บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง - PDF

Description
ข อม ลเก ยวก บหน วยงาน บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บอกข อม ลค ม อ ผ ใช สอบถามข อม ล เพ มค ม อ เร ยกข อม ลค ม อ ค นหาข อม ลค ม อ ส งข อม ลค ม อ ภาพท 2.1 โครงสร างการท างานระบบ การท างานของระบบเว

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 25 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อม ลเก ยวก บหน วยงาน บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บอกข อม ลค ม อ ผ ใช สอบถามข อม ล เพ มค ม อ เร ยกข อม ลค ม อ ค นหาข อม ลค ม อ ส งข อม ลค ม อ ภาพท 2.1 โครงสร างการท างานระบบ การท างานของระบบเว บไซต จ ดการค ม อ ค อ ม การจ ดหมวดหม ของโปรแกรมต าง ๆ ออกไว เพ อ ง ายต อการค นหาและใช งาน ม ส วนของกระดานข อความ เพ อใช ในการกระจายข อม ลข าวสาร ภายใน แผนก 8 ทฤษฎ ท เก ยวข อง Microsoft Access 2010 จะจ ดเตร ยมอ นเทอร เฟซส าหร บผ ใช และการเข ยนโปรแกรม OLE DB ไว ให อย แล วในต ว ซ งเราสามารถใช เพ อเข าถ งฐานข อม ล Microsoft Access ฐานข อม ล Microsoft SQL Server และแหล งข อม ลอ น OLE DB เป นสถาป ตยกรรมฐานข อม ลคอมโพเนนต ท ท าให การเข าถ งเคร อข ายและอ นเทอร เน ตไป ย งแหล งข อม ลหลายชน ดม ประส ทธ ภาพมากข น ซ งรวมไปถ งข อท เก ยวข อง แฟ มจดหมาย แฟ มท วไป และกระดาษค านวณ ในสถาป ตยกรรม OLE DB น น โปรแกรมประย กต ท เข าถ งข อม ลจะถ กเร ยกว า Data Consumer (ต วอย างเช น Microsoft Access หร อโปรแกรม Microsoft Visual Basic) และโปรแกรมท เป ด ใช งานการเข าถ งข อม ลในต วโปรแกรมเองจะเร ยกว า Database Provider (ต วอย างเช น Microsoft OLE DB Provider for SQL Server หร อ Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider) Data Link ค อ ข อม ลการเช อมต อท Data Consumer ใช เพ อเข าถ งแหล งข อม ลผ านทางต วให บร การ OLE DB ของแหล งข อม ลน น ในอ นเทอร เฟซของผ ใช ของ Microsoft Access ค ณจะใช กล องโต ตอบ Data Link Properties เพ อก าหนด data link ส าหร บต วให บร การ OLE DB ในกรณ ต างๆ ด งต อไปน เม อต องการเช อมต อไปย งฐานข อม ล Microsoft SQL Server และสร างโครงการ Microsoft Access โดยใช ค าส ง สร าง บนเมน แฟ ม หร อโดยใช ต วช วยสร างฐานข อม ล เม อต องการก าหนดข อม ลการเช อมต อส าหร บโครงการ Access อ กคร ง ให ใช ค าส ง การเช อมต อ บนเมน แ ฟ ม เราสามารถท าเช นน เพ อสล บจากฐานข อม ลทดสอบไปย งฐานข อม ลท ใช งานจร ง หร อสล บจาก เซ ร ฟเวอร หล กไปท เซ ร ฟเวอร รองได อย างง ายดาย สถาป ตยกรรมเท ยร (TIER ARCHITECTURE) เท ยร (TIER) ค อโปรเซส (Process) ท ใช ในการ จ ดการงานใดงานหน ง ด งน นในระบบหน งจะม เท ยร อย างน อยท ส ด 1 เท ยร แต จะม จ านวนเท าใดน นข นอย ก บ ทร พยากรของแต ละเคร อง ล กษณะงานท ท า 9 ซ งสามารถแบ งออกมาได 3 ส วนค อ เท ยร เด ยว (Single tier) สองเท ยร (Two tier) หลายเท ยร (Multi tier) สถาป ตยกรรมแบบเท ยร เด ยว ใช ในเคร องคอมพ วเตอร โดยส วนใหญ โดยท โปรแกรมน นสามารถ ท างานได ท กอย างในต วของม นเอง ต งแต การร บข อม ล ประมวลผล แสดงผล ตลอดจนการบ นท กงานลง ในแฟ ม เช น โปรแกรม Microsoft word หร อ Access สถาป ตยกรรมแบบสองเท ยร ม การแบ งเท ยร ออกเป นสองส วน (Client/ Server) ซ งจะม การท างาน ประสานก นโดยอาศ ยข อตกตงทางการส อสารท ได ตกลงก นไว ท งสองส วน หน าท ของ Server ค อท าหน าท Background Process ร บผ ดชอบด านการประมวลผลของระบบข อม ลและในขณะท Client ท าหน าท Foreground Process ท ร บผ ดชอบทางด านของ User Interface สถาป ตยกรรมแบบหลายเท ยร ในกรณ ของ 2 tiers น นถ าม การเปล ยนแปลงความส มพ นธ ท าให ไม สามารถส อสารก นได หร อท าให เก ดความไม เข าใจระหว างร ปแบบของข อม ลท ใช ในการส อสารก น จะต องม การปร บปร งหร อเปล ยนแปลงเท ยร ท งสองเพ อให สามารถส อสารก นได เช น ในระบบหน งเราม ฐานข อม ล SQL และม การพ ฒนาโปรแกรมข นมาเพ อใช งานฐานข อม ลด งกล าว แต ต อมาม การเปล ยน ฐานข อม ลจาก SQL เป น Oracle ท าให ต องม การเปล ยนแปลงหร ออปร บปร งส วนของ Client ใหม เพ อ เข าใจร ปแบบการส อสารท เปล ยนแปลงไป เพ อเป นการแก ไขป ญหาน จ งได เพ มเท ยร ท อย ระหว างกลาง (Application tier) 10 การต ดต อฐานข อม ล (JDBC-ODBC) Java Program JDBC : Java Database Connection Driver ส งข อม ล Database การเร มต นการต ดต อก บ MS Access จะต องม ฐานข อม ล สร าง User DSN ต ดต อด วย Java Application DB ส งข อม ล DSN ส งข อม ล Java Application 11 เว บไซต ท เก ยวข อง คณะน กศ กษาปฏ บ ต งานสหก จศ กษาได ท าการค นหาเว บไซต เพ อศ กษาข อม ลต างๆ เน องจากม ประโยชน ต อการด าเน นงาน ซ งเป นแนวทางในการด าเน นโครงงานค ด ซ งเว บไซต เหล าน สามารถสามารถ ให ช วยหาข อม ลรายละเอ ยดของระบบเว บไซต จ ดการค ม อและเป นแนวทางแก ผ ท สนใจ ภาพท 2.2 เป นเว บไซต ท ใช ในการสอนท าเว บไซต แนะน าการใช โปรแกรม Microsoft Access เหมาะ ส าหร บผ ใช งานท ย งไม เช ยวชาญในการใช เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดการฐานข อม ลต าง ๆ สามารถ น าไปประย กต ใช ก บการเข ยนโปรแกรมได 12 ภาพท 2.3 เป นเว บไซต ท ใช ส าหร บสอนท าเว บไซต ซ งในท น จะเป นโปรแกรม Dreamweaver เป นอ ก ทางเล อกหน งส าหร บม อใหม ท ต องการเข ยนเว บไซต แบบเร มต น สามารถน าไปประย กต ใช ได ม เคร องม อ ให เล อกมากมาย 13 ภาพท 2.4 เป นเว บไซต ท รวบรวม Template Web Site ไว มากมาย ให เล อกใช ม ร ปแบบท หลากหลาย สามารถน าไปประย กต ใช ได ม หมวดหม ให เล อกให เหมาะส าหร บการใช งาน สะดวกและรวดเร ว 14 ภาพท 2.5 เป นเว บไซต ท ใช ในการค นหาข อสงส ยในการเข ยนโปรแกรม สามารถต งค าถามหร อข อสงส ยลง ไปได ในเว บไซต โดยจะม ผ ร คอยตอบป ญหา และย งสามารถค นหาข อม ลต าง ๆ ท เก ยวก บการเข ยน โปรแกรมได 15 ภาพท 2.6 เป นอ กหน งเว บไซต ท เหมาะส าหร บน กเข ยนโปรแกรมม อใหม เป นอย างมาก สามารถต งกระท ค าถามท เราสงส ยได และย งม หลากหลายภาษาให เราเล อกได โดยจะม ผ ร คอยตอบค าถามท สงส ย และย งม สอนว ธ การใช งานภาษาอ นๆ 16 งานว จ ยท เก ยวข อง เว บไซต ท ใช ในการจ ดเก บข อม ลประเภทพวกไฟล ต างๆ ม อย หลากหลายโปรแกรมซ งอย ท ผ ใช ว า ต องการใช ในร ปแบบใดซ งในแต ละโปรแกรมก จะม จ ดเด นและข อแตกต างก นส วนใหญ โปรแกรมจะถ ก เข ยนข นมาให เหมาะก บงานหร อหน วยงานท ใช เพ อให เก ดความสะดวกรวดเร วและเก ดประส ทธ ภาพ ภาพท 2.7 โปรแกรมจ ดการเอกสาร (Maple Professtional) Jef Jacob (2550) โปรแกรมจ ดการเอกสาร Maple Professional เป นโปรแกรมท ม ความสามารถ ในการจ ดเก บเอกสาร เก บข อม ล backup ข อม ล เป นโปรแกรมส าหร บสร างล าด บช นของการเก บข อม ล เช น เอกสาร โน ต ร ปภาพ เป นต น ช วยในการจ ดการเอกสารและสามารถสร าง backup ข อม ลได 17 ภาพท 2.8 โปรแกรมจ ดเก บเอกสารออนไลน (IDoc) CodeExit (2553) ผ พ ฒนาโปรแกรมจ ดเก บเอกสารออนไลน ซ งโปรแกรมน จะม จ ดเด นท เป นการ จ ดเก บเอกสารท สามารถใช ระบบ LAN เข ามาเก ยวข องก บการใช งานซ งเป นการท างานแบบออนไลน ซ ง จะม การก าหนดส ทธ ของผ เข าใช ว าสามารถเข าใช ในต เอกสารไหนบ าง ซ งโปรแกรมน สามารถสร างต เอกสารมาเพ อจ ดเก บเอกสารให เป นหมวดหม ได และย งสามารถ Backup ข อม ลเอกสารได ในกรณ ท ข อม ล ส ญหาย 18 ภาพท 2.9 โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร (I-DocuQment) ส าราญ วานนท (2553) ผ พ ฒนาโปรแกรมน โปรแกรมจ ดเก บเอกสารให ง ายต อการค นหาน า กล บมาใช แก ไขคร บ ส าหร บใครท ม เอกสารเยอะๆ และเวลาจะน ามาใช แล วร ส กอยากต อการเข าถ ง และ ค นหาละก โปรแกรมต วน ก เป นอ กหน งทางเล อกของการจ ดเก บเอกสารด วยระบบฐานข อม ล 19 ภาพท 2.10 โปรแกรม Electronic Filing Cabinet โปรแกรมน เป นโปรแกรมจ ดเก บเอกสารท สามารถน าเอาภาพมาจ ดเก บในคล งข อม ลซ งโปรแกรม น จะสามารถสแกนภาพถ ายหร อข อม ลลงไปจ ดเก บลงฐานข อม ลได และย งสามารถส งพ มพ ข อม ลท ม อย ในคล งข อม ลได ด วย ในการจ ดเก บข อม ลน นสามารถท จะใส รห สในการเป ดด ข อม ลในกรณ ท เป นเอกสาร ท เป นข อม ลส าค ญ 20 ภาพท 2.11 https://www.box.com เว บบร การให พ นท เก บข อม ลท ใช งานง ายมากๆอ กต วหน งคร บส าหร บผ ขอใช บร การฟร จะได ร บ พ นท เก บข อม ลขนาด 5G แบบไม ม เง อนไขท นท เม อใส ข อม ลเพ อสม ครขอใช บร การ ก จะได ร บ เพ อย นย นการขอใช บร การ ให ย นย นก อนนะคร บ จากน นล อกอ นแล วสามารถใช งานได ท นท เลยคร บ ซ ง โปรแกรมจะม การท างานท ง ายและสะดวกรวดเร วและย งสามารถเป ดเข าใช งานได ท กท ท กเวลาเพราะใช ระบบ Cloud Computing
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks