บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) - PDF

Description
บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ดาเน นการข บเคล อน การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 18 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ดาเน นการข บเคล อน การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษาในส งก ด ป งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยได จ ดทาแนวทางการดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ มอบนโยบายให สถานศ กษาในส งก ดท กแห ง จานวน 184 แห ง ดาเน นการให สอดคล องก บแนวทางการดาเน นงานท สาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานได กาหนดไว ซ งจะได กล าวถ งรายละเอ ยดการดาเน นงานและข อม ลประกอบ การดาเน นงานในส วนท เก ยวข อง ด งน การบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) การบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management : SBM) เป นแนวค ดทางการบร หารและการจ ดการศ กษา ท ม งให สถานศ กษาเป นองค กรหล กในการจ ดการศ กษา อย างม ค ณภาพ (Efficiency & Effectiveness School) ภายใต กรอบของกฎหมายท ก าหนด โดยม การกระจายอ านาจการต ดส นใจท จะพ ฒนานโยบาย ว ส ยท ศน พ นธก จและเป าประสงค ของสถานศ กษา และร วมม อดาเน นการ ท งด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากรและการบร หารท วไปโดยบ คคลท ม ส วนได ส วนเส ยอย างเท าเท ยมก น โดยม งเน นผลล พธ และผลกระทบท เก ดก บผ เร ยนเป นสาค ญ ภายใต การม ส วนร วม และการตรวจสอบของผ ม ส วนได ส วนเส ย การบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐานเป นร ปแบบการบร หารสถานศ กษาท ได ร บ ความสนใจเพราะเป นร ปแบบท สอดคล องก บแนวทางการบร หารตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 39 ให กระทรวงกระจายอานาจ การบร หารและการจ ดการศ กษา ท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารงานบ คคล และการบร หาร ท วไป ไปย งคณะกรรมการและสาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา โดยตรง ซ งจะน าไปส การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างแท จร ง เพราะการเร ยนร และพ ฒนาท กๆ ด าน ของผ เร ยนเก ดข นในห องเร ยนและสภาพแวดล อมของโรงเร ยน ซ งกฎกฎกระทรวงกาหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ และประกาศสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร องการกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา ของเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ และสถานศ กษาในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ กล าวถ งการบร หาร จ ดการเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ การบร หารงานบ คคล การบร หารงบประมาณ และการบร หาร ท วไปของสถานศ กษา สร ปสาระสาค ญได ด งน การบร หารงานว ชาการ งานว ชาการ ถ อเป นห วใจสาค ญในการจ ดการศ กษาในระด บสถานศ กษา การบร หารงาน ว ชาการ เป นกระบวนการดาเน นงานเก ยวก บหล กส ตรและการเร ยนการสอน เพ อให น กเร ยนได เร ยนร ตามท ก าหนดไว ในจ ดม งหมายของการพ ฒนาผ เร ยน การบร หารว ชาการในย คปฏ ร ปการศ กษา โรงเร ยนจะม โอกาสต ดส นใจมากข น ท งน ให เป นไปตามหล กการกระจายอานาจทางการศ กษาท ให สถานศ กษา ร บผ ดชอบการบร หารงานว ชาการ โดยตรง ป จจ ยความสาเร จของงานว ชาการค อ ผ บร หารสถานศ กษาจะต องร เข าใจและม ท กษะ ในเร องต อไปน 1. การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 2. การพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 3. การพ ฒนาส อและเทคโนโลย การเร ยนร 4. การพ ฒนาแหล งเร ยนร 5. กระบวนการว ดประเม นผลและว จ ย 6. ระบบประก นค ณภาพภายใน การบร หารงานบ คคล การบร หารงานบ คคลของสถานศ กษาต องให ความสาค ญท กกระบวนการ ต งแต การแต งต ง การพ ฒนา การส งเสร มมาตรฐานว ชาช พ การสร างขว ญก าล งใจ เพ อให ม ผลต อการ ปฏ บ ต งานตามท คาดหว ง ย ดหล กระบบค ณธรรม 4 ประการ ได แก หล กความสามารถ หล กความเสมอภาค หล กความม นคง และหล กความเป นกลางทางการเม อง ม แผนการพ ฒนา บ คลากรท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วน พ ฒนาบ คคลอย างท วถ ง ตรงตามความต องการ ปล กฝ งอ ดมการณ ความเป นเจ าของ เพ อให เก ดผลสาเร จท งดงามอย างม ออาช พ สามารถปฏ บ ต งาน ตามมาตรฐานว ชาช พอย างถ กต องและสร างสรรค ป จจ ยความสาเร จในการปฏ บ ต งานสอนจะเก ดข นได คร ต องทาก จกรรม 7 ก จกรรม ด งน 1. ว เคราะห หล กส ตร 2. ว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล 3. จ ดก จกรรมการเร ยนร ท หลากหลาย รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ เพ อพ ฒนาผ เร ยน ผ เร ยนให เต มศ กยภาพ และการสอนของตนเอง 4. ใช เทคโนโลย ในการแสวงหาความร เพ อพ ฒนาตนเอง และจ ดก จกรรมการเร ยนร 5. ว ดและประเม นผลตามสภาพจร งอย างรอบด าน เน นองค รวมและเน นพ ฒนาการ 6. ใช ผลการประเม นเพ อแก ไข ปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนา 7. ใช การว จ ยปฏ บ ต การในการพ ฒนานว ตกรรมเพ อพ ฒนาการเร ยนร ของน กเร ยน การบร หารงบประมาณ การเง นและระบบบ ญช การจ ดการด านงบประมาณและการเง น ม แนวทางสอดคล องก บหล กการกระจาย อานาจการบร หาร โดยให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาเป นหน วยงบประมาณ (Budgeting Entity) และหน วยบร หารการเง น (Financial Entity) ให สถานศ กษาเป นหน วยบร หารการเง นท สามารถ กาหนดความต องการงบประมาณของตนเอง โดยจ ดทางบประมาณผ านสาน กงานเขตพ นท การศ กษา และม อ สระในการจ ดการทร พย ส นและหารายได เพ มมากข น ท งน ม งเน นให ส งคมม ส วนร วมในการจ ดการ ช วยระดมทร พยากรและการลงท นจากแหล งต าง ๆ โดยม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล การใช ทร พยากรเพ อความโปร งใส และความร บผ ดชอบ ด งน น งานงบประมาณและการเง น จ งเป นไปในล กษณะต องให ความเป นอ สระ คล องต ว ซ งเป นไปตามแนวทางกระจายอานาจการบร หาร จ ดการ ท ใช สถานศ กษาเป นฐาน ควบค ก บระบบการตรวจสอบ เพ อความโปร งใส และความร บผ ดชอบ ท ตรวจสอบได ภายใต การบร หารจ ดการทร พยากรท ม งเน นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ซ งกาหนด แนวทางหลายประการ เช น จ ดสรรงบประมาณรวมเป นก อน ม งท แผนงานและผลงาน กาหนด มาตรฐานการจ ดการทางการเง น โดยให ม การคานวณต นท นก จกรรมการบร หารส นทร พย เป นต น การจ ดทาระบบบ ญช ตามเกณฑ พ งร บพ งจ ายและจ ดให ม ระบบการตรวจสอบ เพ อให เก ดความรวดเร ว ม ข นตอนท ไม ต องผ านการกล นกรองหลายข นตอนเก นความจาเป น ท งน การต ดส นใจทางงบประมาณ และทางการเง นจะอย ในระด บสถานศ กษามากท ส ด การบร หารท วไป การบร หารงานท วไปเป นงานท เก ยวข องก บการจ ดการระบบบร หารองค กร โดยม บทบาทหล กในการประสาน ส งเสร ม สน บสน น อานวยความสะดวกตามหล กการบร หารท ม งเน น ผลส มฤทธ ของงาน เน นความโปร งใส ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได ตลอดจนการม ส วนร วมของบ คคล ท เก ยวข อง เพ อให การจ ดการศ กษาม ประส ทธ ผล ความสาเร จของการบร หารท วไปในสถานศ กษา เก ดข นได ผ บร หารสถานศ กษาจะต องม ภาวะผ น า ม การจ ดบ คลากรปฏ บ ต งานให ตรงก บความสามารถ และความถน ด จ ดระบบสาน กงานท ด ใช ทร พยากรท ม อย อย างค มค า ประหย ด ให เก ดประโยชน ส งส ด ม การประเม นตรวจสอบผลการดาเน นงานเป นระยะอย างต อเน อง และน าผลการประเม นมาใช ปร บปร ง กระบวนการบร หารท วไป รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ มาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทามาตรฐานการบร หาร และการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) มอบนโยบาย ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาประสานการข บเคล อนการดาเน นงานในระด บสถานศ กษา เพ อให เก ดความช ดเจนในด านนโยบาย แนวทางการปฏ บ ต และย นย นได ว าสถานศ กษาท ม การบร หาร และจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน จะม มาตรฐานกลางท จะใช เป นเคร องม อตรวจสอบ ค ณภาพทางการบร หารจ ดการศ กษาท เป นบรรท ดฐานเด ยวก น เพ อให การบร หารและจ ดการศ กษา ของสถานศ กษา ได มาตรฐานและม ค ณธรรม สอดคล องก บระบบประก นค ณภาพการศ กษาการประเม น ค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาตนเองและการประเม นจากหน วยงานภายนอก รวมถ งได ร บความเช อถ อ ยอมร บไว วางใจจากสาธารณชน มาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม นต วบ งช เก ยวก บการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐานน ใช เป นมาตรฐานกลางสาหร บการประเม นการปฏ บ ต งานของสถานศ กษา ซ งในป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กาหนดเป าหมาย ให สถานศ กษาประเภทท หน งผ านเกณฑ การประเม นท กโรงเร ยน และสถานศ กษาประเภทท สอง ต องผ านเกณฑ การประเม นร อยละ 50 ข นไป ท งน เกณฑ การประเม นของท กต วบ งช สถานศ กษา ต องดาเน นการครบท กข อ แต แตกต างก นท หล กฐาน ร องรอยและค ณภาพของการปฏ บ ต โดยก าหนด เป น 6 ต วบ งช ด งน ต วบ งช ท 1 ม การบร หารและการจ ดการศ กษารองร บการกระจายอานาจ ต วบ งช ท 2 ม การบร หารเช งกลย ทธ และใช หล กการม ส วนร วม ต วบ งช ท 3 ม คณะกรรมการสถานศ กษาร วมพ ฒนาสถานศ กษา ต วบ งช ท 4 ม ร ปแบบการบร หารท ม งผลส มฤทธ ของงาน ต วบ งช ท 5 ม การตรวจสอบและถ วงด ล ต วบ งช ท 6 ม การใช ผลการประเม นด านค ณภาพผ เร ยนตามมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐานเพ อพ ฒนายกระด บค ณภาพ รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ คาอธ บายมาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม น ต วบ งช ท 1 ม การบร หารและการจ ดการศ กษารองร บการกระจายอานาจ สถานศ กษาม การก าหนดขอบเขต บทบาท หน าท ความร บผ ดชอบและมาตรฐาน การปฏ บ ต งานของหน วยงานตาม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks