ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗ (2).ppt

Description
ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗ Η φωσφατιδυλοσερίνη ανήκει σε μία κατηγορία λιποδιαλυτών ουσιών, τα φωσφολιπίδια. Τα φωσφολιπίδια είναι απαραίτητα συστατικά των μεμβρανών και μάλιστα βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση στον εγκέφαλο ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ã Είναι διαθέσιμη σε ταμπλέτες, κάψουλες και σκόνη. ã Η δόση δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Στις μελέτες έχουν χορηγηθεί από 300 μέχρι 800mg της ουσίας, ενώ τα διάφορα συμπληρώματα παρέχουν 100-800mg ημερησίως.

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 8

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗ    Η φωσφατιδυλοσερίνη ανήκει σε μία κατηγορία λιποδιαλυτών ουσιών, τα φωσφολιπίδια. Τα φωσφολιπίδια είναι απαραίτητα συστατικά των μεμβρανών και μάλιστα βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση στον εγκέφαλο  ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ãΕίναι διαθέσιμη σε ταμπλέτες, κάψουλες και σκόνη.ãΗ δόση δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Στις μελέτες έχουν χορηγηθεί από 300 μέχρι 800 mg της ουσίας, ενώ τα διάφορα συμπληρώματα παρέχουν 100 -800mg ημερησίως.  ΔΡΑΣΗ ãΕξασφαλίζει την ρευστότητα, την ελαστικότητα και τη διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών. ãΔιεγείρει την απελευθέρωση διάφορων νευροδιαβιβαστών όπως η ακετυλοχολίνη και η ντοπαμίνη, διεγείρει την ιοντική μεταφορά και αυξάνει τον αριθμό των υποδοχέων για τους νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks