2017 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΑΧΙΩΝ

Description
2017 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΑΧΙΩΝ

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  2017 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ & ΣΑΛΑΧΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ)  1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων   Διεύθυνση Αλιείας Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων   ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΧΙΩΝ Δεκέμβριος 2017    2017 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ & ΣΑΛΑΧΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ)  2 Σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων   Τίτλος   Οδηγός αναγνώρισης καρχαριών και σαλαχιών   Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων   Γενική Διεύθυνση Αλιείας   Διεύθυνση Αλιείας & Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων Λ. Συγγρού 150, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ   Τηλ:  210-9287184, 210-9287156, 210-9287178 Fax: 210-9287130 e-mail: syg089@minagric.gr syg077@minagric.gr syg087@minagric.gr  2017 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ & ΣΑΛΑΧΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ)  3 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ   ΣΑΛΑΧΙΩΝ   Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί μέρος της σειράς “Οδηγός αναγνώρισης” με σκοπό να είναι ένας συνοπτικός και εύχρηστος οδηγός αναγνώρισης των καρχαριών και σαλαχιών   που συναντώνται στα νερά της Μεσογείου.   Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας με την παρούσα έκδοση συνοψίζει κριτήρια αναγνώρισης των καρχαριών   και σαλαχιών   της Μεσογείου. Τα είδη αυτά εμπίπτουν σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις όσον αφορά την αλιεία, την εκφόρτωση και την εμπορία, σύμφωνα με Διεθνείς Συμβάσεις και τις διατάξεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας , όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.   Η σωστή αναγνώριση και η καταγραφή των καρχαριών και σαλαχιών που συλλαμβάνονται, είναι απαραίτητες για την ορθή καταχώριση, και περαιτέρω διαχείριση των αλιευμάτων και των πληροφοριών, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικολογική ισορροπία και η βιοποικιλότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον, και να τηρηθούν η προβλεπόμενη νομοθεσία και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο . Η φιλοδοξία του παρόντος βοηθήματος, επομένως, είναι να συμβάλλει στην αναγνώριση των καρχαριών και των σαλαχιών της Μεσογείου για τους πιο πάνω σκοπούς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αλιείς και οι έμμεσα εμπλεκόμενοι με την αλιεία (Υπηρεσίες Αλιείας, Λιμενικές Αρχές, έμποροι) στο έργο τους. Δεν πρέπει να εκληφθεί ως αυστηρός επιστημονικός οδηγός, αλλά προσφέρεται ως ένα χρήσιμο εργαλείο για ταχεία αναγνώριση των ειδών . Τα κριτήρια αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως το ολικό μήκος, το βάρος, το μέγεθος και η μορφολογία πτερυγίων, χρωματικά πρότυπα και η παρουσία ή απουσία σκούρων ζωνών σε καθορισμένες περιοχές.   Σημείωση:  1. Οι παρουσιαζόμενες εικόνες των καρχαριών και σαλαχιών   του παρόντος οδηγού   δεν   είναι με την ίδια κλίμακα.   2.   Τα κοινά ονόματα δεν αποτελούν επίσημες εμπορικές ονομασίες, αλλά ενδεικτικά ονόματα για την αναφορά στο παρόν φυλλάδιο.   Αθήνα, Δεκέμβριος 2017    2017 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ & ΣΑΛΑΧΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ)  4 Carcharodon carcharias ( WSH) Μεγάλος   Λευκός   Καρχαρίας   - - - - - - -   Βιομετρία    Ο σπουδαιότερος και πιο διάσημος θηρευτής του πλανήτη με μέγιστο μήκος 5,5 μέτρα.   Κριτήρια Αναγνώρισης   1. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο εκφύεται μέσα στα όρια έκφυσης του θωρακικού.  2. Είναι γκριζόμαυρος, με μαύρη ράχη και πιο ανοιχτά χρώματα στα πλάγια, και άσπρος στην κοιλιά. 3. Υπάρχει μαύρο σημάδι στην κορυφή του δεύτερου θωρακικού πτερυγίου .
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks