2. ว ตถ ประสงค ของการทาว จ ย เพ อให ผ เร ยนร หล กการสร างตารางและตกแต งเอกสารให สวยงามพร อมสามารถนาไปใช ได จร งใน ช ว ตประจาว น - PDF

Description
1 ช อเร อง : การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Microsoft Office Word 2007) เร องการสร างตารางและการตกแต งเอกสาร โดยใช ส อประกอบการฝ ก ช อผ ว จ ย : นางสาวไพร นทร ศร ป จฉ ม ว ทยาล ยสายม ตรเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 25 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ช อเร อง : การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Microsoft Office Word 2007) เร องการสร างตารางและการตกแต งเอกสาร โดยใช ส อประกอบการฝ ก ช อผ ว จ ย : นางสาวไพร นทร ศร ป จฉ ม ว ทยาล ยสายม ตรเทคโนโลย นครราชส มา อาเภอหนองบ ญมาก จ งหว ดนครราชส มา 1. ความเป นมาและความส าค ญของป ญหาว จ ย ป จจ บ นความก าวหน าทางว ทยาศาสตรและเทคโนโลย ทาให ม การพ ฒนาค ดค นส งอานวยความสะดวก ต อการเน นช ว ต และคอมพ วเตอรก เป นเทคโนโลย ประเภทหน งถ กสร างข นมา ม ความท นสม ยและเหมาะก บการ นามาใช ในส วนงานด านต างๆ มากมาย รวมถ งในท กว นน การทาหน งส อ รายงาน สร างตาราง หร อเอกสารต างๆ เราม กน ยมใช คอมพ วเตอรเข ามาช วยในการพ มพงานแทนการเข ยนด วยม อเพราะทาให เอกสารหร องานท ทาอ านง าย สะอาด สะดวก เร ยบร อยและสวยงาม จากป ญหาท พบในน กเร ยนระด บช นปวช.1/2 แผนกช างอ ตสาหกรรม พบว าน กเร ยนบางกล มม ป ญหาการ สร างตารางและตกแต ง โดยไม สามารถท จะสร างตารางได ตามท กาหนด ด งน น เพ อให น กเร ยนกล มน ม ความร / ท กษะในการสร างตารางและตกแต งได อย างถ กต อง ผ ว จ ยจ งค ด หาว ธ การแก ป ญหาก บน กศ กษากล มน โดยทาแบบฝ กปฏ บ ต เร มต งแต การสร างรวมถ งการตกแต งตารางต างๆ 2. ว ตถ ประสงคของการทาว จ ย เพ อให ผ เร ยนร หล กการสร างตารางและตกแต งเอกสารให สวยงามพร อมสามารถนาไปใช ได จร งใน ช ว ตประจาว น 3. ประโยชนท คาดว าจะได ร บจากการทาว จ ย 1. เพ อให น กเร ยนม ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร 2. น กเร ยนสามารถสร างตารางและตกแต งเอกสารได 4. ว ธ การดาเน นการว จ ย 4.1) ประชากร / น กเร ยนกล มเป าหมาย - น กเร ยนระด บช นปวช1. 1/2 ว ทยาล ยสายม ตรเทคโนโลย นครราชส มา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 จานวน 19 คน 4.2) ข นตอนการดาเน นการว จ ย 1. จ ดเตร ยมแบบฝ กห ดเสร มท กษะ 2. สอนโดยให น กเร ยนเข าหาข อม ลทาง Internet เพ อช วยให สร างและทาการตกแต งเอกสาร และ เพ อให ได ร บความร จากเน อหาท ทาด วย 3. ตรวจสอบความก าวหน าและพ ฒนาการท กษะปฏ บ ต จากโปรแกรม Microsoft Office word รวบรวมและสร ปผลการว จ ยเพ อนาเสนอ 2 4.3) การเก บรวบรวมข อม ลและเคร องม อท ใช - เคร องม อท ใช ในการทาว จ ย 1). แบบทดสอบการฝ กก อนเร ยนและหล งเร ยน 2). แบบฝ กท กษะ 3). โปรแกรมไมโครซอฟตเว รด (Microsoft Office Word 2007) - ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล ได แก 1). ใช แบบทดสอบการฝ กทดสอบก บน กเร ยนแล วเล อกน กเร ยนท ขาดท กษะทางการ สร างตารางและตกแต งเอกสารหร อด ความผ ดพลาดทางการใช งานต างๆ 2). สร างเคร องม อแบบฝ กท กษะเฉพาะตามลาด บ ค อ - แบบฝ กท กษะท 1 เร อง ข นตอนการสร างตารางและการเพ มข อความ - แบบฝ กท กษะท 2 เร อง การจ ดร ปแบบตารางและการตกแต ง 4.4) ว ธ การว เคราะหข อม ล 1. ว เคราะหคะแนนจากการทาแบบทดสอบและแบบฝ กท กษะทางการสร างตารางและตกแต ง เอกสาร โดยใช ว ธ การทางสถ ต ได แก ร อยละ ค าเฉล ย (X) 2. เปร ยบเท ยบคะแนนความแตกต างระหว างก อนและหล งการทาก จกรรมใช ส อประกอบ โดยใช สถ ต การหาค าด วย t-test 5. ระยะเวลา / ปฏ ท นปฏ บ ต งาน เร มต งแต ว นท 11 มกราคม 2555 ถ งว นท 24 ก มภาพ นธ 2555 3 6. ผลการว เคราะหข อม ล จากการว เคราะหข อม ลการว จ ย ผลการพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการสร างตารางและการ ตกแต งเอกสาร โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟตเว รด (Microsoft Office Word 2007) ใช การฝ กปฏ บ ต ปรากฏ ด งต อไปน ตารางท 1 ตารางข อม ลการทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน ( 40 คะแนน ) ช อ - นามสก ล การประเม นก อนการฝ ก ระด บ การประเม นหล งการฝ ก ร อยละ ค ณภาพ ร อยละ x1 x2 ระด บ ค ณภาพ 1. นายกรกช บ วลอย ปร บปร ง ด 2. นายเก ยรต ศ กด ปรากระโทก ปร บปร ง ด มาก 3. นายชยาน นท ช คงคา ปร บปร ง พอใช 4. นายชาญณรงค หม นศ กด พอใช ด มาก 5. นายทศพร ม ลส นเท ยะ ปร บปร ง ด 6. นายธนพล บวชส นเท ยะ ปร บปร ง ด มาก 7. นายประว ทย หว งค ากลาง พอใช ด มาก 8. นายพ ฒนพล จาปาโพธ ปร บปร ง ด 9. นายพ น จ น งกระโทก ปร บปร ง ด 10. นายว ฒ ช ย ใจเอ อ ปร บปร ง ด 11. นายศร นธ เง นนอก ปร บปร ง ด มาก 12. นายสรท ต แก วมะด น ปร บปร ง ด 13. นายส ทธ ศ กด ยอดเจร ญ ปร บปร ง ด 14. นายส ร ศ กด น กระโทก ปร บปร ง ด มาก 15. นายส พล ควรพ นผล ปร บปร ง ด มาก 16. นายส รชาต โพธ กระโทก ปร บปร ง ด มาก 17. นายอภ ส ทธ แบนกลาง ปร บปร ง ด มาก 18. นายอาช ญ โคตรสมบ ต ปร บปร ง ด 19. นายอาพล ล นอ บล ปร บปร ง ด เฉล ย % ปร บปร ง % ด 4 ตารางท 2 ตารางแสดงความแตกต างของคะแนนเฉล ยก อนเร ยนและหล งเร ยน ช อ - นามสก ล คะแนนเฉล ยก อนฝ ก คะแนนเฉล ยหล งฝ ก ค าเฉล ยเพ มข น ร อยละ ร อยละ ร อยละ 1. นายกรกช บ วลอย นายเก ยรต ศ กด ปรากระโทก นายชยาน นท ช คงคา นายชาญณรงค หม นศ กด นายทศพร ม ลส นเท ยะ นายธนพล บวชส นเท ยะ นายประว ทย หว งค ากลาง นายพ ฒนพล จาปาโพธ นายพ น จ น งกระโทก นายว ฒ ช ย ใจเอ อ นายศร นธ เง นนอก นายสรท ต แก วมะด น นายส ทธ ศ กด ยอดเจร ญ นายส ร ศ กด น กระโทก นายส พล ควรพ นผล นายส รชาต โพธ กระโทก นายอภ ส ทธ แบนกลาง นายอาช ญ โคตรสมบ ต นายอาพล ล นอ บล เฉล ย 39% 88% 54.87% 5 7. สร ปผลการว จ ย จากการให น กเร ยนได ฝ กใช คาส งการสร างตาราง คาส งแทรกแถวตาราง คาส งแทรกคอล มน การรวม ตารางหลายช องให กลายเป นช องเด ยว การพ มพข อความและตกแต งส ให ตาราง พร อมก บฝ กปฏ บ ต ให น กเร ยน จ ดท าการสร างตารางและตกแต งเอกสาร โดยใช โปรแกรม Microsoft office word 2007 บ อยคร งจากการฝ กท าให น กเร ยนสามารถสร างตารางและตกแต งเอกสารได อย างม ประส ทธ ภาพ ผลจากการทาว จ ย พบว าทดสอบก อนเร ยนกล มต วอย างม ค าเฉล ยร อยละ 39 (ตารางท 1) และเม อ ทดสอบหล งเร ยน กล มต วอย างม ค าเฉล ยร อยละ 88 (ตารางท 1) จ งกล าวว า ค าเฉล ยหล งเร ยน ส งกว าค าเฉล ยก อน เร ยน แสดงว า การใช แบบฝ กท กษะและการใช แบบฝ กปฏ บ ต ต างๆ ช วยให เก ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks