2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง - PDF

Description
ข อกำหนด(TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนประจำฝ ำยสำรบรรณ ด ำนลงระบบงำนสำรบรรณร บ-ส งเร องภำยใน ภำยนอก-ออกเลขท หน งส อ สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม จำนวน 1 คน 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 41 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อกำหนด(TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนประจำฝ ำยสำรบรรณ ด ำนลงระบบงำนสำรบรรณร บ-ส งเร องภำยใน ภำยนอก-ออกเลขท หน งส อ สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม จำนวน 1 คน 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ถ กต องครบถ วนเป นป จจ บ น งานสาเร จตามกาหนดเวลา 1.2 ร บ-ส งหน งส อภายใน/ภายนอก ประสานส วนราชการเร องอ นๆ และออกเลขท หน งส อส งหน วยงาน ภายนอก 2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง 2.1 ว ฒ การศ กษาไม ต ากว าปร ญญาตร เพศชาย-หญ ง อาย ระหว าง ป 2.2 สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ นฐาน Microsoft Word, Microsoft Excell ได เป นอย างด 2.3 บ คล กภาพด พ ดจาส ภาพ ม ใจร กการบร การ (Service mind) 3. ระยะเวลำจ ำง 1 ต ลาคม ก นยายน สถำนท ปฏ บ ต งำน - ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม กรมโรงงานอ ตสาหกรรม 5. อ ปกรณ - ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม เป นผ จ ดหาอ ปกรณ ท จาเป นในการปฏ บ ต งาน เช น คอมพ วเตอร เคร องสแกนเนอร และเคร องม ออ นๆ ในการปฏ บ ต งาน 6. หน ำท ควำมร บผ ดชอบของผ ร บจ ำง 6.1 ลงทะเบ ยนร บ-ส งเร องภายใน ภายนอก ออกเลขท หน งส อ ประสานส วนราชการต างๆ ท เก ยวข อง และ ร บผ ดชอบงานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย จานวนไม น อยกว า 1,000 เร อง/เด อน 6.2 ปฏ บ ต งานในว นจ นทร -ศ กร ระหว างเวลา น. และในว นหย ดราชการ และว นหย ดน กข ตฤกษ (กรณ จาเป น) 6.3 ปฏ บ ต งานให ข อม ลเบ องต น เพ อการบร การและอ านวยความสะดวกแก ผ มาต ดต อราชการ 6.4 ต องบร หารจ ดการและแก ไขป ญหาเฉพาะหน าต างๆ ท เก ดข นด วยความส ภาพ เพ อภาพล กษณ ท ด ของ องค กร และความพ งพอใจแก ผ มาร บบร การต ดต อราชการ 6.5 ต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบราชการของกรมโรงงานอ ตสาหกรรม 6.6 นาเสนอแฟ มคณะกรรมการฯ และน าเสนอแฟ มผ บร หารกรณ เร งด วน 6.7 ร บผ ดชอบงานล วงเวลาราชการตามท ได ร บมอบหมาย 6.8 ปฏ บ ต งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย จากฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม 7. กำรส งมอบงำน - ผ ร บจ างต องส งมอบงานให กรมโรงงานอ ตสาหกรรมท กส นเด อน (12 งวด) 8. กำรจ ำยค ำจ ำง - ผ ตรวจร บของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมจะพ จารณาตรวจร บผลงานภายหล งการส งมอบท ก 1 เด อน และกรมโรงงานอ ตสาหกรรมจะจ ายค าจ างให ผ ร บจ างภายหล งผลงานผ านการตรวจร บท กคร ง /9. เง อนไข... -2-9. เง อนไขกำรจ ำง 9.1 ผ จ างม อานาจตรวจตรา และส งให ปร บปร งแก ไขเม องานผ ดบกพร องในกรณ ท ผ ร บจ างไม สามารถ มา ปฏ บ ต งานได ครบตามส ญญาให บอกกล าวล วงหน าไม น อยกว าสามส บว น หากเก ดความเส ยหายแก ทางราชการ ให กาหนดค าปร บสาหร บความเส ยหายน นตามระเบ ยบพ สด 9.2 ผ ร บดาเน นงานม ฐานะเป นผ ร บจ างทาตามข อตกลงการจ างหร อส ญญาการจ าง ไม ถ อเป นบ คลากรของร ฐ ท จะม ส ทธ ประโยชน สว สด การ ท พ งได ร บจากทางราชการเช นเด ยวก บข าราชการ ล กจ างของส วนราชการ ข อกำหนด(TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนประจำฝ ำยสำรบรรณ ด ำนลงระบบงำนสำรบรรณร บ-ส งเร องภำยนอก-ค ดแยกจดหมำยลงทะเบ ยน ร บผ ดชอบงำนด ำนไปรษณ ย สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม จำนวน 1 คน 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ถ กต องครบถ วนเป นป จจ บ น งานสาเร จตามกาหนดเวลา 1.2 ร บ-ส งหน งส อภายนอก ประสานหน วยงานราชการท เก ยวข อง และค ดแยกจดหมายลงทะเบ ยนต างๆ 2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง 2.1 ว ฒ การศ กษาไม ต ากว า ปวส. เพศชาย-หญ ง อาย ระหว าง ป 2.2 สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ นฐาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได เป นอย างด 2.3 บ คล กภาพด พ ดจาส ภาพ ม ใจร กการบร การ (Service mind) 2.4 ม ประสบการณ ด านงานสารบรรณ การร บ-ส งหน งส อภายนอก ประสานหน วยงานราชการท เก ยวข อง และม ความสามารถในการค ดแยกจดหมายลงทะเบ ยนงานด านไปรษณ ย มาไม น อยกว า 1 ป 3. ระยะเวลำจ ำง 1 ต ลาคม ก นยายน สถำนท ปฏ บ ต งำน - ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม กรมโรงงานอ ตสาหกรรม 5. อ ปกรณ - ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม เป นผ จ ดหาอ ปกรณ ท จาเป นในการปฏ บ ต งาน เช น คอมพ วเตอร เคร องสแกนเนอร และเคร องม ออ นๆ ในการปฏ บ ต งาน 6. หน ำท ควำมร บผ ดชอบของผ ร บจ ำง 6.1 ลงทะเบ ยนร บ-ส งเร องภายนอก ค ดแยกจดหมายลงทะเบ ยน ประสานหน วยงานราชการท เก ยวข อง และ งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย จานวนไม น อยกว า 1,000 เร อง/เด อน 6.2 ปฏ บ ต งานในว นจ นทร -ศ กร ระหว างเวลา น. และในว นหย ดราชการ และว นหย ดน กข ตฤกษ (กรณ จาเป น) 6.3 ปฏ บ ต งานให ข อม ลเบ องต น เพ อการบร การและอ านวยความสะดวกแก ผ มาต ดต อราชการ 6.4 ต องบร หารจ ดการและแก ไขป ญหาเฉพาะหน าต างๆ ท เก ดข นด วยความส ภาพ เพ อภาพล กษณ ท ด ของ องค กร และความพ งพอใจแก ผ มาร บบร การต ดต อราชการ 6.5 ต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบราชการของกรมโรงงานอ ตสาหกรรม 6.6 นาเสนอแฟ มคณะกรรมการฯ และน าเสนอแฟ มผ บร หารกรณ เร งด วน 6.7 ร บผ ดชอบงานด านไปรษณ ย ท งหมด 6.8 ร บผ ดชอบงานล วงเวลาราชการตามท ได ร บมอบหมาย 6.9 ปฏ บ ต งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย จากฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม 7. กำรส งมอบงำน - ผ ร บจ างต องส งมอบงานให กรมโรงงานอ ตสาหกรรมท กส นเด อน (12 งวด) /8. กำรจ ำย... -2-8. กำรจ ำยค ำจ ำง - ผ ตรวจร บของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมจะพ จารณาตรวจร บผลงานภายหล งการส งมอบท ก 1 เด อน และกรมโรงงานอ ตสาหกรรมจะจ ายค าจ างให ผ ร บจ างภายหล งผลงานผ านการตรวจร บท กคร ง 9. เง อนไขกำรจ ำง 9.1 ผ จ างม อานาจตรวจตรา และส งให ปร บปร งแก ไขเม องานผ ดบกพร องในกรณ ท ผ ร บจ างไม สามารถ มา ปฏ บ ต งานได ครบตามส ญญาให บอกกล าวล วงหน าไม น อยกว าสามส บว น หากเก ดความเส ยหายแก ทางราชการ ให กาหนดค าปร บสาหร บความเส ยหายน นตามระเบ ยบพ สด 9.2 ผ ร บดาเน นงานม ฐานะเป นผ ร บจ างทาตามข อตกลงการจ างหร อส ญญาการจ าง ไม ถ อเป นบ คลากรของร ฐ ท จะม ส ทธ ประโยชน สว สด การ ท พ งได ร บจากทางราชการเช นเด ยวก บข าราชการ ล กจ างของส วนราชการ ข อกำหนดขอบเขตงำน (TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนปฏ บ ต งำนด ำนกำรประสำนงำน และเตร ยมกำรประช ม ประจำกล มช วยอำนวยกำร สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม ) ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง 1. บ คคลธรรมดา เพศชาย-หญ ง อาย ระหว าง ป จานวน 1 อ ตรา 2. ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไป สามารถใช ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ (พ ด-เข ยน-สร ป) และใช คอมพ วเตอร ได ด 3. บ คล กภาพด พ ดจาส ภาพ ม ใจร กการบร การ (Service mind) สามารถแก ไขป ญหาเฉพาะหน า ได อย างท นท วงท และเหมาะสม 4. ม ประสบการณ การทางาน อย างน อย 1 ป ข นไป 2) หน ำท ควำมร บผ ดชอบของผ ร บจ ำง 1. ปฏ บ ต งานประจาท กล มช วยอานวยการ 2. ปฏ บ ต งานด านลงทะเบ ยนร บ-ส ง เอกสาร จ ดแฟ มเสนอผ อานวยการกล มฯ และบ นท กการส งการ/ การปฏ บ ต งาน 3. ปฏ บ ต งานด านเว ยนหน งส อให หน วยงานท งภายใน-ภายนอก ของกล มฯ โดยระบบงานสารบรรณ อ เล กทรอน กส 4. ปฏ บ ต งานด านจ ดเก บเอกสาร/จ ดทาทะเบ ยนเอกสารตามระบบ 5 ส 5. ร บผ ดชอบ ด แล เปล ยนแปลง Webpage ของสาน กงานเลขาน การกรม 6. ปฏ บ ต งานด านเผยแพร ข อม ล ต ดประกาศ และปร บปร งบอร ดต ดประกาศของสาน กงานเลขาน การ กรมให เป นป จจ บ น 7. ปฏ บ ต งานด านรวบรวม และตรวจสอบการใช งานโทรศ พท ทางไกล/โทรศ พท เคล อนท ของสาน กงาน เลขาน การกรม 8. ปฏ บ ต ตามระเบ ยบราชการของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมโดยเคร งคร ด 9. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากกล มช วยอานวยการ สาน กงานเลขาน การกรม 3) กำรส งมอบงำน ผ ร บจ างต องส งมอบผลการปฏ บ ต งานท กส นเด อน พร อมจ ดทารายงานการปฏ บ ต งานส งคณะกรรมการฯ 4) ระยะเวลำกำรปฏ บ ต งำน 1 ต ลาคม ก นยายน ) กำรจ ำยค ำจ ำง ผ ตรวจร บของกรมโรงงานอ ตสาหกรรม จะพ จารณาตรวจร บผลงานภายหล งการส งมอบงาน และ กรมโรงงานอ ตสาหกรรม จะจ ายค าจ างให ผ ร บจ างภายหล งผลงานผ านการตรวจร บท กคร ง 6) เง อนไขกำรจ ำง 1. หากผ ร บจ างม ความจาเป นไม สามารถมาปฏ บ ต งานได ครบถ วนตามส ญญาด วยตนเอง ผ ร บจ างต อง ทาหน งส อแจ งล วงหน าไม น อยกว า 30 ว น 2. ผ ร บดาเน นงานม ฐานะเป นผ ร บจ าง ทาตามข อตกลงการจ างหร อส ญญาการจ าง ไม ถ อเป นบ คลากร ของร ฐท จะม ส ทธ ประโยชน สว สด การ ท พ งได ร บจากทางราชการเช นเด ยวก บข าราชการ ล กจ างของส วนราชการ... ข อกำหนดขอบเขตงำนโดยละเอ ยด กำรจ ำงเหมำพน กงำนบร กำรเผยแพร ประชำส มพ นธ เก ยวก บ พ.ร.บ. ข อม ลข ำวสำรของทำงรำชกำร ประจำศ นย ข อม ลข ำวสำรกรมโรงงำนอ ตสำหกรรม. 1. ว ตถ ประสงค ตามพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ มาตรา 9 บ ญญ ต ว าหน วยงานของร ฐ ต องจ ดให ม ข อม ลข าวสารของราชการไว ให ประชาชนเข าตรวจค น ท งน ตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการกาหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข อม ลข าวสารของทางราชการ ออกโดยอาศ ยอานาจ ตามบทบ ญญ ต ของกฎหมายด งกล าว ได กาหนดให หน วยงานของร ฐท กแห งจะต องจ ดให ม สถานท และจ ดเตร ยม ข อม ลข าวสารให ประชาชนตรวจด ด งน น เพ อให การดาเน นงานเป นไปตามเจตนารมณ ตามพระราชบ ญญ ต ข อม ล ข าวสารของราชการ พ.ศ โดยศ นย ข อม ลข าวสารของร ฐท กแห งจะต องจ ดให ม สถานท เฉพาะ โดย คาน งถ งความสะดวกของประชาชนเป นหล ก และจะต องม ด ชน หร อบ ญช รายการของข อม ลข าวสาร ให ประชาชนตรวจสอบ รวมท ง การจ ดเจ าหน าท ร บผ ดชอบงานด านข อม ลข าวสาร เพ อให การดาเน นงาน ด าน ข อม ลข าวสารของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และสามารถอานวยความสะดวก ให แก ผ มาใช บร การได อย างรวดเร ว เร ยบร อย ถ กต องและเหมาะสมภายใต กรอบการให บร การ เพ อประโยชน ส งส ดของประชาชน 2.ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง 2.1 บ คคลธรรมดา เพศชาย/หญ ง อาย ระหว าง ป จานวน 1 อ ตรา 2.2 ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไป 2.3 สามารถใช คอมพ วเตอร พ นฐานได เช น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ฯล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks