2. การบร หารจ ดการการเร ยนท ม ประส ทธ ภาพ - PDF

Description
2. การบร หารจ ดการการเร ยนท ม ประส ทธ ภาพ ชน ดาภา ย งย น น กแนะแนวการศ กษาและอาช พ ช านาญการ การเร ยนใน มสธ. เป นการเร ยนทางไกลท น กศ กษาจะต องพ งพาตนเองให มาก ท ส ดเท าท จะท าได เพราะเป นการเร ยนท เน

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
2. การบร หารจ ดการการเร ยนท ม ประส ทธ ภาพ ชน ดาภา ย งย น น กแนะแนวการศ กษาและอาช พ ช านาญการ การเร ยนใน มสธ. เป นการเร ยนทางไกลท น กศ กษาจะต องพ งพาตนเองให มาก ท ส ดเท าท จะท าได เพราะเป นการเร ยนท เน นต วผ เร ยน น กศ กษาจะเป นศ นย กลางของการเร ยน เป นผ ม บทบาทในการเร ยนมากต งแต เป นผ ร เร มการเร ยน ม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนและ ประเม นการเร ยนด วยตนเองเป นการเร ยนท อ สระ สบาย ไม ม ใครมาควบค มบ งค บ สามารถเล อก เร ยนได อย างสะดวกตามเวลา สถานท และเน อหาช ดว ชาท สนใจ การท จะเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพน น น กศ กษาจ งควรต องม การบร หารจ ดการการเร ยนท ด ในด านการใช เวลา การวางแผนและการม ว น ยในตนเอง น กศ กษาต องพยายามใช เวลาท กนาท ให ม ค าเหมาะสมก บภารก จ และการด าเน น ช ว ตท ต องม ท งการท างานอาช พ การศ กษาเล าเร ยน การพ กผ อน งานส วนต วและงานเพ อส งคม ว ธ การในการจ ดการเวลาเพ อให สามารถใช เวลาอย างม ประส ทธ ภาพ 1. ว เคราะห การใช เวลา น กศ กษาต องส ารวจการใช เวลาท ผ านมาของน กศ กษา ในแต ละว น ต งแต เช าต นนอนจนถ งเข านอนว าได ใช เวลาท าอะไรบ าง ลองเข ยนจนครบ 1 ส ปดาห แล วน ามาพ จารณาว เคราะห ด ก จะพบว าเวลาของเราส ญเปล าไปก บการกระท าบางอย าง มากเก นไป เช น การด โทรท ศน การเล นเกมส การพ ดค ยก บเพ อน การนอน เป นต น น กศ กษา ก ต องมาปร บการใช เวลาใหม ให เพ มเวลาท เป นภารก จของเรา เช น ใช เวลาในการอ านการเร ยน เอกสารการสอนเพ มมากข น 2. จ ดล าด บส งท ต องท า น กศ กษาควรจ ดล าด บส งท ต องท าในแต ละว นตามล าด บ ความส าค ญเร งด วน โดยจะต องไม ล มใช ความส าค ญก บการเร ยนด วยว าม ความส าค ญและต องเร ยน ท กว น อาจจ ดโดยใช ระบบ A B C เป น 3 กล ม A ม ความส าค ญเร งด วน ต องท าว นน B ม ความส าค ญเร งด วนรองลงมา ควรท าว นน C ม ความส าค ญเร งด วนน อยท ส ด รอท าว นอ นได เม อจ ดล าด บความส าค ญของส งท ต องท าได 3 กล มแล วให น าส อท อย ในกล ม เด ยวก นมาจ ดล าด บอ กคร งหน ง เช น กล ม A A1, A2, A3 1 ท ารายงานการประช ม ส งท ต องท าว นน 2 อ านช ดว ชาไทยศ กษาหน วยท 1 3 ค นข อม ลก จกรรมประจ าช ดว ชาส งคม 1 เม อจ ดได แล วจ งลงม อท าไปตามล าด บ 3. ก าหนดก จกรรม น กศ กษาควรก าหนดรายละเอ ยดของส งท เราต องท าให เฉพาะเจาะจง อาจท าเป นตารางก จกรรม ตารางเร ยน บ ญช รายการท ต องท าหล งพยายามท าให ได ตามท ก าหนด 4. ไม ผล ดว นประก นพร ง น กศ กษาควรท จะหล กเล ยงการไม ท าส งต าง ๆ ตามท ก าหนดและไม ค ดผ อนผ นตนเอง เช น ย งม เวลาอ กหลายว นไว ท าว นหล งก ได งานน ยาก ซ บซ อนเก บไว ก อนต องใช เวลามาก ว ธ การท จะช วยให น กศ กษาไม ผ ดว นประก นพร งแบ งงาน ใหญ ๆ ออกงานย อย ๆ แล วเร มลงม อท าจากงานย อยน นท นท อ กว ธ หน งค อก าหนดเส นตายหร อ เวลาท ต องท าเสร จในก จกรรมแต ละอย างแล วพยายามท าให เสร จภายในเวลาท ก าหนด แบบส ารวจการใช เวลา ท ก จกรรม เวลาท ใช (ช วโมง/ส ปดาห ) 1 การเร ยน 2 การท างาน 3 การนอน 4 การเล นอ นเทอร เน ต 5 การพ ดโทรศ พท 6 การออกก าล งกาย 7 การร บประทานอาหาร รวม 168 ช วโมง/ส ปดาห 2 การวางแผนส ความส าเร จทางการเร ยน การวางแผนเป นกระบวนการต ดส นใจล วงหน าท ม ความเป นระบบและต องกระท า อย างต อเน องจนกว าจะส าเร จตามจ ดม งหมาย ในการวางแผนการเร ยนน กศ กษาสามารถท าได โดยก าหนดเป าหมายทางการเร ยนของตนเองก อน แล วค ดถ งว ธ การว าจะท าอย างไรจ งจะไปได ถ ง เป าหมายท ต งไว โดยจะต องใช เวลาเป นต วก าก บ การวางแผนการเร ยนท ด น น น กศ กษาควรจ ดท าโดยแบ งเป น 3 แผน ตามระยะเวลา ด งน 1. แผนการเร ยนตลอดหล กส ตร เป นแผนการเร ยนระยะยาว ช วงเวลา 1-5 ป แผนน จะวางไว จนกว าจะเร ยนส าเร จ ส งท น กศ กษาควรด าเน นการ ก าหนดเป าหมายหล กของการเร ยน น กศ กษาต องการส าเร จการศ กษาตาม หล กส ตรในสาขาว ชาท เร ยนเม อไร ต วอย าง ส โขท ยเป นน กศ กษาในป การศ กษา 2552 เร ยนหล กส ตรปร ญญาตร น ต ศาสตร 4 ป ต องการจะเร ยนส าเร จภายใน 4 ป ระยะเวลาส าเร จ ค อ ภายในป การศ กษา 2555 หาว ธ ท จะท าให เร ยนส าเร จ เช น การจ ดว ชาท จะลงทะเบ ยนเร ยนในแต ละภาคการศ กษาจนครบหล กส ตร ท าก จกรรมการเร ยนตรงเวลา สม าเสมอตามปฏ ท นการศ กษา พ ฒนาว ธ การเร ยนของตนให ม ป ระส ทธ ภาพ ฯลฯ 2. แผนการเร ยนประจ าภาคการศ กษา เป นการวางแผนในช วงเวลา 3-6 เด อน อาจจะเร ยกว าแผนระยะปานกลาง ส งท น กศ กษาควรด าเน นการ ก าหนดจ ดประสงค การเร ยนของตน ในภาคการศ กษาน น ๆ เช น สามารถสอบผ านได ท กว ชาท ลงทะเบ ยนเร ยน วางแนวทางท จะต องท า เพ อให สามารถสอบผ าน เช น ศ กษาเอกสารการสอนอย างจร งจ ง เข าร บการสอนฟ งการบรรยายท กคร ง จดบ นท กย อสาระส าค ญ ทบทวนการเร ยนสม าเสมอ ฯลฯ 3. แผนการเร ยนประจ าส ปดาห เป นแผนการเร ยนระยะส นท วางไว ในช วงรายว น รายส ปดาห แต แผนน จะม ความส าค ญมากส าหร บน กศ กษา เป นเสม อนด านแรกท จะต องท าให ได เม อท าได ตามแผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาวด วย ม ส งท น กศ กษาควรระว งในการ วางแผนการเร ยนประจ าส ปดาห ด งน 3 ก าหนดเป าหมายการเร ยน ในแต ละส ปดาห เช น ส ปดาห ท 1 สามารถศ กษาเอกสารการสอนและท าบ นท กย อเอกสาร การสอนประจ าช ดว ชาท ลงทะเบ ยนไว ในหน วยท 1 ได ท กช ดว ชา ว ธ การท จะท าให ได ตามเป าหมาย การจ ดตารางเร ยนด วยตนเองประจ าว น ประจ าส ปดาห เล อกช วงเวลาศ กษาเอกสารการสอนท เหมาะสมก บตนเอง ให เป นช วงท ผ เร ยนม ความพร อม สดช น ต นต วท จะเร ยนร ร บร ให มากท ส ด เช น บางคน อาจจะชอบอ านตอบเช าม ด บางคนชอบอ านตอนค า ๆ ก จกรรมท จะเร ยนม หลากหลาย ไม น าเบ อในแต ละว น ม ความย ดหย น เม อลองท าแล วย งไม ด ก สามารถปร บแผนให ด ข นได ท าแผนการเร ยนรายส ปดาห ครบ 16 ส ปดาห ตลอดภาคการศ กษา จดแผน ไว ในสม ดบ นท ก เพ อช วยเต อนให ปฏ บ ต ตามแผน และเข ยนเป นตารางเร ยน รายส ปดาห ต ดไว ให เห นเด นช ดท ม มเร ยนของเรา ประเม นและต ดตามผลตนเอง จากแผนท ได วางไว ผ เร ยนสามารถท าได ตามแผนท ก าหนด ม ความพอใจในการ ท าก จกรรมการเร ยนตามแผนในแต ละช วงเวลาเพ ยงใด ประเม นท กส ปดาห ตรวจสอบและจดผล การประเม นไว ในสม ดบ นท ก ควรท าท กแผน การจ ดระบบการเร ยนของตนเองด วยการวางแผนการเร ยนท ง 3 ระยะ เป นส งท จะช วยให น กศ กษาประสบความส าเร จในการเร ยนได ส งท ส าค ญค ณค าของแผนการเร ยนอย ท การได ลงม อกระท าให เป นไปตามท ก าหนดด วยการควบค มตนเอง สร างว น ยในตนใส ใจร ก การเร ยน น กศ กษาอาจจะร ส กล าบากในช วงแรกท ย งไม เคยช น แต หากม ความอดทน พากเพ ยร ท าให ได จะเป นการสร างน ส ยการเร ยนท ด เพ มข นในตนเองให เป นผ ม ว น ย ม ความร บผ ดชอบ แน นอนว าท านย อมจะได ร บผลส มฤทธ เป นบ ณฑ ตม ป ญญา 4 1. แผนการเร ยนตลอดหล กส ตรของ... เป าหมายหล กการเร ยนของ... จะส าเร จการศ กษาภายใน... ระยะเวลาท ส าเร จค อม การศ กษา... แผนการลงทะเบ ยนเร ยนตลอดหล กส ตรของ... ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 3. ช ดว ชา... ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 ป ท 1 ภาคการศ กษาพ เศษ ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 ช ดว ชา... ช ดว ชา... ป ท 3 ภาคการศ กษาท 1 ป ท 4 ภาคการศ กษาท 1 ป ท 3 ภาคการศ กษาท 2 ป ท 3 ภาคการศ กษาพ เศษ ช ดว ชา... 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks