ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ PDF

Description
ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ค าน า เทศบาล(Municipality)เปนองคกรปกครองสวนท องถ นร ปแบบหน ง ท ม บทบาทส าค ญในการ ให บร

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 17 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556 ค าน า เทศบาล(Municipality)เปนองคกรปกครองสวนท องถ นร ปแบบหน ง ท ม บทบาทส าค ญในการ ให บร การสาธารณะ การสร างความเจร ญก าวหน าให แกพ น องประชาชนในท องถ น ภารก จหน าท โดยรวม ค อ การด แลท กขส ขของประชาชน ในท องถ นด านตางๆ อาท เชน การจ ดบร การข นพ นฐาน การบร การด าน สาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ การศ กษา การสาธารณส ข การด แลร กษาส งแวดล อม การร กษาความเปน ระเบ ยบเร ยบร อยของบ านเม อง การพ ฒนาช มชนเม องให นาอย เข มแข ง โดยม การน าทร พยากรท องถ นไปใช อยางม ประส ทธ ภาพและกอให เก ดประโยชนส งส ดตอประชาชน ตามเปCาหมายของการบร หารราชการแผนด น หน งในหน าท ของการบร หารราชการแผนด นน น ค อ การพ ฒนาช มชนให เข มแข ง สามารถแก ไขปEญหาว กฤต ตางๆและพ งตนเองได โดยสงเสร มการพ ฒนาแบบม สวนรวม โดยก าหนดให ให ม การจ ดต งเปนช มชนยอย ม คณะกรรมการช มชนเปนแกนน าท ส าค ญในการพ ฒนาช มชน ท าหน าท ประสานให เก ดความรวมม อ รวมใจ รวมค ด รวมท า รวมศ กษาปEญหาความต องการและแก ไขปEญหาของช มชนด วยช มชนโดยม ภาคร ฐให การ สน บสน นในสวนท เก นข ดความสามารถของช มชน จากความส าค ญด งกลาว กองสว สด การส งคมเทศบาลเม องคอหงส จ งได จ ดท าหน งส อระเบ ยบ คณะกรรมการช มชน วาด วยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ.2551 รวมท งท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2)พ.ศ.2556 ข น เพ อใหคณะกรรมการช มชนและผ ท เก ยวของ ท ได เข ามาม บทบาทส าค ญในฐานะแกน น าในการพ ฒนาช มชน ได ม ความร ความเข าใจในการด าเน นงานด านตางๆได อยางม ประส ทธ ภาพ ให ม ความ เขาใจท ถ กตองรวมก น ระหวางภาคร ฐและภาคประชาชน กองสว สด การส งคม เทศบาลเม องคอหงส สารบ ญ เร อง หนา หมวด 1 บทท วไป 1 หมวด 2 ว ตถ ประสงค 2 หมวด 3 การจ ดต ง การแยก การย บรวมและย บเล กช มชน 2 หมวด 4 คณะกรรมการช มชน 3 หมวด 5 หนาท ของคณะกรรมการช มชน 5 หมวด 6 หนาท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการช มชนต าแหนงตางๆ 6 หมวด 7 การประช ม การอภ ปรายและการลงมต 9 หมวด 8 ทร พยส นช มชน 9 หมวด 9 เคร อขายช มชน 10 หมวด 10 การแกไขระเบ ยบขอบ งค บ 11 หมวด 11 บทเฉพาะกาล 11 ภาคผนวก บทบาทหนาท ของคณะกรรมการช มชน ร ปแบบคณะกรรมการช มชน โครงสรางกองสว สด การส งคม เทศบาลเม องคอหงส พน กงานและเจาหนาท กองสว สด การส งคม เทศบาลเม องคอหงส ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ (รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556) ตามท การด าเน นงานเก ยวก บช มชน เปนการพ ฒนาส งคมและสงเสร มให ประชาชนพ ฒนาก าล ง ความค ด ความร ความสามารถ เพ อให เก ดความเช อม นในการรวมม อร บผ ดชอบพ ฒนาช มชนของตนเองให ม มาตรฐานความเปนอย ท ด ข น และสนองตรงตอความต องการของประชาชน เปนสวนหน งของนโยบายการ แก ไขปEญหาของชาต เปนการสร างความเข มแข งของช มชน เทศบาลเม องคอหงส จ งได ก าหนดให ม เขตพ นท และให ม ต วแทนของประชาชนในแตละช มชนเปนคณะกรรมการช มชน เพ อให ม สวนรวมในการพ ฒนา ปร บปร งปCองก นและแก ไขปEญหาด านตางๆ ของช มชนรวมก บเทศบาล ด งน นเพ อให การพ ฒนาช มชนม แนวทางปฏ บ ต เปนไปในทางเด ยวก น ม ประส ทธ ภาพตรงก บความต องการและเสร มสร างให ช มชน เจร ญก าวหน า ท งในทางส งคม เศรษฐก จ ว ฒนธรรมและการปกครองระบอบประชาธ ปไตย อาศ ยอ านาจ ตามความในมาตรา 48 เตรส (4) แหงพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ และแก ไขเพ มเต มจนถ งฉบ บท 12 พ.ศ จ งได ออกระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงสวาด วยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ ไวด งน หมวด 1 บทท วไป ขอ 1 ระเบ ยบน เร ยกวา ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงสวาด วยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ ขอ 2 ใหใชระเบ ยบน ต งแตว นประกาศเปนตนไป ขอ 3 ใหยกเล กระเบ ยบเทศบาลต าบลคอหงสวาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ และระเบ ยบหร อประกาศอ นใดท ข ดหร อแยงก บระเบ ยบน ใหใชระเบ ยบน แทน ขอ 4 ในระเบ ยบน ช มชน หมายถ ง กล มของบานท อย อาศ ย ซ งอย ใกลช ดก นและไดร บประกาศจ ดต งจากเทศบาลใหเปน ช มชนตามระเบ ยบน ท ปร กษาคณะกรรมการช มชน หมายถ ง บ คคลในช มชนน นๆ ซ งคณะกรรมการช มชนพ จารณาเสนอ แตงต งเพ อให ค าปร กษาแกคณะกรรมการช มชน คณะกรรมการช มชน หมายถ ง บ คคลหร อคณะบ คคลในเขตช มชนน นๆซ งไดร บการแตงต งจากเทศบาล เม องคอหงสและเปนคณะกรรมการช มชนท อย ภายใต การก าก บด แลสงเสร ม ประสานงานของเทศบาลเม องคอ หงส (ความเด มในวรรคสามของ ข อ 4 ถ กยกเล กและใช ข อความใหมแทนแล วโดยข อ 3 ของระเบ ยบ เทศบาลเม องคอหงสวาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556) กองสว สด การส งคม หมายถ ง กองสว สด การส งคม เทศบาลเม องคอหงส เทศบาล หมายถ ง เทศบาลเม องคอหงส นายกเทศมนตร หมายถ ง นายกเทศมนตร เม องคอหงส ขอ 5 ใหนายกเทศมนตร เปนผ ร กษาการตามระเบ ยบน และม อ านาจต ความ ว น จฉ ยปEญหา ก าหนด หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต เพ อด าเน นการใหเปนไปตามระเบ ยบน หมวด 2 ว ตถ ประสงค ขอ 6 เพ อใหม องคกรท เปนต วแทนของช มชนในการต ดตอประสานงานก บหนวยงานราชการ องคกร และหนวยงานเอกชน ในการพ ฒนาช มชนใหบรรล เปCาหมาย ขอ 7 เพ อสรางความเขาใจอ นด ระหวางประชาชนในช มชน โดยรวมก นค ดและด าเน นงานพ ฒนา ตนเองและช มชนในดานความเปนอย และส งแวดลอมใหด ข น ขอ 8 เพ อสงเสร มใหม การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนใหด ข น ขอ 9 เพ อสงเสร มใหม การใช ทร พยากรในช มชนในดานตาง ๆใหเก ดประโยชนตอการพ ฒนามากท ส ด ขอ 10 เพ อสงเสร มใหม การปกครองตนเองตามระบอบประชาธ ปไตย โดยเฉพาะการสงเสร มการม สวนรวมของประชาชน ในการบร หารจ ดการช มชนใหเจร ญกาวหนาและเก ดจ ตส าน กร บผ ดชอบตอช มชนของ ตนเอง หมวด 3 การจ ดต ง การแยก การย บรวมและย บเล กช มชน ขอ 11 พ นท บร เวณใดท ม จ านวนประชากรอาศ ยอย ไมน อยกวา 100 หล งคาเร อนแตไมเก น 500 หล งคาเร อน หร อม สภาพพ นท หร อภ ม ศาสตรรวมก น เชน เขตแนวถนน ตรอก ซอย ค มตาง ๆ หร อ เปนพ นท ท ม เหต ผลและความจ าเปนพ เศษ นายกเทศมนตร อาจพ จารณาประกาศจ ดต งช มชนข นใหมก ได ขอ 12 การประกาศจ ดต งช มชน ตองระบ ช อ ขอบเขต อาณาเขต ของช มชนใหช ดเจนและหาก พ นท ช มชนใหมท บซอนก บพ นท ช มชนเด มท ไดม การประกาศจ ดต งแลว ใหถ อวาประกาศจ ดต งช มชนใหมน เปนประกาศแก ไขเปล ยนแปลงเขตของช มชนเกาโดยปร ยาย ขอ 13 ช มชนท เทศบาลไดประกาศจ ดต งไวแลว คณะกรรมการช มชนอาจม มต ขอให ม การแยกช มชน เพ อประกาศจ ดต งเปนช มชนใหมได เม อม การขอแยกจ ดต งช มชนใหม ใหนายกเทศมนตร เปนผ ประกาศจ ดต ง โดยใหน าความในขอ 11 มา บ งค บใชโดยอน โลม การประกาศแยกช มชนในข อน ใหพ จารณาถ งเหต ผล ความจ าเปน จ านวนคร วเร อน ประโยชนในแง ของการบร หารงาน การปกครอง สภาพภ ม ศาสตรมาประกอบดวย ข อ 14 เม อม เหต ผล ความจ าเปน ตามท คณะกรรมการช มชนร องขอ โดยความเห นชอบของ คณะกรรมการช มชนท เก ยวข อง นายกเทศมนตร อาจม มต ประกาศย บรวมช มชนต งแตสองช มชนเข าดวยก นก ได การย บรวมช มชน ใหกระท าโดยม การประกาศย บเล กช มชนท จะเขามารวมก บช มชนหล ก และให ประกาศขยายเขตช มชนหล กใหครอบคล มช มชนท ถ กย บ ใหคณะกรรมการช มชนท ถ กย บพนจากต าแหนง ต งแตว นท ประกาศย บเล กช มชน และให โอนทร พยส น ของช มชนท ย บเล กไปเปนทร พยส นของช มชนหล ก ขอ 15 เม อม เหต ผลความจ าเปน นายกเทศมนตร โดยความเห นชอบของคณะกรรมการช มชน อาจ ประกาศย บช มชนใดช มชนหน งได เม อไดม การประกาศย บช มชนแลว ใหคณะกรรมการช มชนพนจากต าแหนงต งแตว นประกาศย บเล ก ช มชน -2- ใหกองสว สด การส งคมส ารวจทร พยส นของช มชนท ถ กย บ และพ จารณาสงมอบทร พยส นท งหมดให เทศบาลเพ อใหช มชนอ นได ใชประโยชนตอไป -3- หมวด 4 คณะกรรมการช มชน ขอ 16 ใหม คณะกรรมการช มชนคณะหน ง ประกอบดวยประธานช มชนคนหน ง และกรรมการอ นอ ก ไมนอยกวา 10 คน แตไมเก น 14 คน นายกเทศมนตร เปนผ ม อ านาจลงนามแตงต งประธานช มชนและกรรมการช มชน (ความเด มในวรรคหน งของข อ 16 ถ กยกเล กและใชความใหมแทนแลวโดยขอ 4 ของระเบ ยบ เทศบาลเม องคอหงสวาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556) ขอ 17 ประธานช มชนมาจากการสรรหาตามหล กเกณฑหร อว ธ การอ นใดท เทศบาลก าหนดและ นายกเทศมนตร แตงต ง กรรมการช มชนอ น ให ประธานช มชนเสนอบ คคลท ม ค ณสมบ ต ตามข อ 18 ให นายกเทศมนตร แตงต ง (ความเด มในข อ 17 ถ กยกเล กและใช ความใหมแทนแล วโดยข อ 5 ของระเบ ยบเทศบาลเม องคอ หงสวาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556) ขอ 18 ประธานช มชนและคณะกรรมการช มชนต องม ค ณสมบ ต ด งตอไปน (1) ม ส ญชาต ไทย (2) อาย ไมต ากวา 20 ปY บร บ รณ ในว นท ไดร บการพ จารณาสรรหา หร อในว นท ไดร บการ เสนอช อเพ อแตงต งใหเปนคณะกรรมการช มชน (3) ม ช ออย ในทะเบ ยนบานในช มชนน นมาแลวไมนอยกวา 1 ปY และเปนผ สามารถอ ท ศเวลา ใหก บการด าเน นงานหร อก จกรรมของช มชนไดอยางเต มท (4) ม ความร ความสามารถอานออกเข ยนได (5) เปนผ เล อมใสในระบอบการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ยเปน ประม ข (6) เปนผ เส ยสละ ประกอบอาช พโดยส จร ต ม ความร บผ ดชอบ ไมแสวงหาผลประโยชนหร อ ส งตอบแทนใด ๆ เพ อตนเองและหม คณะโดยม ชอบ (7) ไมเปนบ คคลท พลภาพจนไมสามารถปฏ บ ต หนาท ได ว กลจร ต จ ตฟE[นเฟ\อนไมสมประกอบ (8) ไมเปนภ กษ สามเณร น กพรตหร อน กบวช (9) ไมเปนผ เก ยวของก บยาเสพต ดใหโทษ (10) ไมเปนโรคต ดตอรายแรง (11) ไมเปนบ คคลลมละลาย (12)ไมต องโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดใหจ าค ก เวนแตความผ ดอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks