2430913a739f9d5c30fc

Description
Koolituse pealkiri: Kust läheb piir? Ehk mida on vaja teada tolliasjadest kauba ekspordil ja impordil Täienduskoolituse asutuse Täienduskeskus MTÜ nimi: Õppekava nimetus: Kauba eksport Õppekavarühm: 104 Transporditeenuste õppesuund Õppekava koostamise alus: Kutsestandard logistik, tase 5 Kompetents A.2.1.3, A.2.3.2 Õppe eesmärk: Anda teadmised kauba ekspordil ja impordil Õppe keel:

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 13 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    ©2018 Täienduskeskus MTÜ   Koolituse pealkiri: Kust läheb piir? Ehk mida on vaja teada tolliasjadest kauba ekspordil ja impordil Täienduskoolituse asutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ   Õppekava nimetus:  Kauba eksport Õppekavarühm:   104 Transporditeenuste õppesuund   Õppekava koostamise alus:  Kutsestandard logistik, tase 5 Kompetents A.2.1.3, A.2.3.2 Õppe eesmärk:  Anda teadmised kauba ekspordil ja impordil Õppe keel:  Eesti keel Õpiväljundid:  Koolituse lõpuks õppija:      Mõistab andmete esitamise tähtsust tollidokumentide vormistamisel    Praktiseerib tollidokumentide täitmist      Määratleb kauba päritolu      Teab tarnetingimusi    Tunneb tolliprotseduure Sihtgrupp: Väljaspool EU e ksporti ja importi alustavad ettevõtjad, vähese töökogemusega logistikud, import/eksporti teostava ettevõtte töötajad   Õppegrupi suurus:  Kuni 16 Õppe alustamise tingimused:  puuduvad Õppe kogumaht:   Auditoorne töö 12  akadeemilist tundi Õppekeskkonna kirjeldus:   Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.   Õppevahendid:  Paberkandjal koolitusmaterjalid    ©2018 Täienduskeskus MTÜ   Õppeprotsess:   Auditoorne õpe. Õ pe toimub kahel päe val. Ühe koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi.   Õppe sisu:      Eksport (tollivormistuseks vajalikud andmed ja dokumendid)    Deklaratsioonide vormistamise nõuded ja sagedased eksimused    Ekpordi toimumise tõendamine - miks, kuidas ja millal vajalik?    Kauba tariifne klassifitseerimine.    Kauba päritolu ja tollistaatus –  millal EUR.1, T2L(F)? Heakskiidetud eksportija.    Tarnetingimused.    Tolli arengustrateegia.    Impordist (tolli lihtsustused, volitatud kaubasaaja luba). Õppemeetodid:   Loeng, arutelud grupis, videode vaatamine ja analüüs, näidistollidokumentide täitmine, kliendisituatsiooni ülesannete lahendamine.   Õppematerjalide loend:   Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt kokku pandud õppematerjal  Hindamine: Kokkuvõttev hindamine:   Mitteeristav. Koolituse ülesannete edukas sooritamine   Lõpetamise tingimused:   Väljastatav dokument:   Tunnistus   väljastatakse õppija le, kes on osalenud 100% ulatuses õppetöös  ning praktilised ülesanded on sooritatud   T õend   väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähemalt 75 % õppes ning sooritanud praktilise d ülesande d. Koolitaja kvalifikatsioon: Agnes Luhakooder on tollivaldkonna ekspert, Skilden OÜ  juhatuse liige. Omab üle  10 aasta kogemusi erinevate ettevõtete kliendihaldur ina, tolliagendina ja esindajana Maksu-  ja tolliametis kõigis tolliküsimust es (A. Le Coq, Photopoint jpt). Täienduskoolitusasutuse kontakt: taienduskeskus.info@gmail.com Telefon: +372 509 4137 Õppekava kinnitamise kuupäev:   07.04.2018.a.
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks