2-POGLAVLJE-RPPK

Description
Inteligentni sustavi

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 46

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  M. Obad: CAD/CAM tehnologije    ________________ Računalna podrška procesu konstruiranja   . RA! #A$#A %ODR&'A %ROC() 'O#)*R +RA#,A .-. %roces konstruiranja i njegoe načajke Teorijska osnova znanosti o konstruiranju počiva na teoriji sustava.Tehnički proizvod promatra se kao sustav sa svojim unutarnjim zakonitostima irelacijama prema svijetu koji ga okružuje, odnosno kao ograničeni diostvarnosti koji ima određen odnos prema okruženju, te svoju strukturu ifunkciju. Između ova tri svojstva sustava, tj. između okruženja, funkcije istrukture, postoje određene relacije. Funkcija tehničkog proizvoda uvjetovana je njegovom strukturom, a ovisna o okruženju. Strukturu proizvoda činenjegovi sastavni dijelovi i njihove međusone relacije. !kolina ne mora imatidirektni kontakt sa svim sastavnim elementima ve u principu samo sodređenima tzv. graničnima, preko kojih se odvija kontakt. Svaki tehničkiproizvod, odnosno sustav, preuzima ulazne veličine okoline i predaje jojizlazne veličine iz čega proizlazi njegova funkcija, odnosno tehnička funkcija.Tehnička funkcija proizvoda predstavlja njegovo svojstvo da ulazne veličine#od okoline$ prevede u izlazne #prema okolini$ pod određenim definiranimuvjetima. Funkcija opisuje proces koji realizira tehnički proizvod, a koji sesastoji od određenog roja operacija. !p enito, svaki tehnički sustav svojomstrukturom ispunjava ve i roj funkcija #parcijalne funkcije$ koje se međusononalaze u određenim relacijama i zajedno ispunjavaju ukupnu funkciju sustava.% oavljanju ukupne funkcije tehnički sustav vr&i pretvoru energije, materijalai podataka #prikaz na slici '.$. Slika '. Tehnički proizvod kao sustav za pretvoru energije, materijala i podataka. Sa slike '. vidljivo je da tzv. crna kutija #lack o($ predstavlja rje&enje zadatkakojim se vr&i pretvora energije, materijala i podataka. Traženo rje&enjepredstavlja jednoznačnu povezanost između ulaza i izlaza. )eljeno zivanjekoje se događa u uzročnoj ovisnosti između ulaza i izlaza predstavlja izvr&enjezadatka i nazivamo ga funkcijom tehničkog sustava. *avedena funkcija je tzv.ukupna i u mnogo slučajeva može se rastaviti na podfunkcije ili parcijalnefunkcije koje predstavljaju podzadatke ili parcijalne zadatke unutar ukupnog + -*/ 0%TI1/#23/-0   Energija E 2 Materijal M 2 Podaci P 2 Energija E 1 Materijal M 1 Podaci P 1  M. Obad: CAD/CAM tehnologije    ________________ Računalna podrška procesu konstruiranja   zadatka #slika 5.$. 6ovezivanje parcijalnih funkcija u ukupnu funkciju dovodi dotzv. funkcionalne strukture. 6ojedine parcijalne funkcije oavljaju se odpojedinih komponenti tehničkog proizvoda. Te komponente mogu itipojedinačni dijelovi ili funkcionalno povezane grupe dijelova, tzv. ugradenegrupe. Slika 5. %kupna funkcija i podjela na parcijalne funkcije 6odjela ukupne funkcije na parcijalne funkcije implicira strukturnu podjelutehničkog sustava na podsustave. 6odsustavi, oično u nizu čine ukupnisustav, pri čemu su izlazne veličine jednog, u isto vrijeme ulazne za drugi. 7asvaki od podsustava potreno je izna i odgovaraju e rje&enje. !ično zasvaki podsustav postoji ve i roj mogu ih rje&enja, a time i za ukupni sustav,odnosno tehnički proizvod postoji ve i roj rje&enja. Izradom tzv. morfolo&kekutije, dodaju i svakoj parcijalnoj funkciji mogu a rje&enja, može semeđusonim spajanjem pojedinih rje&enja po tzv. sustavu sno&ljivosti, doitiza postavljeni zadatak ve i roj mogu ih varijanti rje&enja, odnosno ve i rojkonceptualnih rje&enja. !va, tzv. metodička procedura predstavljakonceptualno razvijanje novog proizvoda. *akon doivanja konceptualnihrje&enja slijedi tehničko i ekonomsko vrednovanje radi dono&enja odluke oizoru najoljeg rje&enja. *akon izora najoljeg konceptualnog rje&enjaslijede dalje faze konstrukcijskog procesa. Postupak traženja strukturnog rješenja za crnu kutiju (black box) sa slike 3. radi izvršavanja definiranefunkcije jest proces konstruiranja.  *eke važnije značajke procesakonstruiranja jesu sljede e.$0onstrukcijski proces je u prvom redu proces prerade informacija, gdje sena temelju ulaznih zahtjeva generira skup informacija koje opisujuproizvod. ++ Ukupna funkcijaparcijalnafunkcija 1.parcijalnafunkcija 2.parcijalnafunkcija n.  M. Obad: CAD/CAM tehnologije    ________________ Računalna podrška procesu konstruiranja   +$0onstrukcijski proces je sinteza relativno doro poznatih elemenata u jednu jedinstvenu, otprije nepoznatu cjelinu sa zahtijevanim određenimsvojstvima. Ta sinteza iziskuje kreativan, stvaralački rad. Iz toga proizlazivažna značajka procesa konstruiranja 8 čovjek mora kontrolirati proces,odnosno imati pretežit udio u oavljanju potrenih radnji.'$S filozofskog gledi&ta proces konstruiranja je također spoznajni proces9sustav je na početku nepoznat 8 spoznaje se, odnosno postaje poznat. *atemelju toga može se re i da je spoznajna teorija također jedan izvor op ihzakonitosti za proces konstruiranja.5$0onstruiranje se može promatrati i kao proces učenja.:$Svaki konstrukcijski zadatak može se rije&iti na mnogo različitih načina,odnosno može rezultirati s različitim tehničkim sustavima ili sklopovima. Takarakteristična mnogostrukost mogu ih rje&enja uvjetovana je količinomsvojstava proizvoda koje se treaju odrediti u postupku konstruiranja.;$Svaki proces konstruiranja može se razložiti u manje cjeline #faze, dijeloveprocesa, etape, operacije$ koje čine strukturu procesa.<$=elika kompleksnost međusono proturječnih zahtjeva dovodi do potreeza vi&estrukim ponavljanjem određenih faza nakon početnog apstrahiranjai postavljanja pretpostavki dok se ne odrede potrene vrijednosti. Iterativnipostupak je jedna od tipičnih značajki procesa konstruiranja.>$?o sada pretežno samostalna djelatnost #u okviru zadatka$, sve vi&e sepretvara u timski rad u kojem se koriste prednosti ve eg informacijskogkapaciteta i međusone razmjene ideja i postupaka.@$6roces konstruiranja je vrlo zahtjevan kreativni rad, ali ne smije sepromatrati kao umjetnost, nego kao znanstveni rad. !dređeni misaonipostupci #intuicija, nastajanje ideje$ koje se ne mogu racionalno ojasnitiimaju oilježja umjetničke kreativnosti. Ti postupci ne mogu se formaliziratiu svrhu stvaranja cjelovitog teoretskog prikaza konstrukcijskog procesa.Sa stanovi&ta teorije proizvoda mogu se navesti sljede e značajke procesakonstruiranja9 - nagli porast potrea uvjetovan trži&nim zakonitostima, - period razvoja proizvoda je sve kra i, - vijek trajanja proizvoda je sve kra i, +'  M. Obad: CAD/CAM tehnologije    ________________ Računalna podrška procesu konstruiranja   -  javlja se pojam kritične rzine konstruiranja, - raste količina proizvoda u serijskoj i masovnoj proizvodnji, - zahtjevi za kvalitetom također rastu, - tro&kovi se moraju svoditi na minimum, - najve i utjecaj na strukturu tro&kova ima konstrukcijsko rje&enjeproizvoda, - produktivnost tehnologije raste mnogo rže od produktivnostikonstruiranja. .-.-. Op0i 1odel procesa konstruiranja !p i model procesa konstruiranja #Auka, =., @<;.$ daje pregledskupa aktivnosti, vrsta procesa i utjecaja na proces konstruiranja #slika :.$. +5   Određivanje zahtjeva, planiranjeKontrole, Pregledi, erifikacijeOrganiziranjepohrana podataka!i ulacije Motivacije #n$piracije Koordinacija $vih aktivno$ti#nicijalno i kontinuirano o%razovanje&aza kon$truiranja 1&aza kon$truiranja 2&aza kon$truiranja nProce$ kon$truiranja #$tra'ivanje, provjera, ek$peri entKonzultiranje, ponude!tandardiziranje, tipiziranje, unificiranje #zvje(tavanje, kopiranje, arhiviranje!u$tavna o%rada infor acijaMijenjanje crte'a i popi$dijelova)adzor nad proizvodnjo , itd.*ehnologija kon$truiranja, etodologija, etode, $trategije, taktike, principiProce$i upravljanja#nfor acije#nfor acijeKon$trukcij$kiproce$i#nfor acije, +ahtjevi, Potre%e, Ogranienja#nfor acije, Opi$ tehnikog $u$tava#nfor acije#nfor acije   Po o-ni proce$iKon$truktorMetode radaadna okolinaUpravljanje
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks