คานา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ PDF

Description
คานา เอกสารแบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษด วยแบบทดสอบ ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 ฉบ บน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานจ

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 17 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คานา เอกสารแบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษด วยแบบทดสอบ ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 ฉบ บน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานจ ดท าข นเพ อเป นแนวทางส าหร บคร ผ สอนภาษาอ งกฤษ ศ กษาน เทศก และเขตพ นท การศ กษา ในการฝ กฝน พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษและยกระด บผลส มฤทธ การเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ รวมท งเตร ยมความพร อมน กเร ยนในการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ต อไป ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ตระหน กถ งความส าค ญในการพ ฒนาแบบฝ กท กษะภาษาอ งกฤษ ว าจะเป นเคร องม อท ส าค ญหน งท ม ส วนช วยให ผ เร ยนม ความค นเคยร ปแบบข อสอบ ค าส งในข อสอบและการฝ กฝนการประเม น ส งผลต อการยกระด บผลส มฤทธ การทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ขอขอบค ณคณะด าเน นงานท กท านท ม ส วนเก ยวข องใน การจ ดท าแบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษน และหว งเป นอย างย งว าจะเป นประโยชน ส าหร บโรงเร ยน และ คร ผ สอนในการน าไปใช เพ อก อให เก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2557 แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 1 คาช แจง เอกสารแบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษด วยแบบทดสอบ ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา ป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 ฉบ บน ประกอบด วย 2 ส วน ค อ ส วนท แบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษ ช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 200 ข อ พร อมอธ บายเฉลย 1.2แบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 250 ข อ พร อมอธ บายเฉลย ส วนท แบบทดสอบก อนและหล งใช แบบฝ กช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 15 ข อ พร อมอธ บายเฉลย 2.2 แบบทดสอบก อนและหล งใช แบบฝ กช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 15 ข อ พร อมอธ บายเฉลย โดยคร ด แลหร อผ ร บผ ดชอบจะต องวางแผนในการใช แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษตามบร บท ของโรงเร ยนและด าเน นการตามข นตอนท วางแผน โดยศ กษารายละเอ ยดล วงหน าและจ ดเตร ยมเอกสาร ว สด อ ปกรณ ให ครบตามจ านวนน กเร ยน นอกจากน การว ดและประเม นผลก อนและหล งการใช แบบฝ กพ ฒนาท กษะ และการจ ดท ารายงานสร ปผลเป นส งจ าเป นท ต องด าเน นการเพ อให ทราบผลการพ ฒนาของน กเร ยน และน าไปใช เป นข อม ลในการปร บปร ง แก ไขต อไป แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 2 สารบ ญ หน า ค าน า 1 ค าช แจง 2 สารบ ญ 3 รายละเอ ยดแบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษ - แบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษช นประถมศ กษาป ท เฉลยแบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษ 50 - อธ บายค าตอบแบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษ 51 - แบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษช นม ธยมศ กษาป ท เฉลยแบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษ อธ บายค าตอบแบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษ แบบทดสอบ Pre-test / Post-test - ช นประถมศ กษาป ท เฉลยและอธ บายค าตอบ ช นม ธยมศ กษาป ท เฉลยและอธ บายค าตอบ 207 อ างอ ง - คณะผ จ ดท า 211 แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 3 แบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษช นประถมศ กษาป ท 6 ช อ-นามสก ล...เลขท น งสอบ... สถานท สอบ...ห องสอบ... ************************************ คาอธ บาย 1. แบบฝ กท กษะว ชาภาษาอ งกฤษ จ านวน 200 ข อ 2. แบบฝ กท กษะช ดน ม ร ปแบบเป นข อสอบปรน ยแบบ เล อกตอบ 4 ต วเล อก 1 ค าตอบ 3. ก อนตอบค าถามให เข ยนช อ นามสก ล เลขท น งสอบ สถานท สอบและห องสอบ บนกระดาษค าตอบ 4. ในการตอบให ใช ปากกาท าเคร องหมายⅩลงในช องให ถ กต อง ถ าต องการเปล ยนต วเล อกใหม ให ลบให สะอาดก อนเปล ยนต วเล อก 5. เม อสอบเสร จให วางกระดาษค าตอบไว ด านบนแบบฝ กท กษะ 6. ห ามน าแบบฝ กท กษะและกระดาษค าตอบออกจากห องสอบ แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 4 Directions : Read the conversation and answer the questions. 1. A : Hello! May I speak to Mr.Robert, please? B : I m sorry, I m afraid he is not here. Would you like to leave a message? Which of the followings is correct? 1. Mr.Robert is speaking. 2. Mr.Robert is at the office. 3. Mr.Robert is not in the office. 4. Mr.Robertis writing a message. 2. Situation : The first class starts at 8.30 and the students are studying for 60 minutes each class. A : What time does the second class start? B : It s half past nine. Which of the followings is correct? Tom : Where are you going? Jenny: I m going to buy something at Silom Street. Tom : Oh, I will go there too! Jenny: Really! Can I go with you? Tom : Sure! From the conversation, they are going to.together. 1. the park 2. the bank 3. the market 4. the museum แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 5 Joy: Pim: Joy: Pim: Joy: Pim: Pim, it's science class now. We have an experiment today. Really? I don't have a flower. That's not good. You will be in trouble. Can I borrow yours? Sorry, I have only one. I don't want to be in the class now. 4. From the conversation, which one is correct? 1. Pim has only one flower. 2. Joy borrows a flower from Pim. 3. Pimdoesn't like to learn science. 4. Pimneeds a flower for science class. 5. What is the experiment about? 1. Reflection of mirror. 2. Life of animals. 3. Part of plants. 4. Push - pull. Keem : Look at that man! He's smoking. Oom : He shouldn t smoke here.there are a lot of patients. Keem : We should tell him. Oom : That s right. 6. From the conversation above, where does this situation probably take place? 1. At a bus stop. 2. At a hospital. 3. At a market. 4. At a garden. แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 6 Directions : Read the conversation below and answer the questions. Henry: Judy: Henry: Judy: Where are you going? We re going to visit my sister in the city. It s almost 5:00 PM now, don t you think there will be a lot of traffic? So, we re not driving. We re going to take the subway. It takes only about20 minutes. 7. From the conversation, does Judy agree with Henry about traffic? 1. Yes, she does. She will drive to the city. 2. Yes, she does. She will take the subway. 3. No, she doesn t. She doesn t listen to Henry. 4. No, she doesn t. She doesn t agree with Henry. 8. If Judy takes the subway at 4:55 PM, what time will she arrive? 1. 5:10 PM 2. 5:15 PM 3. 5:20 PM 4. 5:25 PM 9. Situation : Don meets Dee at the market. Don : Hello, Dee. Dee : How are you? Don : Very well, thank you. How are you? Dee : 1. Thanks. 2. Not too bad. 3. You're welcome. 4. Nice to meet you. 10. On the plane Tom : My name is Tom. What's your name? Jane : My name is Jane. Nice to meet you. Tom : It's a pleasure. This is my first trip to Thailand. Jane : Really!... Tong : I'm from Canada. 1. What do you do? 2. Where is Canada? 3. Where are you from? 4. Why do you come here? แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 7 11. Fred : What are you going to do this afternoon? Greg : I plan to go to the beach. Fred : Are you going to make a sand castle? Greg : No. I want to fly my new kite. Do you want to come with me? Fred : Sure Let's go. 2. Thank you. 3. Here you are. 4. You're welcome. 12. Situation : John needs to staple their worksheet. What should John say? John : Jim : No problem. John : Sorry, but it s out of staples. 1. Give my stapler to you in a second. 2. May I lend your stapler, please? 3. Could you borrow me your stapler? 4. Do you mind if I use your stapler for a second? 13. Customer : Can you offer some vegetarian food? Waitress : How about...? 1. ham sandwiches 2. fried chicken wings 3. fruit salad with olive oil 4. beef steak with baked potatoes 14. A : Would you pass me that glass please? B : O.k., there it is. 2. here I am. 3. here you are. 4. there we are. 15. Sakchai : Would you mind carrying this box for me? Marry :... It s my pleasure. 1. Certainly. 2. Not at all. 3. Of course. 4. Yes, I would แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 8 Sally s friend : Why didn t Sally go to the party? Sally s mother: She had a fever last night, so she didn t go to the party. Sally s friend : She should What should Sally s friend say? 1. stop studying. 2. see the doctor. 3. help her mother. 4. take a bath every day. A : I have got a stomachache. B : Oh! Have you taken any medicine A : Yes, I have. B : Never mind. 2. That s too bad. 3. That is interesting. 4. Have a good health Sorry to hear that. 2. Drink more soda 3. Get back soon. 4. Get well soon. Directions: Read the sign and answer the question (19-20) Don t - Use cell phones. - Use personal computer or other electronic devices. - Talk, eat or drink. 19. Where can you find this notice? 1. At the zoo 2. At the park 3. At the library 4. At the shopping mall. แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 9 20. What activities can you do in this place? 1. Play sports. 2. Sing a song. 3. Read books. 4. Make a loud noise. 21. Shopkeeper : Good morning.? Customer : No, thank you. I am just looking. 1. Can I help you 2. What do you want 3. What would you do 4. May I have attention 22. A: Excuse me, you are taking my seat. B:. It s my mistake. 1. Just kidding. 2. That s alright. 3. I m so sorry. 4. Never mind. Directions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to each question. 23. Sara : I still have a fever so I need to stay longer at the hospital. Jim : Sorry to hear that.. 1. Congratulations. 2. Get better soon. 3. You re welcome. 4. Have a safe trip. 24. Susan : I forgot my pen? Linda : Certainly. 1. Would you like one 2. Could I borrow yours 3. Could I give it to you 4. Would I lend you one แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 10 25. Jenny :? Thomas: Here you are. Jenny : Thank you. Thomas: You re welcome. 1. How much does it cost 2. What would you like to drink 3. Would you like some medicines 4. Would you pass me the pepper, please 26. Situation : At the party Jack : Henry, Mark, this is Henry. Mark : I m glad to meet you. Henry: I m glad to meet you, too. 1. How do you do? 2. Would you like to meet my friend? 3. I would like to introduce my friend 4. What would you like to know about Mark? 27. Situation : There is a car crash on the street. Three men are talking about it. Policeman : Could anyone tell me what happened here? Driver A : Yes, Driver B : Yes, he did. It s an accident. Policeman : O.K. Let s go to the police station. 1. I tried to drive as fast as I can. 2. I couldn t remember anything. 3. I couldn t tell you now. I need my lawyer. 4. I tried to stop the car but my brake didn t work. 28. Situation : Teacher and student are in front of class. Mr. Tom : Do you understand this English news? A student : Mr. Tom : You don t have to apologize. Let me explain it again. A student : Thank you very much, Sir. 1. I understand it very well, Sir. 2. I have no idea about that, Sir. 3. I don t even take a look at it, Sir. 4. I am very sorry, Sir. I don t understand at all. แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 11 29. A: What is the eighth month of the year? B: 1. March. 2. August. 3. November. 4. September. 30. Situation: On the phone. Jame: Hello, James is speaking. Tony: May I speak to John, please? Jame: John? I don t know him. Tony:.. 1. Don t worry. I do. 2. OK, I will talk to him. 3. Thank you very much. 4. I m sorry, I ve gotthe wrong number. 31. A: Let me buy you a cup of coffee. B:. A: Don t worry. A drink won't take long. Come on. 1. Oh, I'm hungry. 2. I'm really in a hurry. 3. I d love too but I like tea. 4. I'm sorry. I don't know anything about it. 32. A: Excuse me,i m looking for the parking lot. B: It s on the main street. A: Thank you so much. B:. 1. Okay. 2. You too. 3. Never mind! 4. You re welcome. 33. Teacher :. Supha : Here you are. 1. Please stand in line. 2. Please work in groups. 3. Please open the window. 4. Please hand in your homework to me, now แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 12 34. In the classroom, what would you say if you want to drink some water? 1. May I help you? 2. May I borrow a pen? 3. May I go out, please? 4. May I come in, please? 35. Tim : Hello, this is Smile tour. May I help you? John: Tim : Yes, I m speaking. 1. Can Tim speak, please? 2. Will Tim speak English? 3. Should Tim and I speak? 4. May I speak to Tim, please? 36. Jim: Excuse me, can you tell me the way to the post office? Tam: See you later. 2. Go to the bank. 3. Waste of my time. 4. Go straight on and turn right. 37. Situation: In an English class. Peter needs to go to the toilet. Peter: Excuse me. May I go out, please? Miss Linda:. Peter: Thank you. 1. Don t worry 2. No, of course not 3. Yes, you may 4. I m afraid you can not. Directions: Read the conversation and answer the question from Librarian: Good afternoon. 38 Lisa: Yes, please. I m looking for an Aesop s Fable. Librarian: Alright. Go straight on. There are some on the bookshelves in the left corner. Lisa: Thank you for your kindness. Librarian: What do you want? 2. What re you doing? 3. Can I help you? 4. May I come in? แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 13 It s my job. 2. Don t worry. 3. See you later. 4. It s my pleasure. 40. Marry : What time do you usually get up? Peter : It s.. 1. a quarter to seven. 2. ten kilos and a half. 3. one hundred and fifty centimeters. 4. two thousand and fourteen. 41. A : Where do you come from? B : I come from China. A : What is your? B : I am Chinese. 1. religion 2. favorite color 3. nationality 4. school name 42. Joe :? Nan : I ll be twelve on August 27th. 1. When will you be twelve 2. When were you born 3. When will your next birthday 4. When is your birthday 43. Mike : What does Mary look like? Ted :.. 1. She is tall and slim 2. She looks for her dad. 3. She is nineteen years old 4. She looks at the lovely girl 44. Sumalee : Where does Mana s mother work? Ladda : She works happily. 2. She works as a nurse. 3. She works with her uncle. 4. She works in the health center แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 14 Nisa : James, I m going to the cinema tomorrow. Would you like to go with me? James:... See you there I d love it. 2. I don t like movie. 3. I m afraid not, I m busy. 4. Sorry, I have to do my homework. Jane : Mom, I m going out. Mother : Look, the sky is dark. Take an umbrella with you. Jane : O.K. Thank you. 46. How is the weather like? 1. It s cold. 3. It s windy. 2. It srainy. 4. It s cloudy. 47. Joe : There s a new Japanese restaurant at the corner. Mike: Really? Have you tried it? Joe : Of course, I went there yesterday. Mike: How was it? Joe :. 1. You can walk there 2. It isn t far from here 3. My friend is a waiter there 4. The food is good and cheap 48. Nan : Thomas : 17 Ratchadamnoen Road, Bangkok. 1. Who live here? 2. Is that your house? 3. Where is your house? 4. When is your birthday? 49. Sally : David : I m twelve years old. 1. How tall are you? 2. How old are you? 3. How much do you weight? 4. How many months in a year? แบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2557 หน า 15 50. I went to school late because I. 1. woke up early 2. failed the test 3. missed the bus 4. drove too fast 51. I can't open my drawer because I. 1. had a key 2. lost my keys 3. found a dollar 4. bought a new shirt 52. Which sentence is incorrect? 1. The teachers work in school. 2. The nurses work in the hospital. 3. The soldiers work in the post office. 4. The sellers work in the supermarket. 53. Which are the colors of the rainbow? 1. white grey gold 2
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks