รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป PDF

Description
รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และป 2553 โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป พ.ศ และป 2553 ม ว ตถ ประสงค

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 14 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และป 2553 โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป พ.ศ และป 2553 ม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มสน บสน นให อาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) ท วประเทศสามารถปฏ บ ต งานในเช งร กในการส งเสร มส ขภาพในท องถ นและช มชน การด แลเด ก ผ ส งอาย และผ พ การ โดยร ฐบาลจ ดสรรเง นงบประมาณให องค การบร หารส วนจ งหว ดตร ง ใน ป งบประมาณ 2552 และ 2553 เพ อจ ายเง นค าตอบแทน (ค าป วยการ) ให แก อสม.จ านวน 9,560 ราย รวมเป นเง นท งส น 103,248, บาท ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด นได ตรวจสอบการด าเน นงานโครงการส งเสร มอาสาสม คร สาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553 เพ ยงว นท 31 ม นาคม 2553 พบว า ม ประเด นข อตรวจพบ 1 ประเด น และม ข อส งเกต 2 ประการ ท อาจส งผลต อการปฏ บ ต งานของ อสม. ม รายละเอ ยดข อตรวจพบ และข อส งเกต ด งน ข อตรวจพบท 1 อสม. ปฏ บ ต งานตามระเบ ยบ/ประกาศกระทรวงสาธารณส ขและ แนวทางการด าเน นงานท ก าหนดไม ครบถ วน จากการตรวจสอบการปฏ บ ต งานของ อสม. ตามบทบาทหน าท ของ อสม. ท จะต อง ปฏ บ ต งานในพ นท ความร บผ ดชอบ ด แลประชาชนกล มเป าหมายได แก หญ งต งครรภ หญ งหล งคลอด เด กแรกเก ดถ งอาย ครบห าป ผ ส งอาย และผ พ การ ตามแนวทางการด าเน นงานท ก าหนด พบว า 1.1 อสม.ส วนใหญ ไม ได น าผลการปฏ บ ต งานตามค ม อการปฏ บ ต งานของ อสม. บ นท กในแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานของ อสม. (แบบ อสม.1) ด งน 1. การด แลหญ งต งครรภ หญ งหล งคลอด และการด แลเด กแรกเก ดถ งอาย ครบห าป จากการสอบถาม อสม. จ านวน 400 ราย พบว า ในป 2552 และป 2553 อสม. จ านวน 391 ราย และจ านวน 341 ราย ไม ได ใช ค ม อการปฏ บ ต งาน อสม. อนาม ยแม และเด ก เพ อน าผลการ ปฏ บ ต งานการด แลหญ งต งครรภ หญ งหล งคลอด และการด แลเด กแรกเก ดถ งอาย ครบห าป บ นท กลง ในแบบ อสม.2 และ แบบ อสม.3 น ามากรอกรายละเอ ยด ในแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานของ อสม. (แบบ อสม.1) ส งให เจ าหน าท สาธารณส ขภายใน ว นท 25 ของเด อน ข 2. การด แลผ ส งอาย จากการสอบถาม อสม. จ านวน 400 ราย พบว าป 2552 และ 2553 อสม. จ านวน 400 ราย ไม ได ใช ค ม อการปฏ บ ต งาน ส าหร บ อสม.เพ อผ ส งว ย สายใยร ก ครอบคร ว ช มชน เพ อน าผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ส งอาย บ นท กลงในแบบ สว.01-1, สว.01-2, สว.02 และ สว.03 น ามากรอกรายละเอ ยดในแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานของ อสม. (แบบ อสม.1) ส งให เจ าหน าท สาธารณส ขภายใน ว นท 25 ของเด อน 1. หน วยบร การสาธารณส ขบางหน วยงานได ร บค ม อปฏ บ ต งานของ อสม. ล าช า/ได ร บ ไม ครบถ วนตามจ านวน อสม./ไม ได ร บ อ กท งหน วยงานสาธารณส ขระด บจ งหว ด/ระด บอ าเภอ/ระด บ ต าบล บางหน วยงานไม ได จ ดให ม เอกสารหล กฐานการร บส งหน งส อระหว างก น 2. จากการสอบถาม อสม. พบว า อสม.จ านวน 360 ราย ให ข อม ลว าเจ าหน าท หน วยบร การ สาธารณส ข ให ค าแนะน าการใช ค ม อการปฏ บ ต งาน อสม. อนาม ยแม และเด ก แต ไม ได แนะน าให น าผล การปฏ บ ต งานบ นท กลงในแบบ อสม. 2 และแบบ อสม. 3 เพ อน ามากรอกรายละเอ ยดในแบบรายงาน ผลการปฏ บ ต งานของ อสม.(แบบ อสม.1) ส วนค ม อปฏ บ ต งาน ส าหร บ อสม.เพ อผ ส งว ย สายใยร ก ครอบคร ว ช มชน เจ าหน าท ไม ได ให ค าแนะน าการใช ค ม อการปฏ บ ต งานแก อสม. ท ง 400 ราย 3. ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดตร ง (ฝ ายงานส งเสร มส ขภาพและร กษาพยาบาล กล ม สน บสน นงานว ชาการ) ขาดการประสานงานก บส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอ เพ อแจ งให หน วยบร การ สาธารณส ข น าค ม อปฏ บ ต งาน อสม. ไปแจกจ ายให แก อสม. เพ อให อสม. น าไปใช ในการปฏ บ ต งาน แต ปรากฏว า เจ าหน าท หน วยบร การสาธารณส ขส วนใหญ แนะน าค ม อปฏ บ ต งาน ให แก อสม. แต ไม ได แนะน าให น าผลการปฏ บ ต งานของ อสม. มาบ นท กตามแบบท ก าหนด 4. กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข จ ดท าแนวทางการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และส งให ส าน กงาน สาธารณส ขจ งหว ดตร งด าเน นงานตามโครงการ เม อว นท 20 เมษายน 2552 แต กรมอนาม ย กระทรวง สาธารณส ข ส งค ม อการปฏ บ ต งาน อสม. ให ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดล าช า ท าให อสม. ไม อาจ น าค ม อการปฏ บ ต งานของ อสม. ไปใช ได ท นตามระยะเวลาการด าเน นโครงการ/ไม ได ใช ค ม อการปฏ บ ต งาน 1.2 อสม. ส วนใหญ ปฏ บ ต งานส งเสร มและด แลส ขภาพกล มเป าหมายในท องถ น และช มชน ไม ครบท กก จกรรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณส ข เร องแนวทางและหล กเกณฑ การปฏ บ ต งานของ อาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก พ.ศ และตามค ม อปฏ บ ต งาน อสม. อนาม ยแม และเด ก ก าหนดให อสม. ปฏ บ ต ค หน าท ในหม บ านหร อช มชนในภารก จซ งเป นนโยบายส าค ญของกระทรวงสาธารณส ข ในการส งเสร ม บทบาทอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) ท วประเทศให ปฏ บ ต งานเช งร กในการส งเสร ม ส ขภาพในท องถ นและช มชน ในเร องการด แลส ขภาพมารดาและทารก การด แลส ขภาพเด ก ผ ส งอาย และผ พ การ จากการสอบถาม อสม. จ านวน 400 ราย พบว า อสม. ส วนใหญ ปฏ บ ต งานในการส งเสร ม และด แลส ขภาพของประชาชนตามกล มเป าหมายในความร บผ ดชอบไม ครบท กก จกรรมตามบทบาท และหน าท ท ได ร บมอบหมาย 1. อสม. บางส วนย งไม เข าใจบทบาทหน าท ในการปฏ บ ต งานส งเสร มส ขภาพในท องถ น และช มชนเช งร ก อ กท งประชาชนในพ นท /ละแวก/ค ม ท อสม. ร บผ ดชอบ บางรายไม ให ความร วมม อ การปฏ บ ต งานของ อสม. ในการปฏ บ ต งานส งเสร มส ขภาพในท องถ นและช มชน การด แลผ ส งอาย คนพ การ การด แลผ ป วยและเฝ าระว งโรคในช มชน 2. ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดตร ง/ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอ/หน วยบร การ สาธารณส ข ม การต ดตามผล และควบค มก าก บการปฏ บ ต งานของ อสม. แต การรายงานต ดตาม ผลการด าเน นงานตามโครงการย งไม เป นระบบและช ดเจน เป นการรายงานผลการใช จ ายเง น ตามโครงการ แต ไม ได รายงานว าการด าเน นงานโครงการเป นไปตามว ตถ ประสงค ของโครงการหร อไม 1.3 อสม. ส วนใหญ ไม ได เข ามาม ส วนร วมในการจ ดท าแผน/ผลการปฏ บ ต งาน ของ อสม. ในระด บหม บ าน/ช มชน ตามประกาศกระทรวงสาธารณส ข เร องแนวทางและหล กเกณฑ การปฏ บ ต งานของ อาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก พ.ศ ก าหนดให อสม. ก บเจ าหน าท ร วมก นจ ดท าแผน/ผลการปฏ บ ต งานของ อสม. ในระด บหม บ าน/ ช มชน ตามแบบ มบ.1 และด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การในแต ละเด อน เม อ อสม. ได ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การแล ว ให บ นท กผลการปฏ บ ต งานในแบบ มบ.1 จากการสอบถาม อสม.จ านวน 400 ราย ถ งการจ ดท าแผน/ผลการปฏ บ ต งานของ อสม. ร วมก บเจ าหน าท ในระด บหม บ าน ช มชน ตามแบบ มบ.1 พบว า อสม. จ านวน 20 ราย ม ส วนร วมก บ เจ าหน าท สาธารณส ขจ ดท าแผน/ผลการปฏ บ ต งานของ อสม. ในระด บหม บ าน/ช มชน (แบบ มบ.1) ส วน อสม. จ านวน 380 ราย ไม ม ส วนร วมก บเจ าหน าท ในการจ ดท าแผน/ผลการปฏ บ ต งานของ อสม. ในระด บหม บ าน/ช มชน (แบบ มบ.1) ง เจ าหน าท หน วยบร การสาธารณส ขส วนใหญ ย งไม เข าใจในการจ ดท าแผน/ผลการ ปฏ บ ต งานของ อสม. ตามแบบรายงานแผน/ผลการปฏ บ ต งานของ อสม. (แบบ มบ.1) จ งไม ได ท างาน ร วมก บ อสม. ในการจ ดท าแผน/ผลการปฏ บ ต งานของ อสม. ในระด บหม บ าน/ช มชน หร อม การจ ดท า แผน/ผลการปฏ บ ต งานของ อสม. แต ไม แน ใจว าจ ดท าถ กต องหร อไม อ นเน องมาจากกรมสน บสน น บร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข จ ดท าแบบฟอร มประกอบการด าเน นโครงการไม ช ดเจน 1.4 อสม. ส วนใหญ จ ดท าหล กฐานการลงช อการปฏ บ ต งานในก จกรรมท ได ร บมอบหมายไม ครบถ วน จากการสอบถามและส มตรวจสอบเอกสารหล กฐานประกอบการ เบ กจ ายเง น ของ อสม. พบว า อสม. จ านวน 250 ราย ไม ม หล กฐานการลงช อการปฏ บ ต งาน ในก จกรรมท ได ร บมอบหมาย โดยม ระยะเวลาในการท างานท แน นอน อย างน อย 1 ว นต อส ปดาห หร ออย างน อย 4 ว นต อเด อน ส วน อสม. จ านวน 150 ราย ม หล กฐานการลงช อการปฏ บ ต งาน ในก จกรรมท ได ร บมอบหมายตามระยะเวลา ด งกล าว 1. เจ าหน าท สาธารณส ขจ งหว ดตร ง ได ให ข อม ลว า กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข ไม ได ก าหนดแบบฟอร มการลงช อการปฏ บ ต งานของ อสม. เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบจ งไม ได ก าหนดแบบฟอร มเพ มเต มให อสม. จ ดท าหล กฐานการลงช อปฏ บ ต งาน 2. เจ าหน าท หน วยบร การสาธารณส ข ไม ได จ ดให ม หร อตรวจสอบเอกสารหล กฐาน การลงช อปฏ บ ต งานของ อสม. ให ถ กต องและครบถ วนตามระเบ ยบและแนวทางการด าเน นงาน ท ก าหนด ข อเสนอแนะ เพ อให อาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) ท วประเทศ สามารถปฏ บ ต งานในเช งร ก ในการส งเสร มส ขภาพในท องถ นและช มชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น ม ข อเสนอแนะให นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดตร ง แจ งให ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอและหน วย บร การสาธารณส ข ด าเน นการ ด งน 1. ให แจกจ ายค ม อการปฏ บ ต งานของ อสม. ค ม ออนาม ยแม และเด ก และค ม อส าหร บ อสม. เพ อผ ส งว ยสายใยร กครอบคร ว ช มชน แก อสม. ให ครบถ วนท กคน 2. ในโอกาสต อไปก าช บให ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอ/หน วยบร การสาธารณส ข จ ดเก บเอกสารให ร ดก มหร อจ ดท าหล กฐานการร บส งหน งส อระหว างหน วยงาน 3. ส งการให ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอ แจ งให เจ าหน าท หน วยบร การสาธารณส ข แจกจ ายค ม อการปฏ บ ต งาน อสม.ให แก อสม.ให ครบถ วน ตลอดจนให ค าแนะน าแก อสม. ปฏ บ ต งาน จ ตามค ม อการปฏ บ ต งาน อสม./ตามหน งส อส งการ/ตามแนวทางท ก าหนดให ช ดเจน ในการน าผลการ ปฏ บ ต งานบ นท กลงในแบบท ก าหนด และให เห นความส าค ญต อการรายงานผลการปฏ บ ต งานของ อสม. เพ อเจ าหน าท หน วยบร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks