สารบ ญ 2 Q & A : ถาม-ตอบ ป ญหาท พบบ อย (ข อ 1-2)... Q & A : ถาม-ตอบ ป ญหาท พบบ อย (ข อ 3-4)... Q & A : ถาม-ตอบ ป ญหาท พบบ อย (ข อ 5-10)... - PDF

Description
สารบ ญ 1 หน าหล ก... สารบ ญ 1... สารบ ญ 2... ความหมายระบบ... พ นท การทางานโปรแกรม ข นตอนการต ดต งโปรแกรม... - ข อ 1.1, 1.2, ข อ 1.4, ข อ 1.6, ข อ 1.8, Login เข

Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 27 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ 1 หน าหล ก... สารบ ญ 1... สารบ ญ 2... ความหมายระบบ... พ นท การทางานโปรแกรม ข นตอนการต ดต งโปรแกรม... - ข อ 1.1, 1.2, ข อ 1.4, ข อ 1.6, ข อ 1.8, Login เข าใช งานโปรแกรม ( ข อ 2.1, 2.2 ) ลงทะเบ ยนเข าใช งาน ( ข อ 3.1 ) หน าเมน หล กของโปรแกรม ( ข อ 4.1, 4.2 ) หน าจอการต อกะ ( ข อ 5.1 ) ต งค าระบบ... - ต งค าฐานข อม ล ( ข อ 6.1 )... - ต งค าระบบ ( ข อ 6.2 )... - ต งค าบร การ ( ข อ 6.3 )... - ต งค าเช อมต อกล อง ( ข อ 6.4 )... - ต งค า Register ( ข อ 3.1 )... - ต งค าผ ด แลระบบ ( ข อ 6.6 ) ระบบสมาช ก... - สมาช กประเภท ฟร / VIP ( ข อ 7.1 )... - สมาช กประเภท รายช วโมง ( ข อ 7.2 )... - สมาช กประเภท รายเด อน ( ข อ 7.3 ) ระบบ Black List ( ข อ 8.1 ) ระบบแก ไขสล ป ( ข อ 9.1 ) ระบบหน าจอล กค า ( ข อ 10.1 ) ระบบตรวจสอบรถเข า-ออก ( ข อ 11.1 ) ระบบรายงาน... - รายงานสร ปรายร บ ( ข อ 12.1 )... - รายงานรายละเอ ยดเข าออกของรถ ( ข อ 12.2 )... - รายงานปร มาณการเข าออกของรถ ( ข อ 12.3 )... - รายงานจานวนรถท จอดประจาว น ( ข อ 12.4 ) สารบ ญ 2 - รายงานสร ประยะเวลาการเข าจอดของรถ ( ข อ 12.5 )... - รายงานการปฏ บ ต หน าท ของเจ าหน าท ( ข อ 12.6 )... - รายงานค าจอดรถประจาเด อน ( ข อ 12.7 )... - รายงานค าปร บบ ตร ( ข อ 12.8 )... - ระบบ Export to Excel ( ข อ 12.9 ) ระบบบ ตรหาย ( ข อ 13.1 ) ระบบพ มพ สล ปย อนหล ง ( ข อ 14.1 )... - ต วอย างสล ปใบเสร จร บเง น ( ข อ 14.2 ) ส ทธ ผ ใช งาน ( User )... - หน าจอหล กของโปรแกรม ( ข อ 15.1 )... - ระบบหน าจอล กค า ( ข อ 15.2 )... - ระบบบ ตรหาย ( ข อ 15.3 )... - ระบบพ มพ สล ปย อนหล ง ( ข อ 15.4 )... ภาคผนวก ก. : อธ บายการทางานเบ องต น... - ประเภทสมาช กของโปรแกรม... - ข นตอน ทางเข า : ระบบผ มาต ดต อ... - ข นตอน ทางออก : ระบบผ มาต ดต อ... - ข นตอน ทางเข า : ระบบสมาช ก... - ข นตอน ทางออก : ระบบสมาช ก... ภาคผนวก ข. : สเปคข นต า... - รายละเอ ยดสเปคเคร องคอมพ วเตอร ข นต า... - รายละเอ ยดสเปคเคร องแม ข าย (Server) ข นต า... - รายละเอ ยดสเปค Switch Hub และ UPS ข นต า... ภาคผนวก ค. : สร ปร ปแบบของการเข า-ออก... - ภาพรวมของระบบ... - ร ปแบบ Type A... - ร ปแบบ Type B... - ร ปแบบ Type C... ภาคผนวก ง. : Application Diagrams... - ร ปแบบ Type A... - ร ปแบบ Type B... - ร ปแบบ Type C... Q & A : ถาม-ตอบ ป ญหาท พบบ อย (ข อ 1-2)... Q & A : ถาม-ตอบ ป ญหาท พบบ อย (ข อ 3-4)... Q & A : ถาม-ตอบ ป ญหาท พบบ อย (ข อ 5-10) ความหมายระบบ ระบบโปรแกรม HIP Car Park จะช วยควบค ม ตรวจสอบ และ บ นท ก การเข า-ออกของ รถท กชน ด ณ อาคารส าน กงาน ห างสรรพส นค า หม บ านจ ดสรร และ สถานท ต างๆ ท าการ ตรวจกล นกรองรถท จะ เข า-ออก เพ อเป นการป องก น และ ร กษาความปลอดภ ย ในด าน ต างๆ ซ งถ อว าเป นมาตรการสร างความปลอดภ ยอ กข นให ก บเจ าของยานพาหนะน นๆ ด วย ระบบควบค ม และบร หารงานจอดรถด วยระบบคอมพ วเตอร ควบค มโดยใช เทคโนโลย และ อ ปกรณ ท ท นสม ยได แก บ ตรสมาร ทการ ด/บ ตรคล นว ทย ซ งสามารถบ นท กข อม ลและ รายละเอ ยดของเจ าของการ ดได อย างครบถ วนพร อมท งอ ปกรณ ควบค มระบบสนามแม เหล ก ตรวจจ บรถยนต ท ควบค มให การท างานของ เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ย ท างานตาม โปรแกรมท ก าหนดให เท าน น อ กท งย งสามารถป องก นการปล อยรถเข าออกเองในท กกรณ นอกจากน ย งม ระบบกล องวงจรป ดท สามารถบ นท กการเข าออกของรถท กค นเพ อการ ตรวจสอบ เม อม เหต การณ ท คาดไม ถ งและจ ดเก บไว ในระบบฐานข อม ลท สามารถเพ มความจ ของข อม ลได ในอนาคต ระบบ Car Parking System ควบค มการท างานอ ปกรณ ท งหมดด วย Software อ จฉร ยะ ท ม การพ ฒนาอย างต อเน องจาก ท มงานของเรา จ งสามารถเช อได ว า ระบบ Car Parking System เป นระบบท สมบ รณ แบบในท กๆ ด าน 4 พ นท การทางาน : พ นท การทางานของโปรแกรม HIP Car Park จะประกอบด วยเมน ด งน 1. Menu bar ค อส วนท แสดงช อเมน ต างๆ ของโปรแกรม ได แก 1.1 สมาช ก : ม ระบบสมาช ก 3 แบบ ค อ แบบ ฟร รายช วโมง และ รายเด อน 1.2 ต งค าโปรแกรม : ม 5 เมน ย อย ค อ ต งค าฐานข อม ล ต งค าระบบ ต งค าบร การต งค าเช อมต อกล อง และ Register 1.3 แก ไขสล ป : สามารถแก ไขสล ปได เฉพาะส ทธ Admin เท าน น 1.4 หน าจอล กค า : แสดงรายละเอ ยดค าบร การให ล กค าทราบข อม ลผ านหน าจอมอน เตอร 1.5 รายงาน : แสดงรายงานท งหมดของระบบ 1.6 ตรวจสอบรถเข าออก : แสดงรายละเอ ยดรถเข า-ออก โดยม ร ปภาพประกอบ 1.7 ผ ด แลระบบ : เพ ม ลบ แก ไข ข อม ลผ ใช งานระบบ ท ง Admin และ User 1.8 บ ตรหาย : หน าจอชาระค าบร การในกรณ บ ตรหาย บ ตรชาร ด 1.9 พ มพ ใบเสร จย อนหล ง : สามารถพ มพ สล ปย อนหล งได ท กเม อท ต องการ 2. หน าจอกล องวงจรป ด เข า-ออก : ม ท งหมด 6 จอภาพ โดย หมายเลขจอภาพท A-B สาหร บรถขาเข าหมายเลขจอภาพท C-D สาหร บรถขาออก หมายเลขจอภาพท E-F แสดงร ปรถขาเข าท ได จ บภาพไว แล ว เพ อตรวจสอบก บรถขาออก หมายเลขจอภาพท C-D 3. แสดงรายละเอ ยดผ ใช งาน : แสดงหมายเลขป ายทะเบ ยน เวลาเข า เวลาออก เวลาท งหมด ค าบร การ ป มปร นสล ปต างๆ รห สท บ ตร 4. แสดงรายละเอ ยดของสมาช ก : ประเภทบ ตร ช อผ ใช เวลาเข า เวลาออก เลขทะเบ ยน 5. แสดงข อม ลจานวนรถท จอดได และ จานวนรถท จอดอย ณ ป จจ บ น ว นเด อนป เวลา ป จจ บ น Admin System 5 1. ข นตอนการต ดต งโปรแกรม 1.1 ด บเบ ลคล กไฟล ช อว า HIP Carpark Solutions 1.2 คล กป ม Next เพ อไปข นตอนต อไป Admin System 1.3 คล กป ม Next เพ อไปข นตอนต อไป 6 1. ข นตอนการต ดต งโปรแกรม 1.4 เล อกสถานท จะทาการต ดต งโปรแกรม เม อเล อกเสร จแล ว กดป ม Next Admin System C:\Program Files (x86)\hip CarparkSolutions คล กป ม Next เพ อไปข นตอนต อไป 7 1. ข นตอนการต ดต งโปรแกรม 1.6 คล กป ม Next เพ อไปข นตอนต อไป Admin System 1.7 เร มต ดต งโปรแกรม กร ณารอส กคร 8 1. ข นตอนการต ดต งโปรแกรม 1.8 คล กป ม Finish การต ดต งเสร จส น Admin System 1.9 จะปรากฏ Icon ข อว า CarparkSolutions บนหน าจอ Desktop 9 2. Login เข าใช งานโปรแกรม 2.1 การ Login เข าใช งานคร งแรก จะต องป อน Username = admin และ Password = admin Admin System 2.2 สามารถเปล ยน Logo ได แต ความละเอ ยดร ปภาพจะต อง ม ขนาด = 200x100 (WxL) pixel เท าน น 10 3. ระบบ Register โปรแกรม 3.1 ระบบ Register จะแสดงหน าจอ เฉพาะคร งแรก ของการเร มใช งานโปรแกรมเท าน น ป อนข อม ล หมายเลข Serial Number ของ Board Wiegand 2002 Admin System ป อนค า Serial ขอได จาก ต วแทน จาหน าย ป อนค า CD Key ขอได จาก ต วแทน จาหน าย หมายเหต Sale ผ ขายส นค า จะเป นผ ให หมายเลข Serial number ของ Board Wiegand 2002, Serial key และ CD Key เท าน น 11 4. หน าเมน หล กของโปรแกรม 4.1 หน าจอ Login โดยส ทธ Admin จะสามารถใช งานได ท กเมน ท กหน าจอ Admin Admin System + User System 4.2 หน าจอ Login โดยส ทธ User จะสามารถใช งานได 3 เมน ค อ หน าจอล กค า บ ตรหาย และ พ มพ ใบเสร จย อนหล ง เท าน น User 12 5. หน าจอการต อกะ 5.1 หน าจอแสดงรายละเอ ยดการต อกะ : เม อเจ าพน กงานร บรถคนท 3 Login เข าระบบ เพ อ เปล ยนกะ ระบบจะแสดงหน าจอรายละเอ ยดการต อกะข นท นท ช วยให ทราบ เวลาเข า เวลาออก และ จานวนเง นท งหมด ของเจ าพน กงานร บรถคนท 2 ได ท นท Admin System + User System 13 6. ต งค าระบบ 6.1 โปรแกรมจะก าหนดท จ ดเก บฐานข อม ลและร ปภาพ แบบมาตรฐาน ไว แล วด งน - C:\Program Files (x86)\hip CarparkSolutions 2014\DB\CarparkDB.mdb - C:\Program Files (x86)\hip CarparkSolutions 2014\Image ท งสอง Path file สามารถเปล ยนแปลงท จ ดเก บข อม ลไว ใน drive ใดก ได ของ Hard disk Admin System 1- คล กเมน ต งค าโปรแกรม และ เล อกต งค าฐานข อม ล 2- เล อก Path file จ ดเก บ Database ของระบบ แล ว คล กทดสอบเช อมต อ 3- เล อก Path file จ ดเก บ Image ของระบบ แล ว คล กทดสอบเช อมต อ 14 6. ต งค าระบบ 6.2 ก าหนดรายละเอ ยดของบร ษ ท ช อ ท อย (ของผ ออกใบเสร จร บเง น) และ ก าหนด Default Printer เพ อใช ในการพ มพ สล ปใบเสร จ Admin System 1- คล กเมน ต งค าโปรแกรม และ เล อกต งค าระบบ 2- ป อนข อม ล ช อบร ษ ท/สถานท ท อย 3- เล อกเคร องปร นเตอร เพ อพ มพ สล ปใบเสร จร บเง น และ กดแก ไข 4- สามารถแก ไขหร อเปล ยน Logo ของบร ษ ทได ผ านส ทธ Admin เท าน น 5- กดป มแก ไข 15 6. ต งค าระบบ 6.3 สามารถเพ ม ลบ แก ไข ประเภทค าใช จ ายต างๆ ได ตามคามต องการ ซ งระบบจะน าค าบร การท ก าหนดไว นาไปคานวณค าบร การในระบบท งหมดอย างถ กต อง 1- คล กเมน ต งค าโปรแกรม และ เล อกต งค าบร การ 2- คล กป มเพ มข อม ล และ ป อนข อม ลส วนลดให ครบ 3- ระบ จานวนจอดฟร ( นาท / ช วโมง ) และ ระบ จานวนรถ ท งหมดท สามารถจอดได ในลาดจอดรถ แก ไขค าบร การ หล งจากน น คล กป มแก ไขข อม ล ยกต วอย าง : ต งช อส วนลดพ เศษ ช อ ฟร 1 ช วโมง และ ต งค าบร การแบบรายช วโมง = 60 บาท ด งน น เม อล กค าจอดรถ 2 ช วโมง จะฟร 1 ช วโมง เส ยค าบร การ 1 ช วโมง = 60 บาท หร อ ถ าล กค า จอดรถ 1.30 ช วโมง จะฟร 1 ช วโมง แต เส ยค าบร การ 60 บาทเหม อนก น ซ ง คร งช วโมงจะถ กป ดเป น 1 ช วโมงท นท ระบบจะไม ค ดค าบร การจอดรถเป นนาท 16 6. ต งค าระบบ 6.4 ต งค าเช อมต อกล อง ด งน - เล อกประเภท Model กล องให ถ กต องตามร นท ระบ ไว ใน List หากไม ม ร น Model กล อง จะทา ให ไม สามารถใช งานโปรแกรม HIP Car Park ได - นาค า IP Address จากกล อง IP Camera มาป อนเข าระบบ ตามจานวนกล องท ต ดต งจร ง และ กล องหมายเลข 1,2 ค อ กล องรถเข า กล องหมายเลข 3,4 ค อ กล องรถออก - Username และ Password ถ าม กาหนดค าท กล อง IP Camera ให ป อนข อม ลให ตรงก น Admin System 1- คล กเมน ต งค าโปรแกรม และ เล อกต งค าเช อมต อกล อง 2- เล อก Model กล อง ท ใช งานจร ง 3- ป อนข อม ล IP Address ของกล อง IP Camera 4- ป อนข อม ล Username และ Password ถ าม 5- คล กป มบ นท ก 17 6. ต งค าระบบ 6.5 เพ ม ลบ แก ไข ข อม ลผ ด แลระบบ ซ ง สามารถก าหนดประเภทส ทธ ผ ใช งานได อย างสะดวก โดยม 2 ส ทธ ให ก าหนด ค อ ส ทธ Admin : สามารถแก ไขข อม ล ด รายงานได ท กร ปแบบ เข าใช งานได ท ก หน าจอ ฯลฯ ส วนส ทธ User ใช งานได 3 เมน ค อ หน าจอล กค า บ ตรหาย และ พ มพ สล ปย อน หล ง เท าน น Admin System 1- คล กเมน ผ ด แลระบบ 2- ป อนข อม ล ช อ ต าแหน ง เบอร โทรศ พท สร าง UserID และ Password เพ อใช สาหร บ Login เข าใช งานระบบ หล งจากน นต องเล อก ระด บผ ใช ( Admin / User ) 3- คล กป มลงทะเบ ยน เพ อสร างข อม ลผ ใช งานใหม 4- คล กป มแก ไขข อม ล เพ อแก ไขข อม ลท เราต องการ 5- คล กป มล างข อม ล ซ งจะเคล ยข อม ลในช องป อนข อม ลท งหมด เพ อเร มต นป อนข อม ลใหม 6- คล กป มลบ เพ อลบข อม ลท ต องการ 18 7. ระบบสมาช ก 7.1 หน าจอสมาช ก แบบฟร / VIP : สมาช กจะสามารถเข า-ออก ผ านประต ได ตลอดเวลา ช องท ม เคร องหมาย * ต องป อนข อม ลให ครบท กช อง ก อนการบ นท ก และ สามารถก าหนดจานวนรถได ส งส ด 5 ค น สามารถกาหนดให หมายเลขบ ตรน นๆ ใช งานได หร อไม ได โดยการ คล กเคร องหมาย ถ กในช อง เป ด/ป ด การใช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks