การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล - PDF

Description
การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 21 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ซ งออกโดยอาศ ยอ านาจตามพระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญ ว าด วยการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ มาตรา 15 (3) (ก) ตามระเบ ยบฯ ข อ 5 ก าหนดให หน วยร บตรวจ จ ดวางระบบควบค มภายใน โดยน ามาตรฐานการควบค มภายใน ท ออกตามระเบ ยบน ไปใช เป นแนวทางในการจ ดวางระบบการควบค ม ภายในให แล วเสร จภายในหน งป น บแต ว นท ระเบ ยบฯ น ม ผลใช บ งค บและ รายงานความค บหน าท กหกส บ ว นต อผ ก าก บด แล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน วยร บตรวจ (ถ าม ) พร อมส งส าเนาให ส าน กงานการ ตรวจเง นแผ นด น และส าน กงานการตรวจเง นแผ นด นได ขยายเวลา ให หน วยร บตรวจรายงานความค บหน าใน การจ ดวางระบบควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ จ อ 5 ภายในว นท 30 ก นยายน 2552 และให หน วยร บตรวจ ด าเน นการตามระบบควบค มภายในท ได ก าหนดข นไว เม อระยะเวลาผ านไปหร อม เหต การณ หร อป จจ ยเส ยง เปล ยนแปลงไป การควบค มท ม อย เด มอาจไม เหมาะสมและไม เป นป จจ บ น จ งต องม การต ดตามประเม นผล การปฏ บ ต ตามระบบการควบค มภายในท ใช อย อย างต อเน องและสม าเสมอ แล วรายงานผลการต ดตามระบบ การควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 ต อคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ผ ก าก บด แล และคณะกรรมการ ตรวจสอบ (ถ าม ) อย างน อยป ละคร ง ภายหล งส นป งบประมาณ 90 ว น เพ อปร บปร งการควบค มภายในให ม ประส ทธ ผล และเหมาะสมก บสภาพแวดล อมและความเส ยงท เปล ยนแปลงไปอย เสมอ เพ อให การด าเน นการจ ดวางระบบการควบค มภายในของเทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอ วาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร เป นไปด วยความเร ยบร อย ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น จ งได ด าเน นการจ ดวางระบบการควบค มภายในใหม ให ม ความถ กต องย งข น เพ อให เป นเคร องม อท ช วยในการ ป องก นและร กษาทร พย ส นของหน วยงาน ช วยให การใช ทร พยากรของหน วยงานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และช วยในการปฏ บ ต งานในข นตอนต าง ๆ เป นไปอย างถ กต องเหมาะสม ด งน น เทศบาลต าบลปลาโหล จ งได จ ดวางระบบการควบค มภายใน (ข อ 5) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข น เพ อใช ในการตรวจสอบ และควบค มภายในหน วยงานต อไป (นายค าเข อง ร มเกษ) นายกเทศมนตร ต าบลปลาโหล ว นท 28 เด อน ก นยายน พ.ศ. 2552 ข สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ก ข 1. รายงานการจ ดวางระบบควบค มภายใน (แบบ ค.1) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล 1 2. ระด บหน วยงานย อย (ส าน ก/กอง) 2.1 ส าน กปล ดเทศบาล - รายงานการจ ดวางระบบควบค มภายใน (แบบ ค.1) 18 - ความเส ยงท ม น ยส าค ญ และก จกรรมควบค ม (แบบ ค.2) 24 - แผนการปร บปร งการควบค มภายในระด บหน วยงานย อย (แบบ ค.3) กองคล ง - รายงานการจ ดวางระบบควบค มภายใน (แบบ ค.1) 28 - ความเส ยงท ม น ยส าค ญ และก จกรรมควบค ม (แบบ ค.2) 32 - แผนการปร บปร งการควบค มภายในระด บหน วยงานย อย (แบบ ค.3) กองช าง - รายงานการจ ดวางระบบควบค มภายใน (แบบ ค.1) 36 - ความเส ยงท ม น ยส าค ญ และก จกรรมควบค ม (แบบ ค.2) 41 - แผนการปร บปร งการควบค มภายในระด บหน วยงานย อย (แบบ ค.3) กองการศ กษา - รายงานการจ ดวางระบบควบค มภายใน (แบบ ค.1) 45 - ความเส ยงท ม น ยส าค ญ และก จกรรมควบค ม (แบบ ค.2) 50 - แผนการปร บปร งการควบค มภายในระด บหน วยงานย อย (แบบ ค.3) กองสว สด การส งคม - รายงานการจ ดวางระบบควบค มภายใน (แบบ ค.1) 52 - ความเส ยงท ม น ยส าค ญ และก จกรรมควบค ม (แบบ ค.2) 56 - แผนการปร บปร งการควบค มภายในระด บหน วยงานย อย (แบบ ค.3) กองสาธารณส ขและส งแวดล อม - รายงานการจ ดวางระบบควบค มภายใน (แบบ ค.1) 58 - ความเส ยงท ม น ยส าค ญ และก จกรรมควบค ม (แบบ ค.2) 62 - แผนการปร บปร งการควบค มภายในระด บหน วยงานย อย (แบบ ค.3) 63 ค หน า 2.7 กองการเกษตร - รายงานการจ ดวางระบบควบค มภายใน (แบบ ค.1) 64 - ความเส ยงท ม น ยส าค ญ และก จกรรมควบค ม (แบบ ค.2) 68 - แผนการปร บปร งการควบค มภายในระด บหน วยงานย อย (แบบ ค.3) แผนการปร บปร งการควบค มภายในระด บองค กร (แบบ ค.4) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล 70 ภาคผนวก ก 1. ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดวางระบบการควบค มภายใน และคณะท างานต ดตาม ประเม นผลระบบควบค มภายใน เทศบาลต าบลปลาโหล ก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและคณะกรรมการต ดตาม ประเม นผลระบบควบค มภายใน ส าน กปล ดเทศบาล เทศบาลต าบลปลาโหล ก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและคณะกรรมการต ดตาม ประเม นผลระบบควบค มภายใน กองคล ง เทศบาลต าบลปลาโหล ก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและคณะกรรมการต ดตาม ประเม นผลระบบควบค มภายใน กองช าง เทศบาลต าบลปลาโหล ก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและคณะกรรมการต ดตาม ประเม นผลระบบควบค มภายใน กองการศ กษา เทศบาลต าบลปลาโหล ก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและคณะกรรมการต ดตาม ประเม นผลระบบควบค มภายใน กองสว สด การส งคม เทศบาลต าบลปลาโหล ก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและคณะกรรมการต ดตาม ประเม นผลระบบควบค มภายใน กองสาธารณส ขฯ เทศบาลต าบลปลาโหล ก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและคณะกรรมการต ดตาม ประเม นผลระบบควบค มภายใน กองการเกษตร เทศบาลต าบลปลาโหล ก หน งส อ นายกเทศมนตร ต าบลปลาโหล แจ งส าน ก / กอง ให ด าเน นการการจ ดวาง ระบบควบค มภายในฯ ก ค าส งมอบหมายการปกครองบ งค บบ ญชาและหน าท ความร บผ ดชอบการปฏ บ ต งาน ภายใน เทศบาลต าบลปลาโหล ก ค าส งการแบ งงานและการมอบหมายหน าท ภายในส าน กปล ดเทศบาล ก ค าส งการแบ งงานและการมอบหมายหน าท ภายในกองคล ง ก ค าส งการแบ งงานและการมอบหมายหน าท ภายในกองช าง ก ค าส งการแบ งงานและการมอบหมายหน าท ภายในกองการศ กษา ก - 53 ง หน า 15. ค าส งการแบ งงานและการมอบหมายหน าท ภายในกองสว สด การส งคม ก ค าส งการแบ งงานและการมอบหมายหน าท ภายในกองสาธารณส ขและส งแวดล อม ก ค าส งการแบ งงานและการมอบหมายหน าท ภายในกองการเกษตร ก ค าส งการแบ งงานและการมอบหมายหน าท ภายในหน วยตรวจสอบภายใน ก - 66 ระด บองค กร - แบบ ค.1 เทศบาลต าบลปลาโหล รายงานความค บหน าในการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบ คตง. ว าด วยก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน ข อ 5 งวดป งบประมาณ 2552 (ว นท 1 ต ลาคม 2551 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2552).. แบบ ค.1 ข อม ลท วไป เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร เป นราชการบร หารส วนท องถ น ได ร บการ จ ดต งข นเป นเทศบาลต าบลปลาโหล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงว นท 18 กรกฎาคม 2551 เร อง จ ดต งองค การบร หารส วนต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร เป นเทศบาลต าบลปลาโหล ในการ ก าก บด แลของนายอ าเภอ ผ ว าราชการจ งหว ด และกระทรวงมหาดไทย โดยม นายกเทศมนตร ต าบลปลา โหล นายค าเข อง ร มเกษ เป นผ บร หารส งส ดภายในเทศบาลต าบลปลาโหล ม ภารก จอ านาจหน าท ภายใต ระเบ ยบกฎหมาย ข อบ งค บและมต ครม. ท เก ยวข อง 1.1 ว ส ยท ศน เทศบาลต าบลปลาโหล สาธารณ ปโภคด สาธารณ ปการสะดวก ช มชนเข มแข ง แหล งท องเท ยวเช งอน ร กษ ร กษ ว ฒนธรรมประเพณ ม ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ขจ ดส นยาเสพต ด 1.2 ท ต ง เทศบาลต าบลปลาโหล ต งอย หม ท 4 ต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ห างจาก ท ว าการอ าเภอวาร ชภ ม เป นระยะทางประมาณ 7 ก โลเมตร โดยม รายละเอ ยดด งน ท ศเหน อ ต ดต อต าบลพ งโคน/ต าบลม วงไข อ าเภอพ งโคน จ งหว ดสกลนคร ท ศใต ต ดต อต าบลวาร ชภ ม อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ท ศตะว นออก ต ดต อต าบลแร อ าเภอพ งโคน จ งหว ดสกลนคร ท ศตะว นตก ต ดต อต าบลหนองลาด อ าเภอวาร ชภ ม และต าบลตาลเน ง อ าเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร 1.3 เน อท ต าบลปลาโหลม พ นท ท งหมด 115 ตารางก โลเมตร หร อม พ นท ประมาณ 71,875 ไร 1.4 ภ ม ประเทศ ภ ม ประเทศของเทศบาลต าบลปลาโหล ม ล กษณะภ ม ประเทศเป นพ นท ราบส ง และราบล มเป น บางส วน ม ล าห วยปลาหางไหลผ าน ล กษณะด นร วนปนทราย เหมาะส าหร บการท าการเกษตร ท านาท าสวน ผลไม และสวนยางพารา 1.5 จ านวนหม บ าน 16 หม บ าน ได แก หม ท 1 บ านพ งฮอ นายด าเน น สอนไชยา เป นก าน นต าบลปลาโหล หม ท 2 บ านง ว นายอาว ธ โพธ สาว ง เป นผ ใหญ บ าน หม ท 3 บ านดอนยานาง นายอ ดม ละศร จ นทร เป นผ ใหญ บ าน หม ท 4 บ านปลาโหล นายว ร ยะ สาขาม ละ เป นผ ใหญ บ าน หม ท 5 บ านไฮ นายก าจ ด ข นละ เป นผ ใหญ บ าน หม ท 6 บ านนาบ อ นายเน องนอง ร มเกษ เป นผ ใหญ บ าน หม ท 7 บ านผ กตบ นายเส ยวสวาท สารธะวงค เป นผ ใหญ บ าน หม ท 8 บ านโคกศาลา นายนนท เร องสว สด เป นผ ใหญ บ าน หม ท 9 บ านดงเช ยงเคร อ นายส นธ ว ตร แก วอ นเร อน เป นผ ใหญ บ าน หม ท 10 บ านปลาโหลน อย นายบ ญหลาย ข นละ เป นผ ใหญ บ าน หม ท 11 บ านดงค าโพธ นายแถม ธ ราร ตน เป นผ ใหญ บ าน หม ท 12 บ านหนองท ม นายสรศ กด ป องค าศร เป นผ ใหญ บ าน หม ท 13 บ านพรสวรรค นายหน ถ น เข มร ตน เป นผ ใหญ บ าน หม ท 14 บ านโนนอ ดม นายส ร ศ กด ป องค าศร เป นผ ใหญ บ าน หม ท 15 บ านโค งป ากล วย นายส า ท ศวงศ เป นผ ใหญ บ าน หม ท 16 บ านผ กตบ นายช ยยศ พรหมศ ร เป นผ ใหญ บ าน 1.6 จ านวนประชากร ประชากรท งส น 11,916 คน แยกเป นชาย 5,911 คน หญ ง 6,005 คน ม 3,043 หล งคาเร อน ท มาข อม ล : ส าน กบร หารการทะเบ ยน กรมการปกครอง อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ณ เด อน เมษายน พ.ศ พ นธก จการพ ฒนาท องถ น 1. ประชาชนม อาช พเสร ม เพ อสร างรายได ม ความเข มแข งของช มชน สารมารถพ งพาตนเองได ตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จแบบพอเพ ยง 2. การคมนาคม ในหม บ านระหว างต าบล ใช การได สะดวก ตลอดฤด กาล ม การบร การ การ ส อส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks