หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2551) - PDF

Description
หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2551) ช อหล กส ตร (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ) หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 37 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2551) ช อหล กส ตร (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ) หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration 2ช อปร ญญา (ภาษาไทย ช อเต ม และช อย อ) คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต ค.ม. (ภาษาอ งกฤษ ช อเต ม และช อย อ) Master of Education M.Ed. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ภาคว ชา นโยบาย การจ ดการและความเป นผ น าทางการศ กษา คณะ คร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 1. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาบ ณฑ ตจากสถาบ นการศ กษาท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาร บรอง 2. ม ประสบการณ การท างานการศ กษาไม น อยกว า 2 ป หล งส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาบ ณฑ ต ส าหร บแผน ก แบบ ก 1 ต องม ประสบการณ การท างานไม น อยกว า 10 ป โดยด ารงต าแหน งผ บร หารการศ กษาท เป นทางการอย างต อเน องจนถ งป จจ บ น ไม น อยกว า 5 ป 3. ค ณสมบ ต อ นๆ เป นไปตามประกาศซ งบ ณฑ ตว ทยาล ยจะประกาศให ทราบเป นป ๆ ไป หร อคณะกรรมการบร หาร หล กส ตรฯ พ จารณาแล วเห นว าม ส ทธ สม ครเข าศ กษาได การค ดเล อกผ เข าศ กษา เป นไปตามค ม อการสม ครเข าศ กษาในบ ณฑ ตว ทยาล ย ซ งจะประกาศให ทราบเป นป ๆ ไป ระบบการศ กษา ใช ระบบการศ กษาแบบหน วยก ตทว ภาค ป การศ กษาหน ง ๆ แบ งการศ กษาออกเป น 2 ภาค ค อ ภาคการศ กษาต นและภาค การศ กษาปลาย และอาจจะม ภาคฤด ร อน ต อจากภาคการศ กษาปลายอ กหน งภาคก ได ภาคการศ กษาหน ง ๆ ม ระยะเวลา ไม น อย กว า 15 ส ปดาห ส วนภาคฤด ร อนม ระยะเวลาประมาณ 6-8 ส ปดาห ระยะเวลาการศ กษา เป นหล กส ตร 2 ป ใช ระยะเวลาศ กษาไม เก น 4 ป การศ กษา น บจากภาคการศ กษาแรกท เข าศ กษาในหล กส ตร การลงทะเบ ยนเร ยน ไม เก น 15 หน วยก ต ในแต ละภาคการศ กษา ส วนภาคฤด ร อนลงทะเบ ยนได ไม เก น 6 หน วยก ต การว ดผลและการส าเร จการศ กษา การประเม นผลรายว ชาใช ส ญล กษณ A B+ B C+ C D+ D และ F ส วนว ทยาน พนธ ใช ด มาก ด ผ าน และ ตก ผลงาน ว ทยาน พนธ หร อส วนหน งของผลงานว ทยาน พนธ ต องได ร บการต พ มพ หร อยอมร บให ต พ มพ ในวารสารหร อส งพ มพ ทาง ว ชาการ หร อเสนอต อท ประช มว ชาการท ม รายงานการประช มฉบ บสมบ รณ 2 คณาจารย ในหล กส ตร อาจารย ประจ าหล กส ตร สาขาว ชาบร หารการศ กษา ท ต าแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา จากสถาบ น ป 1. รศ. นายพฤทธ ศ ร บรรณพ ท กษ ค.บ. ว ทยาศาสตร ท วไปและ จ ฬาฯ 2517 คณ ตศาสตร Mr. Pruet Siribanpitak ค.ม. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ 2522 Ph.D. Development Education and University of 2527 Economics of Education Pittsburgh 2. รศ. นายเอกช ย ก ส ขพ นธ * ค.บ. ว ทยาศาสตร ท วไป-ฟ ส กส จ ฬาฯ 2517 Mr. Ekachai Keesukapan ค.ม. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ ผศ. นางชญาพ มพ อ สาโห* ค.บ. ธ รก จศ กษา จ ฬาฯ 2527 Mrs. Chayapim Usaho ค.ม. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ 2535 ค.ด. พ ฒนศ กษา จ ฬาฯ ผศ. นางปองส น ว เศษศ ร * น.บ. น ต ศาสตร จ ฬาฯ 2523 Mrs. Pongsin Viseshsiri M.S.A. Administration Andrews University 2532 M.A. Educational Administration and Supervision Andrews University 2533 Ed.S. Educational Administration and Supervision Andrews University 2535 Ph. D. Educational Administration and Supervision Andrews University อ. อ.บ. นางสาวน นทร ตน เจร ญก ล* (เก ยรต Miss Nuntarat Charoenkul น ยม) ภาษาตะว นตก จ ฬาฯ 2539 M.A., European studies Rutgers University 2541 Ph.D. Education Policy University of Newcastle Upon 2548 Tyne 6. อ. นายป ยพงษ ส เมตต ก ล* B.B.A Marketing and Management Baylor University 2537 Mr. Piyapong Sumettikoon M.B.A Entrepreneurship Baylor University 2541 Ed.D. Educational Administration Baylor University 2546 ท ต าแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา จากสถาบ น ป 7. อ. นางสาววล ยพร ศ ร ภ รมย * ศ.บ. ร ฐศาสตร เกษตรศาสตร 2535 Miss Walaiporn Siripirom พ.ม. การพ ฒนาทร พยากรมน ษย น ด า 2541 ค.ด. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ 2550 * อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร จ านวนน ส ต ต งแต ป การศ กษา (ต วเลขในวงเล บ ค อ จ านวนน ส ตแผน ข) จ านวนน ส ต ป การศ กษา น ส ตใหม 12(40) 12(53) 25(50) 25(50) 25(50) น ส ตเก า 5(51) 13(25) 12(40) 12(40) 12(40) รวม 17(91) 25(75) 32(90) 27(90) 27(90) จบ 5(51) 13(53) 12(40) 12(40) 12(40) หล กส ตร จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก1 และ ก2 36 หน วยก ต แผน ข 36 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร แผน ก แผน ก แผน ข แบบ ก1 แบบ ก2 แผน ข จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน หน วยก ต รายว ชาบ งค บร วม หน วยก ต รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา หน วยก ต รายว ชาเล อก หน วยก ต รายว ชาค นคว าอ สระ หน วยก ต จ านวนหน วยก ตว ทยาน พนธ หน วยก ต รายว ชา รายว ชาพ นฐาน (ประเม นผลเป น S/U และไม น บหน วยก ต) การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น 2(2-0-6) (ส าหร บผ ท ส าเร จการศ กษาในสาขาท ไม ใช ด านการศ กษาโดยประเม นผลเป น S/U และไม น บหน วยก ต ผ เร ยนรายว ชาน ในระด บปร ญญาบ ณฑ ตแล วสามารถขอยกเว นว ชาได ท งน ให อย ในด ลยพ น จของคณะ กรรมการบร หารหล กส ตร) รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต ท งแผน ก และแผน ข สถ ต ประย กต ทางการศ กษา 1 2(2-0-6) Applied Statistics in Education I ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา 1 2(2-0-6) Educational Research Methodology I 4 รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 15 หน วยก ต ท งแผน ก และแผน ข * หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา 3(3-0-9) Principles and Management Processes of Educational Administration * การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3(3-0-9) Human Resource Management for Educational Institutions * การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา 3(3-0-9) Academic Affairs Administration and Quality Assurance in Education * เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3(3-0-9) ICT and Knowledge Management in Educational Administration * การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3(3-0-9) Strategic Policy Formulation and Educational Planning รายว ชาเล อก ไม น อยกว า 5 หน วยก ต ส าหร บแผน ก แบบ ก2 และ ไม น อยกว า 14 หน วยก ต ส าหร บแผน ข เศรษฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) Economics of Education * การบร หารการเง น ธ รการ และพ สด ทางการศ กษา** 3(3-0-9) Financial and General Administration for Education กลย ทธ การตลาดส าหร บสถานศ กษา 2(2-0-6) Strategic Marketing for Educational Institution * กลย ทธ การบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงส าหร บสถานศ กษา 3(3-0-9) Change Management Strategy for Educational Institutions * การบร หารจ ดการความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน 3(3-0-9) Educational Institution and Community Relationship Management การว เคราะห กฎหมายการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Analysis of Legal Aspect of Educational Administration ทฤษฎ และการว จ ยทางการบร หารการศ กษา** 2(2-0-6) Theory and Research in Educational Administration ส มมนาทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Seminar in Educational Administration หมายเหต * รายว ชาเป ดใหม ** รายว ชาเล อกแนะน าส าหร บผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษา การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารการศ กษา 2(0-6-2) Supervised Professional Experiences in Educational Administration 5 รายว ชาค นคว าอ สระ (ส าหร บแผน ข.) เอก ตศ กษา 3 3(0-9-3) Individual Study III ว ทยาน พนธ ส าหร บแผน ก แบบ ก ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต Thesis ส าหร บแผน ก แบบ ก * ว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต Thesis การสอบประมวลความร การสอบประมวลความร S/U Comprehensive Examination แผนการศ กษา แผน ก แบบ ก1 ป ท 1 ภาคการศ กษาต น หน วยก ต ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 ป ท 1 ภาคการศ กษาปลาย ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 ป ท 2 ภาคการศ กษาต น ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 ป ท 2 ภาคการศ กษาปลาย ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 หมายเหต * รายว ชาเป ดใหม แผน ก แบบ ก 2 หน วยก ต ป ท 1 ภาคการศ กษาต น การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น (S/U) สถ ต ประย กต ทางการศ กษา หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3 6 รวม 8 ป ท 1 ภาคการศ กษาปลาย ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา การก าหนด นโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3 ว ชาเล อก 2 รวม 10 ป ท 2 ภาคการศ กษาต น เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3 ว ชาเล อก 3 รวม 6 ป ท 2 ภาคการศ กษาปลาย ว ทยาน พนธ 12 รวม 12 แผน ข ป ท 1 ภาคการศ กษาต น การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น (S/U) สถ ต ประย กต ทางการศ กษา หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3 รวม 8 7 ป ท 1 ภาคการศ กษาปลาย หน วยก ต ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3 ว ชาเล อก 3 รวม 11 ป ท 2 ภาคการศ กษาต น เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3 ว ชาเล อก 6 รวม 9 ป ท 2 ภาคการศ กษาปลาย เอก ตศ กษา 3 3 ว ชาเล อก 5 รวม 8 ค าอธ บายรายว ชา ค าอธ บายรายว ชา รายว ชาพ นฐานท ให ลงทะเบ ยนเป น S/U การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น 2(2-0-6) EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT ED SUS SOC DEV การเปล ยนแปลงของส งคมโลกในอนาคต และว กฤตของการพ ฒนาท เก ดข นท วโลก ความจ าเป นของการ เปล ยนกระบวนท ศน การพ ฒนา กรอบแนวค ดของการพ ฒนาท ย งย นและส งคมฐานความร พล งข บเคล อนส งคมฐานความร และ กลย ทธ การาจ ดการศ กษาเพ อเสร มสร างส งคมฐานความร และการพ ฒนาส งคมท ย งย น การศ กษาเพ อพ ฒนาช มชน และการจ ด โครงการและก จกรรมเพ อพ ฒนา Worldwide social change in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge based societies; drives for knowledge based societies and education strategies for promotion of knowledge based societies and sustainable development; education for the community development and management of development projects and activities. 8 รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต สถ ต ประย กต ทางการศ กษา 1 2(2-0-6) Applied Statistics in Education I APP STAT EDU I ความหมายและประเภทของสถ ต และสารสนเทศ เทคน คการส มต วอย าง การว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต บรรยาย บรรยายและสถ ต อน มาน การว เคราะห ความส มพ นธ การว เคราะห เพ อเปร ยบเท ยบค าเฉล ย การว เคราะห ไคสแควร และการ ว เคราะห การถดถอย การว เคราะห ความแปรปรวนและความแปรปรวนร วม การว เคราะห พ ฒนาการ การว เคราะห จ าแนก การ ว เคราะห ต วแปรพห การน าเสนอสารสนเทศเพ อการวางแผน การก าก บต ดตามและ การประเม นผลการด าเน นงาน การจ ดการ ข อม ลเพ อการพ ฒนากระบวนการเร ยนร เพ อการประก นค ณภาพการศ กษาและเพ อการว จ ย เน นการเตร ยมข อม ล การลงรห ส ข อม ล การว เคราะห ข อม ล การแปลผล การลงสร ปข อค นพบจากงานว จ ย Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by using descriptive statistics and inferential statistics; analysis of correlation, means comparison, Chi squared, and regression; information presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for developing learning process, quality assurance and research; emphasis is placed on data preparation, data coding, data analysis, data interpretation, and research findings ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา 1 2(2-0-6) Educational Research Methodology I EDU RSCH METHOD I ปร ชญาของการว จ ยการศ กษา การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks