แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 32 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดยะลา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาน น ต องพ ฒนาท ง 5 ด าน ได แก (1) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งาน โดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงาน นโยบายต างๆ เป นต น (2) ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถใน การปฏ บ ต งานของต าแหน งหน งต าแหน งใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานช าง เป นต น (3) ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ในเร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น (4) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งาน ร วมก บบ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษยส มพ นธ การท างาน การส อสาร และส อความหมาย การเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น (5) ด านศ ลธรรมค ณธรรมและจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งานอย างม ความส ข เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนต าบลตล ง ช น จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป 2551 ข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากร และเป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม ของบ คลากร อบต.ตล งช น อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลต อการบร การประชาชนอย างแท จร ง 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของ บ คลากร อบต.ตล งช น ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล 2. เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นการจ ดการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากรของ อบต.ตล ง ช น 3. เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรของ อบต. ตล งช น 3. เป าหมาย 1. เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ นประกอบ ไปด วยพน กงานส วนต าบล ล กจ างประจ า และพน กงานจ างท กคนได ร บการพ ฒนาการเพ มพ น ความร ความสามารถ ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งานท กคน 2. เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนต าบลตล งช นท กคน ท ได เข าร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถน า ความร ท ได ร บมาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานเพ อบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตาม แนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด 4. ข นตอนการด าเน นการ 1.การเตร ยมการและการวางแผน 1.1 แต งต งคณะท างานเพ อด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.2 พ จารณาเหต ผลและความจ าเป นในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว า ผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคน สมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย าง ม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท ก าหนดไว 1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด าน ความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด าน ค ณธรรมจร ยธรรม 2. การด าเน นการพ ฒนา 2.1 การเล อกว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาจากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรน าข อม ลเหล าน นมาพ จารณาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บ บ ญชาจ าเป นจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถเล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบ ตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนาทางว ชาการ เป นต น 2.2 ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อกแนวทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจะท าเป นโครงการ เพ อด าเน นการเองหร อเข า ร วมสมทบก บหน วยราชการอ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความช านาญเฉพาะด านเป น ผ ด าเน นการแทน 3. การต ดตามและประเม นผล ให ผ บ งค บบ ญชาหม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนา เม อผ านการประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว 5. หล กส ตรและว ธ การพ ฒนา 1. หล กส ตรการพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลตล งช น ก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาส าหร บบ คลากรในแต ละ ต าแหน งต องได ร บการพ ฒนาอย างน อยหน งหล กส ตร ด งน 1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ 3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง 4) หล กส ตรด านการบร หาร 5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม 2. ว ธ การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลตล งช นจะด าเน นการเอง เช น อบรมส มมนาผ บร หาร พน กงาน และสมาช กสภา อบต.ตลอดจนผ น าช มชน การประช มประจ าเด อนผ บร หารและพน กงานส วน ต าบล การปฐมน เทศพน กงานใหม การสอนงานโดยผ บ งค บบ ญชา การส บเปล ยนหน าท ความ ร บผ ดชอบ การฝ กอบรมและการศ กษาด งาน การให ท นการศ กษาระด บปร ญญาตร -โท เป นต น นอกจากน องค การบร หารส วนต าบลตล งช น จะด าเน นงานร วมก บส วนราชการอ นและร วมก บ เอกชน เช น ส งบ คลากรเข าร บการฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ท หน วยงานราชการอ นหร อเอกชน เป นผ ด าเน นการ หร อองค การบร หารส วนต าบลตล งช นด าเน นการเองและเช ญหน วยงานอ นเข าร วม เช น เช ญมาเป นว ทยากรบรรยาย หร อว ทยากรกระบวนการ ซ งสามารถสร ปว ธ การด าเน นการพ ฒนา บ คลากรได ด งน 1. การปฐมน เทศ 2. การสอนงาน การให ค าปร กษา 3. การมอบหมายงาน/การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ 4.การฝ กอบรม 5. การให ท นการศ กษา 6. การศ กษาด งาน 7. การประช มเช งปฏ บ ต การ 8. การประช มส มมนา 6. การต ดตามและประเม นผล องค การบร หารส วนต าบลตล งช น จะจ ดให ม การตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผลการ พ ฒนาพน กงานส วนต าบลตล งช น เพ อให ทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนา ความร ความสามารถ ในการปฏ บ ต งานและผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรผ เข าร บการพ ฒนา โดยใช ว ธ การประเม นผล การพ ฒนา ด งน 1. การใช แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก อน-หล ง และแบบสอบถามต ดตามการประเม นผล ภายหล งจากการได ร บการพ ฒนาไปได ระยะหน ง 2. การส มภาษณ ผ ท เก ยวข อง เช น ผ บ งค บบ ญชา ห วหน างาน เพ อนร วมงานและ ผ ใต บ งค บบ ญชาของผ เข าร บการพ ฒนา 3. การขอร บทราบผลการประเม นผลจากหน วยงานอ นท เป นผ ด าเน นการพ ฒนา เช น ใน กรณ ท อบต.ตล งช น ส งบ คลากรเข าร บการอบรมในหล กส ตรท หน วยงานอ นเป นผ จ ด เป นต น แผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลตล งช น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท โครงการ/หล กส ตการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตาม คน การด าเน นงาน การประเม นผล 1 อบรมส มนาผ บร หารและสมาช กสภา ผ บร หาร สมาช กสภาอบต.และผ น า เพ อร บทราบป ญหาอ ปสรรคต าง ๆ 80 การศ กษาด งาน 100,000 ต.ค.50- ก.ย.51 ทดสอบตามแบบ อบต.ตลอดจนผ น าช มชน เข าใจบทบาทและหน าท ย งไม ในการปฏ บ ต งานและแลกเปล ยน ท ก าหนด สมาช กสภา อบต. เพ ยงพอ ความค ดเห นในด านต าง ๆเพ อน า มาปร บปร งการด าเน นงานของอบต. ให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น 2 ประช มประจ าเด อนพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบลย งเข าใจระเบ ยบ ซ กซ อมการปฏ บ ต งานในรอบเด อนท 20 ประช ม - ต.ค.50- ก.ย.51 ต ดตามการท างาน และการปฏ บ ต ไม ช ดเจน ผ านมาและแนวทางการปฏ บ ต ท ถ กต อง ท ผ านมา อบรมบ คลากรของกรมส งเสร มการ ปกครองส วนท องถ น จ ดโดย สถาบ นบ คลากรท องถ น 3 - อบรมหล กส ตรน กบร หารงาน อปท. เป นการเพ มพ นความร ในการปฏ บ ต เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 32,300 ต.ค.50- ก.ย.51 ทดสอบตามแบบ หน าท ของพน กงานส วนต าบล หน าท ตามระเบ ยบกฎหมายท เปล ยนแปลง ท ก าหนด แผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลตล งช น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท โครงการ/หล กส ตการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตาม คน การด าเน นงาน การประเม นผล 4 - อบรมหล กส ตรน กบร หารงานคล ง เป นการเพ มพ นความร ในการปฏ บ ต เพ อเสร มสร างความร ในด านการ 1 การฝ กอบรม 30,500 ต.ค.50- ก.ย.51 ทดสอบตามแบบ หน าท ของพน กงานส วนต าบล บร หารงานช างของพน กงานส วนต าบล ท ก าหนด 5 - อบรมหล กส ตรน กบร หารงานช าง เป นการเพ มพ นความร ในการปฏ บ ต เพ อเสร มสร างความร ในด านการ 1 การฝ กอบรม 32,300 ต.ค.50- ก.ย.51 ทดสอบตามแบบ หน าท ของพน กงานส วนต าบล บร หารงานช างของพน กงานส วนต าบล ท ก าหนด 6 - อบรมหล กส ตรจนท/จพง. การเง น ฯ เป นการเพ มพ นความร ในการปฏ บ ต เพ อเสร มสร างความร ในด านการ 1 การฝ กอบรม 23,500 ต.ค.50- ก.ย.51 ทดสอบตามแบบ หน าท ของพน กงานส วนต าบล เง นและบ ญช ของพน กงานส วนต าบล ท ก าหนด 7 - อบรมหล กส ตรช าง/นายช าง เป นการเพ มพ นความร ในการปฏ บ ต เพ อเสร มสร า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks