แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด - PDF

Description
แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 22 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป นต องม ในกระบวนการสร างการม ส วนร วมในการ จ ดหาน า(ก จกรรมท 10) 2.การสร างและแสวงหาความร 1.การฝ กอบรมเร องเทคน คและกระบวนการสร างการม ส วนร วมและ การจ ดการความข ดแย ง(ก จกรรมท 12) 2.การส ารวจและค นหาความร ท เป น Explicit Knowledge เก ยวก บ กระบวนการม ส วนร วมจากแหล งความร ต างๆท งภายในและ ภายนอกกรมฯ(ก จกรรมท 13) 3.การจ ดการความร ให เป นระบบ 1.การจ ดท าท าเน ยบผ เช ยวชาญด านกระบวนการม ส วนร วมในการ จ ดหาน า(ก จกรรมท 14) 2.รวบรวมความร เก ยวก บกระบวนการม ส วนร วมในการจ ดหาน า มาจ ดท าเป นค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน(ก จกรรมท 18) บ งช ความร ท จ าเป นต องม ในการบร หารจ ดการน าท าเพ อป องก น ภ ย(ก จกรรมท 10) 1.การส ารวจและค นหาความร ท เป น Explicit Knowledge เก ยวก บ การบร หารจ ดการน าท าจากแหล งความร ต างๆท งภายในและ ภายนอกกรมฯ(ก จกรรมท 12) 2.การถอดองค ความร จากผ เช ยวชาญและผ ม ประสบการณ ในด าน การบร หารจ ดการน าของส าน กและกองต างๆท แต งต งเป นท มข าม สายงานเพ อสร ปป ญหา สาเหต อ ปสรรคและข อจ าก ดต างๆท ท าให เก ดป ญหาอ ทกภ ยและภ ยแล ง(ก จกรรมท 9) 1.การจ ดท าท าเน ยบผ เช ยวชาญด านการบร หารจ ดการน าท าเพ อ ป องก นภ ย(ก จกรรมท 13) 2.รวบรวมความร เก ยวก บการบร หารจ ดการน าท ามาจ ดท าเป นค ม อ แนวทางการปฏ บ ต งาน(ก จกรรมท 17) - 2 - กระบวนการจ ดการความร 4.การประมวลและกล นกรอง ความร จ ดต งท มผ เช ยวชาญเพ อประมวลและกล นกรองความร เก ยวก บ กระบวนการม ส วนร วมในการจ ดหาน าก อนน าความร ออกเผยแพร (ก จกรรมท 19) 5.การเข าถ งความร 1.พ ฒนาระบบฐานข อม ลท าเน ยบผ เช ยวชาญด านกระบวนการม ส วน ร วมในการจ ดหาน า(ก จกรรมท 15) 2.พ ฒนาระบบส บค นข อม ล ความร จากฐานข อม ลความร ผ านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ(ก จกรรมท 23) 3.ประชาส มพ นธ แหล งข อม ลความร เก ยวก บกระบวนการม ส วนร วม ในการจ ดหาน า(ก จกรรมท 24) 6.การแบ งป นแลกเปล ยนความร 1.การแต งต งท มข ามสายงานเพ อแบ งป นแลกเปล ยนความร และ ร วมก นก าหนดแนวทางการสร างการม ส วนร วมในการจ ดหาน า (ก จกรรมท 9) 2.การให ผ เช ยวชาญด านกระบวนการม ส วนร วมในการจ ดหาน า ถ ายทอด แบ งป นแลกเปล ยนความร ผ านระบบเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศ(ก จกรรมท 20) จ ดต งท มผ เช ยวชาญเพ อประมวลและกล นกรองความร เก ยวก บการ บร หารจ ดการน าท าก อนเพ อป องก นภ ยน าความร ออก เผยแพร (ก จกรรมท 19) 1.พ ฒนาระบบฐานข อม ลท าเน ยบผ เช ยวชาญด านการบร หาร จ ดการน าท าเพ อป องก นภ ย(ก จกรรมท 14) 2.พ ฒนาระบบส บค นข อม ล ความร จากฐานข อม ลความร ผ าน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ(ก จกรรมท 22) 3.ประชาส มพ นธ แหล งข อม ลความร เก ยวก บการบร หารจ ดการ น าท าเพ อป องก นภ ย(ก จกรรมท 23) 1.การแต งต งท มข ามสายงานเพ อแบ งป นแลกเปล ยนความร และ ร วมก นก าหนดแนวทางการบร หารจ ดการน าท าเพ อป องก นภ ยจาก น า(ก จกรรมท 9) 2.การให ผ เช ยวชาญด านการบร หารจ ดการน าท าเพ อป องก นภ ยจาก น าถ ายทอด แบ งป นแลกเปล ยนความร ผ านระบบเคร อข าย เทคโนโลย สารสนเทศ(ก จกรรมท 19) - 3 - กระบวนการจ ดการความร 6.การแบ งป นแลกเปล ยนความร (ต อ) 3.การจ ดเสวนาทางว ชาการเพ อเป นเวท แลกเปล ยนความร ด าน กระบวนการม ส วนร วมในการจ ดหาน า(ก จกรรมท 25) 7.การเร ยนร การน าความร ไปใช ในการวางแผนการปร บปร งและพ ฒนาการ ท างานเพ อส งเสร มกระบวนการม ส วนร วมในการจ ดหาน า(ก จกรรม ท 28) 1.การจ ดการเปล ยนแปลงและ พฤต กรรม 1.การต ง KM Team(ก จกรรมท 1) 2.ผ บร หารในระด บส าน ก/กอง ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ตามว ฒนธรรมการเร ยนร (ก จกรรมท 2) 3.การก าหนดนโยบายให ม การหม นเว ยนเปล ยนงานในส าน ก/กอง เพ อสร างพฤต กรรมการเร ยนร การปฏ บ ต งานท หลากหลาย (ก จกรรมท 3) 3.การจ ดเสวนาทางว ชาการเพ อเป นเวท แลกเปล ยนความร ด านการ บร หารจ ดการน าท าเพ อป องก นภ ย(ก จกรรมท 24) การน าความร ไปใช ในการวางแผนการปร บปร งและพ ฒนาการ บร หารจ ดการน าท าเพ อป องก นภ ย(ก จกรรมท 27) 1.การต ง Km Team(ก จกรรมท 1) 2.ผ บร หารในระด บส าน ก/กอง ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ตามว ฒนธรรมการเร ยนร (ก จกรรมท 2) 3.การก าหนดนโยบายให ม การหม นเว ยนเปล ยนงานในส าน ก/กอง เพ อสร างพฤต กรรมการเร ยนร การปฏ บ ต งานท หลากหลาย (ก จกรรมท 3) - 4-2.การส อสาร 1.เผยแพร ประชาส มพ นธ แนวทางการจ ดการความร และความ ค บหน าในการด าเน นงานให บ คลากรในองค กรทราบ(ก จกรรมท 6) 2.จ ดวาระให ม การช แจงแนวทางการจ ดการความร ให ผ บร หารทราบ ในการประช มผ บร หารกรม(ก จกรรมท 7) 3.ผ อ านวยการส าน ก/กองท เก ยวข องจ ดการประช มช แจงแนว ทางการจ ดการความร ให บ คลากรในส งก ดทราบ(ก จกรรมท 8) 4.ผ อ านวยการส าน ก/กองท เก ยวข องรายงานสร ปผลความค บหน าใน การด าเน นงานตามแผนให ผ บร หารร บทราบในการประช มผ บร หาร กรมท ก 3 เด อน(ก จกรรมท 30) 3.กระบวนการและเคร องม อ 1.สร าง Web Blog ให ผ เช ยวชาญด านกระบวนการม ส วนร วมในการ จ ดหาน าใช ในการถ ายทอดแลกเปล ยนความร (ก จกรรมท 16) 2.พ ฒนา Knowledge Forum เพ อเป นช องทางการแลกเปล ยนความร ด านกระบวนการม ส วนร วมในการจ ดหาน าให ก บบ คคลท วไปใน องค กร(ก จกรรมท 17) 1.เผยแพร ประชาส มพ นธ แนวทางการจ ดการความร และความ ค บหน าในการด าเน นงานให บ คลากรในองค กรทราบ(ก จกรรมท 6 2.จ ดวาระให ม การช แจงแนวทางการจ ดการความร ให ผ บร หาร ทราบในการประช มผ บร หารกรม(ก จกรรมท 7) 3.ผ อ านวยการส าน ก/กองท เก ยวข องจ ดการประช มช แจงแนว ทางการจ ดการความร ให บ คลากรในส งก ดทราบ(ก จกรรมท 8) 4.ผ อ านวยการส าน ก/กองท เก ยวข องรายงานสร ปผลความค บหน า ในการด าเน นงานตามแผนให ผ บร หารร บทราบในการประช ม ผ บร หารกรมท ก 3 เด อน(ก จกรรมท 29) 1.สร าง Web Blog ให ผ เช ยวชาญด านการบร หารจ ดการน าท าเพ อ ป องก นภ ยใช ในการถ ายทอดแลกเปล ยนความร (ก จกรรมท 15) 2.พ ฒนา Knowledge Forum เพ อเป นช องทางการแลกเปล ยน ความร ด านการบร หารจ ดการน าท าเพ อป องก นภ ยให ก บ บ คคลท วไปในองค กร(ก จกรรมท 16) - 5-3.กระบวนการและเคร องม อ(ต อ) 3.พ ฒนา Learning Cornerในส าน ก/กองท เก ยวข องให ม ข อม ลความร เก ยวก บกระบวนการม ส วนร วมในการจ ดหาน า(ก จกรรมท 21) 4.พ ฒนาระบบฐานข อม ลความร ให เพ มเต มความร ด านกระบวนการ ม ส วนร วมในการจ ดหาน าในคล งความร ของกรม(ก จกรรมท 22) 5.พ ฒนาห องสม ดของกรมให เป นแหล งความร ท ม ประส ทธ ภาพ (ก จกรรมท 27) 4.การฝ กอบรมและการเร ยนร 1.การจ ดส มมนาเพ อเสร มสร างความร เก ยวก บการจ ดการความร ให ผ บร หารกรม KM Team และผ แทนส าน ก/กองท เก ยวข อง(ก จกรรม ท 4) 2.การจ ดประช มส มมนา KM Team และผ แทนส าน ก/กองท เก ยวข อง เพ อร วมก นบ งช ความร ท จะด าเน นการจ ดการความร และจ ดท า แผนการจ ดการความร (ก จกรรมท 5) 3.พ ฒนา Learning Cornerในส าน ก/กองท เก ยวข องให ม ข อม ล ความร เก ยวก บการบร หารจ ดการน าท าเพ อป องก นภ ย (ก จกรรมท 20) 4.พ ฒนาระบบฐานข อม ลความร ให เพ มเต มความร ด านการบร หาร จ ดการน าท าเพ อป องก นภ ยในคล งความร ของกรม(ก จกรรม ท 21) 5.พ ฒนาห องสม ดของกรมให เป นแหล งความร ท ม ประส ทธ ภาพ (ก จกรรมท 26) 1.การจ ดส มมนาเพ อเสร มสร างความร เก ยวก บการจ ดการความร ให ผ บร หารกรม KM Team และผ แทนส าน ก/กองท เก ยวข อง (ก จกรรมท 4) 2.การจ ดประช มส มมนา KM Team และผ แทนส าน ก/กองท เก ยวข องเพ อร วมก นบ งช ความร ท จะด าเน นการจ ดการความร และ จ ดท าแผนการจ ดการความร (ก จกรรมท 5) - 6-4.การฝ กอบรมและการเร ยนร (ต อ) 3.การฝ กอบรมเพ อเสร มสร างความร เก ยวก บการจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งานให ท มข ามสายงาน(ก จกรรมท 11) 5.การว ดผล การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ท ก 6 เด อน 9เด อน และ 12 เด อน(ก จกรรมท 29) 6.การยกย องชมเชยและการให การยกย องประกาศเก ยรต ค ณบ คคลหร อท มงานท ม ผลงาน รางว ล สร างสรรค หร อเป นแบบอย างท ด ในด านกระบวนการม ส วนร วมใน การจ ดหาน า(ก จกรรมท 26) 3.การฝ กอบรมเพ อเสร มสร างความร เก ยวก บการจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งานให ท มข ามสายงาน(ก จกรรมท 11) การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ความร ท ก 6 เด อน 9เด อน และ 12 เด อน(ก จกรรมท 28) การยกย องประกาศเก ยรต ค ณบ คคลหร อท มงานท ม ผลงาน สร างสรรค หร อเป นแบบอย างท ด ในด านการบร หารจ ดการน าท า (ก จกรรมท 25)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks