วารสารมน ษยศาสตร ป ท 20 ฉบ บท 1 (มกราคม-ม ถ นายน 2556) Humanities Journal Volume 20, Number 1 (January-June 2013) - PDF

Description
วารสารมน ษยศาสตร ป ท 20 ฉบ บท 1 (มกราคม-ม ถ นายน 2556) Humanities Journal Volume 20, Number 1 (January-June 2013) คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตบางเขน วารสารมน ษยศาสตร Humanities Journal

Please download to get full document.

View again

of 184
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 21 | Pages: 184

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
วารสารมน ษยศาสตร ป ท 20 ฉบ บท 1 (มกราคม-ม ถ นายน 2556) Humanities Journal Volume 20, Number 1 (January-June 2013) คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตบางเขน วารสารมน ษยศาสตร Humanities Journal ISSN ป ท 20 ฉบ บท 1 มกราคม-ม ถ นายน 2556 ท ปร กษา: คณบด คณะมน ษยศาสตร บรรณาธ การ: ผ ช วยศาสตราจารย น ทธน ย ประสานนาม ภาคว ชาวรรณคด คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ผ ทรงค ณว ฒ ในกองบรรณาธ การประจาฉบ บ ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ดร.ก ส มา ร กษมณ ข าราชการบานาญ ภาคว ชาภาษาตะว นออก คณะโบราณคด มหาว ทยาล ยศ ลปากร รองศาสตราจารย ดร.ดารน เม องมา สาขาว ชาภาษาฝร งเศส คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา รองศาสตราจารย ดร.ว ทยา ศ กยาภ น นทน ภาคว ชาปร ชญาและศาสนา คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย เยาวล กษณ ธ นธนาพรช ย ภาคว ชาภาษาอ งกฤษและภาษาศาสตร คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง รองศาสตราจารย พงษ ศ ลป อร ณร ตน ภาคว ชานาฏยส งค ต คณะอ กษรศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ช ต มา ประกาศว ฒ สาร ภาคว ชาวรรณคด เปร ยบเท ยบ คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ร กสงบ ว จ ตรโสภณ ภาคว ชาภาษาอ งกฤษ คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ศ ร พร ภ กด ผาส ข ภาคว ชาภาษาไทย คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อาภ สรา ช นวรรโณ ภาคว ชาหล กส ตร การสอนและเทคโนโลย การศ กษา คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นภาศร ท มแย ม ภาคว ชาภาษาต างประเทศ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สรบ ศย ร งโรจน ส วรรณ สาน กว ชาศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส ภาภรณ ย มว ล ย ภาคว ชาภาษาตะว นตก คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ผ ช วยศาสตราจารย ศ ภกาญจน ผาทอง ภาคว ชาภาษาอ งกฤษ คณะอ กษรศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร อาจารย ดร.อาท ตย ช รวณ ชย ก ล ภาคว ชาภาษาไทย คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย อาจารย ดร.กานดาภร เจร ญก ตบวร สถาบ นภาษา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย อาจารย ดร.ป ทมา พ ฒนพงษ สถาบ นว จ ยภาษาและว ฒนธรรมเอเช ย มหาว ทยาล ยมห ดล อาจารย ดร.พชร ส วรรณภาชน สถาบ นว จ ยภาษาและว ฒนธรรมเอเช ย มหาว ทยาล ยมห ดล อาจารย ดร.อ มาภรณ คาดการณ ไกล ภาคว ชาภาษาตะว นตก คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ อาจารย ดร.ก รต ธนะไชย ภาคว ชาภาษาไทยและภาษาตะว นออก คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อาจารย ดร.อ นธ สาร ไชยส ข ภาคว ชาภาษาตะว นตกและภาษาศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กองบรรณาธ การดาเน นการประจาฉบ บ ศาสตราจารย ก ลวด มกราภ รมย ภาคว ชาวรรณคด คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย ดร.สรณ ฐ ไตล งคะ ภาคว ชาวรรณคด คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย ดร.ว ภาวรรณ อย เย น ภาคว ชาภาษาไทย คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นธกฤต ว นต ะเมล ภาคว ชาน เทศศาสตร และสารสนเทศศาสตร คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ผ ช วยศาสตราจารย ว ชราภรณ อาจหาญ ภาคว ชาวรรณคด คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาจารย ดร.น ทธ ชน น นาถประทาน ภาคว ชาภาษาศาสตร คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาจารย เพ ญนภา เร ยบร อย ภาคว ชาภาษาต างประเทศ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาจารย ร ตนพล ช นค า ภาคว ชาวรรณคด คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาจารย Richards James Goldrick, Jr. ภาคว ชาภาษาต างประเทศ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ ลปกรรม: โชต รส เกต แก ว ออกแบบปก: เอกร ฐ ใจจ ตต ภาพปก: Femme Orientale (1877) ผลงานของ Jean Francois Portaels ( ) ภาพจาก วารสารมน ษยศาสตร วารสารมน ษยศาสตร เป นวารสารว ชาการราย 6 เด อน (2 ฉบ บต อป ) คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โดยกองบรรณาธ การ วารสารมน ษยศาสตร จ ดพ มพ วารสารมน ษยศาสตร เพ อส งเสร มให คณาจารย น กว จ ย น กว ชาการ น ส ตน กศ กษา และผ สนใจท วไปได เผยแพร ผลงานว ชาการ และผลงานว จ ย ตลอดจนได แลกเปล ยนความค ดเห นทางว ชาการในสาขา มน ษยศาสตร และสาขาว ชาอ นๆ ท เก ยวข อง ข อค ดเห นใดๆ ท ปรากฏในวารสารเป นของผ เข ยนแต ละคน คณะ มน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และกองบรรณาธ การไม จ าเป นต อง เห นพ องด วย และไม ถ อว าเป นความร บผ ดชอบของคณะมน ษยศาสตร และ กองบรรณาธ การ ล ขส ทธ บทความเป นของผ เข ยนและของคณะมน ษยศาสตร ซ งได ร บการ สงวนส ทธ ตามกฎหมาย การต พ มพ ซ าต องได ร บอน ญาตจากผ เข ยนและคณะ มน ษยศาสตร โดยตรงเป นลายล กษณ อ กษร กองบรรณาธ การวารสารมน ษยศาสตร ย นด ร บต นฉบ บบทความ โดย บทความท ส งมาให พ จารณาต องไม เคยต พ มพ ในวารสารว ชาการฉบ บใดมาก อน เว นแต เป นการปร บปร งจากผลงานท ได เสนอในการประช มว ชาการ และต องไม อย ระหว างการพ จารณาของวารสารอ น โดยบทความจะผ านการกล นกรองของ ผ ทรงค ณว ฒ ในกองบรรณาธ การประจ าฉบ บ จ านวน 2 คน และการตรวจแก ของ กรรมการในกองบรรณาธ การดาเน นการประจาฉบ บ เม อการพ จารณาเสร จส นแล ว กองบรรณาธ การจะประสานก บผ เข ยน เพ อให แก ไขต นฉบ บและส งกล บมาท กองบรรณาธ การภายในเวลาท ก าหนด ท งน กองบรรณาธ การจะไม ค นต นฉบ บและแผ นบ นท กข อม ลให แก ผ เข ยนบทความ โดย ขอให ศ กษาข อกาหนดท ายเล มประกอบด วย ต ดต อกองบรรณาธ การ บรรณาธ การวารสารมน ษยศาสตร คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เลขท 50 ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพฯ ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส : โทรศ พท : ต ดต อเจ าหน าท ฝ ายว จ ย โทรสาร: (ก) บทบรรณาธ การ วารสารมน ษยศาสตร ได ร บแจ งจากศ นย ด ชน การอ างอ งวารสารไทย (TCI) ว าถ กจ ดอย ใน กล มท 2 อ นหมายถ งวารสารว ชาการท อย ระหว างการ ปร บปร งค ณภาพ อ นท จร ง วารสารมน ษยศาสตร ต พ มพ ต อเน องมาเป นเวลา 20 ป แล ว และได พ ฒนาต วเองอย างไม หย ดน ง ด งท ท านผ อ านจะเห นได จากความ เปล ยนแปลงจากป ท 1 ถ งฉบ บป จจ บ น ส งท ควรใคร ครวญค อ แม วารสารจะ ปร บปร งค ณภาพอย ตลอด ทว า เกณฑ การประเม นค ณภาพวารสารรวมท ง หน วยงานหร อบ คคลท ม หน าท ร บผ ดชอบในการ สร างและร กษาเกณฑ ก เปล ยนแปลงอย ตลอดเช นเด ยวก น จ งอาจกล าวได ว า การปร บปร งค ณภาพ วารสารว ชาการเป น โครงการท ไม ม ว นท าเสร จ โดยบรรณาธ การขอออกต วอย าง มองโลกในแง ด ว า การพ ฒนาหร อการปร บปร งค ณภาพเป น กระบวนการ มากกว า ผลสาเร จ จ งต องทาต อเน องเร อยไปไม ส นส ด วารสารมน ษยศาสตร ฉบ บน ย งคง ร กษาเกณฑ ไว ได อย างด ท งในแง การเป นช องทางเผยแพร ผลงานของน ส ตบ ณฑ ตศ กษาและน กว ชาการท งในและ ต างสถาบ น บทความท พ มพ ในวารสารฉบ บน เก อบท งหมดเน นหน กด านภาษาและ วรรณคด ตามความสนใจของน กมน ษยศาสตร จานวนมากในประเทศไทย บทความด านภาษาประกอบด วยงานว จ ยของน กภาษาศาสตร ท ศ กษา การกลายเป นค าไวยากรณ ของค าว า ไป นอกจากน นย งม ผ สนใจทฤษฎ วาทกรรม ว เคราะห เช งว พากษ (CDA) โดยทดลองก บวาทกรรมความงามในโฆษณา เคร องด มเพ อความงาม การศ กษาภาษาโฆษณาย งปรากฏในบทความท ศ กษา กลว ธ ทางภาษาในโฆษณาคอนโดม เน ยมทางเว บไซต ท แสดงให เห นความซ บซ อน ของการส อความหมายในกล มผ ค าและผ บร โภค นอกจากน นย งม บทความท ศ กษาภาษาภาพพจน ในเพลงป อปอเมร ก น และการศ กษาเปร ยบเท ยบอ ปล กษณ เช งมโนท ศน ในภาษาไทยและภาษาฝร งเศสท แสดงให เห นความล นไหลหลากหลายของความหมายในภาษาต างๆ (ข) ม บทความเก ยวก บการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษประมวลอย ในวารสาร มน ษยศาสตร ฉบ บน เช นก น ได แก บทความท รายงานผลการว จ ยเร องความส มพ นธ ระหว างพฤต กรรมการอ านและสม ทธ ภาพในการอ านของน กศ กษามหาว ทยาล ย ซ งควรอ านควบค ไปก บบทความท รายงานผลการว จ ยข อผ ดพลาดในการ แปลภาษาไทยและภาษาอ งกฤษของผ เร ยนในระด บมหาว ทยาล ยเช นก น น กว จ ยท สนใจด านวรรณคด และคต ชนว ทยาเสนอบทความท แสดงให เห นสายส มพ นธ ระหว างวรรณคด ก บศาสนา ได แก การอวตารในศาสนาฮ นด การ ปร บเปล ยนอรรถกถาชาดกซ งเป นวรรณคด พ ทธศาสนาให เป นวรรณคด ร อยกรอง การศ กษาพ นธก จของประพ นธ ในฐานะผ ช น าทางป ญญาของส งคมร วมสม ยผ าน งานเข ยนท น าเสนอสารส าค ญเก ยวก บพ ทธธรรม รวมท งบทว จารณ หน งส อท วารสารมน ษยศาสตร ขอนาเสนอผลงานว จารณ ท น กเข ยนเข ยนถ งน กเข ยน โดย น กเข ยนผ สวมหมวกเป นน กว จารณ ได เล อกนวน ยายเร องคนแคระท ได ร บรางว ล ซ ไรต ประจ าป 2555 หว งว าผ อ านจะมองเห นแง ม มท น าสนใจในหน งส อเล ม ด งกล าวได ด ข น นอกจากผลงานท กล าวถ งข างต นท งหมดแล ว ย งม บทความว จ ยท เป น ส วนหน งของโครงการศ กษาความส มพ นธ ระหว างพ ธ กรรม ดนตร ศาสนา และอ ตล กษณ ชาต พ นธ อ นแสดงให เห นบ รณาการของศาสตร และศ ลป แขนงต างๆ ตามธรรมชาต ของสาขามน ษยศาสตร ในป จจ บ น ด งท ได กล าวไว ข างต นว าการปร บปร งค ณภาพวารสารว ชาการเป น โครงการท ไม ม ว นท าเสร จ บรรณาธ การเห นว า ส าหร บผ ใฝ ร ท งหลาย การ แสวงหาความร ก เป น โครงการท ไม ม ว นท าเสร จ เช นเด ยวก น ขอให เราท านอย ร วมโครงการน ไปด วยก นอย างไม ม ว นระย อ ผ ช วยศาสตราจารย น ทธน ย ประสานนาม บรรณาธ การ (ค) สารบ ญ บทความว ชาการและบทความว จ ย การอวตารในศาสนาฮ นด แคทร ยา อ งทองก าเน ด...1 ล ล ตจ นทก นนร: การปร บเปล ยนจากอรรถกถาชาดกเป นวรรณคด ร อยกรอง สาว ณ ขอนแก น...23 พ นธก จน กประพ นธ ก บส งคมร วมสม ยในนวน ยายของป ยะพร ศ กด เกษม ณ ฐกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks