รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง - PDF

Description
รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง ประมาณการรายร บรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บ หมวดภาษ อากร รวม 9,610,000

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 8 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง ประมาณการรายร บรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บ หมวดภาษ อากร รวม 9,610,000 บาท ภาษ โรงเร อนและท ด น จานวน 9,110,000 บาท ประมาณการเท าก บได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงและตามจานวนผ อย ในข ายชาระภาษ ภาษ บาร งท องท จานวน 200,000 บาท ประมาณการเท าก บได ร บจร งในป งบประมาณท ล วง และตามจานวนผ อย ในข ายชาระภาษ ภาษ ป าย จานวน 300,000 บาท ประมาณการเท าก บได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงและตามจานวนผ อย ในข ายชาระภาษ หมวดค าธรรมเน ยม ค าปร บ และใบอน ญาต รวม 958,000 บาท ค าธรรมเน ยมเก ยวก บการควบค มอาคาร จานวน 20,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าธรรมเน ยมเก บขนขยะม ลฝอย จานวน 750,000 บาท ประมาณการเพ มข น โดยเท ยบเค ยงก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว และม ผ ใช บร การเพ มข น ค าธรรมเน ยมในการออกหน งส อร บรองการแจ งสถานท จาหน ายอาหารหร อ สะสมอาหาร จานวน 6,400 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าธรรมเน ยมเก ยวก บทะเบ ยนราษฎร จานวน 40,000 บาท ประมาณการเพ มข นจากท ได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าปร บผ กระทาผ ดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 10,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าปร บการผ ดส ญญา จานวน 100,000 บาท ประมาณการลดลงก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าใบอน ญาตร บทาการเก บ ขน ส งปฏ ก ล หร อม ลฝอย จานวน 5,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าใบอน ญาตประกอบการค าสาหร บก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ จานวน 20,000 บาท ประมาณการไว ใกล เค ยงก บรายร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าใบอน ญาตจ ดต งสถานท จาหน ายอาหารหร อสถานท สะสมอาหารในคร ว หร อ พ นท ใด ซ งม พ นท เก น 200 ตารางเมตร จานวน 2,500 บาท ประมาณการเท าก บรายได ท ได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าใบอน ญาตจาหน ายส นค าในท หร อทางสาธารณะ จานวน 2,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าใบอน ญาตเก ยวก บการควบค มอาคาร จานวน 2,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าใบอน ญาตเก ยวก บการโฆษณาโดยใช เคร องขยายเส ยง จานวน 100 บาท ประมาณการไว ใกล เค ยงก บรายร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาแล ว หมวดรายได จากทร พย ส น รวม 600,000 บาท ดอกเบ ย จานวน 600,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมา หมวดรายได เบ ดเตล ด รวม 160,000 บาท ค าขายแบบแปลน จานวน 150,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว รายได เบ ดเตล ดอ นๆ จานวน 10,000 บาท ประมาณการลดลงจากงบประมาณท ล วงมาแล ว รายได ท ร ฐบาลเก บแล วจ ดสรรให องค กรปกครองส วนท องถ น หมวดภาษ จ ดสรร รวม 24,672,000 บาท ภาษ ม ลค าเพ มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 4,500,000 บาท ประมาณการเพ มข นจากท ได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาแล ว ภาษ ม ลค าเพ ม 1ใน 9 จานวน 8,500,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาตามจานวนท ได ร บจ ดสรร ภาษ ธ รก จเฉพาะ จานวน 600,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาแล ว ภาษ ส รา จานวน 1,000,000 บาท ประมาณการเพ มข นจากท ได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาตามจานวนท ได ร บจ ดสรร ภาษ สรรพสาม ต จานวน 2,000,000 บาท ประมาณการเท าก บป งบประมาณท ล วงมาตามจานวนท ได ร บจ ดสรร ค าภาคหลวง จานวน 2,000 บาท ประมาณการเพ มข นจากท ได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าภาคหลวงแร จานวน 20,000 บาท ประมาณการเพ มข นจากท ได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าภาคหลวงป โตรเล ยม จานวน 50,000 บาท ประมาณการเพ มข นจากท ได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาแล ว ค าธรรมเน ยมจดทะเบ ยนส ทธ และน ต กรรมตามประมวลกฎหมายท ด น จานวน 8,000,000 บาท ประมาณการลดลงจากงบประมาณท ล วงมาแล ว รายได ท ร ฐบาลอ ดหน นให องค กรปกครองส วนท องถ น หมวดเง นอ ดหน นท วไป รวม 9,000,000 บาท เง นอ ดหน นท วไป สาหร บดาเน นการตามอานาจหน าท และภารก จถ ายโอนเล อกทา จานวน 9,000,000 บาท ประมาณการเพ มข นจากท ได ร บจร งในป งบประมาณท ล วงมาตามจานวนท ได ร บจ ด ประมาณการรายจ ายรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายท วไป ประจำป งบประมำณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอ บ านฉาง จ งหว ดระยอง แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารท วไป รวม 9,451,560 บาท งบบ คลากร รวม 4,856,560 บาท เง นเด อน (ฝ ายการเม อง) รวม 2,562,400 บาท เง นเด อนนายก/รองนายก จานวน 604,800 บาท เพ อเป นเง นเด อนให ก บนายกเทศมนตร จานวน 1 คน รองนายกเทศมนตร จานวน 2 คน โดยถ อ จ ายตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเง นเด อน เง นค าตอบแทนและประโยชน ตอบแทนอ น ของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาช กสภาเทศบาลท ดารงตาแหน งประธานสภาเทศบาล สมาช กสภาเทศบาลท ดารงตาแหน งรองประธานสภาเทศบาล สามาช กสภาเทศบาล เลขาน การ นายกเทศมนตร ท ปร กษานายกเทศมนตร และการจ ายเง นค าเบ ยประช มกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 2 พ.ศ.2548 เง นค าตอบแทนประจาตาแหน งนายก/รองนายก จานวน 308,800 บาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทนประจาตาแหน งให ก บ นายกเทศมนตร จานวน 1 คน รองนายกเทศมนตร จานวน 2 คน โดยถ อจ ายตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเง นเด อน เง นค าตอบแทนและ ประโยชน ตอบแทนอ นของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาช กสภาเทศบาลท ดารงตาแหน ง ประธานสภาเทศบาล สมาช กสภาเทศบาลท ดารงตาแหน งรองประธานสภาเทศบาล สามาช กสภา เทศบาล เลขาน การนายกเทศมนตร ท ปร กษานายกเทศมนตร และการจ ายเง นค าเบ ยประช ม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 2 พ.ศ.2548 เง นค าตอบแทนพ เศษนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทนพ เศษให ก บนายกเทศมนตร จานวน 1 คน รองนายกเทศมนตร จานวน 2 คน โดยถ อจ ายตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเง นเด อน เง นค าตอบแทนและประโยชน ตอบ แทนอ นของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาช กสภาเทศบาลท ดารงตาแหน งประธานสภา เทศบาล สมาช กสภาเทศบาลท ดารงตาแหน งรองประธานสภาเทศบาล สามาช กสภาเทศบาล เลขาน การนายกเทศมนตร ท ปร กษานายกเทศมนตร และการจ ายเง นค าเบ ยประช มกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 2 พ.ศ.2548 เง นค าตอบแทนเลขาน การ/ท ปร กษา นายกอบต., เทศบาล จานวน 172,800 บาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทนเลขาน การ/ท ปร กษานายกเทศมนตร ให ก บเลขาน การนายกเทศมนตร จานวน 1 คน ท ปร กษานายกเทศมนตร จานวน 1 คน โดยถ อจ ายตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเง นเด อน เง นค าตอบแทนและประโยชน ตอบแทนอ นของนายกเทศมนตร รอง นายกเทศมนตร สมาช กสภาเทศบาลท ดารงตาแหน งประธานสภาเทศบาล สมาช กสภาเทศบาลท ดารง ตาแหน งรองประธานสภาเทศบาล สามาช กสภาเทศบาล เลขาน การนายกเทศมนตร ท ปร กษา นายกเทศมนตร และการจ ายเง นค าเบ ยประช มกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 2 พ.ศ.2548 เง นค าตอบแทนสมาช กสภา อปท. จานวน 1,296,000 บาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทนสมาช กสภาเทศบาล ให ก บ ประธานสภาสภา รองประธานสภาและสมาช ก สภา รวมจานวน 12 คน โดยถ อจ ายตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเง นเด อน เง น ค าตอบแทนและประโยชน ตอบแทนอ นของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาช กสภา เทศบาลท ดารงตาแหน งประธานสภาเทศบาล สมาช กสภาเทศบาลท ดารงตาแหน งรองประธานสภา เทศบาล สามาช กสภาเทศบาล เลขาน การนายกเทศมนตร ท ปร กษานายกเทศมนตร และการจ ายเง น ค าเบ ยประช มกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 2 พ.ศ.2548 เง นเด อน (ฝ ายประจา) รวม 2,294,160 บาท เง นเด อนพน กงาน จานวน 953,400 บาท เพ อจ ายเป นเง นเด อนพน กงานเทศบาลพร อมท งเง นปร บปร งเง นเด อน จานวน 8 อ ตรา ตาแหน ง ปล ดเทศบาล ห วหน าสาน กปล ดเทศบาล เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน บ คลากร เจ าพน กงาน ธ รการ เจ าพน กงานทะเบ ยน เจ าพน กงานประชาส มพ นธ และเจ าหน าท บ นท กข อม ล เง นเพ มต าง ๆ ของพน กงาน จานวน 72,600 บาท เพ อจ ายเป นเง นเพ มค าครองช พช วคราวสาหร บพน กงานเทศบาล จานวน 5 อ ตรา เง นประจาตาแหน ง จานวน 42,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นประจาตาแหน งปล ดเทศบาล ค าจ างพน กงานจ าง จานวน 971,280 บาท เพ อจ ายเป นค าจ างพน กงานจ างสาหร บพน กงานจ างตามภารก จ พร อมท งปร บปร งเง นเด อน จานวน 4 อ ตรา พน กงานจ างท วไป จานวน 10 อ ตรา เง นเพ มต าง ๆของพน กงานจ าง จานวน 254,880 บาท เพ อจ ายเป น เง นเพ มค าครองช พช วคราว สาหร บพน กงานจ างตามภารก จ จานวน 4 อ ตรา พน กงาน จ างท วไป จานวน 10 อ ตรา งบดาเน นการ รวม 4,300,000 บาท ค าตอบแทน รวม 750,000 บาท ค าตอบแทนผ ปฏ บ ต ราชการอ นเป นประโยชน แก อปท. จานวน 400,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ (โบน ส)ให ก บพน กงานเทศบาล ค าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ าง และค าใช จ ายในการเล อกต ง เช น ค าตอบแทนประธานกรรมการ เล อกต ง กรรมการเล อกต ง นายอาเภอ นายทะเบ ยนและผ ปฏ บ ต หน าท ประจาหน วยเล อกต ง อน กรรมการหร อบ คคลเพ อช วยเหล อในการปฏ บ ต งานของผ อานวยการเล อกต งหร อ กกต.ท องถ น ค าตอบแทนการปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ จานวน 100,000 บาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทนการปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการของพน กงานเทศบาล พน กงานจ าง ในกรณ ท ได ร บคาส งให มาปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ เง นช วยเหล อการศ กษาบ ตร จานวน 50,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นช วยเหล อการศ กษาบ ตรให แก พน กงานเทศบาล ผ บร หารท ม ส ทธ ตามระเบ ยบ ฯ เง นช วยเหล อค าร กษาพยาบาล จานวน 200,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นช วยเหล อค าร กษาพยาบาลสาหร บพน กงานเทศบาล และผ บร หาร ท ม ส ทธ ตาม ระเบ ยบฯ ค าใช สอย รวม 2,720,000 บาท รายจ ายเพ อให ได มาซ งบร กา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks