แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553) - PDF

Description
แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ กรมบงคบคด (ฉบบปรบปร ง เด อนมกราคม 2553) กรมบงคบคดไดจดท าแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ ข นภายใตกรอบของแผนบรหารราชการแผนดน แผนปฏบตราชการกระทรวง

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 32 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ กรมบงคบคด (ฉบบปรบปร ง เด อนมกราคม 2553) กรมบงคบคดไดจดท าแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ ข นภายใตกรอบของแผนบรหารราชการแผนดน แผนปฏบตราชการกระทรวง แผนปฏบตราชการ 4 ป ของกรมบงคบคด พ.ศ ตลอดจนนโยบายส าคญของกรมบงคบคด เพ อใชเป นแนวทางในการ บรหารงานและการปฏบตงาน ค าน า กรมบงคบคดหวงเป นอยางยงวา แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ ฉบบนจะเป นประโยชน ตอการบรหารจดการ การปฏบตงานของหนวยงานในสงกด รวมทงเป นเคร องม อในการก ากบ ด แล ตดตาม และประเมนผลการด าเนนงาน ทงน เพ อใหการด าเนนงานมประสทธภาพและ เกดประโยชน ส งส ดแกประชาชน กรมบงคบคด มกราคม 2553 สารบญ หนา วสยทศน 1 พนธกจ 1 คานยมรวม 2 แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ กรมบงคบคด ประเด นย ทธศาสตร ท1 พฒนากระบวนการบงคบคดดวยวทยาการททนสมยใหมประสทธภาพและประสทธผล 3-5 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 เสรมสรางความร ความรวมม อและการมสวนรวมดานการบงคบคด 6-8 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พฒนาระบบบรหารจดการใหมค ณภาพตามาตรฐาน (PMQA) 9 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 เสรมสรางศกยภาพบ คลากรโดยย ดหลกธรรมาภบาล 10 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ แผนปฏบตการ (Action Plan) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท1 พฒนากระบวนการบงคบคดดวยวทยาการททนสมยใหมประสทธภาพและประสทธผล ประเด นย ทธศาสตร ท 2 เสรมสรางความร ความรวมม อและการมสวนรวมดานการบงคบคด ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พฒนาระบบบรหารจดการใหมค ณภาพตามาตรฐาน (PMQA) ประเด นย ทธศาสตร ท 4 เสรมสรางศกยภาพบ คลากรโดยย ดหลกธรรมาภบาล 41 46 สารบญ หนา ภาคผนวก ผลการวเคราะห สภาพแวดลอม ศกยภาพ กรมบงคบคด 47 แผนภ มแสดงความเช อมโยงแผนบรหารราชการแผนดน ย ทธศาสตร การจดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ 48 เปาหมายการใหบรการ โครงสรางอตราก าลง 49 แผนทย ทธศาสตร 50 วสยทศน กรมบงคบคด 1 กรมบงคบคดเป นองค กรน าดานการบงคบคดภายใตระบบค ณภาพการบรหารจดการภาครฐดวยวทยาการและเทคโนโลยททนสมย โดยย ดหลกธรรมาภบาลภายในป พ.ศ พนธกจกรมบงคบคด กรมบงคบคดเป นกรมใหบรการดานการบงคบคดและการวางทรพย ม งมนพฒนาระบบบรหารจดการและกระบวนการบงคบคดใหมประสทธภาพ ประสทธผล ดวยกฎหมาย วทยาการและเทคโนโลยททนสมย โดยบคลากรทมความร ความสามารถ มคณธรรม จรยธรรมสงเสรมเคร อขายความรวมม อและเผยแพรความร ดานการบงคบคด เพ อใหประชาชนไดรบบรการทรวดเร ว ถกตอง เป นธรรมและเกดประโยชน สงส ด 1. ใหบรการดานการบงคบคดแพง คดลมละลาย การฟ นฟ กจการของล กหน การช าระบญชและการวางทรพย อยางมประสทธภาพ เสมอภาค เป นธรรม 2. ศ กษา วเคราะห วจย เพ อพฒนาระบบการบงคบคดแพง คดลมละลาย การฟ นฟ กจการของล กหน การช าระบญชและวางทรพย ในแตระบบใหเป นมาตรฐาน เดยวกน สอดคลองกบภาวะเศรษฐกจและสงคม รวมทงเสรมสรางศกยภาพการเป นผน าในดานการบงคบคดใหสามารถแขงขนกบองค กรตาง ๆ 3. พฒนากฎหมายทเกยวของกบการบงคบคดใหทนสมยและเป นมาตรฐานสากล รองรบตอการเปลยนแปลงตามภาวะการณ เพ ออ านวยตอการปฏบตงานและ บรการประชาชน โดยคาน งถงความรวดเร วเป นธรรมในสงคมและสทธมน ษยชน 4. พฒนาองค กรและระบบการบรหารจดการใหมประสทธภาพ คลองตว โดยประสาน สงเสรม รวมถงสรางเคร อขายความรวมม อการบงคบคดทงในและ ตางประเทศ สามารถตอบสนองตอการเปลยนแปลงตามภาวะการณ โดยย ดหลกธรรมาภบาล 5. พฒนาบ คลากรใหมความร ความสามารถและความเชยวชาญดานการบงคบคดและมจตส าน กในการบรการอยางมค ณธรรมและจรยธรรม 6. เผยแพรความร ทางกฎหมายเกยวกบการบงคบคดและการวางทรพย แกประชาชนไดเขาใจอยางทวถง ตลอดจนไกลเกลยขอพพาทในการบงคบคดและ สงเสรมความรวมม อและสวนรวมการบงคบคดของภาครฐและภาคเอกชน คานยมรวม 2 ดวยจตบรการ วทยาการล าเลศ ช เชดธรรมาภบาล เชยวชาญบงคบคด ดวยจตบรการ หมายถง ใหบรการค ความ ผมสวนไดสวนเสยและประชาชนผ มาตดตอขอรบบรการดวยความเต มใจ ใชกรยาวาจาทสภาพ ออนโยนมอธยาศยไมตร และมมน ษย สมพนธทด วทยาการล าเลศ หมายถง ใชกระบวนการศ กษา วเคราะห วจย อยางรอบดานและน าขอม ลทไดจากกระบวนการดงกลาวมาเป นพ นฐานในการขบเคล อนการปฏบตงาน ใหบรรล เปาหมาย ช เชดธรรมาภบาล หมายถง ในการปฏบตงานจะย ดมนในหลกธรรมาภบาล (Good Governance) เพ อใหประชาชนไดรบประโยชน สงส ด ไดแก 1. การมสวนรวม (Participation) 2. นตธรรม (Rule of Law) 3. ความโปรงใส (Transparency) 4. การตอบสนอง (Responsiveness) 5. การม งเนนฉนทามต (Consensus oriented) 6. ความเสมอภาค/ความเทยงธรรม (Equity) 7. ประสทธผลและประสทธภาพ (Effectiveness and Efficiency) 8. ภาวะรบผดชอบ (Accountability) 9. วสยทศน ย ทธศาสตร (Strategic Vision) เช ยวชาญบงคบคด หมายถง ศ กษาหาความร พฒนาทกษะและประสบการณ ตลอดระยะเวลาการรบราชการเพ อใหมความร ความเชยวชาญ ในการปฏบตงาน อยางม ออาชพ แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ กรมบงคบคด วสยทศน กรมบงคบคดเป นองคกรน าดานการบงคบคดภายใตระบบคณภาพการบรหารจดการภาครฐดวยวทยาการและเทคโนโลยททนสมย โดยย ดหลกธรรมาภบาลภายในป พ.ศ ประเด นยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ/กจกรรม งบประมาณ หนวยงานรบผดชอบ 1. พฒนากระบวนการ 1. ประชาชนไดรบ 1.รอยละของระดบความพ งพอใจ รอยละ ปรปปรงแผนการ 1. โครงการสงเสรมพฒนา กล มพฒนาระบบบรหาร บงคบคดดวยวทยา บรการดานการบงคบคด ของผ รบบรการและผ มสวนได พฒนาทมประสทธภาพ ระบบการศ กษาความตองการ การททนสมยใหม อยางรวดเร ว เป นธรรม สวนเสย ทท าใหเกดความพงพอใจ และความคาดหวงของผ รบ ประสทธภาพและ โปรงใส ถกตอง ตาม ของผ รบบรการและผ บรการและผ มสวนไดสวนเสย ประสทธผล ความตองการ มสวนไดสวนเสยท ง ภายใน-ภายนอก 2. โครงการการส ารวจความ กล มพฒนาระบบบรหาร พงพอใจ/และไมพงพอใจของ ผ รบบรการและผ มสวนได สวนเสย 1. รอยละเฉลยถวงน าหนกของความ รอยละ ปรบปรงระบบการจด 1. โครงการพฒนาระบบการ กล มพฒนาระบบบรหาร สาเร จในการด าเนนการตามมาตรฐาน ท ามาตรฐาน / ค มอการ บงคบคด (ลดข นตอนงาน) และหนวยงานทเกยวของ และระยะเวลาการใหบรการดานการ ปฏบตงานใหไดมาตรฐาน บงคบคดวางทรพย 1. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบยบและค าสง จ านวน 2. โครงการปรบปรง แกไข ส านกงานวางทรพย กลาง ดานการบงคบคดทไดรบการปรบปรง 3 เรอง กฎหมาย กฎ ระเบยบและค าสง (สานกงานวชาการ แกไข ดานการบงคบคด และวางทรพย ) 1. จ านวนค มอการปฏบตงานสาหรบ จ านวน 3. โครงการจดท าค มอการ ส านกงานวางทรพย กลาง บ คลากรทไดรบการปรบปรงแกไข 1 เลม ปฏบต งาน (สานกงานวชาการ และวางทรพย ) 1. รอยละเฉลยถวงน าหนกของความ รอยละ โครงการตดตามและ กล มพฒนาระบบบรหาร สาเร จในการด าเนนการตามมาตรฐาน ประเมนผลการด าเนนงานตาม และระยะเวลาการใหบรการดานการ มาตรฐานค มอการปฏบตงาน บงคบคดวางทรพย ทไดมาตรฐาน 4 ประเด นยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ/กจกรรม งบประมาณ หนวยงานรบผดชอบ 1. พฒนากระบวนการ 1. ประชาชนไดรบ 1. รอยละของงานบรการดานการบงคบคด รอยละ พฒนาระบบการรบร 1. โครงการรบฟงความคดเห น กลมชวยอานวยการและ บงคบคดดวยวทยา บรการดานการบงคบคด ทไดรบการปรบปรงและพฒนาตามขอ ขอมลของผ รบบรการและ ของประชาชนเพ อพฒนา ประชาสมพนธ การททนสมยใหม อยางรวดเร ว เป นธรรม รองเรยน ขอเสนอแนะของผ รบบรการ ผ มสวนไดเสยเพอการ กระบวนการบงคบคด สานกงานเลขาน การกรม ประสทธภาพและ โปรงใส ถกตอง ตาม และผ มสวนไดสวนเสย ปรบปรงกระบวนการให ประสทธผล ความตองการ สอดคลองกบความตองการ 1. รอยละของระดบความส าเร จในการ รอยละ โครงการเรงรดการบงคบคด หนวยงานทรบผดชอบ ด าเนนการบงคบคด วางทรพย และฟนฟ และการวางทรพย งานดานการบงคบคดแพง กจการของลกหน - ด าเนนการบงคบคดแพง คดลมละลาย การฟนฟ - จานวนการบงคบคดแพงทดาเนนการเสร จ 55,000 เรอง - ด าเนนการบงคบคดลมละลาย กจการของลกหน และ - จ านวนการบงคบคดลมละลาย 14,000 เรอง -การฟนฟกจการของลกหน การวางทรพย ทด าเนนการเสร จ - ด าเนนการวางทรพย - จ านวนการฟ นฟกจการของลกหน 800 เรอง ทด าเนนการเสร จ - จ านวนคดดานการวางทรพย 800 เรอง ทด าเนนการเสร จ 2. รอยละของเจาหน ตามค าพพากษา รอยละ 90 (ในคดแพง) ไดรบการชาระหน จาก การบงคบคด 3. รอยละของจ านวนคดแพงทอายด รอยละ 97 ทรพย ไดภายในก าหนดระยะเวลา 4. คดลมละลายทลกหน (บ คคล รอยละ 80 ธรรมดา)ไดรบการปลดจากการลมละลาย ในเวลาทกาหนด 5. มลคาของทรพย สนทถกผลกดน 137,000 ออกจากกระบวนการบงคบคด ลานบาท 5 ประเด นยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ/กจกรรม งบประมาณ หนวยงานรบผดชอบ 1. พฒนากระบวนการ 1. ประชาชนไดรบ 1. รอยละของคดทมการประกาศ รอยละ พฒนาระบบการรบร 3. โครงการจดมหกรรม หนวยงานทรบผดชอบ บงคบคดดวยวทยา บรการดานการบงคบคด ขายทอดตลาดตอจ านวนคดทศาล ขอม ลของผ รบบรการและ ขายทอดตลาด งานดานการบงคบคดแพง การททนสมยใหม อยางรวดเร ว เป นธรรม มค าสงใหขายทอดตลาด ผ มสวนไดเสยเพอการ ประสทธภาพและ โปรงใส ถกตอง ตาม ปรบปรงกระบวนการให ประสทธผล ความตองการ สอดคลองกบความตองการ 1. รอยละของกล มเปาหมายทไดรบสอ รอยละ ปรบปรงแผนการพฒนา 1. โครงการประชาสมพนธ กล มชวยอ านวยและ จากการเผยแพรประชาสมพนธมความร ทท าใหเกดความพ งพอใจ เชงรก ประชาสมพนธ ความเขาใจในประเด นสาคญดานการ ของผ รบบบรการและผ ม สานกงานเล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks