2 Solvency

Description
2 Solvency

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1 Solvency 2: prezentarea noului sistem de control prudenţialaplicabil în Uniunea Europeană Primele reguli referitoare la necesitatea cerinţelor de capital minim alsocietăţilor de asigurare din Uniunea Europeană, au apărut în anii 70 dinsecolul XX. Ele au fost reglementate în Directiva 74/239/CE referitoare laasigurările non - viaţă şi în Directiva 79/267/CE privind asigurările de viaţă.Schimbările care au intervenit în următoarele decenii au dus la necesitateteareevaluării acestor cerinţe de capital. Aşa a pornit programul Solvency I, care în primă fază a reevaluat şi areactualizat cerinţele de solvabilitate ale societăţilor de asigurări. Acesteschimbări însă nu au modificat în esenţă sistemul de solvabilitate. Carezultat a Solvency I a fost elaborarea Directivei 12/2002/CE şi13/2002/CE, intrate în vigoare în 2004.Bazându – se pe experienţa Solvency I, organele Comisiei Europene,conlucrând cu statele membre au pornit proiectul Solvency II. Scopul proiectului a fost stabilirea unei cerinţe de capital minim mai sensibil la risc prin revizuirea reglementărilor prudenţiale şi studierea necesităţii derevizuire a sistemului de solvabilitate în vigoare în Uniunea Europeană. Proiectul Solvency II se împarte în două etape. În prima parte a proiectului Comisia Europeană şi statele membre au examinat un anumitnumăr de probleme (utilizarea sistemelor întemeiate pe metoda de calcul risk – based capital  , concluziile din evoluţiile Basel angajate în sectorul bancar, utilizarea modelelor interne, evoluţia stimulată de abordareaLamfalussy, legăturile dintre conturile financiare şi conturile prudenţiale) cuscopul stabilirii limitelor generale şi a elementelor principale ale sistemeuropean de solvabilitate.Scopul celei de a doua etape este mai tehnică, presupune clarificareaelementelor definite în prima fază şi gestionarea amănunţită a riscurilor identificate. În baza hotărârii 2004/6/CE din 5 noi. 2003 referitor lamodalitatea de gestiune a riscurilor identificate s – a înfiinţat CEOIPS(Committee of European Insurance Occupational Pension Supervisors), carecoordonează etapa a doua a Solvency II.  Noul sistem trebuie să doteze autorităţile de control cu instrumentenecesare pentru evaluarea corectă a solvabilităţii globale a unei societăţi deasigurare. Acest sistem nu trebuie să prevadă numai indicatorii şi raţiilecantitative, dar trebuie să acopere şi aspectele calitative, influenţândexpunerea la risc a societăţilor de asigurare. Un sistem de solvabilitate definit astfel, ar putea să se bazeze în mod  2 util pe o structură de 3 piloni „tip”, propusă de Comitetul Basel, cu ajustări pe care le cere controlul de asigurări. Adoptarea unei astfel de structuri presupune să se ţină cont în special, de interacţiunea dintre controlulcantitativ şi calitativ cu privire la diferiţi piloni, rolul de publicare ainformaţiilor, precum şi sublinierea importanţei procedurilor desupraveghere prudenţială .Sistemul de solvabilitate trebuie să încurajeze şi să incite societăţilede asigurare la măsurarea şi generarea riscurilor lor. Există astfel necesitateade elaborare a principiilor Europene comune de gestiune a riscurilor şi desupraveghere prudenţială. Exigenţele cantitative ale marjei de solvabilitatetrebuie să acopere riscurile mai importante la care societăţile de asiguraresunt expuse.Această abordare axată asupra riscurilor ar trebui să ajute larecunoaşterea (totală sau parţială) modelelor interne, care ar permitesocietăţilor de asigurare, ameliorarea gestiunii lor de riscuri şi reflectă celmai bine profilul lor veritabil de risc ca o formulă standard. O abordare la două nivele de cerinţe de fonduri proprii, ar oferiavantajul să acorde autorităţilor de control şi societăţilor de asigurare întimpul necesar luarea măsurilor de corectare care pot să se impună. Pentrugarantarea coerenţei impuse între sectoarele financiare, sistemul Solvency IItrebuie să fie compatibilă cu abordarea şi regulile aplicabile în sectorul bancar. Produsele prezentate de riscuri trebuie, în principiu, să fie supuse laacelaşi tip de control şi să facă obiectul aceloraşi cerinţe de marjă desolvabilitate sau potrivire a fondurilor proprii. Noul sistem de solvabilitate trebuie să vizeze un control mai eficace agrupurilor de asigurare şi conglomeratelor financiare. Se va reflecta maiîntai repartizarea sarcinilor prudenţiale la nivelul societăţii individuale şi îngrup. Mai mult, se va urmări convocarea Conferinţei autorităţilor de controleuropean la intensificarea eforturilor în vederea consolidării eficacităţiicontrolului exersat asupra grupului. Recunoaşterea posibilă a modelelor interne utilizate la nivelul grupului ridică de asemenea întrebări acestor cooperaţii de autorităţi de control.Sistemul viitor trebuie să conducă la o armonizare crescătoare ametodelor de control cantitativ şi calitativ şi să contribuie la instaurareacondiţiilor de concurenţă egale în sectorul de asigurare ca şi între sectoarelefinanciare. Prin consecinţă, trebuie în măsura în care este posibil să fieînfiinţată o armonizare maxima asupra principiului . Viitorul regim reglementar şi prudenţial trebuie să fie pe cât posibilde eficace. El trebuie să fie adaptabil naturii schimbătoare operaţiilor de  3 asigurare precum şi evoluţiei rapide a produselor, tehnicilor şi modelelor. Ar admite deci recurgerea la abordarea Lamfalussy pentru a elabora un cadru prudenţial, permiţând utilizarea metodelor mai complexe, păstrând oanumită flexibilitate. Pentru promovarea unei mai mari convergenţe de eforturi destandardizare prudenţială, viitorul sistem trebuie de asemenea să ţină contde proiectele conduse la nivel internaţional şi în special lucrările realizate deorganizaţiile: Asociaţia internaţională de controlori de asigurare (AICA),Asociaţia actuarială internaţională (AAI) şi International AccoutingStandards Board (IASB). O contribuţie importantă a Uniunii Europene laacest proiect este la fel de hotărâtor, pentru garantarea unui schimb bilateralde idei.Orientările, normele şi principiile de solvabilitate definite de AICAtrebuie să fie luate în considerare în a doua fază a proiectului Solvency II.Serviciile Comisiei estimează că angajamentul AAI şi lucrările pe care lerealizează vor fi importante pentru urmărirea proiectului Solvency II. AAIva constitui un grup de lucru pentru determinarea structurii de solvabilitateşi capital bazat pe risc, grup care va elabora un raport. Raportul împreună cucontribuţia specialiştilor AAI ar putea să fie util pentru definirea unui nivelde capital dorit ca şi pentru elaborarea criteriilor de validare a modelelor interne.Regulile contabile elaborate de IASB vor contribui la convergenţaconturilor financiare şi prudenţiale. Proiectul IASB asupra contabilităţii deasigurări va influenţa proiectul Solvency II. IASB a divizat lucrul său în 2faze. Prima fază pune în vedere soluţionarea temporară începând din2006,iar a doua, aplicarea unui cadru complet specific al domeniului deasigurări, care va fi început în 2007 şi 2008. Obiectivele primului pilon  Rezervele tehnice de asigurare non – viaţă  Armonizarea rezervelor de daune trebuie să constituie o cale esenţialăa noului sistem european de solvabilitate. Se recomandă fixarea unui pragcantitativ de referinţă pentru nivelul de prudenţă al provizioanelor tehnice şielaborarea unei norme privitoare la provizioanele tehnice care conţinelemente relevante atât pentru primul cât şi pentru al doilea pilon. Prinaceastă abordare s-ar putea favoriza un proces de rezerve structurat,stimularea procesului de supraveghere prudenţială şi încurajarea dezvoltării  4 modelelelor interne. Tehnicile şi metodele prescrise de normă vor trebui săfie compatibile cu cele utilizate pentru stabilirea conturilor conformregulilor enunţate de IASB. Actuala utilizare a rezervelor de egalizare ar  putea să se schimbe – IASB fiind susceptibil de la clasarea lor în fondurile proprii. Comisia Uniunii Europene consideră că în cadrul viitorului sistemeuropean de solvabilitate, societăţile de asigurare vor putea păstra posibilitatea de constituire a rezervelor din scutirea de impozit şi vor putealua în cont rezervele statutare pentru satisfacerea cerinţelor marjei desolvabilitate. Această problemă ar trebui să fie tratată într-un stadiu ulterior al proiectului, atunci când structura generală a cerinţelor de fonduri propriişi legătura lor cu informaţia financiară va fi definită.  Rezervele tehnice de asigurare de viaţă Actualele reguli de stabilire a rezervelor tehnice de asigurare de viaţăvor fi revizuite într-un nou sistem de solvabilitate prin punerea în aplicare asoluţiilor contabile concepute de IASB. Acest organism va utiliza un preţ al pieţei, în afară de risc, pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie şi vainstaura reguli de evaluare aplicabile opţiunilor integrate şi garanţiilor incluse în produsele asigurării de viaţă. Se consideră că ar putea fi necesarăelaborarea unei norme prudenţiale aferente rezervelor tehnice de asigurarede viaţă, care va cere de asemenea o marjă prudenţială precum şi o rezervăde rezistenţă. Se va discuta şi dacă noul sistem va trebui să prevadă unnumăr restrâns de limite cantitative (sau filă de securitate) pentru reducereariscului inerent portofoliului foarte dezechilibrat şi dacă aceste limitecantitative vor trebui să se supună principiului de armonizare minimă saumaximă. Trebuie menţionat că nu numai rezervele tehnice, dar şi cerinţelefondurilor proprii corespunzătoare cu nivelul de capital trebuie să fieacoperite de active sigure, diversificate şi adecvat dispersate.  Regulile fondurilor proprii  Noul sistem va fixa cerinţele reglementare de fonduri proprii la douănivele: un nivel de capital dorit şi un nivel de capital minim. Ambele ar fiobligatorii pentru societăţi, sistemul reglementar prevăzând intervenţiile prudenţiale şi sancţiunile declanşate prin nerespectarea lor. Ar mai putea săfie necesară definirea acţiunilor prudenţiale gradate în cazul în carecapitalizarea unei societăţi de asigurări se situează între cele două nivele. Nivelul de capital dorit  ar trebui să corespundă cu fondurile proprii
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks