2018- Dreptul La Un Proces Echitabil

Description
jgth

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 30

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL (art.6 din Convenţia European a Drepturi!or O u!ui#  4 Votes Dreptu! !a un pro$e% e$&ita'i!  DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL (art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) Convenţia pentru apărarea drepturilor omului i li!ertăţilor undamentale , elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru semnare la Roma, la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare înseptembrie 195! n spiritul autorilor săi, este vorba de luarea primelor măsuri menite să asigure garantarea colectivă a unora din drepturile enumerate în  Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948 ! Conven#ia consacră, pe de o parte, o serie de drepturi $i libertă#i civile $i  politice $i stabile%te, pe de altă parte, un sistem vi&'nd garantarea %i respectarea de către statele contractante a obliga#iilor asumate de acestea!(rin )egea nr!0 din 1* mai 1994, publicată în +onitorul -icial nr!15 din 1 mai 1994, Rom'nia a rati-icat  Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului (C.E.D.O.),   precum i !rotocoalele adiţionale la aceasta nr.1, 4, 6, , 9, 1# ! Con-orm prevederilor cuprinse în art!11 $i .0 din Constitu#ie, Conven#ia $i (rotocoalele ei adi#ionale au devenit parte integrantă a dreptului intern, av'nd prioritate -a#ă de acesta, alt-el spus C!E!/!! $i protocoalele adi#ionale au devenit i&vor de drept intern obligatoriu $i prioritar, ceea ce, în plan na#ional, are drept consecin#ă imediată aplicarea conven#iei $i protocoalelor de către instan#ele udecătore$ti rom'ne, iar în plan interna#ional acceptarea controlului prevă&ut de C!E!/!! cu privire la hotăr'rile udecătore$ti na#ionale!Ca o garan#ie a respectării drepturilor omului, Conven#ia prevede în art!, pct!1 dreptul oricărei  persoane la un proces echitabil2 $Orice persoană are dreptul de a%i &i e'aminată caua n mod ec*ita+il, pu+lic i ntr%un termen reona+il, de către un tri+unal independent i imparţial,  sta+ilit prin lee, care va *otăr &ie asupra ncălcării drepturilor i o+liaţiilor cu caracter civil,  &ie asupra temeiniciei oricărei acuaţii n materie penală ndreptată mpotriva sa. -otărrea tre+uie să &ie pronunţată n pu+lic, dar accesul n sala de edinţă poate &i interis presei i  pu+licului, pe ntreaa durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, n interesul moralităţii, al ordinii pu+lice ori al securităţii naţionale ntr%o societate democratică, atunci cnd interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau n măsura considerată  strict necesară de către tri+unal, atunci cnd, datorită unor mpre/urări speciale, pu+licitatea ar  &i de natură să aducă atinere intereselor /ustiţiei.0. Orice persoană acuată de o in&racţiune este preumată nevinovată att timp ct vinovăţia sa n%a &ost n mod leal sta+ilită.$ Re&ultă că, în accep#iunea Conven#iei, dreptul la un proces echitabil are mai multe componente $ianume2 accesul liber la usti#ie3 eaminarea cau&ei în mod echitabil, public $i întrun termen re&onabil3 eaminarea cau&ei de către un tribunal independent, impar#ial, stabilit prin lege3  publicitatea pronun#ării hotăr'rilor udecătore$ti!  ccesul li+er la /ustiţie 6ccesul liber la usti#ie este consacrat, ca drept cetă#enesc -undamental, at't prin art! pct!1 din Convenţie , c't $i prin art!.1 din Constituţia 2omniei , prin art!10 din  Declaraţia universală adrepturilor omului , precum $i prin art!14pct!1 din  !actul internaţional cu privire la drepturile civile i politice !6rticolul  garantea&ă, a$adar, dreptul -iecărei persoane de a avea acces la o instan#ă! 6cest dreptde acces este însă limitat la c'mpul de aplicare al dreptului la un proces echitabil, adică la contesta#iile ce poartă asupra drepturilor $i obliga#iilor cu caracter civil $i la acu&a#iile în materie  penală, ast-el cum au -ost de-inite aceste no#iuni în urispruden#a Cur#ii Europene! 6ceste no#iuni au un con#inut speci-ic Conven#iei Europene care nu corespunde în mod necesar cu cel consacrat în dreptul intern al statelor păr#i!/e$i Curtea a re-u&at să dea o de-ini#ie generală no#iunii de 7 drepturi i o+liaţii cu caracter civil  8, din urispruden#a relativă la această problemă, re&ultă că vor avea caracter civil acele  drepturi care sunt drepturi subiective în sistemul uridic al statelor contractante $i care apar#in domeniului libertă#ilor individuale, în des-ă$urarea activită#ilor pro-esionale sau în orice altă activitate autori&ată de lege! /e asemenea, putem de-ini drepturile civile ca -iind toate acele drepturi care nu intră în domeniul drepturilor politice sau publice! /ouă principii generale guvernea&ă aplicarea primului paragra- al articolului  la domeniul civil2  contesta#iile care au un obiect patrimonial vor avea caracter civil $i articolul  nu va -i aplicabil în măsura în care autorită#ile publice intervin în eercitarea unor puteri discre#ionare! Vor avea ast-el caracter civil în sensul articolului  din Conven#ie disputele între persoane private -ie că #in de dreptul contractelor, dreptul comercial, dreptul -amiliei, dreptul muncii sau răspunderea civilă delictuală,contesta#iile privind dreptul de proprietate, procedurile de epropriere, con-iscare sau sistemati&are! n ceea ce prive$te litigiile de natură -iscală, în principiu, acestea nu intră în aria decuprindere a articolului ! 6ceastă urispruden#ă stabilită de Comisie a -ost con-irmată de Curte în cau&ele 3c*outen i eldrum c. Olanda  $i  5erraini c. taliei în care sa arătat că sunt ecluse din c'mpul de aplicare al articolului  obliga#iile ce re&ultă din legisla#ia -iscală sau -ac  parte din obliga#iile civice normale întro societate democratică, cu ecep#ia situa#iei în care  procedurile -iscale îmbracă un caracter penal! nsă litigiile de natură -iscală, chiar atunci c'nd nu sunt considerate a avea caracter civil, pot intra în domeniul penal al articolului  din Conven#ie! 6st-el, ori de c'te ori obliga#ia de plată a unei sume de bani, deriv'nd din legisla#ia -iscală, îmbracă un caracter general, preventiv $i sanc#ionator $i nu urmăre$te repararea preudiciului datorat prin neplata impo&itului datorat, garan#iile articolului  devin aplicabile!Con#inutul dreptului de acces la o instan#ă nu este acela$i în domeniul civil $i în cel penal! 6st-el,dacă în materie civilă con#inutul dreptului de a avea acces la o instan#ă nu ridică multe probleme,în materie penală, Curtea a arătat că, prin intermediul dispo&i#iei din primul alineat al articolului , nu se con-eră nici un drept victimei unei in-rac#iuni de a declan$a proceduri penale împotriva autorului acesteia $i nici de a cere repre&entan#ilor +inisterului (ublic începerea urmăririi  penale sau trimiterea în udecată! :otodată, această dispo&i#ie nu poate -i interpretată ca îndreptă#ind persoana acu&ată de săv'r$irea unei in-rac#iuni să ceară continuarea procedurilor  p'nă la pronun#area unei hotăr'ri de către o instan#ă con-ormă cerin#elor articolului ! ;ingurul lucru pe care îl cere această normă, în materie penală, este ca, ori de c'te ori se -ace o constatare cu privire la eisten#a vinovă#iei unei persoane, această constatare să -ie -ăcută de o instan#ă care să asigure garan#iile procesului echitabil! n orice ca&, pentru ca dreptul de acces la o instan#ă să -ie respectat, trebuie ca instan#a în -a#a căreia este adusă cau&a să se bucure de  /urisdicţie deplină 3 ea trebuie să -ie competentă să anali&e&e at't aspectele de -apt, c't $i cele de drept ale cau&ei!  instan#ă care este #inută de interpretarea dată de către un organ administrativ unei chestiuni de -apt sau de drept deduse  udecă#ii nu va -i considerată ca av'nd urisdic#ie deplină! <epronun#area asupra unui capăt de cerere duce la constatarea încălcării acestui principiu, ast-el cum a arătat Curtea chiar întro cau&ă împotriva Rom'niei!;tatele nu sunt obligate să cree&e căi de atac! :otu$i, dacă o -ac, ele au obliga#ia, în temeiul articolului  din Conven#ie, de a asigura respectarea eigen#elor unui proces echitabil în căile de atac ast-el create! /reptul de acces la o instan#ă acoperă, a$adar, $i dreptul de a introduce apel saurecurs, în măsura în care ast-el de căi de atac sunt reglementate!  /in urispruden#a organelor de la ;trasbourg, re&ultă că dreptul de acces la o instan#ă are două trăsături -undamentale2 el trebuie să -ie un drept e-ectiv, -ără a -i însă un drept absolut!  Dreptul de acces la o instanţă 7 drept e&ectiv !   n anumite circumstan#e, dreptul de acces la o instan#ă poate presupune instituirea de către stat a unui  sistem de asistenţă /uridică ratuită , at't în civil, c't $i în penal $atunci cnd aceasta se dovedete indispensa+ilă pentru asiurarea unui acces e&ectiv la o instanţă, &ie datorită comple'ităţii procedurii sau a cauei, &ie ntruct e'istă o+liativitatea repreentării de către un avocat n &aţa instanţelor superioare.$ n cau&a  ire, Curtea a arătat că dreptul -iecărei persoane de a avea acces la usti#ie se completea&ă cu obliga#ia statului de a -acilita accesul, ast-el înc't pentru respectarea acestei eigen#e nu este su-icientă obliga#ia negativă de a nu împiedica în nici un -el accesul la o instan#ă, ci, uneori, statele sunt obligate să asigure adevărate drepturi sociale $i economice! n cau&a mai sus amintită, reclamanta urmărea să ob#ină separa#ia de corp de so#ul ei  divor#ul în =rlanda -iind inter&is prin Constitu#ie! ;ingura instan#ă competentă în această materie era  -i* Court  , însă reclamanta, întruc't nu dispunea de miloacele -inanciare necesare, nu a găsit nici un avocat dispus să o repre&inte! (e de altă parte, con-orm datelor de care dispunea Curtea, în ultimii 5 ani, datorită compleită#ii procedurii $i a naturii probelor ce trebuie administrate, în toate cau&ele de separa#ie de corp păr#ile au -ost repre&entate de un avocat! :oate aceste circumstan#e au condus Curtea să decidă că pre&entarea în -a#a  -i* Court   -ără asisten#a unui avocat nu asigura $anse reale de succes $i deci, nici acces la usti#ie2 7 un o+stacol de &apt poate  să ducă la ncălcarea Convenţiei n eală măsură cu unul de drept  8! ntruc't Conven#ia tinde să  protee&e drepturi reale $i e-ective, statul avea o obliga#ie de re&ultat de a asigura un acces e-ectivla instan#ă! n îndeplinirea acestei obliga#ii, statul este liber să aleagă miloacele  de eemplu, simpli-icarea procedurii sau instituirea unui sistem de asisten#ă udiciară gratuită  at'ta timp c't re&ultatul -inal, accesul e-ectiv la o instan#ă, este asigurat! ntruc't legea în =rlanda nu prevedea acordarea asisten#ei udiciare în ca&ul persoanelor lipsite de miloace -inanciare, în procedurile în-a#a  -i* Court   în materie de separa#ie de corp, Curtea a considerat că articolul  paragra- 1 din Conven#ie a -ost încălcat!/reptul de a bene-icia de un acces e-ectiv la o instan#ă poate implica  mai ales în ca&ul  persoanelor lipsite de libertate  dreptul de a lua leătura i de a comunica n mod con&idenţial cu un avocat  , în vederea pregătirii unei ac#iuni în usti#ie! n măsura în care accesul la avocat esteinter&is sau restr'ns în mod neusti-icat, acest lucru poate avea semni-ica#ia unui obstacol de -apt în calea accesului la o instan#ă! /e alt-el, Curtea acceptă limitări aduse contactului dintre o  persoană de#inută $i avocatul ei doar în ca&uri ecep#ionale!6ccesul e-ectiv la o instan#ă presupune dreptul de a avea acces la toate pro+ele  a-late la dosarul cau&ei! /uc'nd mai departe acest ra#ionament, Curtea a stabilit că, în anumite circumstan#e, inadmisibilitatea unei probe decisive sau imposibilitatea contestării unei probe importante administrate de partea adversă lasă -ără con#inut dreptul de acces la o instan#ă! 6ceste probleme sunt în mod tradi#ional anali&ate prin prisma articolului  paragra- 1  egalitatea armelor sau a articolului  paragra-  d>  citarea $i interogarea martorilor, însă, a$a cum sa arătat în cau&ele citate, ele pot intra în discu#ie $i prin prisma principiului -undamental al accesului la usti#ie!
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks