รายงานประจาป ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป การศ กษา 2551 ป การศ กษา 2551 ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ และหน วยงานใน ส งก ดฝ าย ม การดาเน นการ - PDF

Description
รายงานประจาป ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป การศ กษา 2551 ด งน ป การศ กษา 2551 ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ และหน วยงานใน ส งก ดฝ าย ม การดาเน นการ 1. ฐานข อม ลกลางของมหาว ทยาล ยเพ อรองร บระบบ Business Intelligence

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 13 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานประจาป ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป การศ กษา 2551 ด งน ป การศ กษา 2551 ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ และหน วยงานใน ส งก ดฝ าย ม การดาเน นการ 1. ฐานข อม ลกลางของมหาว ทยาล ยเพ อรองร บระบบ Business Intelligence และ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 2. ต ดต งระบบเพ อรองร บการใช งาน UTCC Smart Card ด งน Student Attendance เช คช อน กศ กษาเข าห องเร ยน รวม 172 ห อง Opinion Finder จานวน 500 ต ว ซ งทาให ห องเร ยน e-classroom เปล ยนเป น Interactive e-classroom Tuition Fee Payment Online น กศ กษาจ ายเง นค าลงทะเบ ยนออนไลน ผ านบ ตร Smart Card การใช จ าย ตามจ ดบร การต าง ๆ ในมหาว ทยาล ย โดยใช บ ตร UTCC Smart Card Staff Attendance ลงเวลาปฏ บ ต งานของพน กงาน UTCC Office Security Access Control รวม 17 จ ด สาน กบร การคอมพ วเตอร สาน กบร การคอมพ วเตอร ม โครงการพ ฒนาด านเคร อข าย และอ ปกรณ คอมพ วเตอร เพ อสน บสน นการดาเน นงานของมหาว ทยาล ยด งน 1. บร การ Internet เช อมต อความเร วส งจากบ านในช อโครงการ UTCC ADSL 2. เพ ม Bandwidth ของมหาว ทยาล ยจาก 200 Mbps เป น 1.1 Gbps. 3. เพ ม Access Point จานวน 300 ต วในระบบ b, g และ a พร อมระบบบร หาร จ ดการจากส วนกลาง เพ อรองร บการ มอบ Notebook Computer 5,000 เคร อง (ให น กศ กษาใหม ปร ญญาตร ป การศ กษา 2551) 4. ปร บเปล ยนระบบ ใหม โดยใช Microsoft Exchange2007 สาหร บ อาจารย และเจ าหน าท 5. ปร บเปล ยนระบบ ใหม โดยใช Windows Live สาหร บน กศ กษาท ก ระด บท กช นป 6. ระบบบร หารจ ดการรายช อผ ใช งานบนระบบเคร อข าย (Active Directory) 7. จ ดทาระบบ ICT Security มาตรฐาน ISO งานสน บสน นก จกรรมของมหาว ทยาล ยโดยการพ ฒนาโปรแกรมเฉพาะทาง 1. งานพ ฒนาเวปไซต และโปรแกรมลงทะเบ ยน Online ด งน 1.1. งานลงทะเบ ยนและจ บฉลากของขว ญป ใหม ป Peace and Economic Development in the Age of Globalization โดยProfessor Finn E. Kydland, 2004 Nobel Laureate for Economics ว นท 4 ก มภาพ นธ งาน Beyond East-West, North-South Peace and Prosperity in a Four Speed World โดย Mr. James D. Wolfensohn, Former World Bank President ว นท 3 ม นาคม งาน International Conference University of Chicago-UTCC International Conference on Innovations Theory and Data in Policy ว นท 4-6 ส งหาคม งาน International Conference Why is financial market volatility so high? โดย Professor Robert Fry Engle III ว นท 8 ธ นวาคม งาน Cookbook ฝ ายว ชาการ 1.7. งาน Academic week ฝ ายว ชาการ 2. พ ฒนาโปรแกรม Computer System Management สาหร บงานบร การ คอมพ วเตอร สาน กบร การคอมพ วเตอร 3. พ ฒนาโปรแกรมบร หารจ ดการน กศ กษาใหม ในการเข าค ายร บน อง ค ายแม ไทร จ ตใจงาม 4. พ ฒนาโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณประจาป งานพ ฒนาความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศแก บ คลากรภายในและภายนอก 1. จ ดโครงการอบรมความร เบ องต นเก ยวก บไวร สคอมพ วเตอร ในห วข อ การ ป องก นโปรแกรมไม พ งประสงค บนคอมพ วเตอร (24-28 ม นาคม 2551) 2. จ ดโครงการอบรมการใช Microsoft Exchange เบ องต น (9-11 เมษายน 2551 และ ธ นวาคม 2551) 3. จ ดอบรม โครงการพ ฒนาเว บไซต ในร ปแบบ Content Management System ให ก บคณะ/ หน วยงานภายใน จานวน 31 หน วยงาน 4. จ ดอบรมการจ ดทาเอกสารอ เล กทรอน กส (ระบบ E-Document) งานสน บสน นก จกรรมของมหาว ทยาล ย ด านอ นๆ 1. ให ความร ในการจ ดทาเวปไซต พร อมปร บปร งเวปไซต หล กเพ อ สน บสน นการ จ ดอ นด บ Webometric อ นด บ 19 จากเด มอ นด บ งานสน บสน นเคร องคอมพ วเตอร และอ ปก รณ แก คณะและหน วยงานของ มหาว ทยาล ยจานวน 73 ก จกรรมต อป การศ กษา 3. งานบร จาคเคร องคอมพ วเตอร ให แก หน วยงานภายนอก และโรงเร ยนต าง ๆ 2 4. งานทดแทนเคร องคอมพ วเตอร และเคร องพ มพ สาหร บอาจารย เจ าหน าท และคณะ/ หน วยงาน 5. งานจ ดเตร ยมโปรแกรมสาหร บ Notebook Computer ท จะมอบให น กศ กษา ใหม ปร ญญาตร ป 2551 ร วมก บบร ษ ทท เก ยวข อง พร อมท ง เข าร วม ดาเน นการแจก สาน กหอสม ดกลาง ในป การศ กษา 2551 สาน กหอสม ดกลาง จะจ ดให ม การพ ฒนาในด านต าง ๆ ด งน ฐานข อม ลออนไลน จานวน 21 ฐาน สามารถค นหาข อม ลได ท ได แก 1. ACM Digital Library 2. ACS PUBLICATION 3. Corpus 4. EBSCO 5. Emerald 6. First Research 7. Gale Virtual Reference 8. GMID Library 9. Grolier Online 10. Hoovers 11. IFD Newsclip Online 12. International Encyclopedia of Comunication online 13. Journal Link 14. Law Database Program 15. NetLibrary ebook 16. NEWSCenter 17. OCLC FirstSearch 18. ProQuest Dissertations and Theses 19. ScienceDirect 20. Web of Science 21. Wiley InterScience e-book จานวน 5,654 ช อเร อง ท มา : สาน กหอสม ดกลาง ข อม ล ณ ว นท 8 ธ นวาคม 2552 สาน กหอสม ดกลาง ม พ นท ท งหมด 4,324 ตารางเมตร ม ทร พยา กรท งภาษาไทย และภาษาต างประเทศ ด งน 3 จานวนทร พยากรสารสนเทศ ป การศ กษา 2551 (ม ถ นายน 2551 พฤษภาคม 2552) ภาษาไทย ภาษาต างประเทศ รวม ประเภท ช อ เล ม/แผ น/ ตล บ/ม วน ช อ เล ม/แผ น/ ตล บ/ม วน ช อ เล ม/แผ น/ ตล บ/ม วน ว สด ต พ มพ 1. หน งส อ 45, ,466 39,542 75,461 85, , วารสาร (ไม รวมบร จาค) หน งส อพ มพ ว สด ไม ต พ มพ ได แก CD-ROM, Diskette, Tape Cassette, Video Tape, สไลด และแผนท 3,030 6,003 2,990 7,292 6,020 13,295 รายละเอ ยดการต อนร บแก ผ มาเย ยมชมสาน กหอสม ดกลาง ว น/เด อน/ป ผ เข าเย ยมชม ว ตถ ประสงค 24 กรกฎาคม 2551 สถาบ นว ชาการป องก นประเทศ เย ยมชมสถานท 15 ต ลาคม 2551 คณะผ บร หารจาก Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry เย ยมชมสถานท รายละเอ ยดน กศ กษา เข าฝ กงานก บสาน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2551 จานวน 7คน ว น/เด อน/ป จานวนน กศ กษา มหาว ทยาล ย/สถาบ นของน กศ กษา ฝ กงาน 17 พฤศจ กายน 2551 ถ งว นท 27 ก มภาพ นธ คน สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏพระนคร 10 ม นาคม 2552 ถ ง ว นท 16 ม นาคม คน สาขาว ชาสารสนเทศศ กษา คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ท มา : สาน กหอสม ดกลาง ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2552 นอกจากน สาน กหอสม ดกลางได จ ดส มมนา เร อง เทคโนโลย เว บ 2.0 ส ความเป น เล ศของห องสม ดด จ ตอล ให แก บ คคลท วไป ในว นท 6 ก มภาพ นธ ในป การศ กษา 2551 กรรมการสภามหาว ทยาล ย ผ บร หาร อาจารย ของมหาว ทยาล ย หอการค าไทย ได ร บการประกาศเก ยรต ค ณจากสถาบ นต าง ๆ โดยม รายนาม และรายละเอ ยด ด งต อไปน คณะ/หน วยงานท ได ร บรางว ล สาระสาค ญ สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ย หอการค าไทย การประกาศเก ยรต ค ณ 1.ได ร บรางว ล 20 SET Corner จากการส ง โครงการม มความร ตลาดท น มกค : ม ต ใหม ส การออมและ การลงท นอย างชาญฉลาดและย งย น โดยจะได ร บเง น รางว ลสน บสน นก จกรรมห องสม ด จานวน 20,000 บาท และได ร วมเด นทางไปด งานห องสม ด ณ นครเซ ยงไฮ ประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น 2. ได ร บเก ยรต บ ตรม ผลการ ดาเน นงาน 5ส ในระด บด มาก ว นทาความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day คร งท 10 ว นท 22 ส งหาคม ได ร บเก ยรต บ ตรม ผลการดาเน นงาน 5ส ในระด บด มาก ว นทาความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day) คร งท 11 ว นท 2 เมษายน 2552 ศ นย ความเป นเล ศทางการสอน ในป การศ กษา 2251 ศ นย ความเป นเล ศทางการสอน ได ดาเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค ของหน วยงานและสน บสน นแผนพ ฒนาของมหาว ทยาล ย โดยม ผลการดาเน นงาน ด งน 1. ด านจ ดหาอ ปกรณ สน บสน นระบบการเร ยนการสอนแบบ Hybrid Learning ในห องเร ยน ก จกรรมท สน บสน น ค อ 1.1 ระบบ Student Attendance สาหร บห องเร ยนจานวน 169 ห อง ใช สาหร บการเช คช อ เข าช นเร ยน หร อใช ในก จกรรมการส มนา ฝ กอบรม 1.2 ระบบ Interactive e-classroom ด วยอ ปกรณ Opinion Finder หร อ My Choice Clicker จานวน 500 เคร อง ใช สาหร บตอบคาถามหร อสอบถามความค ดเห น 5 2. ด านบ คลากร จ ดโครงการอบรมการสอบเพ อส งเสร มและพ ฒนาคณาจารย ให เป นผ ท ม ความเป นเล ศ ด านการ สอนก จกรรมท สน บสน นค อ จ ดอบรม หล กส ตรเส นทางส ความเป นเล ศทางการสอนซ ง ประกอบด วยการเข ยนว ตถ ประสงค การพ ฒนาบทเร ยน Lesson Planning การจ ดก จกรรมการเร ยน การสอน (Classroom Activities) และการเล อกส อการสอนท เหมาะก บน กศ กษา Media Selection 3. สน บสน น อานวยความสะดวกด านโสตท ศน ปกรณ ในห องเร ยน e-classroom และของ มหาว ทยาล ย ให ม สภา พพร อมใช งาน โดยปร บปร งมาตรฐานห องเร ยนให เป นมาตรฐานเด ยวก นท ง ภาพและเส ยง จานวน 20 ห อง 4. พ ฒนาระบบการเร ยนการสอนผ านระบบเคร อข าย (Learning Management System : LMS) และสน บสน นให คณาจารย ผล ตบทเร ยนเพ อใช ในการเร ยนการสอนผ านระบบเคร อข าย โดย การผล ตบทเร ยนออนไลน ให ก บคณาจารย จ ดอบรมการการเข ยน Storyboard และให คาแนะนา ช วยเหล ออาจารย ในการผล ตบทเร ยนออนไลน 5. นาเทคโนโลย Digital มาใช ในการผล ตส อ จ ดซ ออ ปกรณ ด านการผล ตส อว ด ท ศน ได แก กล อง MP4, Digital AV Mixer และอ ปกรณ เสร มประส ทธ ภาพการผล ตส อว ด ท ศน ระบบ Digital 6. จ ดการความร (Knowledge Management) ให ความร ด านการจ ดการความร อบรมการ จ ดการความร ให แก เจ าหน าท ของมหาว ทยาล ย เพ อเตร ยมพร อมสาหร บการดาเน นการจ ดการความร โดยอบรมเช งปฏ บ ต การให ความร ด านการจ ดการองค ค วามร ให ก บบ คลากร จ ดอบรมช มชนน กปฏ บ ต (CoPs) ให แก เจ าหน าท พร อมท งนาคณะผ ดาเน นการการจ ดการความร ผ บร หา ร และผ ท สนใจการ จ ดการความร เข าศ กษาด งาน 7. จ ดอบรมนว ตกรรมต าง ๆ สาหร บการเร ยนการสอนแบบ Hybrid Learning 7.1 จ ดอบรมการใช งานระบบ Student Attendance สาหร บการเช คช อในห องเร ยน หร อใช ในงานส มนา ฝ กอบรม 7.2 จ ดอบรมการใช งานระบบ Opinion Finder หร อ My Choice สาหร บการตอบคาถาม หร อแสดงความค ดเห น 8. สน บสน นการเผยแพร ก จกรรมต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ก จกรรมท สน บสน น ค อ การบ นท ก และถ ายทอดก จกรรมต าง ๆ ของมหาว ทยาล ยโดยผ านระบบเคร อข าย เคร อข ายไร สาย และโทรท ศน วงจรป ด จานวน 15 ก จกรรม 9. อบรมด านเทคโนโลย เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในด านเทคโนโลย สารสนเทศ โดย อบรมโปรแกรมต าง ๆ ได แก - การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ข นพ นฐาน - การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ข นประย กต ใช งาน - การใช โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ข นประย กต ใช งาน 6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks