200 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Description
επαναληπτικα αλγεβρας α λυκειου

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    200 ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΛΓΕΒΡΑ΢   Α   ΛΤΚΕΙΟΤ   2016-2017  ΝΙΚΟ΢ Κ. ΡΑΠΣΗ΢   Σελίδα 2  ΝΙΚΟ΢ Κ. ΡΑΠΣΗ΢   Σελίδα 3 Π ε ρ ι ε χ  μ ε ν α   1. Δετερα Θϋματα Εξετϊςεων……………………………… ςελ 4  2. Σρύτα Θϋματα Εξετϊςεων………………………………… .. ςελ 9  3. Σϋταρτα Θϋματα Εξετϊςεων…………………………… …ςελ 15 4 Απλυτα Ρύζεσ Εξιςώςεισ Ανιςώςεισ………………… ςελ 22   5 Αριθμητικό Γεωμετρικό Προδοσ……………………… ςελ 26   6 ΢υναρτόςεισ…………………………………………………………ςελ 29    ΝΙΚΟ΢ Κ. ΡΑΠΣΗ΢   Σελίδα 4 Β   ΘΕΜΑΣΑ ΕΝΔΟ΢ΦΟΛΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑ΢ΕΨΝ   1.1 Δύνεται η ςυνϊρτηςη f   x  =        2 −  x 2   α Να βρεύτε το πεδύο οριςμο τησ ςυνϊρτηςησ β Να υπολογιςτον f   0  ,f   2  ,f  − 2  ,f(3)   γ Να υπολογύςετε την απςταςη των ςημεύων A  0 ,f   0   ,B  2 ,f   2    ΓΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗ΢ 2 010 ) 1.2 Δύνεται η εξύςωςη λ   2 x 2 +  5 λ− 2  x+ λ   +2=0 α Να βρεύτε το λ αν η εξύςωςη ϋχει ρύζα το − 1 β Για λ   =2 να δεύξετε τι η εξύςωςη ϋχει μια διπλό ρύζα   γ Να βρεύτε την παραπϊνω διπλό ρύζα ΓΕΛ ΠΛΨΜΑΡΙΟΤ 2010    1.3 α Να λυθεύ η εξύςωςη 2x 2 − 7x − 4=0 β Να λυθεύ η ανύςωςη 2x 2 − 7x − 4>0   γ Να λυθεύ η εξύςωςη 2x 4 − 7x 2 − 4=0  ΓΕΛ ΑΝΣΙ΢΢Α΢ 2011   1.4 α Να βρεύτε τισ κοινϋσ λςεισ των ανιςώςεων  x ≤ 5 , x 2   +x ≥ 3 β Όταν 2 ≤ x ≤ 5 να   δεύξετε   τι    x − 2  +  x − 6  =4 4 ο   ΓΕΛ ΜΤΣΙΛΗΝΗ΢ 2011   1.5 Δύνεται η ςυνϊρτηςη f   x  = x 2 −  3  x   + 2  x    −  1   α Να βρεύτε το πεδύο οριςμο τησ ςυνϊρτηςησ β Να απλοποιόςετε τον τπο τησ ςυνϊρτηςησ   γ Να λυθεύ η ανύςωςη f   x  2 +  f  − x   + 1 3 >        x 2 6   δ Να βρεύτε κϊθε x ώςτε να ιςχει f   x  =x − 2 5 ο   ΓΕΛ ΜΤΣΙΛΗΝΗ΢ 2011   1.6 Δύνεται η παρϊςταςη Α = 3x 2 −  7x + 2 x 2 −  2x   α Να βρεύτε για ποιεσ τιμϋσ του x ορύζεται η παρϊςταςη Α   β Να απλοποιόςετε την παρϊςταςη Α   γ Να λςετε την εξύςωςη Α =2  ΓΕΛ ΑΓΙΑ΢ΟΤ 2011   1.7 Να λςετε την εξύςωςη  2+x2 − x    =2  ΓΕΛ ΓΕΡΑ΢ 2011   1.8 Δύνεται η εξύςωςη τησ ευθεύασ ε : y=3x+2 και   τα   ςημεύα   Α− 1 , − 1    και   Β (3 ,11) α Να αποδεύξετε τι τα ςημεύα Α και Β ανόκουν ςτην ευθεύα ε β Να βρεύτε τον ςυντελεςτό διεθυνςησ τησ ευθεύασ ε   γ Να βρεύτε το λ ώςτε η ευθεύα δ : y= λ   +2  x − 2 να εύναι παρϊλληλη ςτην ε  ΓΕΛ ΜΤΡΙΝΑ΢ 2011 )   1.9 Να λυθον οι παρακϊτω εξιςώςεισ : α  2x − 6  =4 β  2x − 5  +3=0   γ  x+3  +  y − 2  =0  ΓΕΛ ΛΕ΢ΒΟΤ 2011    Πηγή : lisari.blogspot.gr
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks