2018-04!13!17!36!25 C1 05 Condiții Generale Ale Dr

Description
eptului de Moștenire. Capacitatea Succesorala

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 16 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    C ONDI   II GENER LE LE DREPTULUI DE MO   TENIRE .   C  P CIT TE DE MO   TENI . orice  persoană  care   există   la deschiderea mo ș tenirii are capacitate succesorală . Capacitatea succesorală   reprezintă   aptitudinea unei persoane   de a fi subiect de drepturi ș i obliga ț ii pe care le presupune calitatea   de mo ș tenitor. Dovada  „existenței”     în momentul deschiderii mo ș tenirii incumbă  aceluia care pretinde drepturi asupra mo ș tenirii {{// (moștenitorul  în cauză  sau succesorii săi  în drepturi)}}. Mo ș tenitorul poate face dovada în mod direct sau prin succesorii săi  în drepturi. {{//[}} În cazul mo ș tenirii  în nume propriu , mo ș tenitorul pretinde drepturi succesorale în calitate de mo ș tenitor legal sau testamentar. Pentru a culege mo ștenirea, el trebuie să dovedească, „existența” sa în momentul deschiderii mo ș tenirii. În cazul mo ș tenirii prin reprezentare succesorală , {{//specifică numai moștenirii legale,} } mo ș tenitorul {{//cu vocație succesorală legală} } reprezentant pretinde drepturile succesorale ale ascendentului său , adică reprezentatul, decedat la data deschiderii mo ș tenirii {{//, urcând în locul, gradul și drepturile acestuia}}. În cazul retransmiterii mo ș tenirii {{//sau a retransmiterii succesorale}}, mo ș tenitorul legal, atât în nume propriu cât ș i prin reprezentare, ori cel testamentar {{//  –   supraviețuind un timp cât de scurt defunctului  –  }} dobânde ște el succesiunea acestuia din urmă ș i {{//, intrând în patrimoniul său, } } o lasă la rându-i propriilor mo ș tenitori legali sau testamentari. {{//  –  Deak. ] .}} Dovada vizează  atât „existența”  persoanei în   momentul deschiderii mo ș tenirii, cât ș i „corelația”  ei cu momentul   mor ț ii celui care lasă  mo ș tenirea. PERSOANE CARE AU CAP ACITATE SUCCESORALĂ  sunt   Persoanele fizice în viață  la data deschiderii succesiunii , Persoanele concepute, dar nenăscute  la data deschiderii   succesiunii , Persoanele dispărute , Persoanele juridice . {{//a).}}  Persoanele fizice în via ță la data deschiderii succesiunii {{//.   Acestea }}au capacitate succesorală   fără  deosebire de rasă,  de   na ț ionalitate, de srcine etnică,   limbă,  religie{{//, de sex, de opinie, de avere sau de srcine socială} }. Dovada se face cu actele de stare civilă,  iar în caz de deces al   mo ș tenitorului care a fost în via ță  la data deschiderii mo ș tenirii, cu   certificatul de deces sau hotărârea    judecătorească   definitivă   declarativă  de moarte{{//, din care rezultă   că  moartea moștenitorului  a intervenit după  deschiderea succesiunii}}. Dacă  mo ș tenitorul moare imediat după  deschiderea succesiunii, drepturile sale succesorale (inclusiv dreptul de op ț iune succesorală)  vor trece la proprii săi  mo ș tenitori{{//, ca parte componentă  a   patrimoniului succesoral lăsat  de el}}. legea nu condi  ționează  capacitatea succesorală   de durata vie ț  ii mo ș tenitorului după  data deschiderii mo ș tenirii. Persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii  au capacitate succesoral ă .   este suficient ca acel copil conceput să  se nască   viu ( ș i nu neapărat  viabil). cel care pretinde mo ș tenirea în numele copilului trebuie să   dovedească  data concep ț iei copilului, situarea acestei date înainte de momentul deschiderii succesiunii ș i că  el s-a născut  viu. Timpul legal al concep ț  iunii reprezintă intervalul de timp cuprins între a trei suta ș i a o sută  optzecea zi dinaintea na ș terii copilului. De exemplu, dacă  se va face dovada că  un copil s-a născut   viu  înainte de a fi trecut trei sute una zile din momentul mor ț ii lui de   cuius , prin aplicarea prezum ț iei timpului legal al concep ț iunii, acesta   dobânde ș te capacitate succesorală {{// (chiar dacă,  la momentul deschiderii succesiunii,  încă  nu se născuse)} }. Persoanele dispărute  Sunt socotite a fi în via ță,   dacă  nu a intervenit o hotărâre   declarativă  de moarte rămasă  defi nitivă {{//.}}.  persoanele dispărute  {{// atât cele astfel declarate jude cătorește,  cât ș i cele nedeclarate, dar considerate a fi dispărute} } au   capacitate succesorală,  fiind prezumate de lege a fi în via ță.  Capacitatea succesorală  a dispărutului  este  provizorie . Capacitatea succesorală  (provizorie) a dispărutului   se desfiin țează  cu efect retroactiv dacă  se constată,  fizic sau prin   hotărâre    judecătorească   definitivă   declarativă  de moarte, că  acesta nu mai exista la data mor ț ii celui care lasă   mo ș tenirea. Deoarece persoana dispărută  nu a   avut capacitate succesorală  bunurile ce s-au primit drept mo ș tenire în numele acesteia trebuie restituite, adică  aduse la masa   succesorală  {{//(sporind cotele    celorlalți   comoștenitori,   dacă  este cazul)}}. Persoanele juridice {{//.  }}   au capacitatea de a dobândi mo ș tenirea   dacă  sunt în fiin ță  la data deschiderii acesteia{{//, având capacitate   succesorală  de la data  înregistrării   (dacă  sunt supuse  înregistrării) sau   de la data actului de  înființare  ori de la data autorizării  constituirii lor}}. {{//Caracteristic persoanelor juridice este faptul că  }}ele pot dobândi   mo ș tenirea exclusiv prin legat cuprins în testament  . {{//legea recunoaște   ș i persoanelor juridice o capacitate de folosință   anticipată (care include incontestabil ș i capacitatea succesorală),  de la data actului de  înființare,  în   măsura  în care bunurile succesorale sunt necesare pentru ca   persoana  juridică   să  ia ființă  în mod valabil (art. 205 alin. 3 C. civ.).}}  PERSOANE CARE NU AU CAPACITATE SUCCESORA LĂ  sunt Predecedații , persoanele juridice care au  încetat să  mai   aibă   ființă , Comorienții   ș i codecedații .   {{//a). Predecedații   ș i persoanele juridice care au încetat să  mai   aibă   ființă.   }}   numai persoanele care „există”  la   data deschiderii succesiunii au capacitate succesorală.   {{//Per a contrario , }} rezultă   că   nu au capacitate succesorală   persoanele fizice care nu mai sunt  în via ță, a d i c ă predeceda ț ii, precum ș i persoanele juridice care au încetat să  mai aibă  fiin ță  în momentul   deschiderii mo ș tenirii. De ș i predecedatul este exclus de la mo ș tenire {{//în cadrul moș tenirii legale}}, descenden ț ii săi  vor putea veni la succesiune în condi ț iile prevăzute  de lege pentru reprezentarea succesorală.  De exemplu, copiii unui predecedat, la momentul mor ț ii bunicului lor (tatăl  predecedatului), vor putea totu ș i veni la noua mo ș tenire deschisă,  urcând în locul ascendentului lor. Copilul conceput înaintea deschiderii mo ș tenirii, dar născut   mort după  aceasta, se consideră   că  nu a existat ș i nu mai prezintă   interes în materie. {{//b). }}Comorien ț ii ș i codeceda ț ii.   „în  cazul mor ț ii mai multor   persoane, dacă  nu se poate stabili că  una a supravie ț uit alteia, acestea nu   au capacitatea de a se mo ș teni una pe alta”.  Aceste persoane sunt numite „comorienți”   ș i „codecedați”.   Comorien ț  ii sunt persoane decedate  în aceea ș i împrejurare ș i în condi ț ii de natură  a nu se putea stabili dacă  una a supravie ț uit   alteia. Codeceda ț  ii sunt persoane decedate  în  împrejurări   diferite , de   natură  a nu se putea stabili care a supravie ț uit celeilalte. {{// Sfera codecedaților  cuprinde ș i categoria (mai restrânsă)  a   comorienților.} }  În concluzie, codeceda ț ii (comorien ț ii) sunt:  –   două  sau mai multe persoane cu voca ț ie succesorală reciprocă:    –   decedate în  împrejurări   asemănătoare  (comorien ț i) sau diferite (codeceda ț i);  –    în imposibilitate de a se stabili ordinea deceselor.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks