ن ا ر ی ا ) ن ا گ س ا ر و خ ( ن ا ه ف ص ا ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک 2 - PDF

Description
ا( ب ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ص ص ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ز ا ک ا ر د ا و ی ن

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 30 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ا( ب ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ص ص ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ز ا ک ا ر د ا و ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ل غ ش ی گ ت س ب ل د ه ط ب ا ر ن ا ن و ا ع م و ن ا ر ی د م ن ی ب ر د ش ن ا د م ی ه س ت ر ا ت ف ر ا ب ی ن ا م ز ا س ن ا ه ف ص ا ر ه ش ه ن ا ر ت خ د ای ه ن ا ت س ر ی ب د 2 1 ی د ا ن ی ل ع د م ح م ی م ی ح ر ال ی ل ه د ی ک چ ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ز ا ک ا ر د ا و ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ل غ ش ی گ ت س ب ل د ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ف د ه ا ب ش ه و ژ پ ن ی ا ق ی ق ح ت ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ن ا ه ف ص ا ر ه ش ه ن ا ر ت خ د ی ا ه ن ا ت س ر ی ب د ن ا ن و ا ع م و ن ا ر ی د م ن ی ب ر د ش ن ا د م ی ه س ت ر ا ت ف ر ا ب ی ن ا م ز ا س ل ا س ر د ن ا ه ف ص ا ر ه ش ه ن ا ر ت خ د ی ا ه ن ا ت س ر ی ب د ه ی ل ک ل م ا ش ش ه و ژ پ ی ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ی گ ت س ب م ه ی ف ی ص و ت ی ر و آ جمع ابزار. د ن د ش ب ا خ ت ن ا ه ن و م ن ن ا و ن ع ه ب ر ف ن ی ا خوشه تصادفی ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ه ب ه ک ی ل ی ص ح ت ه د و ب ت ر ک ی ل ی ا ه ج ر د 5 س ا ی ق م و ل ا و س )4 ن ا س ی ی گ ن ی ا ه ) ( ه ت ی ل ی- پ ه م ا ن ش س ر پ ل م ا ش ت ا ع ال ط ا 0/9 7 ی ل غ ش ی گ ت س ب ل د ی ا ر ب ی ت ا م د ق م ه ع ل ا ط م ی ا ر ج ا ا ب خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه م ا ن ش س ر پ ی ی ا ی ا پ ب ی ر ض. ت س ا ی ا ه ه ت ف ا ی. ت س ا ه د م آ ت س د ه ب 0/5 4 ش ن ا د م ی ه س ت و 0/2 7 ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر 0/8 7 ی ن ا م ز ا س د ه ع ت 0/4 6 ی ل غ ش ت ی ا ض ر ا ه ر غی ت م بین ز ا سازمانی دی ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و نی ا م ز ا س د ه ع ت لی غ ش ایت ض ر شغلی دلبستگی متغیرهای د ا د ن ا ش ن ش ه و ژ پ ر ا ت ف ر ن آ ر ب ه و ال ع. د ن ر ا د ا ر ن ا ن ک ر ا ک ش ن ا د هیم س ت ر ا ت ف ر ی ن ی ب ش ی پ ن ا و ت نی ا م ز ا س د ه ع ت و شغلی گی ت س ب ل د دا ا د ج م هیم س ت ر ا ت ف ر ی ن ی ب ش ی پ ن ا و ت شغلی رضایت ا م ا د ر ا د ا ر کارکنان دانش هیم س ت ر ا ت ف ر ی ن ی ب ش ی پ ن ا و ت نیز سازمانی شهروندی د. ر ا د ن ا ر ش ن ا د د ی ل ک : ا ه ه ژ ا و ی گ ت س ب ل د ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ل غ ش د ه ع ت ی ن ا م ز ا س ک ا ر د ا ز ا ر ا ت ف ر ی د ن و ر ه ش م ی ه س ت. ش ن ا د /92/ : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د /5/ : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ 1 ن ا ر ی ا ) ن ا گ س ا ر و خ ( ن ا ه ف ص ا ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک 2 ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ر ی ا ) ن ا گ س ا ر و خ ( ن ا ه ف ص ا ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی م ل ع ت ئ ی ه و ض ع ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 6 ه م د ق م ل م ا و ع ت س ن ا د ا ه ن ا م ز ا س ر د ه ن ا ر و آ ن ف ط ل س ت ه ج ی ت ن ن ا و ت ی م ن ا ر ی ت ب ا ق ر ت ی ز م د ا ج ی ا ه ز و ر م ا سازمان اهداف ا ت د ن ز ی م آ ی م ر د م ه ا ب گ ن ه ر ف و ن ا س ن ا ساختار آوری ن ف ب ل ا ق ر د ی ع و ن ت م و د د ع ت م ر د. د ن ن ا ش و پ ب ل م ع جامه را چرا. است ی ن ا س ن ا ل م ا و ع ت س ا ل م أ ت ل ح م ه م ه ز ا ش ی ب ه چ ن آ ا م ا ن ا ی م ن ی ا ت س و ر ن ی ا ز ا. د ر ا د ی گ ت س ب ی ن ا س ن ا ل م ا ع ه ب ر گ ی د ل م ا و ع ط س و ت ن ا م ز ا س ب س ا ن م د ر ک ل م ع و د و ج و ه ک ز ا ا ذ ل. ) ز ن ی ب ا ر ( د و ش ی م ز ا غ آ ن ا س ن ا ل م ا ع ر ی ی غ ت ز ا ا ه ن ا م ز ا س ر د ی ل و ح ت و ن ی د ا ی ن ب ت ا ر ی ی غ ت ه ک ه ل م ج ی ل م ا و ع ن ا ر ی د م و ن ال و ئ س م ر ظ ن د م ه ر ا و م ه و ت س ا ر ث ؤ م ر ا ی س ب ا ه ن ا م ز ا س ی ا ق ب ر د ه ک ن ا ز ی م ک ر د ی ز و ر م ا ر ا ک و کسب محیطهای ر د و ر ن ی ا ز ا ت س ا ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن د ش ا ب ی م ا ه ن ا م ز ا س ش ت ی ه ا م ل ی ل د ه ب ع ب ن م ن ی ا ت س ا ش ی ا ز ف ا ل ا ح ر د سازمانها برای حیاتی منبع ن ا و ن ع ه ب ش ن ا د ت ی م ه ا ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ر د ت س ا ه ت ف ر گ ن ر ا ر ق ت ی ر ی د م ه ج و ت د ر و م ه ر ی غ و ی ل ا م ی ن ا س ن ا ع ب ا ن م ر ی ا س ف ال خ ر ب ز ا ی ر ا ی س ب د ن ا ه د ش و ر ب و ر ی د ج ت ا ر ط ا خ م ا ب د ن ا ه د و م ن ن ه د ا ف ت س ا د و خ ش ن ا د ع ب ن م ز ا ه ک ی ی ا ه ن ا م ز ا س ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ن آ ر گ ی د ع ب ا ن م ز ا ی ت س ی ا ب ن ا م ز ا س ش ن ا د ع ب ا ن م ه ک د ن د ق ت ع م صاحبنظران و ن ا ق ق ح م ی ن ا و ل ا ( د ب ا ی ر ی ی غ ت ر ا ک ش آ ه ب ی ن م ض ت ل ا ح ز ا ر ی ی غ ت ا ب و د ر ی گ و س ز ا ی. ) ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب ر گ ی د ل ی ل د ه ب ن ا د ن م ر ا ک ی ا ه ش ر گ ن ی س ر ر ب د ن ت س ه ی د د ع ت م ی ل غ ش ی ا ه ش ر گ ن ی ا ر ا د ا ه ن ا م ز ا س ر د د ا ر ف ا د ر و م ه ت ش ذ گ ی ه ه د د ن چ ی ط د ش ا ب ه ت ش ا د سازمانی رفتار د و ب ه ب ر ب د ن ا و ت ی م که مالحظهای ل ب ا ق ج ی ا ت ن و ن ا ر گ ش ه و ژ پ ه ج و ت ی ا ض ع ا ش ر گ ن د ر و م ر د ه د ش م ا ج ن ا ی ا ه ش ه و ژ پ. ت س ا ه د و ب ن ا ر ظ ن ب ح ا ص ه ک د ن ب ا ی ر د و د ن و ش ه ا گ آ د و خ ه ب ت ب س ن ن ا ن ک ر ا ک ش ر گ ن ع و ن ز ا ن ا ر ی د م ا ت د و ش ی م ث ع ا ب ا ه ن ا م ز ا س ه ب ی ت س ی ا ب ن ا ر ی د م ن ی ا ر ب ا ن ب ر ی خ ا ی ت س ا ه ن ا ف ص ن م د ن ر و آ ی م ر د ا ر ج ا ه ب ه ک ی ا ه ی و ر و ت س ا ی س ا ی آ ر ا ت ف ر ر ب ر ی ث أ ت ب ج و م ا ه ش ر گ ن ن ی ا ا ر ی ز. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ی د ا ی ز ه ج و ت ن ا م ز ا س ن ا ن ک ر ا ک و ا ض ع ا ش ر گ ن. ) ز ن ی ب ا ر ( د و ش ی م ن ا م ز ا س ر د د ا ر ف ا ر ا ي س ب ل ا ق ت ن ا ن ي ا صحيح نحوه و ن ا ر ا ك م ه ر گ ي د ه ب د و خ ش ن ا د ل ا ق ت ن ا ي ا ر ب د ا ر ف ا ن د ر ك ب ا ج م كه قرارداد ي ن ا د ر د ق و حمايت مورد و ت خ ي گ ن ا ر ب د ا ر ف ا ر د ا ر ي ي ا ه ر ا ت ف ر د ي ا ب د. ش ا ب ی م ت ي م ه ا ز ئ ا ح ا ر كاركناني تا د ن ش ال ت ر د ا ه ن ا م ز ا س. د ن ش ا ب د ا ر ف ا ن ي ب ر د و سازمان در ش ن ا د م ي ه س ت ل ي ه س ت ت ه ج ر د د ن ر ي گ ر ا ك ب ه ك ر ت ا ر ف ز ا ه ف ي ظ و و ش ق ن ن ي ي ع ت ه د ش ر د ح ر ش ن ا ش ل غ ش ل م ع. د ن ن ك 1 ا ر و ی ر ( 1. Rivera 3() ر ن ت ی ر ک 5 6 ر ا ک م ه و ی م ی ح ر /... ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ل غ ش ی گ ت س ب ل د ه ط ب ا ر و ب ج و م ش ن ا د م ي ه س ت ه ك ت س ا ن ي ا ا ه ن ا م ز ا س ر د ش ن ا د م ي ه س ت ت ي م ه ا ل ي ال د ز ا. ) ن ا ر ا ک م ه و ت ال و ص ح م ه ع س و ت ن ا م ز ش ه ا ك د ا ر ف ا ه ب ت ا م د خ ه ئ ا ر ا د و ب ه ب د ر ك ل م ع د و ب ه ب ا ه ه ن ي ز ه ش ه ا ك ن ت ف ا ي ه ب ط و ب ر م ه ن ي ز ه كاهش نهايت ر د و ن ا ي ر ت ش م ه ب كاالها تحويل ر د ر ي خ أ ت ن ا م ز كاهش جديد ي س ر ت س د ه ب ع ا و ن ا د ن م ش ز ر ا ش ن ا د ر د ل خ ا د ن ا م ز ا س ی و ل ع ( د و ش ی م و 1. ) ر ن د ی ال ی ل غ ش ت ی ا ض ر و ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ن ی ب ی و ق و م ی ق ت س م ی ه ط ب ا ر ک ی ه ک د ر ا د ی م ن ا ی ب ی ا ه ر ا ت ف ر ز و ر ب ش ی ا ز ف ا ب ج و م ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ش ی ا ز ف ا ه ک د و ر ی م ر ا ظ ت ن ا ب ی ت ر ت ن ی ا ه ب د ر ا د د و ج و. د د ر گ ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ش ی ا ز ف ا ث ع ا ب و د ن ر ا د کارکنان که نقشی ا ر ف ی ا ه ر ا ت ف ر ه ب ا ا ع و ن ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر م و ه ف م ه ر ا ش ا د و ش ی م سازمانی دربهرهوری ی ش خ ب ر ث ا ه ک 3 ی ک ی ز ی ن شغلی رضایت. ) ن ا ر ا ک م ه و و و ب ( د ر ا د ال ا ب ی ت ی م ه ا ز ا د ر ا د ه ک ی د ا ی ز ت ا ر ث ا ی ه ط س ا و ه ب ه ک ت س ا د ا ر ف ا ش ر گ ن ی ة ن ی م ز ن ی ر ت م ه م ز ا ا ر د ا ر ف ا ی ا ه ر ا ت ف ر ه ک ت س ا ی ه ج و د ن چ و ی ت خ ا ن ش ن ا و ر ی د ن ی ا ر ف ش ز ی گ ن ا ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ت س ا خوشایندی و ت ب ث م ب و ل ط م س ا س ح ا ی ل غ ش ت ی ا ض ر و د ن ک ی م ت ی ا د ه ه ن ی ه ب ی ا ه ف د ه ت م س ه ب ن ی ا و د د ر گ ی م ن ا ن ک ر ا ک ی ل غ ش ت ی ا ض ر ث ع ا ب د ح ه چ ا ت زه ی گ ن ا ه ک ن ی ا ز ا. د ن ر ا د خود شغل افراداز ز و ر م ا ی ا ی ن د م ه م ث ح ا ب م ز ا د ن ه د ی م ش ی ا ز ف ا ن ا م ز ا س و ر ا ک ه ب ت ب س ن ا ر ن ا ن ک ر ا ک د ه ع ت ه ن و گ چ و د 4 ت م س ه ب د ر ف ک ی ت ب ث م گیری جهت عنوان ه ب ا ر شغلی رضایت ) ( ن ا ر ا ک م ه و گریفین. است ش خ ب ت ذ ل ی ح و ر حالت یک ن ا و ن ع ه ب و د ن ا ه د ر ک ف ی ر ع ت د ن ک ی م ا ف ی ا ن و ن ک ا م ه ه ک ی ل غ ش ش ق ن د ن ک ی م ل ی ه س ت ا ی ه د ر و آ ر ب ا ر د ر ف ن آ ی ا ه ش ز ر ا ه ک ی ل غ ش ن ا و ن ع ه ب د ر ف ل غ ش ی ب ا ی ز ر ا ه ج ی ت ن ر د ل غ ش ه ب ی ف ط ا ع ش ن ک ا و ک ی و ی د ع ب د ن چ ه د ی چ ی پ م و ه ف م ک ی ی ل غ ش ت ی ا ض ر. ت س ا ه د ش ف ی ر ع ت و ی س ا ب ل گ ( د و ش ی م حاصل مطلوب ج ی ا ت ن و ه د ش ب س ک ی ع ق ا و ج ی ا ت ن ه س ی ا ق م ز ا ه ک ت س ا 5 ن ا ر ا ک م ه ه ب ن ا و ت ی م و ر ن ی ا ز ا و د ر ا د ن ا ن ک ر ا ک ی ل غ ش ت ی ا ض ر ا ب گ ن ت ا گ ن ت ی ا ه ط ب ا ر ی ن ا م ز ا س د ه ع ت. ) ه ق ال ع ر ی ی غ ت م ه س» ی ل غ ش ی گ ت س ب ل د و ی ل غ ش ت ی ا ض ر ش ز ی گ ن ا «م ت س ی ب ی ه د س م و د ی ة م ی ن ز ا ی س ر ر ب ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت صرف زیادی ی و ر ی ن و ه د ش د ا ج ی ا ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ک ر د ی ا ر ب ی ه ج و ت ن ا ی ا ش ی د ن م 1 Alavi & Leidner 2.Kreitner 3 Bove 4 Griffin 5 Golbasi et al ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 6 6 ی ا ه ر ا ت ف ر ز ا ی ر ا ی س ب ا ب ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ی ب ا ه ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن. ت س ا ه د ش ع و ض و م ن ی ا د ر ک ل م ع ر ب ی د ج و ه و ق ل ا ب ی ا ه ر ث ا ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ه ک ن ی ا ه ل م ج ز ا ت س ا ط ب ت ر م ن ا ن ک ر ا ک ی ل غ ش ی ن ا س ن ا ع ب ا ن م ز ا ه ن ی ه ب ی ه د ا ف ت س ا ه ب ط و ن م صرف آموزشی ف ا د ه ا ه ب ی ب ا ی ت س د د ن چ ر ه. د ر ا د ن ا م ز ا س ی ر ا ذ گ ک ا ر ت ش ا ه ب ه ل م ج ز ا ی ف ل ت خ م ل م ا و ع ه ب ه ت س ب ا و ن ا م ز ا س م ا ظ ن ی ی ا ی و پ ا م ا ت س ا ی ت ا ز ی ه ج ت و ی ل ا م و د ه ع ت ز ا ر ا د ر و خ ر ب خشنود داشتنکارمندانی ی ن ا م ز ا س د ن و ر ه ش ه ک ل ب ر ا ک م ه ن ا و ن ع ه ب ا ه ن ت ه ن ش ن ا د ن ت س ب ر ا ک ه ب ا ب م ل ا س و ا ی و پ ی ط ی ح م ر د ا ت ت س ا خود کار ه ب ه ت س ب ل د و ن ا م ز ا س ه ب ت ب س ن ال ا ب ی ر ا د ا ف و ر د ه ر ا و م ه ن ی ا ر ب ا ن ب. د ن ر ا د ر ب م ا گ ی گ ن ه ر ف ن ا م ز ا س ن ی ا ر ت ه ب و ر ت ش ی ب ی ی ا ر ا ک ی ا ر ب خویش توان م ا م ت ا ض ع ا د د ع ت م ی ا ه ش ر گ ن ه ب ت ب س ن ی ب س ا ن م ی ق ل ت ز ر ط که بوده ن آ ر ب ی ع س ش ر و ر پ و ش ز و م آ ن ا م ز ا س ط ا ب ت ر ا ر د د ن ت س ه م ه م ن ا م ز ا س ی ا ر ب ه ک ی ی ا ه ر ا ت ف ر ا ب ن ا ن آ ی ا ه ش ر گ ن ا ر ی ز د ن ش ا ب ه ت ش ا د ن ا د ن م ر ا ک و ه د و ب ن ا م ز ا س ا ب د ر ف ی ه ط ب ا ر ی ه د ن ه د ن ا ش ن ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ع ق ا و ر د. ) ۷ ۸ ۳ ۱ ی ک ن ج ر ا ی د ی م ا ( ت س ا سازمان در ه ط ب ا ر ن ی ا ه ک 1 د ه ع ت. ) 1102 همکاران و ا ی ا م ر ا م ا ت ب ( ت س ا ف ی ص و ت ل ب ا ق ی ر ا د ی ن ع م ر و ط ه ب ی خ ر ب ه ب ت ب س ن ی ن ال ق ع و ی ح و ر ط ا ب ت ر ا ی ع و ن ن ا و ن ع ه ب و ت س ا ش ر گ ن ی ا ه د و م ن ز ا ی ک ی ی ن ا م ز ا س. د ر ا د د و ج و د ه ع ت ش ی ا ز ف ا ن ا ک م ا ه ل ئ س م ک ی ا ب ه ط ب ا ر ر د ش ر گ ن د و ب ه ب ا ب س پ. د و ش ی م ف ی ر ع ت ل ئ ا س م ک ر د د ن ی ا ر ف د ا ج ی ا د ه ع ت ی ا ر ب ن ا م ز ا س و ه ع م ا ج د ی ف م ت س ا ا ر ی ز ب ج و م ی ر و آ و ن ن ا ن ک ر ا ک ی ر و ه ر ه ب ز ا ز ی ن جامعه حال این ا ب و ه د ش ه س س ؤ م ر ت ش ی ب ت ب ا ق ر ت ر د ق و ه س س ؤ م ر د ر ت ش ی ب ی ر ا گ د ن ا م ن ا ر ا ک م ه و ی م س ا ق ( د و ش ی م د ن م ه ر ه ب ا ه ه د ر و آ ر ف ر ت ه ب ت ی ف ی ک و ا ه ن ا م ز ا س ر ت ش ی ب ت ي م ه ا م ي ه س ت ش ن ا د ر د ا ه ن ا م ز ا س ن ي ا ت س ا ه ك م ي ه س ت ش ن ا د ب ج و م ش ه ا ك ل ي ال د ز ا. ) ۸ ۳ ۱ 7 ا ه ه ن ي ز ه د و ب ه ب ر ي خ أ ت ن ا م ز ش ه ا ك جديد محصوالت ه ع س و ت ن ا م ز ش ه ا ك د ا ر ف ا ه ب خدمات ارائه د و ب ه ب د ر ك ل م ع ع ا و ن ا ه ب ي س ر ت س د و ن ت ف ا ي ه ب ط و ب ر م ه ن ي ز ه ش ه ا ك ت ي ا ه ن ر د و ن ا ي ر ت ش م ه ب ا ه ال ا ك ل ي و ح ت ر د ش ن ا د م ی ه س ت ت ي م ه ا ه ب سازماني نظريههاي ز ا ي ر ا ي س ب ر د. د و ش ی م سازمان داخل ر د ش ن ا د د ن م ش ز ر ا ك ا ر ت ش ا ه ب و ل ا ق ت ن ا ر د ا ه ن ا م ز ا س ي ي ا ن ا و ت ر د م ه م و ي د ي ل ك ل م ا و ع ز ا ي ك ي و ت س ا ه د ش ه ر ا ش ا ت ي ر ي د م د ن ي ا ر ف ن ا ن ك ر ا ك ن ا ي م ي ر ي گ د ا ي و ش ن ا د م ی ه س ت شيوههاي. است ه د ش ه ت خ ا ن ش ش ن ا د ي ر ا ذ گ ا ر ي ن ا م ز ا س ش ن ا د ت ي ر ي د م ر ث ؤ م ي ا ه ن و گ ه ب ن ا و ت ی م ن ش ن ا د م ی ه س ت ن و د ب. د ن ك ی م ل ي ه س ت ا ر ش ن ا د ه ب ش ن ا د م ی ه س ت ق ی ق ح ت ن ی ا ر د د ا د د ه ا و خ ت س د ز ا ا ر ش ي و خ ي ر ت ر ب م ك م ك ن ا م ز ا س و د ا د م ا ج ن ا 1 Bte Marmaya 7 6 ر ا ک م ه و ی م ی ح ر /... ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ل غ ش ی گ ت س ب ل د ه ط ب ا ر ر ا ت ف ر ه چ ر ا پ ك ي خدمات گسترش جهت وپرورش ش ز و م آ ن ا م ز ا س ي ا ر ب م ه م و حياتي عنصر ك ي ن ا و ن ع. د و ش ی م ح ر ط م ي ر و آ و ن و ت ي ق ال خ و ي ن ا م ز ا س ي ر ي گ د ا ي ء ا ق ت ر ا ت ه ج ر د ش ال ت و ع ب ا ن م ك ا ر ت ش ا ر د ش ن ا د م ي ه س ت ء ا ق ت ر ا ر ب ي ل م أ ت ن و م ا ر ی پ ی ا ه ع ل ا ط م خود پژوهش ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه و د ر ف ی ی ا ن ا د ن ي ب ه ك د ا د ن ا ش ن ي گ ت س ب م ه ي ا ه ن و م ز آ ز ا ل ص ا ح ج ي ا ت ن. د ا د م ا ج ن ا ي ن ا م ز ا س ي د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و ت ر پ ي د ن و ر ه ش ي ن ا م ز ا س و د ا ع ب ا ن آ ز ج ب ي د ر م ن ا و ج و م ي ه س ت ش ن ا د ر د ح ط س ن ا ن ي م ط ا % 9 9 ش ن ا د م ي ه س ت س ن ا ي ر ا و ه د ن ن ك ي ن ي ب ش ي پ % 8 1 ن و ي س ر گ ر ز ا ل ص ا ح ج ي ا ت ن د. ر ا د د و ج و ت ب ث م ي گ ت س ب م ه. د ش ا ب ی م ي ن ا م ز ا س ي د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ل ق ت س م ر ي غ ت م ه ك د ا د ن ا ش ن 1 ه ب ن ا و ن ع ت ح ت ی ق ی ق ح ت ) ( ی ل ا ه ه ت ف ا ی د ا د م ا ج ن ا ی ز ل ا م ر د سازمانی شهروندی ر ا ت ف ر و ی ل غ ش ی ا ه ش ر گ ن ش ن ا د گذاشتن اشتراک ت ب ث م و ل ق ت س م ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ل غ ش ی ا ه ی گ ت س ب ا و ه ک ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ج ی ا ت ن و ط ا ب ت ر ا ی ا ر ا د ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ل ا ح ن ی ا ا ب. د ن ت س ه ن ا ن ک ر ا ک ر ا ت ف ر ش ن ا د ی ر ا ذ گ ک ا ر ت ش ا ه ب ط و ب ر م ل ب ا ق ی ج ن ا ی م ک ی ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ه ک د ا د ن ا ش ن ن ی ا. ت س ا ی ر ا ذ گ ک ا ر ت ش ا ه ب ش ن ا د ر ا ت ف ر ا ب ی ف ن م. ت س ی ن ش ن ا د گذاری اشتراک ه ب ر ا ت ف ر و ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ل غ ش ی گ ت س ب ا و ن ی ب ی ه ج و ت ا م ا د ر ا ذ گ ی م ر ی ث ا ت ش ن ا د ک ا ر ت ش ا ر ب م ی ق ت س م ر و ط ه ب شهروندی رفتار ه ک د ا د ن ا ش ن ه ع ل ا ط م ن ی ا م و د ک ا
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks