สถาบ นการเร ยนร เพ อปวงชน เค าโครงการเร ยนร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา PDF

Description
สถาบ นการเร ยนร เพ อปวงชน เค าโครงการเร ยนร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 คณะศ ลปศาสตร สาขาว ชาสหว ทยาการเพ อการพ ฒนาท องถ น หมวดว ชาเฉพาะ รห ส/ช อว ชา ID4002 แผน (Community Master

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 20 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สถาบ นการเร ยนร เพ อปวงชน เค าโครงการเร ยนร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 คณะศ ลปศาสตร สาขาว ชาสหว ทยาการเพ อการพ ฒนาท องถ น หมวดว ชาเฉพาะ รห ส/ช อว ชา ID4002 แผน (Community Master Plan) จานวนหน วยก ต 3(3-0-6) ว ทยากร ผ ร บผ ดชอบว ชา และผ จ ดกระบวนการเร ยนร ประจาว ชา ว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ประจาว ชา รองศาสตราจารย ดร.เสร พงค พ ศ ส รเชษฐ เวชชพ ท กษ จานงค แรกพ น จ ประภาส ส ทธ อาคาร ดร.อ ษา เท ยนทอง ผ ร บผ ดชอบว ชา ศ ภกร ค ร การเกษตร ประจาหล กส ตร ผ จ ดกระบวนการเร ยนร ประจาว ชา ศ ภกร ค ร การเกษตร ประจาหล กส ตร ภ ม ใจ ไร ด ประจาสถาบ น คาอธ บายรายว ชา แนวค ดแผน แนวปฏ บ ต แผนโดยว ธ การประชาพ จ ย (People Research and Development-PR&D) เช อมโยงกระบวนท ศน พ ฒนา ศ กษากรณ ต วอย างเพ อให เห นการดาเน นงานท ง กระบวนการ ป จจ ยแห งความสาเร จ การน าไปใช บ รณาการก บท องถ น ว ตถ ประสงค ของรายว ชา 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจ แนวค ด หล กการและว ธ การของแผน 2. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความสามารถในกระบวนการจ ดทาแผน 3. เพ อให ผ เร ยนม ท กษะในการศ กษาและว เคราะห กระบวนการแผน โครงสร างเน อหาสาระการเร ยนร 1. ความหมาย ความเป นมา แนวค ดและหล กการของแผน 2. กระบวนการเร ยนร เพ อจ ดทาแผน 3. กระบวนการ ว ธ การ การจ ดการ และเคร องม อในการจ ดทาแผน 4. ข อม ลและการว เคราะห ข อม ลของ 5. ย ทธศาสตร และย ทธว ธ ในแผน 2 6. การประชาพ จารณ แผน ว ธ จ ดกระบวนการเร ยนร 1. การจ ดก จกรรมโดยผ จ ดกระบวนการเร ยนร 2. ศ กษากรณ ท ผ านกระบวนการจ ดทาแผน 3. การเร ยนร ด วยตนเองในท องถ น 4. ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างผ เร ยน ผ ร ผ น าและ แผนการจ ดกระบวนการเร ยนร กระบวนท ศน ในการ - เพ อให ผ เร ยนม 1. แลกเปล ยนเร ยนร พ ฒนา ความร ความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการเร ยนร - ความเป นมา แนวค ด หล กการและ ในว ชาจากเอกสารเค า ความหมาย แนวค ดและ ว ธ การของแผนแม บท โครงการเร ยนร หล กการของแผนแม บท 2. เป ดโลกแห งการเร ยนร ปร บว ธ ค ด สร างกระบวน ท ศน พ ฒนา (ว ธ ค ด, ว ธ ปฏ บ ต, ว ธ ให ค ณค า) โดยการบรรยายในห องเร ยน รวม (รศ.ดร.เสร พงศ พ ศ) หร อด ว ซ ด /สไลด เก ยวก บ เร องกระบวนท ศน พ ฒนา และแผน จบ แล วแบ งกล มอภ ปรายและ น าเสนอหน าช น - น าเสนอความ เป นมา ความหมาย แนวค ดและหล กการแผน 3. ก จกรรมเร ยนร จ กตนเอง/, ท น/ทร พยากร, 1. ว ซ ด กระบวนท ศน พ ฒนา 2. ว ซ ด ตาบล เร ยนร กระบวนการ แผนแม บท 3. สไลด ความ เป นมา ความหมาย แนวค ดและ หล กการของ แผนแม บท 4. หน งส อแผน ประชาพ จ ยและ พ ฒนา, ร อยคาท ควรร, กระบวนท ศน 3 สถานภาพด านรายได เง นออม หน ส น - น าเสนอกระบวน ท ศน ตาบลพ งพาตนเอง ผ เร ยนร วมอภ ปราย - เช อมโยงข อม ลจาก ว ชากระบวนท ศน พ ฒนา (ห าส บป ของข าพเจ า) ว ชาภ ม ป ญญาก บการพ ฒนา ช ว ต เพ อร วมก นว เคราะห ความส มพ นธ ของการพ ฒนา ก บผลท เก ดข นในแล ว ร วมก นสร ป 4. ร วมเร ยนร การจ ดทา เคร องม อถอดบทเร ยนร การจ ดทาแผน เพ อทากรอบการลงพ นท ศ กษาท จ ดทาแผน เป นรายกล ม - ร วมอภ ปรายแลกเปล ยน เร ยนร ประสบการณ ความร เก ยวก บการทาแผนแม บท เพ อส งเคราะห องค ความร เร อง กระบวนการ และเทคน คการวางแผน ตอน ประชาพ จ ยและพ ฒนา - จ ดทาเคร องม อการศ กษา การจ ดทาแผน 5. มอบหมายงานกล มศ กษา การพ ฒนา ย งย น, ฐานค ด, แผนช ว ต เศรษฐก จ 5. เอกสาร ประกอบการ เร ยนร 6. อ ปกรณ สาหร บเวท อภ ปราย แลกเปล ยน เร ยนร 4 กรณ ท จ ดทาแผน - ข อตกลงและแผนการลง พ นท ศ กษาข อม ลกระบวน การทาแผน กระบวนการเร ยนร เพ อ - เพ อให ผ เร ยนม 1. ผ เร ยนประสานพ นท จ ดทาแผน ความร ความสามารถใน ศ กษาโดยม เป นท (ศ กษากระบวนการ กระบวนการจ ดทาแผน ปร กษา จ ดทาแผน - น ดหมายแกนน า ในพ นท ) จ ดเวท ถอดบทเร ยนการ จ ดทาแผน จากเคร องม อท เตร ยมไป - ศ กษาข อม ลท วไป, กล มต างๆ ใน 2. ผ เร ยนจ ดเวท การเร ยนร ถอดบทเร ยนกล มแกนน า ทาแผนของ 3. สร ปความร ท ได เพ อการ น าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร โดยม เป นผ ด แล กระบวนการ ว ธ การ การจ ดการ และเคร องม อ ในการจ ดทาแผนแม บท (ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดทาแผน ของพ นท ท ศ กษา กระบวนการ ว ธ การ จ ดการและเคร องม อใน - เพ อให ผ เร ยนม ความร ความสามารถใน กระบวนการจ ดทาแผน - เพ อให ผ เร ยนม ท กษะ ในการศ กษาและ ว เคราะห กระบวนการ แผน กระบวนการ 1. น าเสนอและร วมอภ ปราย ศ กษากรณ ท จ ดทา แผน ในประเด น - คน/คณะทางาน - การจ ดเวท เร ยนร / กระบวนการเร ยนร - เคร องม อ/การจ ดทาข อม ล 2. และผ เร ยนร วม - อ ปกรณ สาหร บจ ดเวท การเร ยนร - เคร องม อ การศ กษาการ จ ดทาแผน - อ ปกรณ สาหร บเวท อภ ปราย แลกเปล ยน เร ยนร 5 การจ ดทาแผนแม บท น าเสนอและอภ ปราย, ฝ กท กษะการ แลกเปล ยนเร ยนร เพ อ เป นผ จ ดเวท การเร ยนร, ส งเคราะห องค ความร เร อง ฝ กท กษะการสร าง กระบวนการและเทคน คการ เคร องม อเก บข อม ลแบบ วางแผน ตอน ม ส วนร วม) กระบวนการเร ยนร และ เคร องม อในการจ ดทาแผน - น าเสนอความร ท ได จาก การศ กษาในพ นท ท กกล ม - ประมวลความร จากท กกล มเป นความร ภาพรวม และเต มเต ม กระบวนการเร ยนร แผน 3. และผ เร ยน ร วมก นวางแผนการจ ดการ เร ยนร ในพ นท กล มละ 1 แห ง เพ อศ กษาการเก บ ข อม ลร วมก บ - วางแผนและเตร ยม เคร องม อการจ ดการเร ยนร แผน - เช ญแกนน าร วมเป น ท มเร ยนร ใน ฝ กการทาหน าท ผ จ ด กระบวนการเร ยนร ในพ นท โดยแบ งเป นท มงาน ร วมก น วางแผนการจ ดเวท การ เร ยนร และร วมก นสร าง 6 เคร องม อเก บข อม ลร วมก บ คนใน - การเก บข อม ล ล กษณะ ข อม ล หมวดหม ข อม ล (ข อม ลประว ต ศาสตร / โครงสร างพ นฐาน, ข อม ล เศรษฐก จ, ทร พยากร และการผล ต, ท นภ ม ป ญญา, ท นทางส งคม) ข อม ลและการว เคราะห - เพ อให ผ เร ยนม 1. ฝ กปฏ บ ต การเก บข อม ล ข อม ลของ ความร ความสามารถใน และจ ดทาฐานข อม ล (ฝ กปฏ บ ต การเก บข อม ล กระบวนการจ ดทาแผน - ผ เร ยนลงพ นท ร วมก บแกน ใน, การจ ดทา น าเร ยนร เร องการเก บ ฐานข อม ล, การรวม - เพ อให ผ เร ยนม ท กษะ ข อม ล เคร องม อ การวาง ข อม ลเป นข อม ลรวมของ ในการศ กษาและ แผนการเก บ และการเก บ ตาบล, การว เคราะห ว เคราะห กระบวนการ ข อม ล โดยม เป น ข อม ล, การสร ปเข ยน แผน ผ ด แลกระบวน และฝ กการน าเสนอ) - แบ งพ นท ในการเก บข อม ล - พบผ ให ข อม ล และเตร ยม ข อม ลทาความเข าใจและ เก บข อม ล - น าข อม ลท เก บได มาพ ดค ย ก นในท ม ปร บปร งแก ไข ว ธ การเก บข อม ล และเก บ ข อม ลให สมบ รณ ข น - ให ความร เร องการ จ ดทาฐานข อม ล - ฝ กให ผ เร ยนน าข อม ลท ได มาจ ดทาฐานข อม ล รวม ต วเลขข อม ลแต ละคนมาเป น - อ ปกรณ การ ทางานกล มใน พ นท - เคร องม อการ เก บข อม ลเพ อ จ ดทาแผน 7 ข อม ลรวมของกล ม - ปฏ บ ต การรวมข อม ล จ ดทาฐานข อม ล 2. ฝ กปฏ บ ต การว เคราะห ข อม ล - น าเสนอต วอย าง การว เคราะห ข อม ล - ว เคราะห ข อม ลท ได ใน พ นท - ฝ กการค ดความส มพ นธ ของข อม ลแต ละด าน การว เคราะห SWOT - สร ปกระบวนการ เร ยนร จากข อม ล และเต ม เต มท กษะการว เคราะห ความส มพ นธ ของข อม ล - ฝ กการเข ยนสร ปและ น าเสนอผลการว เคราะห ข อม ล 3. น าเสนอและร วมอภ ปราย ศ กษากรณ ท จ ดเก บ ข อม ล - น าเสนอผลการว เคราะห ข อม ล - ว เคราะห ข อม ลแลกเปล ยน เร ยนร - สร ปความร ภาพรวมให ผ เร ยนเห น กระบวนการของแผนแม บท ท มาจากการว เคราะห 8 ข อม ล- ผ เร ยนเข ยนสร ป ความร ท ได จากการว เคราะห ข อม ล 4. และผ เร ยนร วม น าเสนอและอภ ปราย แลกเปล ยนเร ยนร เพ อ ส งเคราะห องค ความร เร อง กระบวนการเก บข อม ล ย ทธศาสตร และย ทธว ธ - เพ อให ผ เร ยนม ท กษะ 1. น าเสนอและร วมอภ ปราย ในแผน ในการศ กษาและ ศ กษากรณ ท จ ดทา (การก าหนดย ทธศาสตร ว เคราะห กระบวนการ แผน ใน ว ส ยท ศน พ นธก จ แผน ประเด น เป าประสงค การสร าง - ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธว ธ การเข ยน เป าประสงค แผนงาน แผนงาน โครงการ โครงการ ก จกรรม ก จกรรม) 2. ฝ กปฏ บ ต กาหนด ย ทธศาสตร สร างย ทธว ธ การค ดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค แผนงาน โครงการ และก จกรรมเป น เร องๆ ต อเน องก นโดยใช ข อม ลจากการได ว เคราะห ของแต ละพ นท โดยเป นแกน น าเข าร วมเร ยนร - ให ความร เร องการ ค ดเช งระบบ การค นหา ทางออก สร างทางเล อก กระบวนท ศน เพ อกาหนด ย ทธศาสตร - ให ผ เร ยนค ดว ส ยท ศน - อ ปกรณ สาหร บเวท อภ ปราย - เอกสารข อม ล สาหร บจ ดทา แผนแม บท - อ ปกรณ การ จ ดทาส อแผน 9 ตาบลท เก บข อม ลเป น รายบ คคล น าว ส ยท ศน แต ละคนมารวมเป นว ส ยท ศน ของกล มตามต าบล - ฝ กการเข ยนว ส ยท ศน ท กระช บได ใจความ คาท ง าย - ฝ กการเข ยนพ นธก จ - ฝ กการค ดเป าหมาย การก าหนดเป าหมาย และเข ยนเป าหมาย - ให ความร เร องการสร าง ย ทธว ธ เข ยนแผนงาน โครงการ ก จกรรม - ฝ กการเข ยนกรอบแนวค ด แผนงาน และโครงการท ก ด านของแผน - ให ผ เร ยนว เคราะห และ การต ดส นใจเล อกโครงการ ท ทาเองได โดยน าเสนอให หน วยงานอ นๆ เข ามาร วม และดาเน นการในระด บ เคร อข ายตาบล อาเภอ หร อ จ งหว ด 3. ร วมวางแผนจ ดเวท ประชาพ จารณ แผนแม บท - ผ เร ยน และแกน น าร วมวางแผนและ ร วมเวท ประชาพ จารณ แผน 10 - การเล อก/จ ดเตร ยม สถานท - การทาส อ และเช ญ ส อมวลชน - การน าเสนอข อม ลในเวท ประชาพ จารณ การประชาพ จารณ แผน 16 สอบปลายภาค - เพ อให ผ เร ยนม ท กษะ ในการศ กษาและ ว เคราะห กระบวนการ แผน 1. จ ดงานประชาพ จารณ แผนในระด บตาบล - ว เคราะห การจ ดระบบ แผนงานและโครงการ - การบร หารจ ดการ แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม - น าเสนอแผนงานโครงการ - การแปลงแผนไปส การ ปฏ บ ต - ถอดบทเร ยน ประชาพ จารณ แผน 2. อภ ปรายเสนอแนะ สร ปความค ดเห น 3. จ ดทาเอกสารรายงาน แผน - อ ปกรณ การ ทางานกล ม - อ ปกรณ สาหร บเวท ประชาพ จารณ - อ ปกรณ ส อ แผนแม บท - ร างแผนแม บท การบ รณาการก บว ชาอ นๆ และก บช ว ตจร งของผ เร ยน ผ เร ยนม ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks