เอกสารประกอบการสอน...รายว ชาคอมพ วเตอร ช วยสอน บทท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส - PDF

Description
เอกสารประกอบการสอน...รายว ชาคอมพ วเตอร ช วยสอน บทท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส สาระส าค ญ ในการสร างผลงานด วยโปรแกรม Flash 8 เป นความจ าเป นอย างย งท จะต องม ความร ในเร อง เคร องม อท ใช ในการท

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 22 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการสอน...รายว ชาคอมพ วเตอร ช วยสอน บทท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส สาระส าค ญ ในการสร างผลงานด วยโปรแกรม Flash 8 เป นความจ าเป นอย างย งท จะต องม ความร ในเร อง เคร องม อท ใช ในการท างานอย างถ กต องและถ กว ธ เพ อให สามารถเล อกใช เคร องม อได อย างเหมาะสมก บ การท างานและให ได ผลงานท ตรงตามความต องการ และม ประส ทธ ภาพมากท ส ด ในการสร างสรรค ผลงาน การใช ส ก ม ความจ าเป น ซ งส จะเป นต วท าให ผลงานม จ ดเด นและสะด ดตามากข น จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ปลายทาง 1. น กเร ยนสามารถท จะใช เคร องม อในโปรแกรม Flash 8 ในการสร างช นงานได อย างถ กต อง และเหมาะสม จ ดประสงค น าทาง 1. น กเร ยนร จ กค ณสมบ ต ของเคร องม อแต ละชน ดในกล องเคร องม อ 2. น กเร ยนสามารถใช เคร องม อแต ละชน ดได อย างถ กว ธ และใช เคร องม อแต ละชน ดให เหมาะสมก บการท างาน 3. น กเร ยนสามารถใช เคร องม อในการก าหนดส ให ก บช นงานได อย างถ กต องเหมาะสม 4. น กเร ยนสามารถสร างสรรค ช นงานโดยใช เคร องม อจากกล องเคร องม อ และสามารถ สร าง ส ส นท แปลกใหม ให ก บช นงานได สาระการเร ยนร ภาพกราฟ กในโปรแกรม Flash 8 ภาพกราฟ กท สร างข นมาไม ว าจะเป นร ปทรงใด เช น เส น, ร ปทรงส เหล ยม, ทรงกลม หร อทรง หลายเหล ยม เป นต น โดยแต ละร ปทรงจะประกอบไปด วยส วนประกอบท ส าค ญ ด งน 25 Stoke เป นส วนประกอบท ม ล กษณะเป นลายเส น เช น เส นตรง เส นโค ง เส นหย ก หร ออาจ เป นเส นท ล อมร ปทรงอย Fill เป น ส วนของพ นร ปทรงท อาจอย ภายในเส นขอบ หร อไม ม เส นขอบก ได โดยสามารถ ก าหนดส และลวดลายต าง ๆ ได Stoke ส วนของเส น Fill ส วนของพ น ประเภทของภาพกราฟ ก ภาพแบบเวคเตอร (Vector) ภาพชน ดน เป นภาพท ใช การค านวณทางคณ ตศาสตร เข ามาช วย ท าให ไม เก ดป ญหารอยแตก หร อรอยหย กเม อขยายภาพให ใหญ ข น ค ณภาพของภาพไม เส ยท าให ภาพได คมความช ดเหม อนเด ม นอกจากน ไฟล ท ได ย งม ขนาดเล ก แก ไขได ง ายเหมาะส าหร บน าไปสร างเป นภาพเคล อนไหว ภาพแบบบ ทแมพ (Bitmap) ภาพบ ทแมพ (Bitmap) เก ดจากการเอาจ ดส หร อเม ดส ท เราเร ยกก นว า พ กเซล (Pixel) มาเร ยงก น เป นตารางส เหล ยม ล กษณะคล ายการป กระเบ อง ซ งกระเบ องแต ละแผ นจะแทนเม ดส แต ละพ กเซล น นเอง ขนาดของภาพจะม ความกว างยาวและจ านวนพ กเซลคงท เพราะฉะน นความสวยงามของภาพจ ง ข นอย ก บความละเอ ยดของเม ดส หร อจ านวนพ กเซล ย งม ความละเอ ยดมากภาพย งสวยงามมาก เม อม การ ขยายภาพ ค ณภาพของภาพจะลดลง โดยจะมองเห นภาพเป นส เหล ยมท เก ดจากจ ดพ กเซล (Pixel) ขยายต ว อย างช ดเจน 26 ก าหนดร ปแบบการวาด การวาดภาพกราฟ กใน Flash ม 2 ร ปแบบ ด งน การวาดแบบ Object Drawing 1. ร ปทรงท ได จากการวาดแต ละคร งเป นอ สระต อก น 2. เม อน ามาวางซ อนก นก ไม ม ผลท าให ออบเจ คอ นหร อต วเองเปล ยนแปลง ก อนท จะวาด ร ปทรงแบบน ให คล กเล อก Object Drawing ก อน 3. หล งจากวาดร ปทรงแบบน แล วจะม กรอบส ฟ าล อมรอบว ตถ (Object) กรอบส ฟ า ร ปทรงท วาดเม อน ามาวางซ อนก นจะเป นอ สระต อก น คล ก Object Drawing กรอบส ฟ า การวาดแบบ Merge Drawing 1. ร ปทรงท วาดจะม ผลกระทบต อร ปทรงอ น 2. เม อน ามาวางซ อนก นจะม ผลก บร ปทรงอ นหร อร ปทรงต วเองแปรเปล ยนไป 3. การวาดร ปทรงแบบน ต องคล กยกเล กป ม Object Drawing 27. ม เส นขอบ : ส ต างก น ด บเบ ลคล กส เหล ยมแล วลากออก ด บเบ ลคล กวงกลม แล วลากออก ท งสองร ปทรงไม ม เส นขอบ เม อแยกออกร ปบนไม เปล ยน 28 ร ปทรงม แต เส น เม อวางซ อนก น แยกส วนท ต ดก นได Object Drawing การก าหนดค ณสมบ ต ส พ นและส เส น ก อนท จะวาดภาพให ก าหนดค ณสมบ ต ส พ นและส เส นก อน ก าหนดส เส น ความหนาของเส น ร ปแบบเส น ค ณสมบ ต พ เศษของเส น ร ปแบบลายเส น ก าหนดส พ น ก าหนดความเร ยบของเส น ก าหนดขนาดเส นตามม มมองต าง ๆ ร ปแบบของม ม 29 การก าหนดค ณสมบ ต พ เศษของเส น แสดงผลล พธ การปร บแต ง เล อกร ปแบบของเส น ปร บแต งค าเพ มเต มตามร ปแบบเส นท เล อก ให ม มของเส นให ม ความคม เล อกความหนาของเส น การก าหนดร ปแบบม มและปลายเส น (Cap) การก าหนดม ม (Join) Join คล กท ป ม บนหน าต าง Propertiesใช ก าหนดร ปแบบของม มเม อม จ ดเส นมา เช อมต อ 30 ก าหนดให เป นม มแหลม ก าหนดให เป นม มแหลม ก าหนดให เป นม มต ด การวาดเส นตรงด วยเคร องม อ Line ค าส ง Line Tool เป นค าส งท ใช ในการลากเส นตรงในล กษณะต าง ๆ สามารถวาดได ท งแนวต ง และแนวนอน 1.คล กเล อก Line Tool 2.เล อกส 5. คล กจ ดเร มต น 6. ลากมาย งจ ดท ต องการแล วปล อย 3. เล อกขนาดของเส น 4. เล อกร ปแบบของ 31 การท าเส นตรงให กลายเป นเส นโค ง 1. วาดเส นตรง 2. คล กเมาส ท ป ม Arrow Tool แล วน าเมาส มาวางบร เวณเส นตรง ให ต วช เมาส เปล ยนเป นร ป แล วจ งคล กเมาส ค างไว แล วด ดเส นตรงให โค งตามท ต องการ คล กเมาส ค างแล วลากเส นตรงให โค ง เม อปล อยเมาส เส นตรงจะม ล กษณะโค งตามต องการ การวาดร ปด วย Pen Tool คล กเมาส ท ไอคอน Pen Tool ต วช เมาส จะเปล ยนเป นร ป 1. คล กเมาส ท จ ดเร มต นของเส นตรง 2. คล กเมาส ท จ ดปลายของเส นตรง 1. คล กจ ดเร มต นของเส นตรงน 32 2. คล กจ ดปลายของเส นตรงน การวาดส วนโค งด วย Pen Tool 1. คล กเมาส ท ไอคอน Pen Tool ต วช เมาส จะเปล ยนเป นร ป 2. คล กเมาส ตรงจ ดถ ดมาจะได เส นเช อมก บจ ดก อนหน า แล วลากเส นส มผ สออกมาเพ อต ด เส นเช อมท ได ให เป นเส นโค ง 3. คล กจ ดต อ ๆ ไปด วยว ธ เด มจะได เส นโค งตามท ต องการ 4. คล กกล บมาจ ดเร มต นอ กคร งเพ อสร างร ปทรงป ด 5. ลากเส นโค งภายในร ปทรงเพ มเต มหร อใช เคร องม ออ นมาวาดเส นเสร ม เพ อสร างเป น ภาพกราฟ กตามท ต องการ การวาดภาพวงกลมและวงร ด วย Oval Tool 1. คล กป ม Oval Tool 2. คล กเล อกส พ น ส เส น และขนาดเส น 3. คล กลากมาท Stage วาดวงกลม 33 34 การวาดส เหล ยมด วย Rectangle Tool 1. คล กเมาส ท Rectangle tool 2. คล ก เพ อปร บค าความมนของร ปส เหล ยม 3. ลากเมาส มาย งต าแหน งท ต องการสร างร ปส เหล ยม กดเมาส ค างวาดร ปส เหล ยม 3. ปร บค าความมน 1. คล ก Rectangle Tool 4. วาดร ปส เหล ยมท ม ม มมน 2. คล กเพ อปร บค าความมน วาดร ปหลายเหล ยมและร ปดาวด วยเคร องม อ Poly Star วาดร ปหลายเหล ยม 1. คล กท เคร องม อ ค างไว แล วคล กเล อกเคร องม อ PolyStar Tool 2. ก าหนดค ณสมบ ต ของเส นและส พ น 3. คล กป ม Option บนพาเนล Properties เพ อก าหนด Style Polygon เพ อวาดร ปเหล ยม Number of Sides ก าหนดจ านวนด านของเหล ยมท ต องการวาด Star point size ก าหนดความล กของแฉก ค าน อยจะได ความล กของแฉกมาก (ค ามาตรฐาน 0.50) ใช กรณ วาดร ปดาว 35 4. คล ก OK ก าหนดจ านวนด านของร ปเหล ยม 1. คล กค างเล อก Polystar Tool 2. เล อกส พ นส เส น 3. คล กลากกดเมาส ค างวาดร ปทรงตามต องการ วาดร ปดาว 1. คล กท เคร องม อ ค างไว แล วคล กเล อกเคร องม อ PolyStar Tool 36 2. ก าหนดค ณสมบ ต ของเส นและส พ น 3. คล กป ม Option บนพาเนล Properties เพ อก าหนด Style เล อก Star เพ อวาดร ปดาว 37 Style Star เพ อวาดร ปดาว Number of Sides ก าหนดจ านวนแฉกของร ปดาว Star point size ก าหนดความล กของแฉกย ง ก าหนดค าน อย ความล กของแฉก ก ย งมากข น (ค ามาตรฐาน 0.50) 4. คล ก OK 5. เล อน เมาส คล กท พ นท Stage กดค างลากออกจะได ร ปดาวตามต องการ 38 กดเมาส ค างลากออกเป นร ปท เราเล อก ไว เสร จแล วปล อยเมาส การเข ยนร ปด วย Pencil Tool 1. คล กเมาส ท ไอคอน Pencil Tool ท กล องเคร องม อ 2. ก าหนดร ปแบบของเส นโดยคล ก และให ก าหนดร ปแบบเส นด นสอ 39 ปร บเส นเป นแนวเส นตรง ปร บเส นให ม ความโค งมนและเร ยบข น ไม ม การปร บเส นใด ๆ 3. ก าหนดค ณสมบ ต ต าง ๆ ของเส น เช นส ความหนา ลวดลายของเส น 4. คล กลากวาดลงบนเวท (Stage) 1. คล ก Pencil Tool 2. คล กเล อกร ปแบบเส นท ต องการ การระบายส โดย Brush Tool Brush Tool หร อแปรงระบายส เป นเคร องม อท ใช ในการระบายส ซ ง Flash ท าให การระบายส ท ค อนข างย งยากกลายเป นเร องง ายอย างไม น าเช อ 1. เล อกส ท ต องการระบายให เป นส ของ Fill Color 2. คล ก แปรงทาส หร อกดป ม B ต วช เมาส จะม ร ปร างเหม อนแปรงระบายส 3. แดรกเมาส ระบายส ตามต องการ 40 1. คล ก BrushTool 2. เล อกส 3. เล อกขนาดแปรง 4. เล อกร ปหน าต ดของแปรง การก าหนดค ณล กษณะของการระบายส การก าหนดค ณล กษณะของการระบายส ให คล กท ป ม เพ อเล อกล กษณะการระบายส ตาม ต องการด งน 41 ก าหนดให ระบายส ท บท กส วนของภาพ ก าหนดให ระบายส ท บพ นท เส นกรอบร ปไว ก าหนดให ระบายส ในส วนพ นหล ง ก าหนดให ระบายส ท บในส วนท ท าการ Selection ไว การลบส วนท ไม ต องการออกโดย Eraser Tool 1. คล กไอคอน Eraser 2. ลากเมาส ลบบร เวณท ไม ต องการของภาพออก การก าหนดค ณสมบ ต ของการลบ Faucet Eraser Shape ก าหนดให ลบท กส วนของภาพ ก าหนดให ลบส วนท เป นพ นท ยกเว นเส นกรอบ ก าหนดให ลบเฉพาะเส นกรอบ ก าหนดให ลบเฉพาะพ นท ท ถ กเล อก ก าหนดให ลบเฉพาะพ นท ภายในเส นกรอบ Faucet เป นการก าหนดร ปแบบการลบโดยคล กเมาส ส วนท ต องการลบ ต วช เมาส จะเปล ยนเป น สามารถคล กเมาส เล อกลบได ท ง ส วนท เป นพ นท และส วนท เป นเส นกรอบได 42 Eraser Shape เป นส วนท ก าหนดขนาดและร ปร างห วยางลบ ซ งม ท ง ห วกลม และห วแบนร ปเหล ยม การด ค าด วย Info Panel การด รายละเอ ยดของส ท ใช อย ด ได ท Info Panel โดยไปท เมน บาร คล กเล อกค าส ง Window Panels Info หร อกดป ม Ctrl + I ค าส จะเปล ยนไปในแต ละจ ดตามต าแหน งต วช เมาส ด งรายละเอ ยด ด งน แสดงความกว างยาว ของพ นท ท เราเล อกอย แสดงค าในโหมด RGB แสดงค าแกน X แกน Y ท ว ตถ อย แสดงต าแหน งต วช เมาส การเล อกส เพ มเต ม 1. คล กเมาส ป ม เม อต องการเล อกส เพ มเต มหร อเล อกส ท ต องการ 2. เล อกส ท ต องการจากหน าต างส ท เพ มข นมา 3. เม อได ส ตามต องการแล วให คล ก OK การใช หน าต าง Color Mixer เป นหน าต างแสดงค าหร อผสมส เพ อน าไปใช ก บว ตถ โดยส ท ได จะน าไปใช ก บ Stroke Color และ Fill Color โดยการคล กเมาส เพ อเล อกส ท แถบส ในหน าต าง Color Mixer นอกจากน ย งม ร ปแบบ ของส ให เล อกด งน การแสดงแบบ Solid เป นการก าหนดส พ น 44 การไล โทนส แบบ Linear เป นการไล ส แบบเส นตรง การไล ส แบบ Redial เป นการก าหนดให ม การไล ส จากจ ดศ นย กลางวงกลมไปตามแนวร ศม ก าหนดให แสดงส เป นภาพแบบ Bitmap เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks