การศ กษาท ผ านมาป ญหาท พบมากท ส ดของผ เร ยนสาขาว ชาบ ญช ค อ ป จจ บ นผ เร ยนจานวนมากท ย งขาดความร ความเข าใจเก ยวก บว ชาบ ญช เบ องต น2 เน องจากว ชาน ค - PDF

Description
การศ กษาท ผ านมาป ญหาท พบมากท ส ดของผ เร ยนสาขาว ชาบ ญช ค อ ป จจ บ นผ เร ยนจานวนมากท ย งขาดความร ความเข าใจเก ยวก บว ชาบ ญช เบ องต น2 เน องจากว ชาน ค อนข างละเอ ยดม เน อหายากแก ความเข าใจหาก ผ เร ยนไม

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 19 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การศ กษาท ผ านมาป ญหาท พบมากท ส ดของผ เร ยนสาขาว ชาบ ญช ค อ ป จจ บ นผ เร ยนจานวนมากท ย งขาดความร ความเข าใจเก ยวก บว ชาบ ญช เบ องต น2 เน องจากว ชาน ค อนข างละเอ ยดม เน อหายากแก ความเข าใจหาก ผ เร ยนไม ม ความเข าใจในรายว ชาบ ญช เบ องต น2 จะไม สามารถต อยอด ความร เน อหาข นต อๆไป คณะผ จ ดทาจ งม ความสนใจท จะพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อให เก ดการ ฝ กท กษะการเร ยนการสอนกระบวนการค ด เพ อท ให บรรล ว ตถ ประสงค ของ หล กส ตรสร างท กษะให ม ประส ทธ ภาพ ม ความร ส กอยากศ กษาว ชาบ ญช มากข น โดยม ระบบข อม ลท ถ กต องเป นมาตรา และคณะผ จ ดทาเช อม นว าการ เร ยนการสอน Puzzle Accounting Enjoy สามารถให ผ เร ยนม เจตคต ท ด ในว ชาบ ญช มากข นเป นผลให ผลการเร ยนด ข นและสามารถนาไปใช ใน ช ว ตประจาว นต อไปได 1.เพ อจ ดทาส อการ สอน เก ยวก บหล กการ ว ธ การข นตอนการ จ ดทาบ ญช 2.เพ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยต วเองตาม ความสามารถของ ตนเอง 1.ผ เร ยนจะม ความร ความเข าใจเก ยวก บบ ญช เบ องต น2 มากข น 4.ผ เร ยนเก ดความพ ง พอใจในการใช ส อ การเร ยนการสอน 2.ผ เร ยนม ท กษะในการ ค ดการคานวณมากข น 3.ผ เร ยนม ระเบ ยบ ละเอ ยด รอบคอบต อ การบ นท กบ ญช และ ต อว ชาช พ 1.เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจ เก ยวก บหล กการว ธ การ ข นตอนการจ ดทาบ ญช 2.เพ อให ผ เร ยนม ท กษะปฏ บ ต งานบ ญช เบ องต น2 ตามหล กการ บ ญช 3.เพ อให ผ เร ยนม ความระเบ ยบละเอ ยดรอบคอบม ว น ยตรงต อ เวลา และเจตนาท ด ต อว ชาช พ 4.เพ อให ผ เร ยนศ กษาความพ งพอใจในการใช ส อการเร ยนการ สอน บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการซ อขายส นค า ความหมายของส นค า (Goods Merchandise) ร ปแบบการดาเน นงานก จการค าน น อาจแบ งได 2 แบบ ค อ ก จการท ให บร การ เช น ร านเสร มสวย ส าน กงานแพทย อ ซ อมรถยนต และก จการท ขายส นค าอ นได แก ก จการท ซ อ ส นค าจากผ จ าหน าย หร อท เร ยกว าก จการซ อมาขายไป เช น ร าน ขายเคร องไฟฟ า ร านขายเส อผ าส าเร จร ป ร านขายเฟอร น เจอร ด งน นส นค าก ค อ ผล ตภ ณฑ ท ม ต วตนจ บต องได ท ก จการซ อมาเพ อขายได ว ตถ ประสงค การแสวงหา กาไร เช น เคร องใช ไฟฟ า เส อผ า เฟอร น เจอร เร ยกว า ส นค า ท งส น บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการซ อขายส นค า ส วนลด (Discount) การซ อขายส นค า ผ ซ ออาจจะได ร บส วนลดจากผ ขาย จะมากหร อน อยข นอย ก บ ข อตกลงระหว าผ ซ อก บผ ขาย โดยพ จารณาจากเง อนไขในการช าระเง นด วย ส วนลดม 2 ประเภท บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการซ อขายส นค า 1. ส วนลดการค า (Trade Discount) หมายถ ง จานวนเง นท ผ ขาย ยอมลดให แก ผ ซ อท นท ขณะท ได ทาการตกลงท ซ อส นค าน น โดยค ดจาก การราคาส นค าท ต งไว เช น ราคาส นค า 10,000 บาท ห ก ส วนลดการค า 2% 200 บาท ราคาส นค า (ส ทธ ) 9,800 บาท บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการซ อขายส นค า 2.ส วนลดเง นสด (Cash Discount) หมายถ ง จ านวนเง นท ผ ขายยอมลดให แก ผ ซ อเม อช าระเง นภายในเวลาท กาหนดการบ ญช ด านผ ซ อเป นบ ญช ส วนลดร บ หร อ ส วนลดซ อ(Purchas Discount) การบ ญช ด านผ ขายบ นท กเป นบ ญช ส วนลดจ าย หร อ ส วนลดขาย(Sale Discount) ผ ขายจะต องตกลงก บผ ซ อ เก ยวก บเง อนไขการช าระเง นเพ อจ งใจให ซ อช าระเง นภายในกาหนดเวลาท ตกลง ก น บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการซ อขายส นค า เง อนไขท เก ยวก บการซ อขายส นค า 1.เง อนไขการช าระเง น (Terms of Payment) ในกรณ ท ขายส นค าเป นเง นเช อ ผ ขายจะกาหนดเวลาให ล กหน น าเง นมาช า หน เช น n/30 หมายความว า ล กหน ต องน าเง นมาช าระค าส นค าภายใน 30 ว น น บต งแต ว นท ปรากฏใบใบกาก บส นค า เช น ใบกาก บส นค าลงว นท 25 กรกฎาคม เง อนไข n/30 ว นครบกาหนด ค อ 24 ส งหาคม และเป นการจ งใจ ล กค า น าเง นช าหน ก อนว นครบกาหนดผ ขายจะให ส วนลดเป นอ ตราร อยละ ของจ านวนเง นท ล กหน น ามาช าระค าส นค า เช น 2/10,n/45 หมายความว า ล กหน ต องช าระเง นค าส นค าภายใน 45 ว น แต ถ าล กหน ช าระก อนภายใน 10 ว น น บต งแต ว นท ปรากฏในใบกาก บส นค า จะได ส วนลด 2% บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการซ อขายส นค า 2.เง อนไขเก ยวก บขนส งส นค า(Terms of Transportation) ในกรณ ท ผ ซ อผ ขายอย ต างสถานท ซ งห างไกลก น การส งส นค า ย อมต องอาศ ยก จการขนส ง เป นต นว า รถไฟ รถบรรท ก เร อ เคร องบ น ด งน น ผ ซ อและผ ขาย จะต องตกลงก นให เร ยบร อยก อนทา การซ อขายส นค าว าใครจะเป นผ จ ายค าขนส ง 1. ข อใดค อความหมายขอส นค า ก.ผล ตภ ณฑ ท ม ต วตนซ อมาเพ อใช ส วนต ว ข.ผล ตภ ณฑ ท ม ต วตนซ อมาเพ อใช ในสาน กงาน ค.ผล ตภ ณฑ ท ม ต วตนซ อมาเพ อจาหน ายโดยหว งผลกาไร ง.ถ กท กข อ 2.ข อใดค อก จการขายส นค า ก. ธนาคารกร งเทพ ข.ศ นย หน งส อจ ฬา ค.เม องไทยประก นช ว ต ง.ว ฒ ศ กด คล น ก 3. ส วนลดท ผ ขายลดให ผ ซ อท นท ขณะท ตกลงซ อขายส นค า เร ยกว าอะไร ก.ส วนลด ข.ส วนลดการค า ค.ส วนลดการเง น ง.การต อรองราคา 4.ส วนลดท ผ ซ อส นค าจะได ร บเวลาเม อชาระหน ภายในท กาหนด เร ยกว าอะไร ก.ส วนลด ข.ส วนลดจ าย ค.ส วนลดเง นสด ง.ส วนลดชาระเง น 5. 2/10 หมายถ งอะไร ก.ชาระก อนภายใน10ว น ได ส วนลด2% ข.ชาระภายใน10ว น ค.ชาระหล งจากว นท ปรากฏในใบกาก บส นค า2 ว นจะได ร บ ส วนลด10% ง.ชาระภายใน10ว นน บแต ว นท ปรากฏในใบส นค า จะได ส วนลด 2% 6.ซ อส นค าว นท 10มกราคม เง อนไข2/10 ถ าต องการ ได ร บส วนลดเง นสดจะต องชาระหน ภายในว นท เท าใด ก.12 มกราคม ข.20 มกราคม ค.2 ก มพาพ นธ ง.10 ก มพาพ นธ 7.n/30หมายถ งอะไร ก.ชาระภายใน n ว น ข.ชาระเง นภายใน30ว น น บจากว นท ชาระคร งแรก ค.ชาระเง นภายใน30ว น น บจากว นท ปรากฏในใบกาก บ ส นค า ง.ชาระเง นภายใน30ว น น บจากว นท ส นเด อน 8.เง อนไขใดท หมายถ งการชาระค าส นค าภายใน45ว น แต ชาระก อนภายใน15ว นจะได ส วนลด2% ก.2/15,n30 ข.2/45,n/30 ค.45/2,n/15 ง.2/15,n/45 9. ราคาส นค า 5000 บาท ส วนลดการค า5% ราคา ส นค าส ทธ เท าก บเท าใด ก.5250บาท ข.5000บาท ค.4750บาท ง.4250 บาท 10. F.O.B. Shipping Pont เป นเง อนไขท กาหนดให ผ ใด ชาระค าขนส งส นค า ก.ผ ซ อ ข.ผ ขาย ค.ผ ซ อและผ ขายคนละคร ง ง.แล วแต จะตกลง 3 3. ส วนลดท ผ ขายลดให ผ ซ อท นท ขณะท ตกลงซ อขายส นค า เร ยกว าอะไร ก.ส วนลด ข.ส วนลดการค า ค.ส วนลดการเง น ง.การต อรองราคา 3 3. ส วนลดท ผ ขายลดให ผ ซ อท นท ขณะท ตกลงซ อขายส นค า เร ยกว าอะไร ก.ส วนลด ข.ส วนลดการค า ค.ส วนลดการเง น ง.การต อรองราคา เกณฑ คะแนน 0-4 ปร บปร ง 5-6 พอใช 7-8 ด 9-10 ด มาก Adobe Dreamweaver CS5 Adobe Photoshop Adobe Flash เป นโปรแกรมท น กพ ฒนาน ยมใช ในการพ ฒนาเว บ อย าแพร หลาย เน องจากโปรแกรมใช งานง ายได ไม ยาก แต ม ความสามารถท ค อนข าจะครบคร นในเร องของการพ ฒนา เว บไซต ไม ว าจะพ ฒนาเว บแบบ HTML/XHTML หร อจะเป น เว บในร ปแบบ Web Application ก ตามป จจ บ นโปรแกรม Dreamweaver CS5จะเป นท น ยมนามาใช เป นโปรแกรมท ม ความสามารถใช ในการจ ดการ ไฟล ข อม ลร ปภาพท ม ประส ทธ ภาพ การทางานก บไฟล ข อม ล ร ปภาพส วนใหญ จะทางานก บไฟล ข อม ลร ปภาพท จ ดเก บ ข อม ลร ปภาพแบบ Rasarสามารถใช ในการตกแต งภาพ การ สร างภาพพาโนรามาจากภาพหลายภาพต อก น นอกจากน ย ง ใช ได ในการต ดต อภาพ และการซ อนฉากหล งเข าก บภาพ ไฟล ท Photoshopจ ดเก บในร ปแบบเฉพาะของ ต วโปรแกรมเอง จะใช นามสก ลของไฟล ว า PSD จะสามารถจ ดเก บค ณล กษณะพ เศษของไฟล ท เป น Photoshop เป นโปรแกรมท ใช ในการเข ยนส อม ลต ม เด ยท เอาไว ใช สร างเน อหาเก ยวก บ Flash ซ งเป นโปรแกรมท ทา ให เว บเบราว เซอร สามารถแสดงต วม นได ซ งม นม ความสามารถในการรองร บ ภาพแบบเวกเตอร และ ภาพ แบบแรสเตอร และม ภาษาสคร ปต ท เอาไว ใช เข ยน โดยเฉพาะเร ยกว า แอ กช นสคร ปต (ActionScript) และย งสามารถเล นเส ยงและว ด โอ แบบสเตร โอ น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 2 สาขา ว ชา บ ญช ห อง ชบช ภาคเร ยนท 2 จานวน30คน ว ชาบ ญช เบ องต น2 ศ กษาเก ยวก บความหมายของส นค า การจดบ นท กรายการเก ยวก บส นค าในสม ดบ นท กรายการ ข นต น การผ านรายการไปบ ญช แยกประเภท รายการ ปร บปร งเม อส นงวดบ ญช การป ดบ ญช กระดาษทาการ 8 ช อง งบกาไรขาดท นและงบด ล และสร ปวงจรบ ญช ในการทาส อการเร ยนการสอน กล มของด ฉ น ได จ ดทา ท งหมด10บท โดยครอบคล มในรายว ชาบ ญช เบ องต น 2 โดยได ปร กษาอาจารย รายว ชา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks