ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ - PDF

Description
ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ 2. การบร หารจ ดการภายในของศ นย บร การว ชาการ 2.1 ช อผ บร หารและบ คลากร รายนามผ บร หารศ นย บร การว ชาการ จ านวน 1 คน ม ด งน - อาจารย จ ล ม ระเสน ต าแหน

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ 2. การบร หารจ ดการภายในของศ นย บร การว ชาการ 2.1 ช อผ บร หารและบ คลากร รายนามผ บร หารศ นย บร การว ชาการ จ านวน 1 คน ม ด งน - อาจารย จ ล ม ระเสน ต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ว ฒ การศ กษา การศ กษาบ ณฑ ต (ภาษาไทย) น เทศศาสตรมหาบ ณฑ ต รายนามบ คลากรประจ าศ นย บร การว ชาการ จ านวน 5 คน ม ด งน - น.ส. นวลวรรณ ท พย ส มณฑา ต าแหน ง เจ าหน าท ประจ าศ นย บร การว ชาการ ว ฒ การศ กษา ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) คร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย ทางการอาช วะและเทคน คศ กษา) - น.ส.อร ณร ตน ป นทอง ต าแหน ง เจ าหน าท ประจ าศ นย บร การว ชาการ ว ฒ การศ กษา ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต (การจ ดการ) - นายนพพงศ ส ธาบ ญ ต าแหน ง เจ าหน าท ประจ าศ นย บร การว ชาการ ว ฒ การศ กษา บร หารธ รก จบ ณฑ ต (การบร หารทร พยากรมน ษย ) - น.ส.ช ต มา อ มกลาง ต าแหน ง เจ าหน าท ประจ าศ นย บร การว ชาการ ว ฒ การศ กษา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (คอมพ วเตอร ธ รก จ) - นายปร ด ศร วะรมย ต าแหน ง เจ าหน าท ประจ าศ นย บร การว ชาการ ว ฒ การศ กษา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (การบ ญช ) 2.2 คณะท างานประก นค ณภาพการศ กษาของศ นย บร การว ชาการ (ค าส งท 172/2550 ลงว นท 6 ส งหาคม พ.ศ. 2550) ผ ช วยศาตราจารย บ ษยมาส ส ทธ ประมา ท ปร กษา อาจารย จ ล ม ระเสน ประธาน นางสาวช ต มา อ มกลาง กรรมการ นางสาวอร ณร ตน ป นทอง กรรมการ นางสาวนวลวรรณ ท พย ส มณฑา กรรมการและเลขาน การ 6 2.3 โครงสร างการบร หารงาน โครงสร างการบร หารงานศ นย บร การว ชาการ (ตามมต ท ประช มคณะกรรมการศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล คร งท 9/2552 ว นท 3 ก นยายน 2552 เร มใช ป การศ กษา 2552) อธ การบด (ดร.โชต ร ส ชวน ชย ) รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ (ผศ.บ ษยมาส ส นธ ประมา) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ (อ.จ ล ม ระเสน) งานประก นค ณภาพการศ กษา (นางนวลวรรณ ท พย ส มณฑา) เจ าหน าท ธ รการ (น.ส.ช ต มา อ มกลาง) ห วหน าแผนกบร การว ชาการ เจ าหน าท งานผล ตและบร การ (น.ส.อร ณร ตน ป นทอง / น.ส.ช ต มา อ มกลาง) เจ าหน าท งานคล งและตรวจสอบ (นายนพพงษ ส ธาบ ญ / นายณฐว ฒน ศร วะรมย ) 7 2.4 ภาระหน าท และความร บผ ดชอบของแต ละส วนงาน ศ นย บร การว ชาการ ได ด าเน นการแบ งภาระงานของบ คลากรให สอดคล องตามโครงสร างการบร หารงาน ด งน ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ (อาจารย จ ล ม ระเสน) บทบาท หน าท และความร บผ ดชอบโดยสร ป ม ด งน วางแผน บร หารจ ดการ การผล ตและจ ดเก บเอกสารทางว ชาการ (แผนการสอน ข อสอบ หน งส อ ต าราและ เอกสารประกอบการเร ยนการสอน) ตลอดจนก าก บ ด แลการจ ดจ าหน ายหน งส อ ต าราและเอกสารประกอบการเร ยน การสอนแก น กศ กษา) การบร หารจ ดการภายในหน วยงาน ม ด งต อไปน 1. งานผล ตเอกสารทางว ชาการ และงานคล งเอกสารข อสอบ 1.1 ก าหนดแผนงานการด าเน นงานให สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ย แผนการผล ตเอกสารทางว ชาการ เช น แผนการสอน ข อสอบ หน งส อ ต าราและเอกสาร ประกอบการเร ยนการสอน เป นต น พ จารณาเล อกร ปแบบการผล ตเอกสารท เหมาะสม ก าก บ ด แลการจ ดจ าหน ายหน งส อ ต าราและเอกสารประกอบการเร ยนการสอน แผนการรวบรวม จ ดเก บและท าลาย ข อสอบและกระดาษค าตอบเก า พ จารณา ทบทวนและให ข อเสนอแนะแนวทางปฏ บ ต ท เหมาะสม 1.2 ให ค าปร กษา แนะน าแกบ คลากรถ งแนวทางการแก ไข ป องก นป ญหาท พบจากการด าเน นงาน 1.3 ควบค ม ต ดตาม และประเม นผลการด าเน นงานตามแผน พร อมท งสร ปรายงานผลให แก ผ บ งค บบ ญชา 2. งานอ านวยการและประก นค ณภาพ 2.1 ประชาส มพ นธ และเผยแพร ข อม ลข าวสารในการให บร การของศ นย /ส าน กฯ ต อหน วยงานอ นท เก ยวข อง ได ร บทราบ 2.2 ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเน นงาน พร อมท งก าหนดแผนการประก นค ณภาพภายในหน วยงานให สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ย 2.3 ร วมก บห วหน าแผนกเพ อว เคราะห ประส ทธ ภาพการด าเน นงานจากสถ ต ท ผ านมา พร อมท งก าหนดแผนการ พ ฒนาประส ทธ ภาพภายในหน วยงาน 2.4 ให ค าปร กษาและแนะน าแก ห วหน าแผนก เพ อให ทราบแนวทางการแก ไขป ญหาท พบจากการด าเน นงาน และเตร ยมป องก นป ญหาท อาจจะเก ดข นจากการด าเน นงาน 2.5 ควบค ม ต ดตาม และประเม นผลการด าเน นงานตามแผนฯ พร อมท งสร ปรายงานผลให แก ผ บ งค บบ ญชา ทราบ 3. การจ ดการด านบ คลากร (Staff Management) 3.1 ด แลและควบค มการขาด ลา มา สาย ของผ ใต บ งค บบ ญชา 3.2 ควบค มด แลให บ คลาอย ในกฎระเบ ยบและข อบ งค บของมหาว ทยาล ย 3.3 จ ดสรรบ คลากรและก าล งคนให เหมาะสมก บงาน (HR Load Balancing) 3.4 จ ดให ม ประช มภายใน (Internal Meeting / Communication) เพ อแจ งข าวสาร นโยบาย รวมท งถ ายทอดงาน หร อร บฟ งป ญหาจากผ ใต บ งค บบ ญชา 3.5 พ จารณาผลการปฏ บ ต งานของผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อการปร บต าแหน งและเง นเด อน 4. การถ ายทอดองค ความร (Knowledge Transfer) 4.1 ทบทวน พ ฒนา เผยแพร องค ความร ท จ าเป นและเทคน คในการด าเน นงาน เพ อพ ฒนาความสามารถ ท กษะ และความช านาญให แก บ คลากรภายในหน วยงาน 5. การต ดตามและควบค มผลการด าเน นงาน (KPI Monitoring) 5.1 ต ดตาม ประเม นผล ควบค มและสร ปรายงานผลตามเป าหมายท ก าหนดไว 5.2 ก าหนดแนวทางเพ อป องก นป ญหาท คาดว าจะเก ดข น และเสนอแนะแนวทางการแก ไขป ญหา และพ ฒนาการ ด าเน นงานของหน วยงาน การแบ งภารก จตามโครงสร างการบร หารงานของศ นย บร การว ชาการ ม รายละเอ ยดด งน 1. แผนกบร การว ชาการ : แบ งออกเป น 2 ส วนงาน ด งน (หมายเหต ศบว. ด าเน นการยก(ร าง) เร อง บทบาท หน าท และความร บผ ดชอบของห วหน าแผนกบร การว ชาการให ทาง ศพบ. ด าเน นการพ จารณาตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ย ตามมต ท ประช มการต ดตามการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ ของ ศบว. คร งท 1/2553 เม อว นท 2 ก มภาพ นธ 2553 เร ยบร อยแล ว ขณะน ก าล งรอการพ จารณาและอน ม ต ) 1.1 ส วนงานผล ตและบร การ : บทบาท หน าท และความร บผ ดชอบโดยสร ป ม ด งน ด าเน นการจ ดพ มพ ต นฉบ บข อสอบ งานผล ตข อสอบ งานผล ตเอกสารการเร ยนการสอน การส าเนาใบ บ นท กผลการศ กษา (เกรด) Course Syllabus และเอกสารท วไป ส าหร บการบร หารจ ดการภายในมหาว ทยาล ย ตลอดจนจ ดจ าหน ายเอกสารการเร ยนการสอนและต ารา การจ ดเก บต นฉบ บเอกสารการเร ยนการสอน การ ให บร การส บค นข อม ล รวมท งการจ ดส งรายได จากการจ าหน ายเอกสารการเร ยนการสอนและต าราให ก บส าน ก การคล งและทร พย ส น การบร หารจ ดการภายในหน วยงาน ม ด งต อไปน 1. งานผล ตเอกสาร : (นางสาวอร ณร ตน ป นทอง ผ ร บผ ดชอบ) 1.1 งานผล ตและจ ดพ มพ เอกสารข อสอบ ตรวจสอบความสมบ รณ ของร ปแบบและข นตอนการพ จารณาใบส งผล ต ผล ตเอกสารและตรวจสอบความถ กต องของข อสอบให ได ตามก าหนดเวลา จ ดช ดข อสอบ ตรวจสอบจ านวนช ดข อสอบ และบรรจ ซองแยกตามว น เวลาสอบ และ รายว ชา พร อมส งมอบงานให แผนกคล งเอกสาร 1.2 งานผล ตส าเนาเอกสารอ นๆ ตรวจสอบความสมบ รณ ของร ปแบบและข นตอนการพ จารณาใบส งผล ต ผล ตส าเนาเอกสารอ นๆ ตามท หน วยงานขอร บบร การให ได ตามก าหนดระยะเวลา พร อม ตรวจสอบความถ กต อง พร อมส งมอบให หน วยงานท ส งผล ต 8 2. งานบร การ : (นางสาวช ต มา อ มกลาง ผ ร บผ ดชอบ) 2.1 งานจ าหน ายเอกสารการเร ยนการสอนและต ารา ก าหนดราคาและจ าหน ายเอกสาร ต ารา ตามก าหนดเวลา จ ดเก บรายได จากการจ าหน ายเอกสารการเร ยนการสอนและต ารา จ ดท ารายงานสร ปรายได พร อมท งจ ดส งรายได ให แก ส าน กการคล งและทร พย ส น จ ดท าสร ปรายงาน เอกสาร/ต าราเหล อจ าหน าย และการใช ว สด ส นเปล อง 2.2 งานบร การส บค นข อม ล เช น ข อสอบ ผลการศ กษา (เกรด) เอกสารท วไป กระดาษค าตอบ เอกสาร ประกอบการเร ยนการสอน Course Syllabus เป นต น 1.2 ส วนงานคล งและตรวจสอบ : บทบาท หน าท และความร บผ ดชอบโดยสร ป ม ด งน จ ดหา / จ ดเก บ / และเบ กใช ว สด ส นเปล องท กชน ดของหน วยงาน การด แล / บ าร ง / ร กษา / และแจ งซ อม เคร องถ ายเอกสาร การจ ดเก บต นฉบ บข อสอบ Course Syllabus และกระดาษค าตอบ ตลอดจนตรวจสอบและ รายงานงานการผล ตเอกสาร การท าลายเอกสาร การน าส งและร บค นข อสอบก บกองอ านวยการสอบ การเบ ก และร บค นข อสอบ / กระดาษค าตอบก บอาจารย ผ สอน การบร หารจ ดการภายในหน วยงาน ม ด งต อไปน 1. งานคล ง : (นายนพพงษ ส ธาบ ญ ผ ร บผ ดชอบ) 1.1 งานจ ดหา จ ดเก บ และเบ กใช ว สด /อ ปกรณ ว สด /อ ปกรณ ส นเปล องส าหร บการผล ต เช น หม กพ มพ กระดาษ ซองบรรจ ข อสอบ กระดาษค าตอบ กล องบรรจ ซองข อสอบ ฯลฯ ว สด /อ ปกรณ ส นเปล องส าหร บส าน กงาน เช น หม กพ มพ กระดาษ แม กซ ตะกร า ต เอกสาร ช นวางเอกสาร โต ะ เก าอ ฯลฯ 1.2 งานด แลร กษาเคร องถ ายเอกสาร ด แล บ าร งและร กษาเคร องถ ายเอกสาร การตรวจสอบ ประสาน และแจ งซ อมก บทางบร ษ ทตามระยะเวลาท ก าหนด 1.3 งานจ ดเก บต นฉบ บข อสอบ และ Course Syllabus การจ ดเก บในร ปของเอกสารและซ ด รอม การจ ดส าเนาเม อม การร องขอตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ย 1.4 งานจ ดเก บกระดาษค าตอบ การจ ดเก บกระดาษค าตอบตามระบบงานสารบรรณ การตรวจสอบ ควบค ม ต ดตาม การส งค นกระดาษค าตอบ การจ ดท าส าเนาหร อส บค นเม อม การร องขอตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ย 9 2. งานตรวจสอบ : (นายณฐว ฒน ศร วะรมณ ผ ร บผ ดชอบ) 2.1 งานตรวจสอบและรายงานผลการผล ต ตรวจสอบความถ กต องของเอกสารท ผล ต ตรวจสอบจ านวนการผล ตและการเบ กใช กระดาษเพ อผล ตเอกสารตามใบส งผล ต การรายงานผลการตรวจสอบตามข นบ งค บบ ญชา 2.2 งานตรวจสอบและน าส งข อสอบไปย งศ นย อ านวยการสอบและการร บค นข อสอบ การจ ดท าหน งส อและประสานงานก บเจ าหน าท ขนย ายให สามารถด าเน นการได ตามระยะเวลา ท ก าหนด การตรวจสอบความถ กต องของซองข อสอบ กล องบรรจ ข อสอบ อาคารสอบ ก อนการน าส ง ไปย งศ นย อ านวยการสอบประจ าอาคาร การก าก บ ด แล ควบค ม และน าส งข อสอบไปย ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks