ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม - PDF

Description
ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 13 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย พ ทธศ กราช 2556 2 ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย พ ทธศ กราช 2556 3 SATISFACTION OF PARENTS TOWARDS EDUCATIONAL MANAGEMENT OF SATREECHAIYAPHUM 2 SCHOOL, CHAIYAPHUM PROVINCE TAMAGORN DULYAPAKKORNCHAI A THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION GRADUATE SCHOOL MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY B.E.2556 (2013) 4 ห วข อสารน พนธ : ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ช อน กศ กษา : ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สาขาว ชา : การบร หารการศ กษา อาจารย ท ปร กษา : รศ.ดร.ว โรจน สารร ตนะ อาจารย ท ปร กษาร วม : ดร.ก ตต กาญจน ปฏ พ นธ ป การศ กษา : 2556 บทค ดย อ เพ อศ กษาความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา จ านวน 4 ด าน ค อ ด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล และด านการบร หารงานท วไป ของโรงเร ยน สตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม และเปร ยบเท ยบความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนแต ละด าน จ าแนก ตามว ฒ การศ กษาและอาช พ กล มต วอย างเป น ผ ปกครองน กเร ยน จ านวน 351 คนโดยใช แบบสอบถาม แบบมาตราส วนประมาณค า ท ม ค าความเช อม นท งฉบ บ เท าก บ 0.86 ว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรม คอมพ วเตอร ส าเร จร ป การทดสอบท แบบกล มต วอย างอ สระ และการทดสอบเอฟแบบความแปรปรวน ทางเด ยว และการทดสอบความแตกต างเป นรายค โดยว ธ ของเชฟเฟ (Scheffe ) ผลการว จ ย พบว า ผ ปกครองน กเร ยนม ความพ งพอใจต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 ด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร หารบ คคล และด านการบร หารงานท วไป อย ใน ระด บมากท กด าน ( = 3.72, 3.69,3.68 และ3.68 ตามล าด บ ) เม อศ กษาเปร ยบเท ยบความพ งพอใจ ต อการจ ดการศ กษา แต ละด านจ าแนกตามว ฒ การศ กษาของผ ปกครองน กเร ยน พบว า ผ ปกครอง น กเร ยนท ม ว ฒ การศ กษาต างก น ม ความพ งพอใจต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.01โดยผ ปกครองน กเร ยนท ม ว ฒ การศ กษาส งกว าม ธยมศ กษาตอนปลาย ม ความพ งพอใจมากกว าผ ปกครองน กเร ยนท ม ว ฒ การศ กษาม ธยมศ กษาตอนปลายหร อต ากว า และ เม อศ กษาเปร ยบเท ยบจ าแนกตามอาช พ พบว า ผ ปกครองน กเร ยนท ม อาช พต างก น ม ความพ งพอใจต อ การจ ดการศ กษาของโรงเร ยน แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.01 โดยผ ปกครอง น กเร ยนท ม อาช พร บราชการ/ ร ฐว สาหก จ ม ความพ งพอใจมากกว าอาช พร บจ างและอ นๆ และอาช พ เกษตรกรรม 5 ก ตต กรรมประกาศ สารน พนธ น ส าเร จล ล วงได เพราะได ร บการสน บสน นช วยเหล อจากหลายฝ าย ผ ว จ ยจ ง ขอขอบค ณสถาบ น องค กร และบ คคลท ได ให ความช วยเหล อด งต อไปน ขอขอบพระค ณ มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตอ สานและคณาจารย ท กท านท ได ประส ทธ ประสาทว ชาความร แนะแนวทางการเข ยนสารน พนธ แก ผ ว จ ย ขอขอบพระค ณ คณะกรรมการสอบสารน พนธ ท กท าน ท เส ยสละเวลาอ นม ค าช วยเต มเต ม ให สารน พนธ น ม ความสมบ รณ ย งข น ขอขอบพระค ณ ท านรองศาสตราจารย ดร.ว โรจน สารร ตนะ อาจารย ท ปร กษาหล ก และ ท านอาจารย ดร.ก ตต กาญจน ปฏ พ นธ อาจารย ท ปร กษาร วม ท กร ณาให ค าแนะน า สละเวลาตรวจแก ข อบกพร องต างๆ เพ อให ได สารน พนธ ท ถ กต องสมบ รณ ขอขอบค ณ เจ าหน าท ท อ านวยความสะดวก และให ความร วมม อช วยเหล อผ ว จ ยด วยด ตลอดจนให ข อเสนอแนะและอ นๆ ในการท าสารน พนธ คร งน ให ม ความสมบ รณ ย งข น ค ณค า และค ณประโยชน อ นใดท เก ดจากสารน พนธ น ขอส มฤทธ ผลน นเป นส งบ ชาพระค ณ ของ บ ดา มารดา คร อาจารย ท ให ความอน เคราะห และประส ทธ ประสาทว ชาความร ขอจงได ร บ ส วนแห งความด น ท กท านเทอญ ธมกร ด ลยปกรณ ช ย 6 สารบ ญ บทค ดย อภาษาไทย บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญแผนภาพ บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา 1.2 ค าถามการว จ ย 1.3 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1.4 สมมต ฐานของการว จ ย 1.5 ขอบเขตของการว จ ย 1.6 น ยามศ พท เฉพาะท ใช ในการว จ ย 1.7 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 หล กการ แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บการบร หารการศ กษา 2.2 หล กการ แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บความพ งพอใจ 2.3 แนวค ดเก ยวก บการบร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน ด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล ด านการบร หารงานท วไป หน า ก ข ค ง ช ฌ 7 2.4 สภาพพ นท ท ศ กษา 2.5 งานว จ ยท เก ยวข อง 2.6 กรอบแนวค ดท ใช ในการว จ ย บทท 3 ว ธ ด าเน นการว จ ย 3.1 ประชากรและกล มต วอย าง 3.2 เคร องม อท ใช ในการว จ ย 3.3 การสร างและตรวจสอบค ณภาพเคร องม อ 3.4 การเก บรวบรวมข อม ล 3.5 การว เคราะห ข อม ล 3.6 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล 4.1 ส ญล กษณ และอ กษรย อท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 4.2 ผลการว เคราะห สถานภาพผ ตอบแบบสอบถาม 4.3 ผลการว เคราะห ข อม ลตามว ตถ ประสงค การว จ ย ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษา ด านว ชาการ ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษา ด านงบประมาณ ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาด านการบร หารงานบ คคล และเปร ยบเท ยบจ าแนกตามว ฒ การศ กษาและอาช พ ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาด านการบร หารงานท วไป 8 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ 5.1 สร ปผลการว จ ย 5.2 การอภ ปรายผลการว จ ย 5.3 ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะจากผลการว จ ย ข อเสนอแนะในการน าไปใช ข อเสนอแนะเพ อการว จ ยคร งต อไป บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก แบบสอบถาม ภาคผนวก ข รายช อผ เช ยวชาญตรวจสอบเคร องม อท ใช ในการว จ ย ภาคผนวก ค หน งส อขอความอน เคราะห เป นผ เช ยวชาญตรวจสอบเคร องม อ ภาคผนวก ง แบบประเม นด ชน ความสอดคล องของแบบสอบถาม ภาคผนวก จ หน งส อขอความอน เคราะห เก บรวบรวมข อม ล ภาคผนวก ฉ ค าส มประส ทธ แอลฟา 9 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 3.1 แสดงจ านวนประชากรและกล มต วอย างท ใช ในการว จ ย 53 ตารางท 3.2 ค าความเช อม นของเคร องม อท ใช ในการว จ ยโดยภาพรวมและจ าแนกเป นรายด าน 55 ตารางท 4.1 จ านวนและร อยละของข อม ลแสดงสถานภาพของกล มต วอย าง 58 ท ตอบแบบสอบถาม ตารางท 4.2 ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน 60 ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ในด านว ชาการ ตารางท 4.3 ผลการเปร ยบเท ยบความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม 61 จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ด านว ชาการ ตารางท 4.4 ผลการเปร ยบเท ยบระด บระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม 62 ในด านว ชาการ ท ม อาช พแตกต างก น ตารางท 4.5 ผลการว เคราะห ความแตกต างของความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม 62 จ าแนกตามอาช พ ด านว ชาการ ด วยว ธ การ ของ เชฟเฟ (Scheffe ) ตารางท 4.6 ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม 63 ในด านงบประมาณ ตารางท 4.7 ผลการเปร ยบเท ยบความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม 64 จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ด านงบประมาณ ตารางท 4.8 ผลการเปร ยบเท ยบระด บระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน 65 ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ในด านงบประมาณ ท ม อาช พแตกต างก น 10 ตารางท 4.9 ผลการว เคราะห ความแตกต างของความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม จ าแนกตามอาช พ ด านงบประมาณ ด วยว ธ การ ของ เชฟเฟ (Scheffe ) ตารางท 4.10 ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ในด านการบร หารงานบ คคล ตารางท 4.11 ผลการเปร ยบเท ยบความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ด านการบร หารงานบ คคล ตารางท 4.12 ผลการเปร ยบเท ยบระด บระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ในด านการบร หารงานบ คคล ท ม อาช พแตกต างก น ตารางท 4.13 ผลการว เคราะห ความแตกต างของความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม จ าแนกตามอาช พ ด านการบร หารงานบ คคล ด วยว ธ การ ของเชฟเฟ (Scheffe ) ตารางท 4.14 ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ในด านการบร หารงานท วไป ตารางท 4.15 ผลการเปร ยบเท ยบความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ด านการบร หารงานท วไป ตารางท 4.16 ผลการเปร ยบเท ยบระด บระด บความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ในด านการบร หารงานท วไป ท ม อาช พแตกต างก น ตารางท 4.17 ผลการว เคราะห ความแตกต างของความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยน ท ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks