ค ม อการใช โปรแกรม โครงการความร วมม อพ ฒนาต นแบบแผนท และแบบจาลอง การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม เพ อการพ จารณาร บประก นว นาศภ ย ระยะท 2 โดย - PDF

Description
ค ม อการใช โปรแกรม โครงการความร วมม อพ ฒนาต นแบบแผนท และแบบจาลอง การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม เพ อการพ จารณาร บประก นว นาศภ ย ระยะท 2 โดย สมาคมประก นว นาศภ ยไทย สาน กงานพ ฒนาเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 62 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช โปรแกรม โครงการความร วมม อพ ฒนาต นแบบแผนท และแบบจาลอง การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม เพ อการพ จารณาร บประก นว นาศภ ย ระยะท 2 โดย สมาคมประก นว นาศภ ยไทย สาน กงานพ ฒนาเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ (องค การมหาชน) สารบ ญ หน า บทท 1 เก ยวก บระบบ... 3 ความเป นมาของระบบโปรแกรม... 3 ว ตถ ประสงค ของโครงการ... 3 เป าหมายของโครงการ... 3 ส วนประกอบของระบบ... 3 การต ดต งระบบ... 5 บทท 2 การบร หารจ ดการระบบ... 8 ข นตอนการท างาน... 8 บร หารการลงทะเบ ยนผ ใช งาน... 8 บร หารการลงทะเบ ยนบร ษ ทสมาช กของสมาคมประก นว นาศภ ยไทย รายงานการใช งานของผ ใช และบร ษ ท บทท 3 การจ ดการและว เคราะห ข อม ล ข นตอนการท างาน การใช งานเบ องต น การปร บปร งแก ไขข อม ลลงทะเบ ยนผ ใช งาน การหาต าแหน งธ รก จประก นว นาศภ ย การปร บปร งฐานข อม ลภ ม สารสนเทศกรมธรรมประก นภ ย ตารางเวลาทดสอบความเร วแบนด ว ดท การแสดงผลการค านวณข อม ลธ รก จประก นว นาศภ ย รายงานผลการค านวณ บทท 4 การใช บร การกล มเมฆ ค าจ าก ดความการบร การกล มเมฆ ร ปแบบการให บร การ ผ ให บร การกล มเมฆ การให บร การระบบ FRAM บนกล มเมฆ ประเด นเพ อพ จารณา หน าท 2/33 บทท 1 เก ยวก บระบบ 1.1. ความเป นมาของระบบโปรแกรม ระบบต นแบบแผนท การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม เป นผลการด าเน นโครงการความร วมม อพ ฒนา ต นแบบแผนท และแบบจ าลองการประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วมระหว างสมาคมประก นว นาศ ภ ยไทย และ ส าน กงานพ ฒนาเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ (องค การมหาชน) หร อ สทอภ. จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อมาตรฐานส าหร บบร ษ ทสมาช กของสมาคมประก นว นาศภ ยไทย ใช ใน จ ดท าฐานข อม ลภ ม สารสนเทศกรมธรรม ประก นภ ย และการว เคราะห และประมวลผลความเส ยง ด านอ ทกภ ยส าหร บธ รก จประก นว นาศภ ย ในร ปแบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (GIS : Geographic Information System) โดยพ ฒนาระบบให บร การข อม ลแผนท แสดงพ นท เส ยงภ ย จากน าท วมซ าซากในระยะเวลา 7 ป ( ) ในร ปแบบออนไลน ผ านทางเคร อข าย อ นเตอร เน ตซ งเป นเคร อข ายท แพร หลายและรวดเร วในการเข าถ ง 1.2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1) เพ อจ ดท าช นข อม ลทางภ ม ศาสตร การประเม นความเส ยงพ นท น าท วมซ าซากครอบคล มท วท งประเทศ ย อนหล ง 7 ป ( ) 2) เพ อก าหนดและพ ฒนามาตรฐานในการจ ดท าฐานข อม ลภ ม สารสนเทศกรมธรรม ประก นภ ยของบร ษ ท สมาช กสมาคมประก นว นาศภ ยไทย 3) เพ อออกแบบและพ ฒนาระบบสน บสน นการส บค นข อม ลต าแหน งทางภ ม ศาสตร ของอาคาร จากข อม ล เลขท บ าน ถนน และขอบเขตการปกครอง (ต าบล อ าเภอ และจ งหว ด) เพ อสน บสน นการจ ดท า และปร บปร งฐานข อม ลภ ม สารสนเทศกรมธรรม ประก นภ ย 4) เพ อจ ดท าระบบให บร การข อม ลภ ม สารสนเทศออนไลน เพ อการว เคราะห และประมวลผลความเส ยงด าน อ ทกภ ย ส าหร บธ รก จประก นว นาศภ ย 1.3. เป าหมายของโครงการ สทอภ. และ สมาคมประก นว นาศภ ยไทย ม ระบบต นแบบแผนท และแบบจ าลองการประเม นพ นท เส ยงภ ย จากน าท วม เพ อการพ จารณาร บประก นว นาศภ ย ครอบคล มพ นท ท วท งประเทศ 1.4. ส วนประกอบของระบบ ระบบต นแบบแผนท การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม ประกอบด วยฐานข อม ลทางภ ม ศาสตร และ โปรแกรมให บร การออนไลน ม รายละเอ ยด ด งต อไปน ฐานข อม ลทางภ ม ศาสตร ประกอบด วยช นข อม ลแผนท และ ข อม ลท อย ครอบคล มท วประเทศ ด งน หน าท 3/33 1) ช นข อม ลแผนท แสดงพ นท น าท วมในระยะเวลา 7 ป ระหว าง พ.ศ พ.ศ (Yearly Flood Area) เป นข อม ลจ ดท าจากข อม ลภาพดาวเท ยมระบบเรดาห และข อม ลดาวเท ยมระบบอ นๆ ของ สทอภ. แสดงถ งพ นท น าท วมในแต ละป ระหว าง ) ช นข อม ลการว เคราะห พ นท เส ยงภ ยจากน าท วมซ าซาก (Repetitive Flood Risk) เป นผลการว เคราะห ข อม ลพ นท น าท วมในระยะเวลา 7 ป ตามช นข อม ลท ได ว เคราะห ด วย เทคโนโลย ภ ม สารสนเทศ และแสดงผลเป น 4 แบบ ด งน พ นท ท เก ดน าท วมรายป (พ.ศ ) พ นท ท ม ความเส ยงระด บร นแรงหร อระด บส ง ก าหนดจากพ นท ท เก ดน าท วมต งแต 3 คร งข นไปในระยะการเก บข อม ล 7 ป พ นท ท ม ความเส ยงระด บปานกลาง ก าหนดจากพ นท ท เก ดน าท วม 2 คร งในระยะ 7 ป พ นท ท ม ความเส ยงระด บต า ก าหนดจากพ นท ท เก ดน าท วม 1 คร งในระยะ 7 ป พ นท ท ไม เคยเก ดเหต น าท วม ในระยะ 7 ป 3) ช นข อม ลประเม นพ นท เส ยงภ ยเน องจากน าท วมรายต าบล (Flood Risk Zoning) เป นผลการว เคราะห ข อม ลพ นท เส ยงภ ยจากน าท วมซ าซากท ได จาก ข) โดยซ อนท บก บช น ข อม ลขอบเขตต าบล และแสดงผลเป น 5 โซน (Zone) ก าหนดโดยเง อนไข ด งน โซนท 1: ต าบลใดๆ ท ม พ นท น าท วมซ าซากต งแต 3 ป ข นไปและม พ นท ความเส ยหายเก น ร อยละ 50 ของพ นท ท งหมดของต าบลน นๆ โซนท 2: ต าบลใดๆ ท ม พ นท น าท วมซ าซากต งแต 3 ป ข นไปแต ม พ นท เส ยหายรวมไม เก น ร อยละ 50 หร อ ต าบลใดๆ ท ม พ นท น าท วมซ าซากใน 2 ป และม พ นท เส ยหาย รวมเก นร อยละ 50 ของพ นท ท งหมดของต าบลน นๆ โซนท 3: ต าบลใดๆ ท ม พ นท น าท วมซ าซากในระยะ 2 ป และม พ นท เส ยหายไม เก น ร อย ละ 50 หร อ ต าบลใดๆ ท ม พ นท น าท วมซ าซากใน 1 ป และม พ นท เส ยหายรวม เก นร อยละ 50 ของพ นท ท งหมดของต าบลน นๆ โซนท 4: ต าบลใดๆ ท ม พ นท น าท วม 1 ป ไม เก นร อยละ 50 ของพ นท ท งหมดของต าบล น นๆ โซนท 5: ต าบลใดๆ ท ไม ม พ นท น าท วมในอด ตย อนหล งเป นเวลา 7 ป 4) ช นข อม ลอาคารและท อย ใช ในการส บค นข อม ลต าแหน งทางภ ม ศาสตร ของอาคาร จากข อม ลเลขท บ าน ถนน และ ขอบเขตการปกครอง (ต าบล อ าเภอ และจ งหว ด) เพ อสน บสน นการจ ดท าและปร บปร ง ฐานข อม ลภ ม สารสนเทศกรมธรรม ประก นภ ย โปรแกรมให บร การออนไลน เป นระบบโปรแกรมต นแบบแผนท การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม ให บร การใช งานแบบ ออนไลน ผ านทางเคร อข ายอ นเตอร เน ต โดยช อเว บไซต หน าท 4/33 1.5. การต ดต งของระบบ ฟ งก ช นของโปรแกรม แบ งออกเป นสองกล มใช งาน ด งน การบร หารจ ดการระบบ ม ฟ งก ช นการใช งาน ด งน บร หารจ ดการข อม ลบร ษ ทสมาช กของสมาคมประก นว นาศภ ยไทย เช น ช อบร ษ ท ท อย และรายละเอ ยดส าหร บการต ดต อ ค อ อ เมล และช อเว บไซต บร หารจ ดการลงทะเบ ยนผ ใช งาน รายงานการใช งานของผ ใช และ บร ษ ทในแต ละเด อน การใช ระบบเพ อการจ ดการและว เคราะห ข อม ลประก นว นาศภ ย การปร บปร งแก ไขข อม ลส วนต วของผ ใช อาท เช น ช อและนามสก ล รห สผ าน และอ เมล ค นหาต าแหน งท ต งธ รก จประก นว นาศภ ย เพ อตรวจสอบความเส ยงภ ยด านอ ทกภ ยจาก น าท วมซ าซากในบร เวณพ นท ของธ รก จน นๆ ปร บปร งฐานข อม ลภ ม สารสนเทศกรมธรรม ประก นภ ย โดยเพ มเต มข อม ลจากระบบลงใน ข อม ลของผ ใช ประกอบด วย ค าพ ก ด รห สขอบเขตการปกครองระด บต าบล ความร นแรง ในการเก ดน าท วมซ าซาก และ รห สโซนของพ นท เส ยงภ ย ค านวณและแสดงข อม ลธ รก จประก นว นาศภ ยในระด บต างๆ ประกอบด วยระด บประเทศ ระด บจ งหว ด ระด บอ าเภอ ระด บต าบล หร อในบร เวณพ นท ท ผ ใช วาดเอง รายงานผลการค านวณในร ปแบบแผนท ท งน ส าหร บว ธ การใช งาน ให อ างอ งก บรายละเอ ยดตามท ระบ ในบทท 1 และบทท 2 ระบบต นแบบแผนท การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม ต ดต งบนระบบคอมพ วเตอร ของ สทอภ. โดยโครง แบบ (Configuration) ของระบบ ประกอบด วยระบบย อย ส ระบบ ด งน สมาคมประก น ว นาศภ ยไทย Internet Firewall ระบบ Gateway Apache A Heartbeat Apache B Passive Active Apache Tomcat Connector Load Balancing สทอภ. Tomcat A Active Tomcat B เว บแอพพล เคช น สทอภ. ระบบ Gateway เป นเว บเซ ร ฟเวอร เช อมต อก บระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต ให บร การข อม ลแก ระบบ โปรแกรม ดาต าเบสเซ ร ฟเวอร ต างๆ ของ สทอภ. หร อ ดาต าเซ ร ฟเวอร หน วยงาน PostGIS A Replication PostGIS B ภายนอก การ ระบบ NFS Standby Active ท างาน แบบ Virtual Server ข อม ลภาพถ ายดาวเท ยม Active หน าท 5/33 ประกอบด วยระบบเว บเซ ร ฟเวอร จร ง (Apache) จ านวนสองระบบ โดยช ดหน งเป นระบบหล ก (Active) และอ กช ดหน งเป นระบบส ารอง (Passive) ท างานในล กษณะ High Availability ด วย โปรแกรม Heartbeat หมายถ งกรณ ระบบหล กล มเหลว โปรแกรม Heartbeat จะส งระบบส ารอง ท างานแทน และเม อระบบหล กท างานปกต แล ว จะร บหน าท กล บมาเพ อให บร การต อ ระบบเว บเซ ร ฟเวอร แต ละช ด ได ต ดต งโปรแกรม Apache Tomcat Connector ซ งเช อมต อก บ ระบบค านวณและสร างข อม ลอ กสองระบบ ซ งท างานพร อมๆ ก นในล กษณะ Load Balancing เพ อการให บร การข อม ลอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด นอกจากน ระบบเว บเซ ร ฟเวอร น เป น Gateway ซ งเป นช องทางเด ยวท ระบบโปรแกรมภายนอก สามารถเช อมต อเข าส ระบบค านวณและสร างข อม ล ค อ GeoServer และ RESTful Services ท พ ฒนาต ดต งบนระบบเว บเซ ร ฟเวอร (Tomcat) ในระด บถ ดไป ระบบคานวณและสร างข อม ล เป นระบบเว บเซ ร ฟเวอร ท างานการค านวณและผล ตข อม ลตามท ต องก น ประกอบด วยระบบ Tomcat Server จ านวนสองช ด ท างานพร อมๆ ก น โดยร บค าส งจากระบบ เว บเซ ร ฟเวอร ในระด บท ท าหน าท ด งน (a) การตรวจสอบส ทธ การใช งาน ร บค าส งหร อค าขอจากระบบGateway ในระด บท และตรวจสอบส ทธ การใช งานของผ ขอ ค อระบบโปรแกรมของหน วยงานภายนอก โดยตรวจสอบจาก IP Address ของเซ ร ฟเวอร ต น ทาง ฉะน น ส าหร บหน วยงานท ประสงค ใช ข อม ล ต องน า IP Address มาลงทะเบ ยนในระบบ หล งจากผ านการตรวจสอบส ทธ การใช งานแล ว โปรแกรม (b) RESTful Service หร อ (c) GeoServer จะร บหน าท ต อ ซ งข นอย ก นร ปแบบของ URL ท ผ ขอส งมา (b) การให บร การข อม ลแบบ RESTful Service ร ปแบบของ URL ท ให บร การ ข นต นด วย: โปรแกรมส วนน เป นโปรแกรมท พ ฒนาข นโดยเฉพาะ พ ฒนาด วยเทคโนโลย Java Servlet ตามโครงสร างของ Representative State Transfer หร อ RESTful Service ซ งเช อมโยง ก บระบบฐานข อม ลส วนกลาง (ระบบส วนท ข างล าง) และส งข อม ลท ต องการให แก ผ ขอใน ร ปแบบ JSON (ส าหร บข อม ล MIS) หร อ GeoJSON (ส าหร บข อม ล GIS) โปรแกรมสน บสน น HTTP Methods ต างๆ ประกอบด วย GET: ส าหร บการขอข อม ล หร อ Read-Only POST: ส าหร บการแก ไข หร ออ พเดท (Update) ข อม ล PUT: ส าหร บการสร าง ข อม ลใหม และ DELETE: ส าหร บการลบท งข อม ล ซ งการแลกเปล ยนข อม ลระหว างโปรแกรม น และโปรแกรมผ ขอด วย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks