เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร - PDF

Description
เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 21 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint, PDF ฯลฯ ข นตอนท 1. คล กเล อก เมน จ ดการว ชา/บทเร ยน เพ ม/ลบ/แก ไข บทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม 1 ข นตอนท 3. แสดงหน าเพ มข อม ลใหม จากน นให ค ณคร พ มพ รายละเอ ยดบทเร ยน ถ าต องการแนบไฟล ม เด ยต าง ๆ เช น ไฟล Microsoft Word, PowerPoint, PDF ฯลฯ ให คล กป ม เม อพ มพ เสร จแล วให กดท ป ม และถ าต องการด เน อหาบทเร ยนท สร างข นให กด หมายเหต ค ณคร จะต องกดป ม ก อน จ งจะสามารถด ต วอย างบทเร ยนได 2 เมน จ ดการบทเร ยน (เพ มเต ม) ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ค ณคร สามารถเพ มข อสอบเข าส คล งท เมน จ ดการบทเร ยน ได โดยค นหาบทเร ยนท ต องการ จากน นคล กท ช อ บทเร ยนน นเพ อแก ไข จะเข าส หน าจอแก ไขข อม ล จากน นให คล กท ป ม เพ มข อสอบ ท อย ส วนล างของหน าจอ เข าส หน าจอนาเข าข อสอบเป นช ด ค ณคร สามารถนาเข าข อสอบในร ปของ Microsoft Word ได โดยเล อก ประเภทไฟล เป น Word และเล อกป ม Browse ไปย งไฟล ข อสอบ word ท ได พ มพ ไว แล ว จากน นกดป ม เพ อตรวจสอบความถ กต องของข อสอบและกดป ม เพ อนาข อสอบเข าส คล ง 3 เมน ลงทะเบ ยนให น กเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน ท ให ค ณคร ลงทะเบ ยนให น กเร ยน โดยท ค ณคร เป นผ กาหนดส ทธ ให น กเร ยนคนใด สามารถเข ามาอ าน เน อหาบทเร ยนและทาข อสอบท ค ณคร เป นผ สร างได ว ธ การลงทะเบ ยนให น กเร ยนม ด งน ข นตอนท 1. คล กเล อก เมน จ ดการว ชา / บทเร ยน ลงทะเบ ยนให น กเร ยน ข นตอนท 2. แสดงหน ารายการข อม ลว ชาและระด บช นท ค ณคร สามารถลงทะเบ ยนได จากน นให ค ณคร คล กเล อกว ชาท ต องการลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4 ข นตอนท 3. โปรแกรมจะแสดงรายช อผ เร ยนท ลงทะเบ ยนแล ว หากเป นการลงทะเบ ยนน กเร ยนคร งแรก จะย งไม ม ช อ น กเร ยนท ลงทะเบ ยน ให คล กท ป ม ข นตอนท 4. ให ค ณคร เล อกกล มผ ใช งาน และห องของน กเร ยนท จะทาการลงทะเบ ยน จากน นให ต กท ช องส เหล ยมหน า ช อน กเร ยนคนท จะลงทะเบ ยน ค ณคร สามารถเล อกลงทะเบ ยนน กเร ยนท งหมด โดยต กส เหล ยมท อย หน าคาว า ห อง 5 ข นตอนท 5. คล กป ม ลงทะเบ ยน ข นตอนท 6. ม ข อความแสดงย นย นการลงทะเบ ยน คล กป ม OK 6 ข นตอนท 7. เม อค ณคร ลงทะเบ ยนให น กเร ยนแล ว โปรแกรมจะแสดงช อน กเร ยนท ย งไม ได ลงทะเบ ยนอ กคร ง หากม น กเร ยนท ต องลงทะเบ ยนอ กให เล อก กล มผ ใช งาน, ห อง จากน นกดลงทะเบ ยน (ทาตามข นตอนต งแต ข นตอนท 3 ข นตอนท 6) 7 เมน จ ดการคล งข อสอบ ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เป นเมน ท ค ณคร ใช จ ดการเพ ม, ลบ, แก ไขข อสอบท ม อย ในคล ง โดยค ณคร ผ สอนจะต องนาข อสอบท ม อย มา เก บไว ในคล ง เพ อเป นคล งข อสอบกลางของโรงเร ยน ทาให น กเร ยนได ใช คล งข อสอบในการฝ กฝนหาความร จากการ ทาข อสอบท ม อย ในคล งได ด วยตนเองมากคร งเท าท ต องการ หร อค ณคร ผ สอนจะเล อกข อสอบจากในคล งมาใช สอบ น กเร ยนตามต วช ว ดท ต องการได ในการใช งานโปรแกรมจะม ข อสอบต วอย างมาให ซ งเป นข อสอบพร อมใช น กเร ยน สามารถเข าไปฝ กทาข อสอบได ท นท หร อคร จะเล อกข อสอบออกมาใช ได ตามท ต องการ เมน น จะแบ งการทางานออกเป น 6 เมน ย อย ด งร ปท ปรากฎ ได แก 1. เพ มข อสอบท ละข อ 2. นาเข าช ดข อสอบจาก Word 3. ค นหาข อสอบ 4. รายงานข อสอบตามต วช ว ด 5. รายงานข อสอบตามมาตรฐาน 6. ข อสอบตามต วช ว ดท งหมด แสดงเมน จ ดการคล งข อสอบ 8 เมน เพ มข อสอบท ละข อ เมน น ใช เพ มข อสอบเก บไว ท คล งกลางของโรงเร ยนโดยว ธ เพ มแบบท ละข อเป นการพ มพ ข อสอบผ านหน าจอ โปรแกรม เม อค ณคร เพ มข อสอบเสร จแล วก สามารถเล อกข อสอบนาไปใช ได ตามท ต องการ ว ธ เข าเมน ให คล กท เมน จ ดการคล งข อสอบ เพ มข อสอบท ละข อ ด งภาพ 9 กรณ ท 1 การเพ มข อสอบประเภทข อเด ยว ค อข อสอบท ม ล กษณะ 1 คาถาม และ 4 ต วเล อก ม ว ธ ทาด งน ข นตอนท 1. ระบ รายละเอ ยดข อสอบ โดยต องระบ รายละเอ ยดข อสอบให ครบ เช น กล มสาระ,ช น,ว ชา,สาระ,หน วยการเร ยนร,มาตรฐานต วช ว ดและ สาระการเร ยนร แกนกลาง เพ อให คล งข อสอบม ข อสอบท สมบ รณ มากข น ให ระบ ระด บความยากข อสอบ หากข อสอบท คานวณค าความยากง ายมาแล ว ค ณคร สามารถพ มพ ค าลงใน ช องว างได เลย แต ถ าย งไม ได คานวณค ามา ให ทาการต กถ กท ส เหล ยม และเล อกระด บข อสอบท ต องการเม อค ณคร นา ข อสอบไปสอบน กเร ยนแล ว โปรแกรมจะทาการค ดค าความยากง ายให อ กคร ง 10 ประเภทของข อสอบให เล อกเป นข อเด ยว และการส มข อสอบ ค อ การสล บต วเล อก 1,2,3,4 ในการเพ มข อสอบ โปรแกรมจะระบ ให เป นส มต วเล อก แต ถ าข อสอบประเภทม ต วเล อก ถ กท กข อ หร อต วเล อกข อ 1 และ ข อ 2 ถ ก ให ค ณคร ระบ เป น ไม ส มต วเล อก ข อสอบท เป นล กษณะถ กผ ด ให ค ณคร ทาการเปล ยนจานวนต วเล อก เป น 2 ต วเล อก และกดป ม แสดงต วเล อก 2 ต วเล อก ด งภาพ โปรแกรมจะ 11 ข นตอนท 2 เม อค ณคร ระบ รายละเอ ยดข อสอบแล วจากน นให พ มพ คาถามและต วเล อก ด งภาพ ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ข นตอนท 3. หากต องการใส ร ปภาพให ข อสอบ ให นาเมาส ไปคล กท วงกลมด านหล งกรอบส เหล ยม ท เราต องการใส ร ป เช น คาถาม/ต วเล อกท 1, 2, 3, 4 หร อคาอธ บายท ต องการ ในต วอย างจะเป นว ธ การใส ร ปภาพท คาถาม 12 ข นตอนท 4. เม อคล กแล วให เล อนลงมาท กรอบส เหล ยมด านล าง จะม คาถามแสดง แล วเล อกคาส งแทรกร ปภาพ ข นตอนท 5. คล กเมน อ พโหลดไฟล หร อ Upload 13 ข นตอนท 6. กดป ม Browse ไปย งร ปภาพข อสอบท ต องการ ข นตอนท 7. เล อกร ปภาพท ต องการ และกดป ม Open 14 ข นตอนท 8. กดป ม บ นท กไฟล ไว บนเซ ร ฟเวอร หร อ ป ม send it to server ข นตอนท 9. โปรแกรมแสดงข อความ การอ พโหลดไฟล เสร จสมบ รณ แล วคล กป ม OK 15 ข นตอนท 10. สามารถปร บขนาดร ปภาพได โดยใส ต วเลขท ช องความกว างตามท ต องการ จะม ร ปภาพต วอย างแสดง ด านขวาซ งขนาดร ปภาพมาตรฐานท เหมาะสมค อ 100 หร อ 150 ส วนความส งของร ปภาพโปรแกรมจะปร บให อ ตโนม ต จากน นกดป ม ตกลง ข นตอนท 11. จ ดตาแหน งร ปแบบร ปภาพตามท ต องการ คล กท ป ม Submit เพ อให ร ปภาพท แทรกมากล บไปช องคาถามเหม อนเด ม 16 ข นตอนท 12. เม อกดป ม Submit แล ว คาส งร ปภาพจะมาแสดงอย ท คาถาม หากต องการแก ไขร ปอ กคร ง ให คล กท วงกลมท อย ด านหล งกรอบส เหล ยม เม อคล กแก ไขแล ว ร ปภาพจะปรากฎท ด านล างอ กคร ง ค ณคร สามารถแก ไขร ปภาพได ตามท ต องการ และกดป ม Submit หล งจากท แก ไขข อสอบเสร จแล ว 17 ข นตอนท 13. เม อพ มพ ข อสอบเสร จแล ว ให กดท ป มด ต วอย าง เพ อด ต วอย างข อสอบ ข นตอนท 14. กดป ม บ นท ก เม อกดป มบ นท กแล วโปรแกรมจะบ นท กข อสอบเข าคล งกลาง และจะเคล ยร ค าหน าจอ ให ว าง เพ อให ค ณคร สามารถเพ มข อสอบข อใหม เข าคล ง ว ธ น เร ยกว าการ เพ มข อสอบเข าส คล ง แบบท ละข อ 18 กรณ ท 2 การเพ มข อสอบแบบช ดหลายข อ ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ม ข อสอบประเภทช ดหลายข อ เช น ข อสอบประเภทสถานการณ ม เน อเร องให น กเร ยนอ าน แล วตอบคาถาม เป นข อ ๆ ให คล กเล อกท ประเภทข อสอบ เล อกเป น ช ดหลายข อ จะม กรอบส เหล ยมเน อเร อง ให ค ณคร ทาการพ มพ เน อเร องของข อสอบ ค ณคร สามารถระบ จานวนข อสอบได โดยใส ต วเลขท ช องจานวนข อสอบ แล วคล กป ม โปรแกรมจะแสดงจานวนคาถามข นมา ตามท ได ระบ ไว นอกจากน ค ณคร สามารถระบ จานวนต วเล อกของข อสอบได โดยใส ต วเลขท ช องจานวนต วเล อก แล วคล กป ม 19 คล กท แสดง/ซ อน ท อย หล งข อ เพ อทาการพ มพ คาถามและต วเล อกของข อสอบ ทาเช นเด ยวก นก บพ มพ ข อสอบ แบบท ละข อ จากน นกดป ม บ นท ก 20 2. เมน นาเข าช ดข อสอบจาก Word ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร การนาข อสอบเข าคล งด วยไฟล Microsoft word น เป นการนาเข าข อสอบเป นช ดคร งละ หลาย ๆ ข อ อาจเป น ข อสอบคร งละ ข อ ข อสอบเหล าน นค ณคร จะต องจ ดให อย ในหมวด กล ม สาระ มาตรฐาน ต วช ว ด เด ยวก น ท งหมดก อนแล วจ งนาเข าส คล ง ในการจ ดเก บข อสอบเข าคล งน ค ณคร จะต องระบ รายละเอ ยดของข อสอบให ครบถ วนสมบ รณ ท งกล มสาระ สาระการเร ยนร มาตรฐาน และต วช ว ดของข อสอบ เพ อเวลาท ค นหาข อสอบและ ต องการเร ยกใช ก จะพบ ข อสอบในคล งได ตามหมวด กล ม สาระ มาตรฐาน ต วช ว ดท ต องการ แต ถ าค ณคร ไม ได ระบ อะไรไว เลย เวลาค นหาก จะไม พบข อสอบตามท ต องการ เม อค ณคร ได ทาการเก บข อสอบเข าคล งแล วน กเร ยนท ต องการทาข อสอบในคล งเพ อทดสอบความร ด วยตนเอง ก ย งสามารถเข าไปทาข อสอบตามกล มว ชา บทเร ยน สาระการเร ยนร มาตรฐาน ได อ กด วย แต ถ าหากว าข อสอบท เตร ยม มาน น ย งไม ได จ ดให อย ในหมวดเด ยวก นท งหมด ก จะม ว ธ ท ให ค ณคร นาข อสอบเข าคล งไปได ก อน แล วค ณคร ต องไป แก ไข ระบ รายละเอ ยดข อสอบ เช น ใส กล มสาระ มาตรฐาน ต วช ว ด คาอธ บาย ข อสอบได ในภายหล ง จะกล าวถ งใน ข นตอนต อไป ว ธ การเตร ยมข อสอบ Word 1. ขนาดต วอ กษรใช Angsana new คาถาม ห ามใช ต วพ มพ หนา 3. ห ามม เส นแบ งกลาง คาอธ บาย คาช แจง ห วกระดาษข อสอบ logo โรงเร ยน 4. ให ม เฉพาะต วข อสอบ ท ม แค คาถาม และ ต วเล อก 4 ต วเล อก เท าน น 5. ข อท เฉลย หร อ ต วเล อกท ถ ก ให นามาไว ท ข อ ก. ท กข อ เพราะการนาเข าข อสอบเป นช ด ด วยไฟล Word น จะไม ม ให ระบ ต วเล อกเฉลย เหม อนเวลาท นาเข าข อสอบแบบท ละข อ ด งน น การนาเข าด วยไฟล Word โปรแกรมจะบ นท กให ข อ ก. ค อข อท ถ กต อง แต เม อนาเข าคล งแล วโปรแกรมจะสล บต วเล อกให อ ตโนม ต ว ธ พ มพ ข อสอบ 21 คาถาม : ให พ มพ เลขข อ จ ด เคาะวรรค 1 คร ง แล วพ มพ คาถาม ต วเล อก : ทาเช นเด ยวก น พ มพ ก จ ด เคาะวรรค 1 คร ง แล วพ มพ ต วเล อก ต วเล อกท ถ กต องไว ท ข อ ก. เสมอ ต วอย างข อสอบท พ มพ 1. ประเทศไทยม ก จ งหว ด ก. 77 จ งหว ด ข. 76 จ งหว ด ค. 75 จ งหว ด ง. 74 จ งหว ด ต วเล อก อาจเปล ยนเป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks