25_mem.doc

Description
Data : 11.11.2016 Clasa: I A Învățătoare : prof. înv. primar Codreanu Alexandra Daniela Scoala Gimnazială nr. 26, Galați Disciplina: Matematică și explorarea mediului Unitatea de învăţare : În satul bunicilor Subiectul: La fotbal. Scăderea cu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Rolul creierului Tipul lecţiei: Consolidare Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii didactice, toţi elevii vor fi capabili: O1 – să răspundă la trei ghicitori matematice, pe baza calculului mintal în patru minut

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 14 | Pages: 8

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Data : 11.11.2016 Clasa: I A Învăătoare ț : prof. înv. primar Codreanu Alexandra aniela Soala !imna ială nr. 26# !alai ț Disiplina: $atematiă i explorarea mediului ș %nitatea de învă&are : În satul 'uniilor Su'ietul: (a fot'al. Săderea u 0# 1# 2# )# *# +. ,olul reierului -ipul le&iei: Consolidare 'ietive opera&ionale: (a sf/ritul ativită&ii didatie# to&i elevii vor fi apa'ili:  1   să răspundă la trei 3iitori matematie# pe 'a a alulului mintal în patru minute  2   să identifie sensul termenului diferenă   ț    )   să alule e două diferene de sor în adrul unor meiuri de fot'al ț   *   să efetue e ini săderi prin ae area ș unele su' altele    +   să asoie e ini alule u re ultatul oret  6   să numeasă rolul reierului în oranism  4   să ompună ee exeriii de sădere pe 'a a unor imaini în ee minute ț  Strateii didatie:1. ,esurse proedurale: 5 $etode i proedee: aloritmi area# onversa&ia# exeri&iul# explia&ia#o'serva&ia# demonstra&ia# oul didati 78uăm fot'al7# muna independentă 5 rani atorie: frontal# individual# pe pere3i 2. ,esurse materiale: 5 fie u imainea unui reier  ș  5 fie de evaluare# ș  5 videoproietor# 5 ta'la manetiă# 5 lipii#   5 oli A*# 5 manual# 5mar9ere ). ,esurse temporale: +0 minute *. ,esurse umane :  2 elevi ;i'liorafie:  Cleopatra $i3ailesu# -udora <itila# Crinela !rioresu# Camelia Coman# $atematiă i explorarea mediului# $anual pentru lasa I   ș  # =ditura Art# 201*  Ioana ;ere3et  $atematiă i explorarea mediului   ș  # =ditura <aralela *+# <loieti# ș 2016>>> $atematiă i explorarea mediului. <ro2rama 0olară lasele <re2ătitoare# I si a II5a   ș  # $=?#;uureti# 201) ș  $$=?-=(=(=C@I=IDBA,=;.<.C?@I?%-%( I?,$A@I?A( A( ,=C=<-,II,=S%,S==EA(%A,=<roedurale$ateriale$etode siproedeerani5 atorieAtivitatea invatatoareiAtivitatea elevilor 1. $omentorani atori1FSe asiura în lasă ordinea ilinitea# am'ian&a edua&ionalăfavora'ilă desfăurării în 'uneondi&ii a le&iei.=levii preătes manualele iaietele de matematiă i ș explorarea mediului# elimin/ndalte preoupări.2. Eerifiareatemei i aunotin&elor anterioare aleelevilor *F 1 Se verifiă antitativ i alitativtema# iar elevii are au luratordonat i oret sunt evideniai. ț ț Soliită elevii să răspundă la/teva 3iitori matematie.Anexa 1=levii sot fiele i asultă ș explia&iile învă&ătoarei.=levii răspund la 3iitori înurma alului mintal.Conversatia=xeri&iulrontalie ș manualtema pentru aasă2. Captareaaten&iei*F2)Se pre intă o imaine dintr5unmei de fot'al. În imaine# unuldintre opii afirmă ă a pierdut la odiferenă de ) oluri. ț Soliită elevilor să alule ediferena dintre sorurile elor  ț două e3ipe. Anexa 2=levii identifiă sensuluv/ntului  diferenă   ț  . =levii răspund la între'ările învă&ătoruluiConversatia8oul didati 8uăm fot'al  Conversa&ia=xplia&iaConversa&ia=xplia&iarontal+ imainiu meiuride fot'alo'servareasistematiăevaluareoralăAnuntareatemei si ao'ietivelor 1FAnun&ă elevii ă vor învăa ț săderea u numerele naturale 0#1# 2# )# *# + i despre reier. ș <re intă o'ietivele le&iei# pe în&elesul elevilor.,eep&ionea ă titlul le&iei io'ietivele.Conversatia<lană u ș s3eletul i ș oranele interne  ixareaunotinelor  ș ț asimilateanterior 2)F*+6Soliită elevilor să des3idămanualul la paina 26.Soliită un elev să iteasă erina ț i să explie e anume ere ș exeriiul. ț %rmărind modelul primuluiexeriiu# se ontinuă u toate ele ț  exeriii. Anexa ) ț Des3id manualele.,ăspund între'ărilor.Completea ă pe manual ureionul.Cel are oferă răspunsulompletea ă i la ta'lă# pe ș proieie. ț =xeriiul ț Aloritmi area=xpliaia ț rontalIndividual$anualEideoproietor $ar9ere'servarea sistemiă'inerea ț performanei ț 4F*+6=levii primes patru pări dintr5o ț imaine a reierului. <e aestease află exeriii de sădere u 0# ț 1# 2# )# *# + în onentrul 0510.Soliită elevilor să re olveexeriiile# pentru a putea forma ț imainea finală.Ce ai o'inutG ț ț Ce este reierulGCare este rolul reieruluiGAsultă indiaiile oferite. ț ,e olvă exeriiile. ț ... un reier ... un oran intern...oordonea ăontrolea ăfunionarea întreului oranism ț Conversa&ia =xplia&ia$etodaCadranelor =xeriiul ț  Ativitatepratiă<ere3iImainereierHCoala A*H(ipiiH'servareasistemiăAsiurareareteniei ț F4 Împarte fie de evaluare elevilor. ș Soliită aestora să le re olve#menion/nd perioada de timp pe ț are o au la dispo iie. Anexa * ț ,e olvă fia. ș =xeri&iulIndividual iă de ș luruevaluaresrisă În3eiereaAtivită&ii2F  Se fa apreieri individuale ioletive asupra partiipăriielevilor la le&ie  Asultă apreierile făute de  învă&ător Conversa&iaapreiereaver'ală
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks