2. หน วยงานท ปร กษาโครงการ - PDF

Description
- 1 - โครงการบร การว ชาการ : การพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานในภาคตะว นออก

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 6 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- 1 - โครงการบร การว ชาการ : การพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานในภาคตะว นออก เจ าของโครงการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) 2. หน วยงานท ปร กษาโครงการ มหาว ทยาล ยบ รพา โดย คณะศ กษาศาสตร 3. หล กการและเหต ผล การเปล ยนแปลงกระบวนท ศน ทางการศ กษา (Changing the paradigm in Education) เป น ปรากฏการณ หน งของการเปล ยนแปลงท เก ดข นในส งคมย คป จจ บ น โดยเฉพาะอย างย งในส งคมแห งโลกาภ ว ตน (Globalization)หร อย คแห งเทคโนโลย สารสนเทศเป นการเปล ยนแปลงท เป นไปอย างรวดเร วจากอ ทธ พลของ ความก าวหน าทางเทคโนโลย และว ทยาการทางว ทยาศาสตร ส งผลกระทบในวงกว างต อส งคมโดยรวมอย าง รวดเร ว รวมไปถ งกระบวนการจ ดการเร ยนร ท ได ปร บเปล ยนไปในป จจ บ นและในหลากหลายร ปแบบ ด งน นการปร บต วเข าก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นย อมเป นส งท ส งคมพ งตระหน กและให ความส าค ญ โดยเฉพาะอย างย งการปร บต วให ก าวท นต อการเปล ยนแปลงในร ปแบบหร อกระบวนท ศน ทางการเร ยนร จะต องก าวท นก บกระแสแห งความเป นโลกาภ ว ตน ท เก ดข น ซ งป จจ บ นส ออ เล กทรอน กส ได เข ามาม บทบาท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเน องจากส อและเทคโนโลย ทางการศ กษาเป นต วช วยให การจ ดการเร ยน การสอนม ประส ทธ ภาพมากย งข น ครอบคล มว ธ การเร ยนร หลากหลายร ปแบบ เช น การเร ยนร บนคอมพ วเตอร (Computer Based Learning) ห องเร ยนเสม อนจร ง (Virtual Classrooms) ระบบการจ ดการเร ยนร (Learning Management System) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร (Management Information System) เป นต น โดยผ เร ยนสามารถเร ยนร ผ านส ออ เล กทรอน กส ได ท กประเภทอย างไร ขอบ ภายใต สภาพแวดล อมและบร บททางการเร ยนร ในร ปแบบต าง ๆ เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศ เป นแหล งรวบรวมสาระความร (Content) จ านวนมากในล กษณะท ส อประเภทอ นไม สามารถกระท าได ผ เร ยนจะม ความสะดวกต อการค นหาข อม ลในล กษณะใดก ได เช น การ ค นหาหน งส อแบบฝ กห ดหร อบทเร ยนจากห องสม ดออนไลน (E-Library) การอ านหน งส อ ข าวสาร วรรณกรรม หร อเอกสารทางว ชาการบนเคร อข ายคอมพ วเตอร ไม ว าจะอย สถานท ใดหร อสภาพแวดล อมแบบใดก ตามก สามารถเข าไปใช เคร อข ายได อย างเท าเท ยมก นโดยผ าน (E-learning) ส งผลให เก ดท กษะการค ดอย างม ระบบ (High-order thinking skills) โดยเฉพาะท กษะการว เคราะห แบบส บค น (Inquiry-based analytical skills) การค ดเช งว เคราะห (Critical thinking) การว เคราะห ข อม ลการแก ป ญหา และการค ดอย างอ สระ ซ ง หมายความว า ผ เร ยนสามารถเข าถ งข อม ลสารสนเทศได ท กหนท กแห ง ท กสภาพแวดล อม ท สามารถใช คอมพ วเตอร เช อมต อก บเคร อข ายไม ว าจะอย ท ใดก ตาม จะเห นได ว า ส อและเทคโนโลย สารสนเทศม ความส าค ญและม บทบาทต อการเร ยนร ของผ เร ยนในย ค ป จจ บ น ด งน น การปร บเปล ยนกระบวนท ศน ทางการศ กษาให ก าวท นต อการเปล ยนแปลงด งกล าว ป จจ ยส าค ญ ท จะผล กด นและสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อและเทคโนโลย สารสนเทศ ได แก ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ซ งจะต องม ความร ความเข าใจ และยอมร บการเปล ยนแปลงท เก ดข น สามารถน า ส อและเทคโนโลย สารสนเทศไปใช เป นส วนหน งของการจ ดการเร ยนการสอนและการบร หารสถานศ กษา - 2 - การท ผ บร หาร คร และบ คลากร จะม ความร ความเข าใจ และความเข มแข งท งทางด านว ชาการ และการปฏ บ ต เพ อให เก ดผลเป นร ปธรรมน น จ าเป นต องได ร บการพ ฒนาและเสร มสร างความร ในล กษณะของ การพ ฒนาท ฐานการท างาน (Work base development) ผ านกระบวนการพ ฒนาในร ปแบบการว จ ยเช ง ปฏ บ ต การ (Action research) โดยการให ความร โดยตรงเพ อการพ ฒนาพ นฐานความร ท เก ยวก บความร ความ เข าใจว ตถ ประสงค การเร ยนร ตามหล กส ตร ระบบการจ ดการเร ยนร (Learning Management System) และ ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร (Management Information System) ตลอดจนสาระความร ท น าเสนอ ผ านการจ ดการเร ยนการสอนหร อบทเร ยนส าเร จร ป (Instruction Package)ท น าเสนอเน อหาและก จกรรม การเร ยนการสอนผ านเทคโนโลย เคร อข ายท งแบบใช สายและไร สายท ผ เร ยนสามารถเร ยนร ได ท กท ท กเวลา และการประเม นเพ อการพ ฒนา สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร ในล กษณะของการบรรยาย การส มมนา การศ กษาทบทวนด วยตนเอง การจ ดสถานการณ และสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ตลอดจนการน าไปส การเร ยนร จากแหล งท ม การปฏ บ ต ท ด (Best practice)ในการจ ดการเร ยนการสอนและการบร หารจ ด การศ กษาผ านส อและเทคโนโลย สารสนเทศ เช น การจ ดการเร ยนการสอนผ านระบบ Google for education ระบบ E-learning เป นต น การพ ฒนาและเสร มสร างความร แก ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาน น เป นการเร ยนร การ ปฏ บ ต บนพ นฐานของการประเม นน าการพ ฒนา ซ งจะเป นการเปล ยนแปลงพฤต กรรมของคร ด วยวงจรค ณภาพ ภายใต แนวค ดการศ กษาผ านบทเร ยน (Lesson Study Approach) อ นประกอบด วย การก าหนดเป าหมาย และวางแผนร วมก น การปฏ บ ต การสอนในห องเร ยนจร ง การสะท อนผลการปฏ บ ต และการวางแผนการ ปฏ บ ต รอบใหม ท น าบทเร ยนจากการปฏ บ ต ก อนหน าน มาเป นฐานในการวางแผนใหม โดยความร วมม อของ ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา การพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บโรงเร ยนใน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานในภาคตะว นออกม เป าหมายการด าเน นการท จะพ ฒนา เพ อยกระด บศ กยภาพการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช ส ออ เล กทรอน กส ในการพ ฒนาผ บร หารส าน กงาน พ นท การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก คร ผ สอน ตามกล มสาระการเร ยนร ให สอดคล องก บบร บท ของผ เร ยน สถานศ กษา และพ นท การศ กษาภาคตะว นออก 4. ว ตถ ประสงค โครงการ 4.1 เพ อศ กษาหาความจ าเป นในการพ ฒนาและจ ดท าหล กส ตรในการพ ฒนาผ บร หารส าน กงาน พ นท การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก และคร ผ สอนให ม ความร ท กษะในการจ ดการเร ยนการสอน โดยส อเทคโนโลย สารสนเทศ 4.2 เพ อด าเน นการพ ฒนา ฝ กอบรมผ บร หารส าน กงานพ นท การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก และคร ผ สอนโดยการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอนตามกล มสาระการเร ยนร ให สอดคล องก บบร บทของผ เร ยน สถานศ กษา และพ นท การศ กษาตามความแตกต างของสถานศ กษา ในภ ม ภาคตะว นออก 5. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 5.1 ผ บร หาร ศ กษาน เทศก คร และกล มเป าหมายท ได ร บการพ ฒนา จะเป นกล มคร ต นแบบท ม ความร ความเข าใจและท กษะการปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ หร อ คอมพ วเตอร สามารถท าหน าท เป น คร แกนน า ขยายผลและสร างเคร อข ายในพ นท ได ต อไปในอนาคต ระบบการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ จะก อให เก ดองค ความร ท สามารถสร างข อเสนอเพ อการปฏ บ ต ส าหร บคร ท จะด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนเพ อการศ กษา แบบบ รณาการผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ได อย างช ดเจนและน าไปปฏ บ ต ได ง ายและเป นร ปธรรม 5.3 การปฏ บ ต การพ ฒนาคร เพ อจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ หร อคอมพ วเตอร คร งน จะเป นส วนหน งของการสนองตอบต อนโยบายการจ ดการศ กษาเพ อรองร บและการปฏ บ ต การเช งร กต อ การเข าส ส งคมอาเซ ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.4 สร างองค ความร การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อเพ อการศ กษาแบบบ รณาการผ านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ภายใต บร บททางการศ กษาของประเทศไทย สามารถน าไปขยายผลและพ ฒนาต อยอด ได ในอนาคต 6. เป าหมาย เช งปร มาณ ฝ กอบรม พ ฒนาผ บร หาร ศ กษาน เทศก และคร ผ สอนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ในภ ม ภาคตะว นออก ประกอบด วย 1. ผ อ านวยการส าน กงานพ นท การศ กษา 2. รองผ อ านวยการส าน กงานพ นท การศ กษา 3. ศ กษาน เทศก 4. ผ อ านวยการสถานศ กษา 5. คร ตามจ านวนและกล มเป าหมายด งรายละเอ ยดต อท ายโครงการฯ ฉบ บน เช งค ณภาพ - ผ บร หาร ศ กษาน เทศก คร ม ความร ความเข าใจและท กษะการปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอนโดย ใช เทคโนโลย สารสนเทศ หร อคอมพ วเตอร ในโรงเร ยนส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สามารถจ ดการเร ยนร ให เหมาะสมก บบร บทน กเร ยน สถานศ กษา ภ ม ภาคตะว นออก - ม องค ความร การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อเพ อการศ กษาแบบบ รณาการผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ภายใต บร บททางการศ กษาของประเทศไทย สามารถน าไปขยายผลและพ ฒนาต อยอดได ตาม บร บทของสถานศ กษาในภ ม ภาคตะว นออก - 4 - ตารางกล มเป าหมายในการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานในภ ม ภาคตะว นออก ภ ม ภาค จ านวน ผอ. รอง ผอ. ศน. ผ บร หาร รร. รวม คร 8 กล มสาระ ขยาย แกนน า ผล รวม รวมท งหมด ภาคตะว นออก ,180 1,237 3,110 18,989 22,099 23,336 จ านวน ท พ นท การศ กษา จ านวนโรงเร ยน จ านวนบ คลากร รร.กลาง รร.ใหญ ผอ.รร. คร 1 จ นทบ ร จ นทบ ร ฉะเช งเทรา ฉะเช งเทรา ชลบ ร ชลบ ร ชลบ ร ตราด ปราจ นบ ร ปราจ นบ ร ระยอง ระยอง สระแก ว สระแก ว สม ทรปราการ สม ทรปราการ สพม สพม สพม รวม 1, ,180 3,110 รวมท งส น 4347 คน กรอบแนวค ดท ใช ในการด าเน นการพ ฒนา LMS MIS Lesson study Google for Ed. ADDIE Model Keywords (Content) Pedagogy (Draft) หล กส ตร Expert Focus Group Discussion (Draft) (Master) Implement Concussion & Recommendation Reflection & Evaluation แผนภาพท 1กรอบแนวค ดท ใช ในการด าเน นการพ ฒนา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks