ก บว ยร น โรงพยาบาลท ประเม นตนเอง เร ยนร ว ดผล 8.2 ร วมตรวจเย ยมก บท มประเม น ระด บเขตและจ งหว ดในโรงพยาบาล ท ม คะแนนผ านมาตรฐานระด บด ธค 54 มค 55 รายงานผล ตรวจเย ยม 4 คร ง โรงพยาบาลท ม คะแนนผ าน มาตรฐานระด บด นวก.กล มพ ฒนา เทคโนโลย อนาม ย เจร ญพ นธ และท ม ประเม นกรมอนาม ย 9 ยกย องชมเชย 9.1 มอบเก ยรต บ ตร/รางว ล ให โรงพยาบาลท ผ านเกณฑ มาตรฐานฯ ธค 54 เก ยรต บ ตร/ รางว ล โรงพยาบาลท ม จ ดบร ส ขภาพท เป นม ตร ก บว ยร นท ผ าน ประเม นในเกณฑ ด เด น นวก.กล มพ ฒนา เทคโนโลย อนาม ย เจร ญพ นธ ยกย อง ชมเชยและ ให รางว ล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks