2018 - 2019 Master

Description
2018 - 2019 Master

Please download to get full document.

View again

of 139
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 139

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Guvernul României, HOTĂRÂRE Nr. 185 din 4 aprilie 2018 privind domeniile i pro!ramele de #udii univer i#are de ma #er a$redi#a#e i num%rul ma&im de #uden'i $e po# (i $olari)a'i *n anul univer i#ar 2018 + 201 - u/li$a#% *n oni#orul O(i$ial Nr. 2 din 12 aprilie 2018  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 138 alin. (5), art. 10 alin. (!), art. 18 alin. (), art. 15 i art. 155 alin. (1) din #e$eaeducaţiei naţionale nr. 1%!011, cu modi&icările i completările ulterioare, 'uernul României adoptă preenta *otărâre.  Art. 1 - +e aprobă domeniile i pro$ramele de studii uniersitare de master, locaţiile $eo$ra&ice de des&ă urare, numărul de credite de studii trans&erabile pentru &iecare pro$ram de studii uniersitare, &ormă de năţământ sau limbă de predare, precum i numărul ma-im de studenţi care pot &i colariaţi n anuluniersitar !018  !01/, n cadrul instituţiilor de năţământ superior de stat, preăute n ane-a nr. 1.  Art. 2 - +e aprobă domeniile i pro$ramele de studii uniersitare de master, locaţiile $eo$ra&ice de des&ă urare, numărul de credite de studii trans&erabile pentru &iecare pro$ram de studii uniersitare, &ormă de năţământ sau limbă de predare, precum i numărul ma-im de studenţi care pot &i colariaţi n anuluniersitar !018  !01/, n cadrul instituţiilor de năţământ superior particular acreditate, preăute n ane-a nr. !.  Art. 3 - ne-ele nr. 1 i ! &ac parte inte$rantă din preenta *otărâre.  Anexa Nr. 1Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferaile pentrufiecare program de studii universitare, formă de !nvăţăm nt sau limă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fişcolari#aţi !n anul universitar 2$1% - 2$1&, !n cadrul instituţiilor de !nvăţăm nt superior de stat1. 'N()*+(A*A /0(*N(A D(N ''+*4(  r.crt.2omeniul de studiiuniersitare de master 2enumirea pro$ramului de studiiuniersitare de master #ocaţia$eo$ra&ică#imba de predareorma denăţământ umărul decredite destudiutrans&erabile r. ma-imde studenţice pot &i colariaţi01!35416n$inerie c*imicăplicaţii ale c*imiei n e-pertie  7uridiceucure tiromână61!050iomateriale pentru in$ineria ţesuturilor% iomaterials &or tissue en$ineerin$ucure tien$leă61!0C*imie alimentarăucure tiromână61!09-pertiarea alimentelor, produselor c*imice i materialelor ucure tiromână61!06n$ineria proceselor c*imiceucure tiromână61!0:ateriale compoite aansate cu destinaţii specialeucure tiromână61!0:icro  i nanomaterialeucure tiromână61!0;roduse &armaceutice i cosmeticeucure tiromână61!0;rotecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor ucure tiromână61!0<tiinţa i in$ineria materialelor ucure tiromână61!0  o-idice aansate i nanomateriale<tiinţa i in$ineria polimerilorucure tiromână61!0Controlul calităţii i securitatea  produselor alimentareucure tiromână61!0;olimeri i biopolimeri inteli$enţi%+mart pol=mers and  biopol=mersucure tien$leă61!0!6n$inerie electricănalia i modelarea sistemelor electroma$neticeucure tiromână61!03009lectronică de putere i acţionări electrice inteli$enteucure tiromână61!06n$ineria produselor i sericiilor n electrote*nicăucure tiromână61!06n$inerie electrică i in&ormatică aplicatăucure tiromână61!0+isteme electrice aansateucure tiromână61!0+isteme inteli$ente de instrumentaţie i măsurareucure tiromână61!06n$ineria sistemelor electrice inte$rate n autoe*icule%6nte$rated electrical s=stems en$ineerin$ in e*iclesucure tien$leă61!036n$inerie ener$etică9&icienţă ener$eticăucure tiromână61!0350>idraulică te*nică i *idroener$eticăucure tiromână61!06n&ormatică aplicată n ener$eticăucure tiromână61!06n$ineria sistemelor electroener$eticeucure tiromână61!06n$inerie ener$etică%9ner$= en$ineerin$ucure tien$leă61!06n$inerie nuclearăucure tiromână61!0+isteme termoener$eticeucure tiromână61!0+urse re$enerabile de ener$ieucure tiromână61!0+ericii ener$eticeucure tiromână61!09ner$etica ora elor inteli$enteucure tiromână61!0>idroin&ormatică i in$ineria apeiucure tiromână61!06n$inerie electronică, telecomunicaţii i te*nolo$ii in&ormaţionaledanced microelectronics% :icroelectronică aansatăucure tien$leă61!01.100danced ?ireless communications% Comunicaţii &ără &ir aansateucure tien$leă61!0Calcul aansat n sisteme ncorporate% danced computin$ in ucure tien$leă61!0  embedded s=stemsCircuite i sisteme inte$rate de comunicaţiiucure tiromână61!0Comunicaţii mobileucure tiromână61!0Comunicaţii multimediaucure tiromână61!09lectronică i in&ormatică aplicatăucure tiromână61!09lectronică i in&ormatică medicalăucure tiromână61!06ma$istică aansată medicalăucure tiromână61!06n$ineria calităţii i si$uranţei n &uncţionare n electronică i telecomunicaţiiucure tiromână61!06n$ineria in&ormaţiei i a sistemelor de calculucure tiromână61!0:ana$ementul sericiilor i reţelelorucure tiromână61!0:icroelectronică i nanoelectronicăucure tiromână61!0:icrosistemeucure tiromână61!0@ptoelectronicăucure tiromână61!0Reţele inte$rate de telecomunicaţiiucure tiromână61!0+isteme inteli$ente pentru transporturiucure tiromână61!0+isteme telematice pentru transporturiucure tiromână61!0Ae*nici aansate pentru ima$istica di$italăucure tiromână61!0Ae*nolo$ii inte$rate aansate n electronica autoucure tiromână61!0Ae*nolo$ii multimedia n aplicaţii de  biometrie i securitatea in&ormaţieiucure tiromână61!0Ae*nolo$ii multimedia pentru aplicaţii medicaleucure tiromână61!0Ae*nolo$ii multimedia pentru  producţia de conţinut n domeniul audioiualului i comunicaţiilor ucure tiromână61!0Ae*nolo$ii so&t?are aansate pentru comunicaţiiucure tiromână61!0Aelecomunicaţiiucure tiromână61!056n$inerie aerospaţialăionică i nai$aţie aerospaţialăucure tiromână61!0!506n$ineria transportului aerian%ir transport en$ineerin$ucure tien$leă61!06n$inerie i mana$ement aerospaţialucure tiromână61!0  :ana$ement aeronauticucure tiromână61!0;ropulsie aerospaţială i protecţia mediuluiucure tiromână61!0+isteme *olistice spaţialeucure tiromână61!0+tructuri aeronautice i spaţialeucure tiromână61!046n$ineria autoe*iculelor Cercetare i deoltare n in$ineria autoe*iculelor ucure tiromână61!0150+istem inte$rat omautoe*iculmediuucure tiromână61!0+isteme i te*nolo$ii aansate n domeniul autoe*iculelor ucure tiromână61!06n$ineria transporturilor#o$istica transporturilorucure tiromână61!0150:ana$ement n transporturiucure tiromână61!0Aransport i tra&ic urbanucure tiromână61!08iote*nolo$iiiocombustibili, biora&inării i te*nolo$ii cone-eucure tiromână61!0100iote*nolo$iiucure tiromână61!0/6n$ineria produselor alimentare6n$ineria i mana$ementul procesării i păstrării produselor a$roalimentareucure tiromână61!050Ae*nolo$ii aansate n industria alimentarăucure tiromână61!010Calculatoare i te*nolo$ia in&ormaţieidministrarea baelor de dateucure tiromână61!050r*itecturi aansate de calculatoareucure tiromână61!0rti&icial 6ntelli$ence%6nteli$enţă arti&icialăucure tien$leă61!0iomedical 6n&ormatics%6n&ormatică  biomedicalăucure tien$leă61!0e'uernareucure tiromână61!0'ra&ică, multimedia i realitate irtualăucure tiromână61!06ma$istică, bioin&ormatică i sisteme comple-eucure tiromână61!06n$ineria sistemelor internetucure tiromână61!0:ana$ement n te*nolo$ia in&ormaţieiucure tiromână61!0:ana$ement, innoation et tec*nolo$ies des s=stBmes collaborati&s%:ana$ement, inoare i te*nolo$ii de sisteme colaboratieucure ti&ranceă61!0;arallel and distributed computer ucure tien$leă61!0
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks