2_proiectdelectie.pdf

Description
Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Ungheni PROIECT DIDACTIC Data: 28 aprilie 2010 Clasa: 7-a - “A” Profesor de chimie: dr., Alina BUGA Capacitatea de învăţare a elevilor: nivel mediu Unitate: “Structura substanţei”.

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Ungheni   PROIECT DIDACTIC Data : 28 aprilie 2010 Clasa : 7 -a  - “ A ”   Profesor de chimie : dr., Alina BUGA C apacitatea de învăţare a elevilor : nivel mediu Unitate : “Structura substanţei”.   Sub-unitate : “Legături chimice.”   Tema lecţiei : “Legătura covalentă polară . ”   Tipul lecţiei : mixtă Obiectiv cadru : Înţelegerea celor mai importante noţiuni, legi, teorii . ◘   Coordonata funcţională : A.   Obiective cognitive . Elevii trebuie achiziţioneze următoarele cunoştinţe:  A 1    –    să aprofundeze informaţiile referitoare la legătu rile chimice covalente; A 2    –    să stabilească deosebirile dintre legătura covalentă polară şi legătura covalentă nepolară;  A 3    –    să recunoască substanţele cu tip de legătură covalent polară;  B.   Capacităţi şi deprinderi . Elevii trebuie să posede următoar  ele a  bilităţi;  B 1    –    să dezvolte mobilitatea gîndirii, modelării, capacităţii de generalizare şi abstractizare;  B 2    –    să cultive spiritual analitic şi a puterii de sinteză;  B 3    –    să piceapă a ordona cunoştinţele în sisteme logice;   C.   Comunicare şi abilităţi sociale . Deprinderile de comunicare include capacitatea elevilor de a:   C 1    –    să folosescă limbajul chimic, terminologia chimică în prezentarea informaţiilor despre legătura chimică, legătura chimică covalentă;  C 2    –    să lucreze in binom şi să schimbe informaţii cu referire la modelare moleculară . D.   Rezolvare de exerciţii . Elevii trebuie:  Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Ungheni   D 1    –    să aplice cunoştinţele dobîndite la rezolvarea exerciţiilor referitoare la asemănările şi deosebirile dintre legătura covalentă nepolară şi polară. ◘   Coordonata structurală : a)   Metode şi procedee : conversaţia euristică, expunerea, modelarea, rezolvarea de exerciţii, d e scoperire dirijată, explicaţia , brainstorming,  jocul de rol, diagrama Venn, problematizarea;  b)   Mod de organizare : individual, binom, abordare frontal ă ; c)   Mijloace de învăţământ : tabelul periodic al elementelor chimice, seria electronegativităţii , trusă cu modele ,  plastilină , chibrituri/scobitori , fişă de lucru, imagini , minioficiul elevului. d)   Forme de evaluare : observarea sistematică, analiza răspunsurilor    orale şi scrise , autoevaluarea. e)   Resurse bibliografice : 1)   oficiale : MET., Chimie. Curriculum şcolar pentru clasele a VII  -a-a IX-a . Chişinău, Ed. Univers Pedagogic - 2006. pag.6-9., 20p.; 2)    pedagogice : KUDRIŢCAIA S., et. al., Chimie. Teste şi lucrări de control. Proiectare de lungă durată pentru clasele 7  -9.   Chişinău, Ed. Arc-2004., 85 p.; 3)   oficiale : ROMAN M., et. al., Chimie. Manual pentru clasa a VII-a.   Chişinău, Ed. Lumina -2007., 144 p.; 4)   metodice : KUDRIŢCAIA S., et. al., Ghidul profesorului. Chimie. Clasa a 7-a. Chişinău, Ed. Arc -2002., 79 p.; f)   Resurse spaţiale : cabinet de chimie  Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Ungheni   ◘ Coordonata operaţioanală:   Evenimentul instrucţional   Conţinut instructiv-educativ Conexiune inversă  Timp Strategiile didactice Evaluarea (feed-back-ul) Amenajarea spaţiului de lucru şi organizarea clasei   Salutul, pregătirea materialului necesar, verificarea prezenţei la oră , se asigură un climat favorabil desfăşurării lecţiei . Elevii îşi pregătesc minioficiul (manualul, caietul de chimie, glosarul, trusa de modele moleculare). Elevul de serviciu anunţă prezenţa /elevii absenţi  la oră.  Stabilesc climatul adecvat  pentru desfăşurraea actului didactic. 1 conversaţia  Aprecierea elevilor pentru organizarea locului şi spaţiului de muncă   Captarea şi orientarea atenţiei   Situaţii declanşatoare .   C aptarea atenţiei se realizează prin rezolvarea acrostih- ului: Descoperă răspunsul la întrebarea: Ce monument reprezintă simbolul oraşului Bruxelles? Se distri  buie elevilor fişa de lucru (Anexa 1). Profesor  ul prezintă elevilor imaginea cu monumentul Atom din or. Bruxelles, (Anexa 2). Se reactualiz ează cunoştinţel e despre atom, electroni de valenţă, legătură, tip de legătură   chimică, electronegativitate, legătură covalentă nepolară.  Elevii rezolvă acrostih -ul. R  ăspund la întrebări.  Elevii voluntari vor scrie schema Lewis pentru H 2 , O 2 , Cl 2 , N 2 la tablă . 8  brainstormig conversaţie frontală  rezolvare de exerciţii  observarea sistemică  chestionare orală  chestionare scrisă pentru 4 elevi autoevaluarea  Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Ungheni   Anunţarea temei , stabilirea ideii - ancoră  Profesorul citeşte poveste a „Clorul cel lacom” , din Chimie, manual, clasa 10-a,  pag. 63 . Solicită elevilor să deducă tema lecţiei . Elevii deduc tema, notează tema lecţiei în  caiete, elevul de serviciu scrie tema pe tablă.  7 expunerea discoperire dirijată  observarea sistemică a elevilor Actualizarea informaţiilor ancoră   Profesorul solicită doi elevi ce vor interpreta rorlurile atomului de hidrogen şi atomului de clor. Atomul de clor fiind mai electronegativ „mai puternic” va atrage perechea de electroni spre sine. Profesorul va îndruma elevul să scrie formula lectronică, grafică şi moleculară amoleculei de HCl. Profesorul va orienta elevii să modeleze cu ajutorul plastilinei şi chibritelor molecula de HCl. Elevii din joc vor deduce definiţia legăturii covalente  polare. Definiţia se va nota pe tablă şi în caiete. Elevii vor scrie în cai ete schema Lewis de formare a moleculei de HCl. Elevii vor modela molecula HCl.  joc de rol d escoperire dirijată  modelare se apreciază rapidatea raţionamentului, formularea noului conţinut   Dirijarea învăţării  A ctivitatea de învăţare n 1: Modelarea moleculei de NH 3 . Incursiune despre etimologia cuvîntului „amoniac” , (Anexa 3). Activitatea de învăţare n °  2: Modelarea moleculei de apă. Situaţie problemă: Apa Elevii modelează molecu la de amoniac, molecula de apă.  15 explicaţia  modelarea  brainstorming se apreciază capacitatea elevilro de a modela, de acompara, de a traspune cunoştinţele  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks