200930147-Proiect-MES.pdf

Description
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FACULTATEA de TRANSPORTURI SECŢIA TET MASURARI ELECTRONICE SI SPECIALE PROIECT PROIECTAREA UNUI INSTRUMENT NUMERIC DE MASURA Indrumator : Student: S.L. Nemtoi Mihaela CUPRINS 2012 /2013 1. Introducere 2. Tema proiectului 3. Memoriu tehnic 3.1Multimetrul 3.2 Masurarea tens

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FACULTATEA de TRANSPORTURI SECŢIA TETMASURARI ELECTRONICE SI SPECIALEPROIECTPROIECTAREA UNUI INSTRUMENT NUMERIC DE MASURA  Indrumator : Student:S.L. Nemtoi Miae!a CUPRINS 2012 /2013  1. Introducere2. Tema proiectului3. Memoriu tehnic3.1Multimetrul3.2 Masurarea tensiunilor cu ajutorul voltmetrelor 3.3 Masurarea curentilor 4. Schema bloc4.1 Alimentarea4.2 Circuit de intrare 4.2.1 Diviorul de curent !pentru ampermetru 4.2.2 Diviorul de tensiune4.3 Ampli#icatoare 4.4 Circuitul redresor 4.$   CA% dubla panta 4.&   'eneratorul etalon !'e   4.& Diviorul de #recventa4.( %umaratorul 4.) Decodoare 2012 /2013  4.*Sisteme de a#i+are$. Caracteristicile aparatului $.1 Caracteristicile de intrare $.2 Caracteristici de trans#er $.3 Caracteristici de ie+ire &.,reviar de calcul &.1 Divior de curent Ampermetru&.2 Divior de tensiune (. %omenmclatura de componente ).Schema electrica *. Calcul economic 1-.ealiarea cablajului1-.1Cablaj imprimat primul strat1-.2 Cablaj imprimat stratul al doilea 11. ,iblio/ra#ie 2012 /2013  .Introdu#ere 0n aparat de masura este orice dispoitiv special realiat pentru a#isarea unei marimi electrice intrun #ormat ce poate #i interpretat de catre un operator uman. De obicei acest #ormat este sub #orma viuala deplasarea unui indicator pe o scala o serie de dispoitive luminoase aranjate sub #orma unui par/ra# sau un a#isaj #ormat din ci#re.0n ast#el aparate poate masura marimi de electrice de baa !reistenta tensiune curent dar eista si aparate care pot masura si caracteristici mai complee ale acestor marimi.Aparatele de masura sunt de doua tipurianalo/ice sau di/itale.Aparate de masura di/itale sunt in /eneral cele mai modern care pentru a a#isa valoarea masurata #olosesc un a#isor numeric pe cand cele analo/ice #olosesc uun indicator mechanic pentru a#isarea marimii masurate.Indi#erent de tipul aparatului !analo/ic sau di/ital inaintea masurarii este necesara o setare a aparatului pentru o a#isare cat mai corecta a marimii masurate.In iua de ai cele mai utiliate aparate de masura sunt cele di/itale datorita #aptului ca sunt mai rapide usor de inte/rat in sisteme de masurat si contro codnuse de calculator sunt mai usoare deci mai usor de manevrat pot #unctiona in orice poitie sunt atat de sensibile la #actorul /omot.Insa aceste aparate au si un inconvenient major acela ca nu permit sesiarea rapid5 a tendin6ei de evolu6ie a m5rimii de m5surat ceea ce #ace ca aparatele de masura analo/ice sa #ie #olosite si in iua de ai acolo unde este necesar acest lucru  pentru a nu provoca pierderi de vieti omenesti si pa/ube material!e. aparate de la 2012 /2013
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks